Uwaga:

Niniejszy dokument zawiera instrukcje dotyczące programu Acrobat XI. Jeśli korzystasz z programu Acrobat DC, zobacz temat Pomoc programu Acrobat DC.

Narzędzia programu Acrobat umożliwiają tworzenie dostępnych dokumentów PDF i weryfikowanie dostępności istniejących plików PDF. Możesz tworzyć dokumenty PDF zgodne z popularnymi standardami dostępności, takimi jak Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 i PDF/UA (Universal Access lub ISO 14289). Prosty, wspomagany obieg pracy umożliwia wykonywanie następujących czynności:

Tworzenie dostępnych dokumentów PDF: predefiniowane działanie automatyzuje wiele zadań, sprawdza dostępność i wyświetla informacje dotyczące tych elementów, które wymagają ręcznej korekty. Szybkie wyszukiwanie i naprawianie problematycznych obszarów

Weryfikowanie dostępności: za pomocą narzędzia Pełne sprawdzanie można sprawdzić, czy dokument spełnia standardy dostępności, takie jak PDF/UA i WCAG 2.0.

Raport o dostępności: raport o dostępności zawiera podsumowanie procesu sprawdzenia dostępności. W raporcie znajdują się też łącza do narzędzi i dokumentacji, które będą przydatne w naprawieniu problemów.

Tworzenie dostępnych dokumentów PDF (Acrobat Pro)

Działanie Zapewnij dostęp przeprowadzi użytkownika przez czynności tworzenia dostępnych plików PDF. W ramach tego działania użytkownik zostanie poinformowany o problemach z dostępnością, takich jak brakujący opis lub tytuł dokumentu. Narzędzie wyszukuje często spotykane elementy wymagające uwagi, takie jak zeskanowany tekst, pola formularzy, tabele i obrazy. Możesz uruchomić to działanie we wszystkich dokumentach PDF poza dynamicznymi formularzami (dokumentami XFA) i portfolio.

 1. Wybierz pozycję Narzędzia > Kreator operacji > Zapewnij dostęp.

 2. Wybierz pliki, do których zostanie zastosowana operacja Zapewnij dostęp. Według ustawień domyślnych, wybrana operacja jest uruchamiana wyłącznie w bieżącym dokumencie. Wybierz pozycję Dodaj pliki, a następnie wybierz dodatkowe pliki lub foldery, na których zostanie uruchomiona wybrana operacja.

  accessibility_checker
  Kliknij Dodaj pliki, aby wygenerować raport dotyczący dodatkowych plików lub folderów.

 3. Kliknij przycisk Start.

 4. Wykonuj instrukcje ekranowe, aby zakończyć operację Zapewnij dostęp.

Sprawdzanie dostępności dokumentów PDF (Acrobat Pro)

Dostępność dokumentu można najlepiej sprawdzić za pomocą tych samych narzędzi, z których będą korzystać odbiorcy. Jeśli nie masz dostępu do takich narzędzi, Adobe Acrobat umożliwia uruchomienie automatycznego procesu sprawdzania dostępności pliku PDF. Funkcja Pełne sprawdzanie w programie Acrobat sprawdza, czy cechy dokumentu gwarantują jego dostępność. Możesz wyszukać konkretne problemy z dostępnością, a także wybrać sposób raportowania wyników.

Wybierz polecenie Rozpocznij sprawdzanie. Wyniki są wyświetlane w panelu Sprawdzanie dostępności po lewej stronie, który zawiera także pomocne łącza i wskazówki ułatwiające rozwiązywanie problemów z dostępnością. Jeśli w kroku 2 zostanie wybrana opcja utworzenia raportu, wyniki będą dostępne w wybranym folderze.

Ponieważ funkcja Pełne sprawdzanie nie odróżnia istotnych typów zawartości od nieistotnych, mogą być zgłaszane problemy, które nie mają wpływu na czytelność dokumentu. Zalecamy przejrzenie wszystkich problemów w celu rozpatrzenia tych, które wymagają korekty.

Gotowy raport będzie zawierać jedną z następujących informacji o statusie przy każdej regule sprawdzania:

 • Zatwierdzono: element jest dostępny.
 • Pominięto: nie sprawdzono tej reguły, ponieważ użytkownik nie wybrał jej w oknie dialogowym Opcje sprawdzania dostępności.
 • Wymaga sprawdzania ręcznego: automatycznie sprawdzenie tego elementu w ramach funkcji Pełne sprawdzanie było niemożliwe. Zweryfikuj ten element ręcznie.
 • Niepowodzenie: element nie przeszedł pomyślnie procesu sprawdzania dostępności.
 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Dostępność > Pełne sprawdzanie.

  Uwaga:

  Jeśli pozycja Dostępność jest niewidoczna w panelu Narzędzia, wybierz polecenia Widok > Narzędzia > Dostępność.

 2. W sekcji Opcje raportu wybierz opcje określające sposób wyświetlania wyników. Wyniki można zapisać w pliku HTML lub w postaci komentarzy umieszczanych w miejscu wykrycia problemu z dostępnością.

 3. Wybierz zakres stron, aby wykonać sprawdzanie pojedynczych sekcji dokumentu.

  Uwaga:

  Podczas pracy z obszernym dokumentem sprawdzanie pojedynczych sekcji może zapewnić większą wydajność.

 4. Wybierz jedną lub więcej opcji sprawdzania.

 5. Wybierz polecenie Rozpocznij sprawdzanie. Wyniki są wyświetlane w panelu Sprawdzanie dostępności po lewej stronie, który zawiera także pomocne łącza i wskazówki ułatwiające rozwiązywanie problemów z dostępnością. Jeśli w kroku 2 zostanie wybrana opcja utworzenia raportu, wyniki będą dostępne w wybranym folderze.

  Ponieważ funkcja Pełne sprawdzanie nie odróżnia istotnych typów zawartości od nieistotnych, mogą być zgłaszane problemy, które nie mają wpływu na czytelność dokumentu. Zalecamy przejrzenie wszystkich problemów w celu rozpatrzenia tych, które wymagają korekty.

  Gotowy raport będzie zawierać jedną z następujących informacji o statusie przy każdej regule sprawdzania:

  • Zatwierdzono: element jest dostępny.
  • Pominięto: nie sprawdzono tej reguły, ponieważ użytkownik nie wybrał jej w oknie dialogowym Opcje sprawdzania dostępności.
  • Wymaga sprawdzania ręcznego: automatycznie sprawdzenie tego elementu w ramach funkcji Pełne sprawdzanie było niemożliwe. Zweryfikuj ten element ręcznie.
  • Niepowodzenie: element nie przeszedł pomyślnie procesu sprawdzania dostępności.
  Statusy reguł narzędzia Sprawdzanie dostępności
  Statusy reguł narzędzia Sprawdzanie dostępności.

Uwaga:

Oprócz narzędzia Pełne sprawdzanie, program Acrobat zawiera też inne narzędzia do sprawdzania dostępności plików PDF:

 • Widok Ponownego wlania tekstu może służyć do szybkiego sprawdzania kolejności czytania.
 • Za pomocą narzędzia Odczytywania zawartości na głos możesz odczytać dokument w taki sposób, w jaki odczytują go osoby korzystające z narzędzi konwertujących tekst na mowę.
 • Zapisz dokument jako dostępny tekst, a następnie odczytaj taki plik tekstowy w odpowiednim edytorze. To ćwiczenie umożliwia symulację wrażeń użytkowników końcowych, którzy do odczytania dokumentu wykorzystują drukarkę brajlowską.
 • Za pomocą narzędzia Korygowanie kolejności odczytu i paneli Kolejność, Znaczniki oraz Zawartość zbadaj strukturę,kolejność odczytui zawartości dokumentu PDF.

Naprawianie problemów z dostępnością (Acrobat Pro)

Aby naprawić problemy wykryte po uruchomieniu Pełnego sprawdzania, kliknij prawym przyciskiem (Windows) lub trzymając klawisz Ctrl (Mac OS) element w panelu Sprawdzanie dostępności. Wybierz jedną z następujących opcji z menu kontekstowego:

Popraw:

automatycznie naprawia ten element lub wyświetla okno dialogowe umożliwiające ręczne rozwiązanie problemu.

Pomiń regułę:

usuwa zaznaczenie tej opcji w oknie dialogowym Opcje sprawdzania dostępności, aby element nie był sprawdzany w przyszłości, a także zmienia status elementu na Pominięto.

Wyjaśnij:

otwiera elektroniczny artykuł pomocy.

Sprawdź ponownie:

powoduje ponowne uruchomienie sprawdzania wszystkich elementów. Wybierz tę opcję po zmodyfikowaniu przynajmniej jednego elementu.

Pokaż raport:

wyświetla raport z łączami do wskazówek dotyczących rozwiązywania elementów ze statusem niepowodzenia.

Opcje:

otwiera okno dialogowe Opcje sprawdzania dostępności umożliwiającego wybranie elementów do sprawdzenia.

Problemy dotyczące dostępności

Dokument

Określanie ustawień zabezpieczeń tak, by nie kolidowały z czytnikami ekranu

Autor dokumentu może określić zasady, zgodnie z którymi żadna z części dostępnego pliku PDF nie będzie mogła być kopiowania, wydzielana, drukowana, komentowana lub edytowana. To ustawienie może kolidować z funkcjami czytnika ekranu, ponieważ czytnik ekranu musi mieć możliwość kopiowania lub wydzielania tekstu dokumentu przed przekształceniem go na mowę.

Flaga przyzwolenia dostępności informuje, czy jest konieczne włączenie ustawienia zabezpieczeń zezwalającego na dostępność.

Aby włączyć tę regułę na stałe, wybierz opcję Ustawiono flagę przyzwolenia dostępności w panelu Opcje sprawdzania dostępności. Następnie wybierz pozycję Napraw z menu Opcje.

Przyzwolenia dostępności można również naprawić ręcznie:

 1. Wybierz polecenie Plik > Właściwości > Zabezpieczenia.

 2. Wybierz opcję Brak zabezpieczeń z menu rozwijanego Metoda zabezpieczenia.

 3. Kliknij OK i zamknij okno dialogowe Właściwości dokumentu.

Jeśli używana technologia jest zarejestrowana przez firmę Adobe jako Zaufany agent, to istnieje możliwość odczytywania plików PDF niedostępnych dla innych aplikacji. Program Acrobat rozpoznaje status Zaufanego agenta w czytnikach ekranu lub innych produktach i nadpisuje ustawienia bezpieczeństwa, które w normalnych warunkach ograniczają dostęp do dokumentów. Należy jednak pamiętać, że ustawienia bezpieczeństwa zachowują swoje ograniczenia dotyczące drukowania, kopiowania, wydzielania, komentowania i edycji tekstu.

Uwaga:

Więcej informacji można znaleźć w sekcjach zaleceń WCAG powiązanych z tym tematem: 1.1.1 Non-text Content (A), 4.1.2 Name, role, value

Dokument PDF zawierający wyłącznie obrazy

Informuje, czy w dokumencie znajduje się zawartość nie będąca tekstem, która jest niedostępna. Jeśli plik zawiera tekst, ale nie zawiera czcionek, być może jest on dokumentem zawierającym wyłącznie obrazy.

Aby automatycznie naprawić błędy wykryte przez tę regułę, wybierz pozycję PDF zawierający wyłącznie obrazy w panelu Sprawdzanie dostępności, a następnie kliknij Popraw w menu Opcje .

Aby naprawić ten błąd ręcznie, rozpoznaj tekst widoczny w obrazach skanów za pomocą funkcji optycznego rozpoznawania znaków (OCR):

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Rozpoznawanie tekstu > W tym pliku.

 2. Wybierz polecenie Wszystkie strony w oknie dialogowym Rozpoznawanie tekstu, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga:

Więcej informacji można znaleźć w sekcji zaleceń WCAG powiązanej z tym tematem: 1.1.1 Non-text Content (A) (artykuł w j. angielskim).

Oznakowany PDF

Jeśli sprawdzenie tej reguły nie powiedzie się, oznaczenia w dokumencie nie określają prawidłowej kolejności czytania.

Aby automatycznie naprawić błędy wykryte przez tę regułę, wybierz pozycję Oznakowany PDF w panelu Sprawdzanie dostępności, a następnie kliknij polecenie Popraw w menu Opcje . Program Acrobat automatycznie wstawi oznaczenia do dokumentu PDF.

Aby określić znaczniki ręcznie, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Włącz znaczniki w aplikacji, w której przygotowano dokument PDF, a następnie utwórz go ponownie.
 • W programie Acrobat wybierz polecenie Narzędzia > Dostępność > Dodaj znaczniki do dokumentu. Jeśli podczas procesu dodawania znaczników wystąpią błędy, w panelu nawigacyjnym zostanie wyświetlony Raport dodawania znaczników. Raport zawiera informacje na temat potencjalnych problemów dotyczących każdej ze stron pliku, połączenie z problematycznym miejscem w dokumencie oraz proponuje sposoby rozwiązania tej sytuacji.
 • W programie Acrobat wybierz polecenie Narzędzia > Dostępność > Korygowanie kolejności odczytu i utwórz drzewo znaczników. Więcej informacji można znaleźć w podsumowaniu narzędzia Korygowanie kolejności odczytu.
 • Otwórz panel Znaczniki i utwórz drzewo znaczników ręcznie. Aby otworzyć panel Znaczniki, wybierz polecenie Widok > Pokaż/Ukryj > Panele nawigacji > Znaczniki. Zobacz także Edycja znaczników przy pomocy panelu Znaczniki.

Uwaga:

Więcej informacji można znaleźć w sekcji zaleceń WCAG powiązanej z tym tematem: 1.3.1 Info and Relationships, 1.3.2, 2.4.1, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 3.1.2, 3.3.2, 4.1.2 Name, role, value (artykuł w j. angielskim).

Logiczna kolejność odczytu

Poprawność sprawdzania tej reguły należy sprawdzić ręcznie. Sprawdź, czy kolejność odczytu widoczna w panelu Znaczniki jest zgodna z logiczną kolejnością odczytu dokumentu.

Język dokumentu

Ustawienie języka dokumentu w formacie PDF umożliwia niektórym czytnikom ekranu wybranie odpowiedniego języka. Ta reguła sprawdza, czy określono język główny tekstu w dokumencie PDF. Jeśli sprawdzenie zostanie zakończone niepowodzeniem, ustaw język.

Aby automatycznie ustawić język, wybierz polecenie Język główny w zakładce Sprawdzanie dostępności, a następnie wybierz polecenie Napraw z menu Opcje . Wybierz język w oknie dialogowym Ustawienia języka czytania, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby ustawić język ręcznie, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wybierz polecenie Plik > Właściwości > Zaawansowane, a następnie wybierz język z menu rozwijanego w obszarze Opcje czytania. (Jeśli szukany język nie jest widoczny w menu rozwijanym, wprowadź kod ISO 639 tego języka w polu Język). To ustawienie dostosowuje język główny całego dokumentu PDF.
 • Ustaw język całej zawartości tekstowej w poddrzewie drzewa znaczników. Otwórz panel Znaczniki . Rozwiń węzeł główny Znaczniki i wybierz element. Następnie wybierz pozycję Właściwości z menu Opcje . Wybierz język z menu rozwijanego Język. (Aby otworzyć panel Znaczniki, wybierz polecenie Widok > Pokaż/Ukryj > Panele nawigacji > Znaczniki).
 • Aby wybrać język dla konkretnego bloku tekstu, wybierz element tekstowy lub kontener w panelu Zawartość . Następnie kliknij prawy przycisk myszy (Windows) lub przytrzymaj klawisz Ctrl i kliknij przycisk myszy (Mac OS), po czym wybierz polecenie Właściwości z menu kontekstowego. (Aby wyświetlić panel Zawartość, wybierz polecenie Widok > Pokaż/Ukryj > Panele nawigacji > Zawartość.

Uwaga:

Więcej informacji można znaleźć w sekcji zaleceń WCAG powiązanej z tym tematem: Language of Page (Level A) (artykuł w j. angielskim).

Tytuł

Informuje, czy w pasku tytułowym aplikacji Acrobat jest obecny tytuł.

Aby automatycznie naprawić tytuł, wybierz pozycję Tytuł z zakładki Sprawdzanie dostępności, a następnie wybierz pozycję Właściwości z menu Opcje . Wprowadź tytuł dokumentu w oknie dialogowym Opis (w razie potrzeby usuń zaznaczenie opcji Pozostaw bez zmian).

Tytuł możesz także poprawić ręcznie:

 1. Wybierz polecenie Plik > Właściwości > Opis.

 2. Wprowadź tytuł w polu tekstowymTytuł.

 3. Kliknij polecenie Widok początkowy, a następnie wybierz pozycję Tytuł dokumentu z menu rozwijanego Pokazuj. Zamknij okno dialogowe Opis.

Uwaga:

Więcej informacji można znaleźć w sekcji zaleceń WCAG powiązanej z tym tematem: 2.4 Page Titled (Level A) (artykuł w j. angielskim).

Zakładki

Ta reguła zwraca błąd, gdy dokument składa się z przynajmniej 21 stron i jest pozbawiony zakładek odpowiadających strukturze dokumentu.

Aby dodać zakładki do dokumentu, wybierz polecenie Zakładki w panelu Sprawdzanie dostępności i wybierz pozycję Napraw z menu Opcje . W oknie dialogowym Elementy struktury wybierz elementy, które zostaną użyte jako zakładki i kliknij OK. (Możesz również przywołać okno dialogowe Elementy struktury klikając menu Opcje w zakładce Zakładka).

Uwaga:

Więcej informacji można znaleźć w sekcjach zaleceń WCAG powiązanych z tym tematem: 2.4.1 Bypass Blocks (Level A), 2.4.5 Multiple Ways (Level AA) (artykuły w j. angielskim).

Kontrast koloru

Gdy ta reguła zwraca błąd, zawartość dokumentu jest najprawdopodobniej niedostępna dla osób cierpiących na zaburzenia rozpoznawania barw.

Aby naprawić ten błąd, dostosuj zawartość dokumentu do zaleceń wyszczególnionych w sekcji 1.4.3 WCAG. Możesz również włączyć zalecenie dla przeglądarek PDF informujące o konieczności stosowania kolorów o wysokim kontraście.

 1. Wybierz polecenie Plik > Preferencje (Windows) lub Acrobat > Preferencje (Mac OS).

 2. Kliknij pozycję Dostępność.

 3. Wybierz opcję Zastąp kolory dokumentu i kliknij przycisk radiowy Użyj kolorów kontrastowych. Wybierz żądane połączenie kolorów z rozwijanego menu i kliknij OK.

Zawartość strony

Oznakowana zawartość

Ta reguła sprawdza, czy wszystkie elementy zawartości w dokumencie są oznaczone. Sprawdź, czy wszystkie elementy zawartości dokumentu są uwzględnione w drzewie Znaczniki lub są zdefiniowane jako artefakty.

Aby naprawić błąd wykryty przez tę regułę:

 • Otwórz panel Zawartość i kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymaj klawisz Ctrl i kliknij przyciskiem myszy (Mac OS) zawartość, którą chcesz oznaczyć jako artefakt. Następnie wybierz polecenie Utwórz artefakt z menu kontekstowego. (Aby wyświetlić panel Zawartość, wybierz polecenie Widok > Pokaż/Ukryj > Panele nawigacji > Zawartość).
 • Wybierz polecenie Narzędzia > Dostępność > Korygowanie kolejności odczytu. Wybierz zawartość i nanieś znaczniki.
 • Znaczniki można definiować w panelu Znaczniki . Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymaj klawisz Ctrl i kliknij przyciskiem myszy (Mac OS) element w drzewie Znaczniki, a następnie wybierz polecenie Utwórz znacznik z zaznaczenia. Niektóre elementy, takie jak komentarze, łącza i adnotacje, nie zawsze są widoczne w drzewie Znaczniki. Aby znaleźć te elementy, wybierz polecenie Znajdź z menu Opcje. (Aby otworzyć panel Znaczniki, wybierz polecenie Widok > Pokaż/Ukryj > Panele nawigacji > Znaczniki).

Uwaga:

Więcej informacji można znaleźć w sekcjach zaleceń WCAG powiązanych z tematem (artykuły w j. angielskim): 1.1.1 Non-text Content (A), 1.3.1 Info and Relationships (Level A), 1.3.2 Meaningful Sequence (Level A), 2.4.4 Link Purpose (In Context) (Level A), 3.1.2 Language of Parts (Level AA), 4.1.2 Name, role, value.

Oznakowane adnotacje

Ta reguła sprawdza, czy wszystkie adnotacje zostały oznaczone. Sprawdź, czy takie adnotacje, jak komentarze lub znaczniki edycyjne (takie jak wstawianie lub wyróżnianie) zostały uwzględnione w drzewie Znaczniki lub zdefiniowane jako artefakty.

 • Otwórz panel Zawartość i kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymaj klawisz Ctrl i kliknij przyciskiem myszy (Mac OS) zawartość, którą chcesz oznaczyć jako artefakt. Następnie wybierz polecenie Utwórz artefakt z menu kontekstowego. (Aby wyświetlić panel Zawartość, wybierz polecenie Widok > Pokaż/Ukryj > Panele nawigacji > Zawartość).
 • Wybierz polecenie Narzędzia > Dostępność > Korygowanie kolejności odczytu. Wybierz zawartość i nanieś znaczniki.
 • Znaczniki można definiować w panelu Znaczniki . (Aby otworzyć panel Znaczniki, wybierz polecenie Widok > Pokaż/Ukryj > Panele nawigacji > Znaczniki).

Aby program Acrobat automatycznie przypisywał znaczniki do adnotacji podczas ich tworzenia, wybierz polecenie Oznakuj adnotacje z menu Opcje panelu Znaczniki.

Uwaga:

Więcej informacji można znaleźć w sekcjach zaleceń WCAG powiązanych z tym tematem: 1.3.1 Info and Relationships (Level A), 4.1.2 Name, role, value (artykuły w j. angielskim).

Kolejność tabulatorów

Tabulatory często służą do nawigowania po dokumencie PDF, dlatego należy zadbać o to, aby ich kolejność odpowiadała strukturze dokumentu.

Aby automatycznie naprawić kolejność tabulatorów, wybierz Kolejność tabulatorów w panelu Sprawdzanie dostępności, a następnie kliknij polecenie Popraw w menu Opcje .

Aby ręcznie naprawić kolejność tabulatorów dla łączy, pól formularzy, komentarzy i innych adnotacji:

 1. Kliknij panel Strony w panelu nawigacyjnym.

 2. Zaznacz miniaturę strony i wybierz polecenie Właściwości strony w menu opcji .

 3. W oknie dialogowym Właściwości strony wybierz polecenie Kolejność zakładek. Następnie wybierz pozycję Użyj struktury dokumentu i kliknij przycisk OK.

 4. Powtórz te czynności dla wszystkich miniatur w dokumencie.

Uwaga:

Więcej informacji można znaleźć w sekcji zaleceń WCAG powiązanej z tym tematem: 2.4.3, Focus Order (Level A) (artykuł w j. angielskim).

Kodowanie znaków

Zdefiniowane kodowanie ułatwi dobór i wyświetlenie czytelnego tekstu w przeglądarce PDF. Niektóre problemy z kodowaniem znaków nie mogą być naprawione Acrobat.

Aby zagwarantować poprawność kodowania tekstu, wykonaj następujące czynności:

 • Sprawdź, czy w systemie zainstalowano odpowiednie czcionki.
 • Użyj innej czcionki (najlepiej OpenType) w oryginalnym dokumencie, a następnie utwórz plik PDF ponownie.
 • Utwórz ponownie plik PDF, korzystając z nowszej wersji programu Acrobat Distiller.
 • Utwórz plik PostScript przy użyciu najnowszego sterownika Adobe PostScript, a następnie utwórz ponownie plik PDF.

Uwaga:

Zalecenia WCAG nie uwzględniają mapowania znaków unicode.

Oznakowane multimedia

Ta reguła sprawdza, czy wszystkie obiekty multimedialne zostały oznakowane. Sprawdź, czy wszystkie elementy zawartości dokumentu są uwzględnione w drzewie Znaczniki lub są zdefiniowane jako artefakty.

Otwórz panel Zawartość i kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymaj klawisz Ctrl i kliknij przyciskiem myszy (Mac OS) zawartość, którą chcesz oznaczyć jako artefakt. Następnie wybierz polecenie Utwórz artefakt z menu kontekstowego. (Aby wyświetlić panel Zawartość, wybierz polecenie Widok > Pokaż/Ukryj > Panele nawigacji > Zawartość).

Wybierz polecenie Narzędzia > Dostępność > Korygowanie kolejności odczytu. Wybierz zawartość i nanieś znaczniki.

Znaczniki można definiować w panelu Znaczniki . Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymaj klawisz Ctrl i kliknij przyciskiem myszy (Mac OS) element w drzewie Znaczniki, a następnie wybierz polecenie Utwórz znacznik z zaznaczenia. (Aby otworzyć panel Znaczniki, wybierz polecenie Widok > Pokaż/Ukryj > Panele nawigacji > Znaczniki).

Uwaga:

Więcej informacji można znaleźć w sekcjach zaleceń WCAG powiązanych z tym tematem: 1.1.1 Non-text Content (A), 1.2.1 Audio- only and Video- only (Prerecorded). (A), 1.2.2 Captions (Prerecorded). (A), 1.2.3 Audio Description or Media Alternative (Prerecorded). (A), 1.2.5 Audio Description (Prerecorded). (AA)

Miganie ekranu

Migocące elementy, takie jak animacje lub skrypty, mogą wywołać ataki u osób chorych na epilepsję światłoczułą. Elementy te mogą być niewidoczne w powiększeniu.

Jeśli reguła Miganie ekranu zwróci błąd, należy ręcznie usunąć lub zmodyfikować elementy skryptu lub zawartości, które powodują miganie ekranu.

Uwaga:

Więcej informacji można znaleźć w sekcjach WCAG powiązanych z tym tematem: 1.1.1 Non-text Content (A), 1.2.1 Audio- only and Video- only (Prerecorded). (A), 1.2.2 Captions (Prerecorded). (A), 1.2.3 Audio Description or Media Alternative (Prerecorded). (A), 2.3.1 Three Flashes or Below Threshold. (Level A)

Skrypty

Zawartość nie może zależeć od skryptów, za wyjątkiem sytuacji, w których zarówno zawartość, jak i funkcjonalność dokumentu są rozpoznawane przez technologie wspomagające. Należy upewnić się, czy skrypty nie utrudniają poruszania się w dokumencie za pomocą klawiatury lub nie pozwalają na korzystanie z dowolnego urządzenia wskazującego.

Skrypty należy sprawdzić ręcznie. Należy usunąć lub zmodyfikować wszelkie elementy skryptów lub zawartości, które utrudniają dostęp do dokumentu.

Uwaga:

Więcej informacji można znaleźć w sekcjach WCAG powiązanych z tym tematem: 1.1.1 Non-text Content (A), 2.2.2 Pause, Stop, Hide. (Level A), 4.1.2 Name, role, value

Odpowiedzi w określonym czasie

Ta reguła dotyczy dokumentów zawierających formularze ze skryptami w języku JavaScript. Jeśli regułą zwróci status niepowodzenia należy sprawdzić, czy strona nie wymaga podania odpowiedzi w określonym czasie. Zmień lub usuń skrypty narzucające konieczność udzielenia odpowiedzi w określonym czasie, aby użytkownicy mogli swobodnie przeczytać treść i użyć zawartości.

Uwaga:

Więcej informacji można znaleźć w sekcji zaleceń WCAG powiązanej z tym tematem: 2.2.1 Timing Adjustable (Level A)

Adresy URL w dokumencie PDF muszą być aktywnymi łączami i mieć poprawne oznaczenia. W przeciwnym razie nie zostaną rozpoznane przez czytniki ekranu. (Najlepszym sposobem na tworzenie dostępnych łączy jest polecenie Utwórz łącze, które dodaje wszystkie trzy elementy niezbędne czytnikom ekranowym do rozpoznania podstawowego łącza). Sprawdź, czy łącza nawigacji nie powtarzają się, a użytkownicy mają możliwość przeskoczenia ewentualnych powtarzanych łącz nawigacji.

Jeśli ta reguła zwróci błąd, należy sprawdzić łącza nawigacji ręcznie i potwierdzić, że zawartość nie zawiera zbyt dużej liczby identycznych łączy. Ponadto zapewnić użytkownikom możliwość pominięcia wielokrotnie występujących elementów. Na przykład: jeśli na każdej stronie dokumentu są widoczne te same łącza, należy również umieścić łącze „Pomiń elementy nawigacji”.

Uwaga:

Więcej informacji można znaleźć w sekcji zaleceń WCAG powiązanej z tym tematem: 2.4.1 Bypass Blocks (Level A)

Formularze

Oznakowane pola formularza

W dostępnych plikach PDF wszystkie pola formularzy powinny być oznaczone i włączone do struktury dokumentu. Oprócz tych zabiegów ogólnych można wykorzystać właściwość wskazówki pola formularza do prezentowania użytkownikowi informacji lub wyświetlania instrukcji.

Aby oznaczyć pola formularzy, wybierz polecenie Narzędzia > Dostępność > Dodaj znaczniki do pól formularza.

Uwaga:

Więcej informacji można znaleźć w sekcjach zaleceń WCAG powiązanych z tym tematem: 1.3.1 Info and Relationships (Level A), 4.1.2 Name, role, value

Opisy pól

Aby dokument był dostępny, wszystkie pola formularzy muszą mieć opis tekstowy (podpowiedź).

Aby dodać opis tekstowy do pola formularza:

 1. Wybierz jedno z narzędzi Formularz, a następnie kliknij pole formularza prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij je z wciśniętym klawiszem Ctrl (Mac OS).
 2. W menu kontekstowym wybierz polecenie Właściwości.
 3. Kliknij zakładkę właściwości Ogólne.
 4. Wprowadź opis pola formularza w polu Podpowiedź.

Uwaga:

Więcej informacji można znaleźć w sekcjach zaleceń WCAG powiązanych z tym tematem: 1.3.1 Info and Relationships (Level A), 3.3.2 Labels or Instructions (Level A), 4.1.2 Name, role, value

Tekst zastępczy

Tekst zastępczy ilustracji

Upewnij się, że obrazy w dokumencie są uzupełnione o tekst zastępczy lub oznaczone jako artefakty.

Jeśli ta reguła zwróci błąd, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wybierz pozycję Tekst zastępczy ilustracji w panelu Sprawdzanie dostępności i wybierz polecenie Napraw z menu Opcje . Dodaj tekst zastępczy w oknie dialogowym Ustaw tekst zastępczy.
 • Za pomocą panelu Znaczniki można dodawać tekst zastępczy do obrazka dokumentu PDF.
 • Otwórz panel Zawartość i kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymaj klawisz Ctrl i kliknij przyciskiem myszy (Mac OS) zawartość, którą chcesz oznaczyć jako artefakt. Następnie wybierz polecenie Utwórz artefakt z menu kontekstowego. (Aby wyświetlić panel Zawartość, wybierz polecenie Widok > Pokaż/Ukryj > Panele nawigacji > Zawartość.

Uwaga:

Więcej informacji można znaleźć w sekcjach zaleceń WCAG powiązanych z tym tematem: 1.1.1 Non-text Content (A)

Zagnieżdżony tekst zastępczy

Czytniki ekranu nie rozpoznają tekstu zastępczego zagnieżdżonych elementów. Dlatego nie ma potrzeby dodawania tekstu zastępczego do takich elementów.

Aby usunąć tekst zastępczy z zagnieżdżonych elementów, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz polecenie Pokaż/Ukryj > Panele nawigacji > Znaczniki.
 2. Kliknij element zagnieżdżony prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Ctrl (Mac OS) w panelu Znaczniki i wybierz polecenie Właściwości w menu kontekstowym.
 3. W oknie dialogowym Właściwości obiektu usuń tekst zastępczy oraz tekst wobec którego został zastosowany, po czym kliknij OK.

Uwaga:

Więcej informacji można znaleźć w sekcji zaleceń WCAG powiązanej z tym tematem: 1.1.1 Non-text Content (A)

Powiązane z zawartością

Należy zadbać o to, aby tekst zastępczy stanowił wierny opis zawartości na stronie. Jeśli element zawiera tekst zastępczy, ale nie zawiera zawartości strony, nie ma możliwości określenia strony, na której go umieszczono. Jeśli w obszarze Opcje czytnika ekranu preferencji Czytanie nie ustawiono czytania całego dokumentu, czytniki ekranowe nigdy nie będą odczytywać tekstu zastępczego.

 1. Aby sprawdzić element, kliknij go prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Ctrl (Mac OS).
 2. Otwórz go w panelu Znaczniki . (Aby otworzyć panel Znaczniki, wybierz polecenie Widok > Pokaż/Ukryj > Panele nawigacji > Znaczniki).
 3. Używając panelu Znaczniki usuń tekst zastępczy z każdego elementu zagnieżdżonego, w którym nie ma zawartości strony.

Uwaga:

Więcej informacji można znaleźć w sekcjach zaleceń WCAG powiązanych z tym tematem: 1.1.1 Non-text Content (A)

Ukrywa adnotacje

Tekst zastępczy nie ukrywa adnotacji. Adnotacja zagnieżdżona w elemencie nadrzędnym zawierającym tekst zastępczy nie będzie rozpoznawana przez czytniki ekranowe.

Aby usunąć tekst zastępczy z elementów zagnieżdżonych:

 1. Wybierz polecenie Pokaż/Ukryj > Panele nawigacji > Znaczniki.
 2. Kliknij element zagnieżdżony prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Ctrl (Mac OS) w panelu Znaczniki i wybierz polecenie Właściwości w menu kontekstowym.
 3. Usuń tekst zastępczy z okna dialogowego Właściwości obiektu i kliknij przycisk OK.

Uwaga:

Więcej informacji można znaleźć w sekcjach zaleceń WCAG powiązanych z tym tematem: 1.3.1 Info and Relationships (Level A), 4.1.2 Name, role, value

Tekst zastępczy pozostałych elementów

Raport sprawdza, czy w dokumencie istnieją inne elementy niż ilustracje, do których należy dodać tekst zastępczy (elementy multimedialne, adnotacje lub modele 3D). Należy zadbać o to, aby tekst zastępczy stanowił wierny opis zawartości na stronie. Jeśli element zawiera tekst zastępczy, ale nie zawiera zawartości strony, nie ma możliwości określenia strony, na której go umieszczono. Jeśli w obszarze Opcje czytnika ekranu preferencji Czytanie nie ustawiono czytania całego dokumentu, czytniki ekranowe nie będą odczytywać tekstu zastępczego.

 1. Wybierz polecenie Pokaż/Ukryj > Panele nawigacji > Znaczniki.
 2. Kliknij element zagnieżdżony prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Ctrl (Mac OS) w panelu Znaczniki i wybierz polecenie Właściwości w menu kontekstowym.
 3. Usuń tekst zastępczy z okna dialogowego Właściwości obiektu i kliknij przycisk OK.

Uwaga:

Więcej informacji można znaleźć w sekcjach zaleceń WCAG powiązanych z tym tematem: 1.1.1 Non-text Content (A)

Tabele

Z uwagi na fakt, że struktury tabeli bywają złożone, najlepiej sprawdzać ich dostępność ręcznie.

Wiersze

Ta reguła sprawdza, czy każdy element TR jest podrzędny względem elementu Table, THead, TBody lub TFoot.

Zobacz artykuł Korygowanie znaczników za pomocą zakładki Znaczniki.

Uwaga:

Zobacz sekcję WCAG powiązaną z tym tematem: 1.3.1 Info and Relationships (Level A)

TH i TD

W poprawnej strukturze tabeli elementy TH i TD są podrzędne względem TR.

Zobacz artykuł Korygowanie znaczników za pomocą zakładki Znaczniki.

Uwaga:

Więcej informacji można znaleźć w sekcji zaleceń WCAG powiązanej z tym tematem: 1.3.1 Info and Relationships (Level A)

Nagłówki

Aby zapewnić dostępność, należy dodać nagłówki do wszystkich tabel w dokumencie PDF.

Zobacz artykuł Korygowanie znaczników za pomocą zakładki Znaczniki.

Uwaga:

Więcej informacji można znaleźć w sekcji zaleceń WCAG powiązanej z tym tematem: 1.3.1 Info and Relationships (Level A)

Regularność

Aby zostać uznane za dostępne, tabele muszą zawierać taką samą liczbę kolumn w każdym wierszu oraz wierszy w każdej kolumnie.

Zobacz artykuł Korygowanie znaczników za pomocą zakładki Znaczniki.

Uwaga:

Więcej informacji można znaleźć w sekcji zaleceń WCAG powiązanej z tym tematem: 1.3.1 Info and Relationships (Level A)

Podsumowanie

Skrótowe opisy tabel nie są obowiązkowe, ale mogą zwiększyć dostępność dokumenty.

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Dostępność > Korygowanie kolejności odczytu.
 2. Kliknij prawym klawiszem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Ctrl (Mac OS) pozycję Tabela.
 3. Kliknij Edytuj podsumowanie tabeli.
 4. Wprowadź podsumowanie i kliknij OK.

Uwaga:

Więcej informacji można znaleźć w sekcji zaleceń WCAG powiązanej z tym tematem: 1.3.1 Info and Relationships (Level A)

Listy

Pozycje listy

Reguła sprawdza, czy każdy element LI jest podrzędny względem L. Niepowodzenie tej reguły sprawdzania oznacza, że struktura listy jest nieprawidłowa. Listy muszą mieć następującą strukturę: element Lista musi zawierać elementy pozycji listy. Elementy pozycji listy mogą zawierać jedynie elementy etykiety i elementy treści listy.

Aby naprawić strukturę listy:

 1. Znajdź listę w panelu Sprawdzanie dostępności, klikając błędną pozycję prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem (Mac OS) i wybierając Pokaż w panelu Znaczniki.
 2. Utwórz pozycje, zmień ich typy lub przeciągnij je, aby zmienić ich kolejność.

Uwaga:

Więcej informacji można znaleźć w sekcji zaleceń WCAG powiązanej z tym tematem: 1.3.1 Info and Relationships (Level A)

Lbl i LBody

Listy muszą mieć następującą strukturę: element Lista musi zawierać elementy pozycji listy. Elementy pozycji listy mogą zawierać jedynie elementy etykiety i elementy treści listy. Niepowodzenie tej reguły sprawdzania oznacza, że struktura listy jest nieprawidłowa.

Aby naprawić strukturę listy:

 1. Znajdź listę w panelu Sprawdzanie dostępności, klikając błędną pozycję prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Ctrl (Mac OS) i wybierając Pokaż w panelu Znaczniki.
 2. Utwórz pozycje, zmień ich typy lub przeciągnij je, aby zmienić ich kolejność.

Uwaga:

Więcej informacji można znaleźć w sekcji zaleceń WCAG powiązanej z tym tematem: 1.3.1 Info and Relationships (Level A)

Nagłówki

Właściwe zagnieżdżenie

Ta reguła sprawdza zagnieżdżone nagłówki. Niepowodzenie sprawdzenia tej reguły oznacza, że nagłówki nie są poprawnie zagnieżdżone.

Aby naprawić strukturę listy:

 1. Znajdź listę w panelu Sprawdzanie dostępności, klikając błędną pozycję prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem (Mac OS) i wybierając Pokaż w panelu Znaczniki.
 2. Utwórz pozycje, zmień ich typy lub przeciągnij je, aby zmienić ich kolejność.

Uwaga:

Więcej informacji można znaleźć w sekcji zaleceń WCAG powiązanej z tym tematem: 2.4.6 Headings and Labels (Level AA). Według zaleceń WCAG utrzymywanie kolejności nagłówków nie jest obowiązkowe i jest tylko zalecaną techniką.

Mapowanie WCAG do PDF/UA

WCAG 2.0 ISO 14289 -1 (Plik) Metody
1.1.1 Zawartość nie będąca tekstem. (A)
 • Sekcja 7.3 dotyczy zawartości wymagających modyfikacji tekstu.
 • W sekcji 7.18.1, akapit czwarty, znajdują się informacje dotyczące opisów sterujących.
 • Sekcja 7.18.6.2 dotyczy alternatywnych elementów multimedialnych o ograniczonym czasie trwania Przypadki zastosowania testów, czujników i bramek CAPTCHa za pomocą opisywanych narzędzi technicznych.
 • Sekcja 7.1, akapit 1, zdanie 2 dotyczy dekoracji.
1.2.1 Audio- only and Video- only (Prerecorded). (A)
 • Sekcja 7.18.6.2 dotyczy alternatywnych elementów multimedialnych o ograniczonym czasie trwania Zależne od charakterystyki projektu. Autorzy i deweloperzy powinni zadbać o zgodność projektu z tym postanowieniem.
1.2.2 Captions (Prerecorded). (A)
 • Sekcja 7.18.6.2 dotyczy alternatywnych elementów multimedialnych o ograniczonym czasie trwania Zależne od charakterystyki projektu. Autorzy i deweloperzy powinni zadbać o zgodność projektu z tym postanowieniem.
1.2.3 Audio Description or Media Alternative (Prerecorded). (A)
 • Sekcja 7.18.6.2 dotyczy alternatywnych elementów multimedialnych o ograniczonym czasie trwania Zależne od charakterystyki projektu. Autorzy i deweloperzy powinni zadbać o zgodność projektu z tym postanowieniem.
1.2.4 Captions (Live). (AA)
 • Zależne od charakterystyki projektu. Autorzy i deweloperzy powinni zadbać o zgodność projektu z tym postanowieniem.
1.2.5 Audio Description (Prerecorded). (AA)
 • Sekcja 7.18.6.2 dotyczy alternatywnych elementów multimedialnych o ograniczonym czasie trwania Zależne od charakterystyki projektu. Autorzy i deweloperzy powinni zadbać o zgodność projektu z tym postanowieniem.
1.2.6 Sign Language (Prerecorded). (AAA)
 • Zależne od charakterystyki projektu. Autorzy i deweloperzy powinni zadbać o zgodność projektu z tym postanowieniem.
 
1.2.7 Extended Audio Description (Prerecorded). (AAA)
 • Zależne od charakterystyki projektu. Autorzy i deweloperzy powinni zwrócić uwagę na to postanowienie i zadbać o zgodność.
 
1.2.8 Media Alternative (Prerecorded). (AAA)
 • Sekcja 7.18.6.2 dotyczy alternatywnych elementów multimedialnych o ograniczonym czasie trwania Zależne od charakterystyki projektu. Autorzy i deweloperzy powinni zadbać o zgodność projektu z tym postanowieniem.
 
1.2.9 Audio- only (Live). (AAA)
 • Zależne od charakterystyki projektu. Autorzy i deweloperzy powinni zadbać o zgodność projektu z tym postanowieniem.
 
1.3.1 Info and Relationships. (Level A)
 • Sekcje 7.1 – 7.10 oraz 7.20 dotyczą struktury i relacji w zawartości.
 • Sekcje 7.17 i 7.18 dotyczą struktury i relacji w adnotacjach.
1.3.2 Meaningful Sequence. (Level A)
 • W sekcji 7.2, akapit drugi, opisano znaczenie sekwencji zawartości.
 • Sekcja 7.17 dotyczy funkcji nawigacji.
 • Sekcja 7.18.3. dotyczy kolejności tabulatorów w adnotacjach.
1.3.3 Sensory Characteristics. (Level A)
 • Sekcja 7.1, akapity 6 i 7
1.4.1 Use of Color. (Level A)
 • Sekcja 7.1, akapit 6
1.4.2 Audio Control. (Level A)
 • Zależne od charakterystyki projektu. Autorzy i deweloperzy powinni zadbać o zgodność projektu z tym postanowieniem.
1.4.3 Contrast (Minimum). (Level AA)
 • Sekcja 7.1, akapit 6 i uwaga 4
1.4.4 Resize text. (Level AA)
 • Nie dotyczy
1.4.5 Images of Text. (Level AA)
 • Sekcja 7.3, akapit 6
1.4.6 Contrast (Enhanced). (Level AAA)
 • Sekcja 7.1, akapit 6
 
1.4.7 Low or No Background Audio. (Level AAA)
 • To kryterium sukcesu nie jest określone normą ISO 14289, niemniej osiągnięcie zgodności plików PDF wymaga zastosowania plików i czytników zgodnych z tą normą. Sposób obsługi tego kryterium sukcesu w plikach PDF nie jest określony normami ISO 14289 lub ISO 32000.
 
1.4.8 Visual Presentation. (Level AAA)
 • Zależne od charakterystyki projektu. Autorzy i deweloperzy powinni zadbać o zgodność projektu z tym postanowieniem.
 
1.4.9 Images of Text (No Exception). (Level AAA)
 • Sekcja 7.3, akapit 1
 
2.1.1 Keyboard. (Level A)
 • Nie dotyczy
2.1.2 No Keyboard Trap. (Level A)
 • Zależne od charakterystyki projektu. Deweloperzy powinni zadbać o zgodność projektu z tym postanowieniem.
2.1.3 Keyboard (No Exception). (Level AAA)
 • Sekcja 7.19, akapit 3
 
2.2.1 Timing Adjustable. (Level A)
 • W tej sytuacji obowiązuje sekcja 7.19, akapit trzeci, ale ta reguła jest zwykle zależna od charakterystyki projektu. Deweloperzy powinni zadbać o zgodność projektu z tym postanowieniem.
2.2.2 Pause, Stop, Hide. (Level A)
 • Sekcja 7.19
2.2.3 No Timing. (Level AAA)
 • Sekcja 7.19
 
2.2.4 Interruptions. (Level AAA)
 • Sekcja 7.19
 
2.2.5 Re-authenticating. (Level AAA)
 • Nie dotyczy
 
2.3.1 Three Flashes or Below Threshold. (Level A)
 • Sekcja 7.1, akapit 5
2.3.2 Three Flashes.(Level AAA)
 • Sekcja 7.1, akapit 5
 
2.4.1 Bypass Blocks. (Level A)
 • Nie dotyczy, chyba że dokument PDF zawiera powtarzalną zawartość rzeczywistą. Zawartość strony, w tym nagłówki i stopki zamieszczane na każdej stronnie, musi być zgodna z regułami sekcji 7.8.
2.4.2 Page Titled. (Level A)
 • Sekcja 7.1, akapity 8 i 9
2.4.3 Focus Order. (Level A)
 • Sekcja 7.1, akapit 2, sekcja 7.18.1; akapit 2, sekcja 7.18.3
2.4.4 Link Purpose (In Context). (Level A)
 • Sekcja 7.18.5
2.4.5 Multiple Ways. (Level AA)
 • Dokumenty PDF mogą spełnić to postanowienie na wiele sposobów, w tym w zarysach (7.17), łączach (7.18.5) lub etykietach strony.
2.4.6 Headings and Labels. (Level AA)
 • 7.4
2.4.7 Focus Visible. (Level AA)
 • Nie dotyczy
2.4.8 Location. (Level AAA)
 • Sekcje 7.4, 7.17
 
2.4.9 Link Purpose (Link Only). (Level AAA)
 • Sekcja 7.18.5
 
2.4.10 Section Headings. (Level AAA)
 • Sekcja 7.4
 
3.1.1 Language of Page. (Level A)
 • Sekcja 7.2, akapit 3.
3.1.2 Language of Parts. (Level AA)
 • Sekcja 7.2, akapit 3.
3.1.3 Unusual Words. (Level AAA)
 • Nie uwzględnione w normie ISO 14289. Patrz norma ISO 32000-1, sekcja 14.9.5.
 
3.1.4 Abbreviations. (Level AAA)
 • Nie uwzględnione w normie ISO 14289. Patrz norma ISO 32000-1, sekcja 14.9.5.
 
3.1.5 Reading Level. (Level AAA)
 • Nie wpływa na dostępność dokumentu. Reguła jest zwykle zależna od charakterystyki projektu. Autorzy aplikacji lub dokumentu powinni zadbać o zgodność projektu z tym postanowieniem.
 
3.1.6 Pronunciation. (Level AAA)
 • Dokument PDF zawiera szereg mechanizmów służących do publikacji multimediów oraz różnorodne opcje wsparcia wymowy. Zależne od charakterystyki projektu. Autorzy i deweloperzy powinni zadbać o zgodność projektu z tym postanowieniem.
 
3.2.1 On Focus. (Level A)
 • Sekcja 7.18, akapit 2
3.2.2 On Input. (Level A)
 • Sekcja 7.18, akapit 2
3.2.3 Consistent Navigation. (Level AA)
 • Sekcja 7.1, akapit 1, sekcja 7.17
3.2.4 Consistent Identification. (Level AA)
 • Sekcja 7.1, akapit 1
3.2.5 Change on Request. (Level AAA)
 • Sekcja 7.19, akapit 2
 
3.3.1 Error Identification. (Level A)
 • Zależne od charakterystyki projektu. Autorzy i deweloperzy powinni zadbać o zgodność projektu z tym postanowieniem.
3.3.2 Labels or Instructions (Level A)  
4.1.2 Name, role, value  

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online