Uwaga:

Niniejszy dokument zawiera instrukcje dotyczące programu Acrobat XI. Jeśli korzystasz z programu Acrobat DC, zobacz temat Pomoc programu Acrobat DC.

Przegląd programu Acrobat Distiller

W programie Acrobat Distiller można wybierać ustawienia stosowane do konwersji dokumentów na format PDF, opcje bezpieczeństwa i informacje o czcionkach. Okno programu Acrobat Distiller może służyć także do monitorowania czynności związanych z konwersją na format PDF.

Główne okno programu Acrobat Distiller (Windows)
Główne okno programu Acrobat Distiller (Windows)

A. Menu B. Pliki ustawień Adobe PDF C. Pliki w kolejce D. Zadanie nieudane E. Menu kontekstowe F. Okno stanu 

Uwaga:

Aby automatycznie przekonwertować pliki PostScript w programie Acrobat Pro, należy przygotować w programie Distiller folder obserwowany.

Aby uruchomić program Acrobat Distiller z poziomu programu Acrobat Pro, wybierz polecenie Narzędzia > Drukowanie > Acrobat Distiller.

Aby uruchomić program Acrobat Distiller w programie Acrobat Standard, wybierz w menu Start pozycję Adobe Acrobat Distiller X.

Zarządzanie kolejką konwersji

Program Distiller umożliwia kolejkowanie plików PostScript utworzonych w innych aplikacjach, a następnie monitorowanie ich w trakcie konwersji na format PDF.

Kolejkowanie pliku PostScript

 1. W aplikacji Acrobat Distiller zaznacz plik ustawień Adobe PDF w wyskakującym menu Ustawienia domyślne.
 2. (Opcjonalnie) Wybierz polecenie Ustawienia > Zabezpieczenia i określ poziom szyfrowania.
 3. Otwórz plik PostScript i rozpocznij konwersję używając jednej w podanych metod:
  • Wybierz polecenie Plik > Otwórz, zaznacz plik PostScript i kliknij Otwórz.

  • Przeciągnij jeden lub kilka plików PostScript z pulpitu do okna programu Acrobat Distiller.

Uwaga:

Kliknij Pauza przed wykonaniem czynności opisanej w punkcie 3, jeśli chcesz sprawdzić kolejkę przed rozpoczęciem konwersji plików przez program Distiller.

Zmiana kolejki podczas konwersji

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby tymczasowo zatrzymać realizację bieżącego zadania, kliknij przycisk Zatrzymaj.
 • Aby wznowić realizację bieżącego zadania, kliknij przycisk Wznów.
 • Aby usunąć pliki z kolejki, kliknij przycisk Anuluj zadanie. Polecenie Anuluj zadania usuwa z kolejki wszystkie pliki, które nie zostały jeszcze w pełni opracowane. Można też (tylko w systemie Windows) klikać prawym przyciskiem myszy poszczególne pliki w kolejce zadań, a następnie klikać polecenie Anuluj zadanie. Powoduje to usuwanie tylko wskazanych dokumentów.
 • (Tylko w systemie Windows) Aby otworzyć folder zawierający wybrane pliki, kliknij prawym przyciskiem myszy kolejkę zadań i wybierz polecenie Eksploruj.
 • (Tylko w systemie Windows) Aby otworzyć zaznaczony plik PDF w programie Acrobat, w przeglądarce lub w programie Adobe Reader, kliknij prawym przyciskiem myszy na kolejkę zadań i wybierz polecenie Wyświetl. Lub dwukrotnie kliknij plik PDF i otwórz go w programie Acrobat.

Zapisywanie historii kolejki zadań w systemie Windows

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na kolejkę zadań i wybierz polecenie Zapisz listę.

Program Distiller zapisuje i otwiera historię w postaci pliku PDF.

Czyszczenie kolejki

Usuwanie wszystkich wstrzymanych i pomyślnie przekonwertowanych plików z listy:

 • (Windows) Kliknij prawym przyciskiem myszy kolejkę zadań i wybierz polecenie Wyczyść historię.
 • (Mac OS) Kliknij przycisk Wyczyść listę wyświetlany nad kolejką zadań.

Preferencje programu Distiller

Preferencje programu Distiller określają jego ustawienia globalne. Aby określić preferencje w programie Acrobat Distiller, wybierz polecenie Plik > Preferencje (Windows) lub Distiller > Preferencje (Mac OS).

Powiadom, gdy foldery obserwowane są niedostępne (Acrobat Pro)

Powoduje wyświetlenie komunikatu, gdy folder obserwowany stanie się niedostępny lub nie można go odnaleźć.

(Windows) Powiadom, gdy folder Windows TEMP będzie się zapełniał

Wyświetla komunikat, gdy na dysku twardym pozostało mniej niż 1 MB wolnego miejsca. Konwersja na format PDF wymaga dwa razy więcej wolnego miejsca na twardym dysku niż zajmuje konwertowany plik PostScript.

Pytaj o miejsce docelowe pliku PDF

Umożliwia podanie nazwy i miejsca zapisania pliku przy przeciąganiu pliku lub wybraniu polecenia Drukuj.

Pytaj, czy zastąpić istniejący plik PDF

Ostrzega przed potencjalnym nadpisaniem istniejącego pliku PDF.

Wyświetl PDF, gdy używany jest Distiller

Automatycznie otwiera przekonwertowany plik PDF.

Usuwaj pliki dziennika dla pomyślnie wykonanych zadań

Jest tworzony plik dziennika (o nazwie messages.log) — o ile pojawiły się komunikaty dotyczące interpretacji pliku PostScript lub wystąpiły błędy dotyczące pliku PostScript. (Dzienniki są tworzone dla wszystkich nieudanych zadań).

Tworzenie plików PostScript

Aby zastosować parametry programu Distiller lub operatory pdfmark do tworzenia pliku PDF, trzeba najpierw utworzyć plik PostScript i przekonwertować go na format PDF. Więcej informacji na temat narzędzi programistycznych Adobe Acrobat XI SDK można uzyskać w witrynie Acrobat Developer Center pod adresem: www.adobe.com/go/learn_acr_devcenter_pl (tylko w języku angielskim).

W wielu aplikacjach, np. Adobe InDesign, do tworzenia plików PostScript służy polecenie Plik z drukarką Adobe PDF. Okna dialogowe Drukuj mogą być różne w różnych aplikacjach. Instrukcje dotyczące tworzenia plików PostScript w konkretnej aplikacji można znaleźć w dokumentacji danego programu.

Podczas tworzenia plików PostScript należy mieć na uwadze następujące zalecenia:

 • Wszędzie, gdzie to możliwe, należy używać języka PostScript Level 3, gdyż oferuje on najbardziej zaawansowane funkcje.

 • Funkcję drukarki PostScript powinna pełnić drukarka Adobe PDF.

 • (Windows) Czcionki używane w dokumencie należy wysłać.

 • Plik PostScript powinien mieć taką samą nazwę co oryginalny dokument, ale z rozszerzeniem ps. (W niektórych aplikacjach zamiast rozszerzenia ps jest używane rozszerzenie .prn).

 • Należy korzystać z kolorów i własnych rozmiarów stron dostępnych w pliku PPD programu Acrobat Distiller. Inne pliki PPD mogą powodować pojawienie się w plikach PDF nieodpowiednich kolorów, czcionek lub rozmiarów stron.

 • Podczas korzystania z transferu opartego na protokole FTP należy wysyłać pliki PostScript jako 8-bitowe dane binarne, szczególnie w przypadku różnic między platformami. Ta operacja pozwala zapobiec konwersji znaków nowego wiersza na znaki powrotu karetki i odwrotnie.

Informacje o folderach obserwowanych (Acrobat Pro)

Program Distiller można skonfigurować w taki sposób, aby pliki PostScript były poszukiwane w konkretnych folderach nazywanych folderami obserwowanymi. Program może monitorować do 100 folderów obserwowanych. Po znalezieniu pliku PostScript w folderze wejściowym (ang. „In folder”) folderu obserwowanego następuje konwersja pliku na format Adobe PDF i przeniesienie pliku wynikowego (przeważnie też pliku PostScript i pewnych plików dziennika) do folderu wyjściowego (ang. „Out folder”). Z danym folderem obserwowanym można skojarzyć określone ustawienia zabezpieczeń i ustawienia Adobe PDF. Będą one stosowane do wszystkich plików znajdowanych w tym folderze. Ustawienia zabezpieczeń folderu obserwowanego są nadrzędne w stosunku do ustawień zabezpieczeń programu Distiller. Np. jeśli plik znaleziony w folderze obserwowanym ma uprawnienie „tylko do odczytu”, Distiller nie konwertuje go.

(Windows) Ustawienia i preferencje są różne dla różnych użytkowników. W przypadku systemu plików innego niż NTFS własne ustawienia przechowywane w powyższym folderze ustawień są dostępne (w trybie odczytu i zapisu) dla wszystkich użytkowników systemu. W przypadku systemu plików NTFS przyzwolenia dotyczące odczytu i zapisu plików ustawień mają tylko ich twórcy. Inni użytkownicy mają tylko uprawnienia odczytu. (Pliki ustawień domyślnych instalowane razem z programem Adobe Acrobat Distiller mają atrybuty Tylko do odczytu i Ukryty).

(Mac OS) Ustawienia i preferencje (dotyczące programu Distiller) poszczególnych użytkowników nie są udostępniane innym użytkownikom. Aby udostępnić folder obserwowany innym użytkownikom, jego twórca musi określić odpowiednie przyzwolenia dotyczące folderu wejściowego i wyjściowego. W takiej sytuacji inni użytkownicy mogą kopiować pliki do folderu wejściowego i pobierać pliki z folderu wyjściowego. W tym czasie twórca folderu obserwowanego musi być zalogowany w systemie i musi korzystać z programu Distiller. Aby otworzyć folder obserwowany i przetworzyć swoje pliki, inni użytkownicy muszą zalogować się zdalnie.

Uwaga:

Folderów obserwowanych nie można skonfigurować jako ogólnodostępnej usługi sieciowej. Każdy użytkownik tworzący pliki PDF musi posiadać licencję programu Acrobat Pro.

Określanie folderów obserwowanych (Acrobat Pro)

 1. W programie Acrobat Distiller wybierz polecenia Ustawienia > Foldery obserwowane.
 2. Kliknij przycisk Dodaj folder i wybierz folder docelowy. W folderze tym program Distiller automatycznie umieści folder Wejściowy (In) i Wyjściowy (Out). Foldery wejściowy i wyjściowy można utworzyć w dowolnym miejscu dysku.
 3. Aby zdefiniować opcje zabezpieczeń folderu, zaznacz go i kliknij przycisk Zmień zabezpieczenie. Aby powrócić do okna dialogowego Foldery obserwowane, kliknij przycisk OK.

  Uwaga:

  Każdy folder zabezpieczony zostaje oznaczony ikoną zabezpieczeń. Aby przywrócić oryginalne opcje zabezpieczeń folderu (zaznaczone w oknie programu Distiller), zaznacz ten folder i kliknij przycisk Wyczyść zabezpieczenie.

 4. Ustaw opcje konwersji Adobe PDF dla folderów:
  • Aby dokonać edycji ustawień Adobe PDF, które mają być zastosowane do wybranego folderu, zaznacz ten folder, kliknij przycisk Zmień ustawienia i dokonaj edycji ustawień Adobe PDF. Plik z ustawieniami zostanie zapisany w folderze obserwowanym jako folder.joboptions po kliknięciu OK.

  • Aby użyć innego zestawu ustawień Adobe PDF, zaznacz wybrany folder i kliknij przycisk Wczytaj ustawienia. Można użyć każdego zestawu, który został uprzednio zdefiniowany, nazwany i zapisany a potem kliknąć OK.

 5. Ustaw opcje zarządzania przetwarzaniem plików:
  • Określ, co ile sekund ma być sprawdzana zawartość folderów. Wpisana wartość nie może przekraczać liczby 9999. (Wartość 120 odpowiada na przykład 2 minutom, a wartość 9999 odpowiada około 2 godzinom i 45 minutom).

  • Określ czynności do wykonania po przetworzeniu pliku PostScript. Plik może być przeniesiony do folderu wyjściowego (razem z plikiem PDF) lub usunięty. Do folderu wyjściowego będą automatycznie kopiowane wszelkie pliki dzienników.

  • Aby usunąć pliki PDF po określonym czasie, wpisz wartość nie większą niż 999, która będzie oznaczała liczbę dni. Opcja powoduje także usunięcie pliku PostScript i plików log, jeśli tak określono wcześniej.

 6. Aby usunąć folder, zaznacz go i kliknij przycisk Usuń folder. Przed usunięciem folderu upewnij się, że program Distiller zakończył przetwarzanie wszystkich zapisanych w nim plików.

  Uwaga:

  Usunięcie folderu obserwowanego nie pociąga za sobą usunięcia ani folderów In i Out, ani ich zawartości, ani pliku folder.joboptions. Jeśli zajdzie taka potrzeba, elementy te będzie można usunąć ręcznie.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online