Uwaga:

Niniejszy dokument zawiera instrukcje dotyczące programu Acrobat XI. Jeśli korzystasz z programu Acrobat DC, zobacz temat Pomoc programu Acrobat DC.

Pliki składowe portfolio PDF można sortować, wyświetlać ich podgląd, a także otwierać je, edytować i zapisywać w aplikacjach macierzystych. Pliki niektórych typów wymagają zainstalowania na komputerze odpowiedniej aplikacji macierzystej.

Wyświetlanie plików na liście

W trybie podglądu kliknij przycisk Pliki znajdujący się na pasku narzędziowym portfolio PDF. Aby zmienić sposób sortowania szczegółów plików na rosnący lub malejący, kliknij nazwę kolumny. Aby odwrócić kolejność ponownie kliknij nazwę kolumny.

Edytowanie szczegółów plików na liście (Acrobat Pro)

 1. W trybie edycji kliknij panel Szczegóły.
 2. W sekcji Kolumny do wyświetlenia wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby pokazać lub ukryć kolumnę na liście, zaznacz kliknięciem pole wyboru.

  • Aby dodać kolumnę, wpisz nazwę w polu Dodaj kolumnę, wybierz typ danych z menu i kliknij przycisk Dodaj .

  • Aby usunąć kolumny opcjonalne, umieść wskaźnik na nazwie kolumny aż do wyświetlenia przycisku usuwania , po czym kliknij ten przycisk. Nie można usunąć kolumn wymaganych, takich jak Nazwa, Opis, Rozmiar itp.

  • Aby zmienić kolejność kolumn, zaznacz odpowiednią kolumnę i kliknij strzałkę w górę lub strzałkę w dół. Możesz także przeciągnąć kolumnę na liście plików po lewej.

  • Aby zmienić kolejność plików, zajrzyj do sekcji Sortowanie, filtrowanie i zmiana kolejności plików i folderów.

  • Aby dodać lub zmienić informacje w kolumnie, wyświetl kolumnę i wpisz informacje w widoku plików po lewej. Przykład: Aby dodać opis pliku, wyświetl kolumnę Opis i wpisz informacje w odpowiednim polu.


  Uwaga:

  Jeśli kolumna, którą chcesz edytować nie jest widoczna po lewej stronie, zmień kolejność kolumn. Zaznacz kolumnę po prawej stronie, a następnie kliknij strzałkę w górę.

Dodawanie plików i folderów do portfolio PDF (Acrobat Standard)

Pliki lub foldery można dodawać do istniejącego portfolio PDF w trybie układu lub w trybie plików.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie Portfolio PDF i wybierz opcję Edytuj portfolio.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać folder, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Utwórz folder.

  • Aby dodać pliki zapisane na komputerze, „przeciągnij i upuść” pliki lub foldery do obszaru roboczego portfolio PDF lub na ikonę folderu.

  • Aby przenieść pliki do innego folderu, przeciągnij je.

Uwaga:

Aby zapewnić optymalną wydajność, nie należy przekraczać liczby 15 plików składowych oraz ich łącznej wielkości 50 MB.

Usuwanie plików i folderów z portfolio PDF (Acrobat Standard)

Usunięcie folderu spowoduje usunięcie z portfolio PDF wszystkich plików znajdujących się w tym folderze.

 1. W trybie edycji zaznacz jeden lub więcej plików lub folderów w portfolio PDF i naciśnij klawisz Delete. Możesz także kliknąć ikonę Usuń na karcie, jeśli jest dostępna.

Sortowanie, filtrowanie i zmiana kolejności plików lub folderów (Acrobat Pro)

Domyślnie, pliki składowe są porządkowane i sortowane alfabetycznie – wg nazwy pliku. Pliki są wyświetlane i drukowane w tej kolejności.

Możesz zmienić lub dostosować kolejność wyświetlania plików. Pamiętaj jednak, że pliki zawsze są drukowane w porządku alfabetycznym.

Uwaga:

Zmiana kolejności plików w trybie podglądu zmienia kolejność wyłącznie dla bieżącej sesji. Kiedy portfolio PDF zostanie otwarte następnym razem, pliki zostaną wyświetlone w początkowym porządku sortowania.

 1. W trybie edycji wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby posortować wymagane kolumny rosnąco lub malejąco, kliknij nagłówek kolumny. Aby posortować opcjonalne kolumny rosnąco lub malejąco, kliknij poza polem nagłówka kolumny. Aby odwrócić kolejność, kliknij jeszcze raz. (Informacje na temat kolumn opcjonalnych można znaleźć w sekcji Edytowanie plików na liście).

  • Aby sortować według wartości w określonej kolumnie, wybierz daną kolumnę z menu Sortowanie początkowe w panelu Szczegóły po prawej.

  • Aby zmienić kolejność kolumn na liście po lewej, przeciągnij nazwę kolumny w inne miejsce. W znajdującym się po prawej stronie panelu Szczegóły, w sekcji Kolumny do wyświetlenia możesz również przeciągnąć nazwę kolumny w inne miejsce. Można również użyć strzałki w górę i w dół.

  • Aby określić kolejność wyświetlania plików przy otwieraniu portfolio PDF, zaznacz nazwę kolumny w menu Sortowanie początkowe po prawej. Przykład: Aby wyświetlić pliki wg daty modyfikacji, upewnij się, że w sekcji Kolumny do wyświetlenia jest wybrana opcja Zmieniony. Następnie w menu Sortowanie początkowe wybierz opcję Zmieniony. Sortowanie początkowe jest stosowane w widoku głównym oraz widoku Szczegóły.

  • Aby zmienić kolejność plików w sposób niestandardowy, przeciągnij je na liście po lewej. Zmiana kolejności plików powoduje utworzenie kolumny Kolejność w menu Sortowanie początkowe i automatycznie wybiera ją jako sortowanie wstępne.

  Uwaga:

  W oknie mininawigatora lub układzie Siatka kliknij panel Układ, a następnie przeciągnij pliki i foldery, aby ustalić własną kolejność. Mininawigator jest dostępny w układach: Kliknięcie, Liniowy oraz Fala.

 2. Zapisz portfolio PDF.

  Jeśli portfolio PDF zawiera pliki odpowiedzi formularzy lub wiadomości programu Outlook, zawartość można filtrować zgodnie z różnymi kryteriami. Więcej informacji zawierają następujące filmy wideo:

Otwieranie, edytowanie i zapisywanie plików składowych

Każdy plik składowy można otwierać, edytować i zapisywać w aplikacji macierzystej, o ile dana aplikacja jest zainstalowana na komputerze. Zmiany wprowadzane w plikach składowych nie wpływają na oryginalne pliki znajdujące się poza portfolio PDF.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W trybie podglądu kliknij plik prawym przyciskiem myszy lub lewym przyciskiem z wciśniętym klawiszem Control (Macintosh), a następnie wybierz opcję Otwórz plik w aplikacji macierzystej (dla plików w formacie innym niż PDF) lub Otwórz plik (dla plików PDF).

  • W trybie edycji kliknij plik dwukrotnie.

  Uwaga:

  Plik składowy otwiera się w oddzielnym oknie. Jeśli przeglądasz portfolio PDF w przeglądarce, plik jest otwierany w niezależnym produkcie Acrobat poza przeglądarką.

 2. Jeśli wyświetlone zostanie okno z potwierdzeniem, wybierz opcję Otwórz ten plik lub Zawsze zezwalaj na otwieranie plików tego typu (jeśli format jest zaufany), a następnie kliknij OK.
 3. Zmodyfikuj plik, a następnie zapisz go.

Edytowanie nazw i opisów plików składowych w portfolio PDF

 1. W trybie edycji wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby edytować wyświetlaną nazwę pliku składowego, zaznacz plik. Następnie kliknij pole tekstowe Wyświetl nazwę, aby wyświetlić punkt wstawiania. Możesz także kliknąć ikonę Pokaż widok informacji  na karcie, aby edytować nazwę wyświetlaną na jej odwrocie. (W widoku Szczegóły, Wyświetl nazwę jest kolumną).

  • Aby edytować opis pliku składowego, kliknij ikonę Pokaż widok informacji. Następnie kliknij pole tekstowe Opis, aby wyświetlić punkt wstawiania. (W widoku Szczegóły, Opis jest kolumną).

  • (Acrobat Pro) Aby zmienić lub osadzić czcionkę stosowaną dla tekstu, użyj sekcji Właściwości portfolio umieszczonej u dołu panelu Układ. Nowe właściwości czcionki zostaną zastosowane do tekstu w całym portfolio PDF.

Wyodrębnianie plików składowych z portfolio PDF

Istnieje możliwość wyodrębniania lub „wyciągania” plików z portfolio PDF do komputera. Wyodrębnienie pliku nie powoduje jego usunięcia z portfolio PDF.

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • W trybie układu kliknij ikonę Wydziel plik  na karcie pliku składowego.

  • Zaznacz jeden lub więcej plików, a następnie przeciągnij je do wybranej lokalizacji na komputerze.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online