Uwaga:

Niniejszy dokument zawiera instrukcje dotyczące programu Acrobat XI. Jeśli korzystasz z programu Acrobat DC, zobacz temat Pomoc programu Acrobat DC.

Tworzenie portfolio PDF (Acrobat Pro)

Tworzenie portfolio PDF, wybór układu i dodawanie plików to łatwe czynności. W portfolio PDF można tworzyć foldery, usuwać pliki składowe i foldery, edytować nazwy plików składowych, a także dodawać i edytować opisy plików składowych.

Dodatkowe zasoby

Filmy i samouczki na temat tworzenia portfolio PDF można znaleźć w następujących zasobach:

Tworzenie portfolio PDF

Tworzenie podstawowego portfolio PDF w kilku prostych krokach.

 1. Uruchom program Acrobat i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Na ekranie powitalnym kliknij polecenie Utwórz portfolio PDF.

  • Kliknij przycisk Utwórz w lewym górnym rogu paska narzędziowego i wybierz z menu opcję Portfolio PDF.

  • Wybierz polecenie Plik > Utwórz > Portfolio PDF.

 2. Po lewej stronie okna kreatora wybierz układ.

  Na liście układów znajdują się układy predefiniowane oraz maksymalnie dwa układy zaimportowane z plików. Jeśli zaimportowano więcej niż dwa układy, na liście wyświetlone będą tylko dwa ostatnio wykorzystane układy.

  Uwaga:

  Aby dodać układ niestandardowy zapisany na komputerze, kliknij przycisk Importuj układ własny i otwórz plik. Pliki układów mają rozszerzenie .nav.

 3. Kliknij przycisk Dodaj pliki, aby wybrać zawartość, która ma zostać dodana do portfolio PDF. Można wybrać jeden lub więcej plików.

 4. Aby dodać pliki i zapisać portfolio PDF, kliknij przycisk Zakończ.

Uwaga:

W systemie Windows za pomocą modułu Acrobat PDFMaker w programach Outlook i Lotus Notes można tworzyć portfolio PDF podczas konwertowania wiadomości e-mail.

Dodawanie plików i folderów do portfolio PDF

Istnieje możliwość dodania zawartości do już istniejącego portfolio PDF.

 1. Po otwarciu portfolio PDF przejdź do trybu edycji, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Kliknij panel Dodaj zawartość, a następnie kliknij polecenie Dodaj pliki lub Dodaj folder, aby dodać pojedyncze pliki lub folder z plikami.

  • Aby utworzyć folder kliknij panel Dodaj zawartość, a następnie kliknij polecenie Utwórz folder.

  • Aby dodać pliki zapisane na komputerze, „przeciągnij i upuść” pliki lub foldery do obszaru roboczego portfolio PDF lub na ikonę folderu.

  • Aby przenieść pliki do innego folderu, przeciągnij je.

  Uwaga:

  Aby zapewnić optymalną wydajność, nie należy przekraczać liczby 15 plików składowych oraz ich łącznej wielkości 50 MB.

Dodawanie zawartości internetowej do portfolio PDF

Możesz tworzyć łącza do stron internetowych lub osadzać znaczniki wideo. Wstawianie łączy jest przydatne, jeśli chcesz zmniejszyć wielkość portfolio PDF.

 1. W panelu Układ kliknij pozycję Dodaj zawartość, a następnie wybierz opcję dodawania zawartości.

 2. Wybierz opcję Dodaj zawartość internetową.

 3. Wprowadź nazwę i opis zawartości sieci Web, która zostanie dodana do portfolio PDF. Ten plik internetowy odsyła do zawartości wskazanej przez użytkownika.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać łącze do strony internetowej, wybierz opcję Dodaj łącze internetowe, a następnie dodaj adres URL.

  • Aby osadzić znacznik wideo, wybierz opcję Dodaj znacznik osadzenia, a następnie wklej kod osadzenia klipu wideo. Serwisy z klipami wideo zazwyczaj oferują sposób skopiowania kodu osadzania klipów. Przykład: Na stronie internetowej może być wyświetlane okno Embed (Osadź), które zawiera kod osadzenia oraz inne informacje.

Konwertowanie plików multimedialnych w portfolio PDF (Acrobat Pro)

W ramach portfolio PDF można dokonywać konwersji na format PDF następujących plików multimedialnych: FLV, SWF, F4V i mp3. Można także dokonać konwersji do formatu PDF następujących plików zakodowanych w standardzie H.264 (z dźwiękiem AAC): MOV, M4V, MP4, 3GP i 3G2. (H.264 i AAC są standardami opcjami kodowania i kompresji dla filmów).

Uwaga:

Aby dokonać konwersji do formatu PDF plików AVI lub WMV bądź też innych plików multimedialnych do formatu FLV, należy skorzystać z programu Adobe Media Encoder. Aplikacja ta jest dostępna w ramach pakietu Acrobat X Suite lub Creative Suite.

 1. W trybie edycji kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub lewym przyciskiem z wciśniętym klawiszem Control (Macintosh) jeden lub więcej plików multimedialnych w portfolio PDF i wybierz polecenie Konwertuj na PDF.
 2. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe, określ odpowiednie opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

Usuwanie plików i folderów z portfolio PDF

Usunięcie folderu spowoduje usunięcie z portfolio PDF wszystkich plików znajdujących się w tym folderze.

 1. W trybie edycji zaznacz jeden lub więcej plików lub folderów w portfolio PDF i naciśnij klawisz Delete. Możesz także kliknąć ikonę Usuń na karcie, jeśli jest dostępna.

Dostosowywanie portfolio PDF (Acrobat Pro)

W trybie edycji można dostosować układ, motyw oraz schemat kolorów. Można także dostosować widok „Szczegóły”, wybierając lub tworząc własne kolumny.

Zmiana układu portfolio PDF

Opcje układu portfolio PDF umożliwiają prezentowanie zawartości w takim układzie, który najlepiej odpowiada potrzebom użytkownika. Przykład: Układ Kliknięcie pozwala czytającym przeglądać pliki w portfolio PDF po kolei. We wszystkich układach każdy plik jest wyświetlany na karcie z obrazkiem (jeśli jest dostępny) oraz informacjami o dokumencie, takimi jak nazwa pliku.

Możesz także tworzyć własne układy niestandardowe, co wymaga jednak odrobiny umiejętności programistycznych.

 1. W trybie edycji wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby wybrać układ, w panelu Układ kliknij pozycję Układy portfolio, a następnie wybierz z listy jeden z układów.

  • Aby wykorzystać układ niestandardowy, kliknij przycisk Importuj układ własny. Przejdź do lokalizacji, w której zapisany jest układ niestandardowy i otwórz go. Pliki układów posiadają rozszerzenie „.nav”. Układ pojawi się na liście układów portfolio, skąd można go będzie wybrać. Zaimportowane układy są dodawane na stałe do sekcji Układy własne panelu Układy portfolio.

  • Aby usunąć układ własny, kliknij ikonę „x” umieszczoną obok jego nazwy.

Zmiana wyglądu

Motywy, kolory oraz obrazy tła mogą uatrakcyjnić wizualnie i uspójnić portfolio PDF. Aby zmienić elementy wizualne, skorzystaj z trybu edycji.

 • Aby wybrać motyw, w panelu Układ kliknij pozycję Motywy graficzne, a następnie wybierz z listy jeden z motywów.

 • Aby wykorzystać motyw niestandardowy, kliknij przycisk Importuj motyw niestandardowy. Przejdź do lokalizacji, w której zapisany jest motyw niestandardowy i otwórz go. Motyw zostaje natychmiast zastosowany w portfolio PDF oraz dodany do listy motywów graficznych, jako „Niestandardowy”. W przeciwieństwie do układów niestandardowych motywy graficzne zostają zastosowane tylko do bieżącego portfolio PDF i nie są dodawane do listy motywów graficznych na stałe. Motywy tworzone są programie Adobe Flash Professional lub Adobe Flash Builder i posiadają rozszerzenie „.swf”.

 • Aby zmienić kolory motywu graficznego, w panelu Układ kliknij pozycję Palety kolorów, a następnie wybierz inną paletę.

 • Aby utworzyć paletę niestandardową, w panelu Palety kolorów kliknij przycisk Utwórz z istniejącej, a następnie określ zestaw kolorów.

 • Aby zmienić właściwości koloru tła, w pierwszej kolejności wybierz paletę kolorów, a następnie kliknij pozycję Tło. Dostosuj właściwości koloru tła zgodnie z potrzebami.

 • Aby dodać obraz jako tło, w panelu Układ kliknij pozycję Tło. W obszarze Obraz tła wybierz obraz z listy lub wybierz opcję Wybierz nowy, aby dodać obraz zapisany na komputerze. Dostosuj właściwości obrazu zgodnie z potrzebami.

Dodawanie nagłówka

Nagłówek jest wyświetlany na górze układu i może zawierać istotne informacje, takie jak logo i nazwę firmy albo informacje kontaktowe. Może on także zawierać tekst, obrazy lub oba te elementy, które można rozmieszczać na wiele sposobów.

 1. W trybie edycji kliknij pusty pasek na górze okna edycji. U dołu panelu Układ wyświetlony zostanie panel Właściwości nagłówka.

  Właściwości nagłówka
  Pusty obszar nagłówka w <span class="uicontrol">portfolio PDF</span>

 2. Wybierz szablon z listy dostępnej we właściwościach nagłówka.

 3. W obszarze nagłówka kliknij poszczególne pola, aby dodać zawartość. Aby dodać tekst, kliknij dwukrotnie w celu wyświetlenia kursora.

 4. W panelach Właściwości tekstu i Właściwości obrazu można określić wielkość, kolor tła, czcionkę oraz inne właściwości.

Dodatkowe zasoby

Filmy przedstawiające dostosowywanie portfolio PDF można znaleźć w następujących zasobach:

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online