Uwaga:

Niniejszy dokument zawiera instrukcje dotyczące programu Acrobat XI. Jeśli korzystasz z programu Acrobat DC, zobacz temat Pomoc programu Acrobat DC.

Z łatwością poprawiaj, aktualizuj i dodawaj tekst do plików PDF. Ponownie wlewaj akapity i poprawiaj literówki — bez wracania do oryginalnego dokumentu źródłowego. Skorzystaj też z narzędzia Typewriter, aby uzupełniać nieinteraktywne formularze w formacie PDF lub podpisywać dokumenty PDF.

Uwaga:

Niniejszy dokument zawiera instrukcje dotyczące programu Acrobat XI. Jeśli korzystasz z programu Acrobat DC, zobacz temat Pomoc programu Acrobat DC.

Edytowanie tekstu w dokumencie PDF

Narzędzie Edytuj tekst i obrazy pozwala zastępować, edytować lub dodawać tekst do dokumentu PDF. Możesz poprawiać literówki, zmieniać rozmiar i typ czcionki, regulować wyrównanie, dodawać znaki w indeksie górnym lub dolnym i zmieniać rozmiar tekstu lub akapitu.

Kliknij Narzędzia w prawym górnym rogu okna aplikacji
Kliknij Narzędzia w prawym górnym rogu okna aplikacji, aby zlokalizować panel Edycja zawartości i narzędzie Edycja tekstu i obrazów.

W danym momencie można edytować jedną stronę dokumentu PDF. Aby dokonać większych zmian lub wprowadzić globalne zmiany w formatowaniu w całym dokumencie, należy edytować oryginalny dokument. Jest nie jest dostępny, można zapisać PDF jako dokument programu Microsoft Word lub prezentację programu PowerPoint (tylko w programie Acrobat Pro). Następnie można dokonać edycji i utworzyć dokument PDF ponownie.

Edytowanie dokumentu PDF w Adobe Acrobat XI

Edytowanie dokumentu PDF w Adobe Acrobat XI
Aron Bothman

Edytowanie lub formatowanie tekstu w dokumencie PDF

Jeśli edytujesz tekst, tekst w akapicie zostaje ponownie dopasowany do pola tekstowego, aby odzwierciedlić zmiany. Każde pole tekstowe jest niezależne i wprowadzanie tekstu w jednym bloku nie zmieni pozycji innych pól tekstowych ani nie przejdzie do następnej strony.  

 1. Wybierz Narzędzia > Edycja zawartości > Edytuj tekst i obrazy .

  Kontury identyfikują tekst i obrazy, które można edytować
  Kontury identyfikują tekst i obrazy, które można edytować.

 2. Zaznacz tekst, który ma być edytowany.
 3. Zmień tekst, wykonując jedną z następujących czynności:
  • Wpisz nowy tekst, który ma zastąpić zaznaczony lub naciśnij klawisz Usuń, aby go usunąć.
  • Wybierz czcionkę, rozmiar czcionki lub inne opcje formatowania w części Format w panelu Edycja zawartości. Kliknij znak plusa, aby rozwinąć panel i odsłonić opcje zaawansowane: odstępy między wierszami, odstępy znaków, skalowanie poziome, grubość kreski i kolor.
  Opcje formatowania
  Opcje formatowania w panelu <span class="uicontrol">Edycja zawartości</span>. Znak plusa odsłania opcje zaawansowane.

  Uwaga:

  Przepisy prawne stanowią, iż edycję tekstu utworzonego przy użyciu danej czcionki należy poprzedzić jej nabyciem i zainstalowaniem w systemie.

  Aby dokonać edycji tekstu, czcionka, w której tekst został napisany musi być zainstalowana w systemie. Jeśli dana czcionka nie jest zainstalowana w systemie, ale jest osadzona w pliku PDF, będzie można zmienić tylko jej kolor i rozmiar. Jeśli dana czcionka nie jest ani zainstalowana w systemie, ani osadzona, nie będzie można edytować w żaden sposób tekstu.

 4. Kliknięcie na zewnątrz zaznaczenia usuwa je i pozwala zacząć procedurę od nowa.

Dodawanie listy z numeracją lub wypunktowanej

Można dodawać elementy do listy z numeracją lub wypunktowanej.

 1. Wybierz Narzędzia > Edycja zawartości > Edytuj tekst i obrazy .

 2. Wybierz element w liście numerowanej lub wypunktowanej, w którym chcesz wstawić nowy tekst.

 3. Kliknij pole tekstowe prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Dodaj element listy z wyświetlonego na ekranie menu.

  Dodawanie pozycji listy
  Dodaj element do listy numerowanej lub wypunktowanej przy użyciu narzędzia Edytuj tekst i obrazy.

 4. Zaznacz tekst w nowym elemencie listy i wpisz tekst zastępczy.
 5. Aby zmienić numer nowo dodanego elementu listy, wybierz dany numer i wpisz nowy.
 6. Aby zmienić pozycję elementu listy, umieść wskaźnik nad linią obwiedni (omijając uchwyty zaznaczenia). Gdy kursor zmieni się we wskaźnik Przenieś , przeciągnij pole w nowe miejsce. Aby zachować ułożenie względem innych elementów listy, przytrzymaj klawisz Shift podczas przeciągania.

Dodawanie nowego tekstu do dokumentu PDF

Dodając lub wstawiając do dokumentu PDF nowy tekst, można użyć dowolnej spośród czcionek zainstalowanych w systemie.

 1. Wybierz Narzędzia > Edycja zawartość > Dodaj tekst.

  Menu Narzędzia
  Menu Narzędzia znajduje się w prawym górnym rogu okna aplikacji.

 2. Przeciągnij, aby określić szerokość bloku tekstowego, który chcesz dodać.
 3. Aby uzyskać tekst pionowy, kliknij pole tekstowe prawym klawiszem, a następnie kliknij pozycję Zmień tekst na pionowy.

 4. W części Format w panelu Edycja zawartości wybierz czcionkę, jej rozmiar i opcje formatowania dla nowego tekstu.

 5. Wpisz tekst.
 6. Aby zmienić rozmiar pola tekstowego, przeciągnij uchwyt zaznaczenia.
 7. Aby przesunąć pole tekstowe, umieść wskaźnik nad linią obwiedni (omijając uchwyty zaznaczenia). Gdy kursor zmieni się we wskaźnik Przenieś , przeciągnij pole w nowe miejsce. Aby zachować ułożenie względem innych elementów listy, przytrzymaj klawisz Shift podczas przeciągania.

Dodawanie, edytowanie i przemieszczanie tekstu w nieinteraktywnych formularzach lub przy podpisywaniu (narzędzie Typewriter)

Organizacje czasami posługują się wersjami PDF ich drukowanych formularzy bez dodanych interaktywnych pól (tzw. „formularze płaskie”). Użyj narzędzia Dodaj tekst w panelu Podpisz, aby wypełnić nie-interaktywny formularz lub dodać tekst do dokumentu, który musisz podpisać. Tekst dodany przy pomocy tego narzędzia jest w istocie komentarzem i zmienia oryginalnego dokumentu PDF. (Narzędzie Dodaj tekst jest często określane mianem narzędzia Maszyna do pisania. Służy ona do „pisania” w formularzu, nie do jego zmieniania).

Przenoszenie, obracanie lub zmienianie rozmiaru pola tekstowego

Można przenosić lub obracać pola tekstu na stronie. Narzędzie Edytuj tekst i obrazy oznacza konturem każde pole tekstowe, tak aby tekst, który ma być edytowany, był wyraźnie widoczny. Zmiany ograniczone są do danej strony. Nie możesz przeciągać bloku tekstowego na inną stronę, bądź przenosić lub obracać poszczególnych znaków lub słów w polu tekstowym. Możesz jednak skopiować pola tekstowe i wkleić je na inną stronę.

Zmiana rozmiaru pola tekstowego sprawia, że tekst jest wlewany ponownie w obrębie nowego pola tekstowego. Nie powoduje to zmiany wielkości tekstu. Aby zmienić rozmiar czcionki, zobacz Edytowanie lub formatowanie tekstu w dokumencie PDF. Tak samo, jak ma to miejsce w przypadku innych edycji tekstu, zmiana wielkości tekstu ograniczona jest do bieżącej strony. Tekst nie jest przelewany na następną stronę.

 1. Wybierz Narzędzia > Edycja zawartości > Edytuj tekst i obrazy .

 2. Kliknij pole tekstowe, które chcesz przenieść, obrócić lub zmienić jego rozmiar.
  Obwiednia
  Obwiednia z uchwytami zaznaczenia otoczy kliknięte pole tekstowe.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Przenieś

  Umieść wskaźnik nad linią obwiedni (omijając uchwyty zaznaczenia). Gdy kursor zmieni się we wskaźnik Przenieś , przeciągnij pole w wybrane miejsce. Przytrzymaj klawisz Shift podczas przeciągania, aby ograniczyć ruch poziomy lub pionowy.

  Przenieś

  Obróć

  Umieść wskaźnik na zewnątrz względem uchwytu zaznaczenia. Gdy kursor zmieni się we wskaźnik Obrót , przeciągnij w kierunku, w którym chcesz, aby się obrócił.

  Obróć

  Zmień rozmiar

  Umieść wskaźnik nad uchwytem zaznaczenia. Gdy kursor zmieni się we wskaźnik Zmień rozmiar , przeciągnij uchwyt, aby zmienić rozmiar bloku tekstowego.

  Zmień rozmiar

Uwaga:

W przypadku programu Reader 10.1.1 lub wersji wcześniejszej narzędzie Dodaj tekst dostępne jest tylko wtedy, gdy zostało wybrane przez autora pliku PDF. Aby zezwolić wszystkim użytkownikom programu Reader na dodawanie tekstu do dokumentu PDF (tylko w programie Acrobat Pro), należy go otworzyć i wybrać polecenie Plik > Zapisz jako inne > Reader Extended PDF > Włącz dodawanie tekstu w dokumentach.

Dodawanie tekstu do nieinteraktywnego (formularz płaski) dokumentu PDF

 1. Wybierz Podpisz > Muszę złożyć podpis > Dodaj tekst, aby otworzyć pasek narzędzi Dodaj tekst.

  Panel Podpisz
  Panel Podpisz znajduje się w prawym górnym rogu okna aplikacji.

 2. Kliknij miejsce, w którym ma zostać dodany tekst.
 3. Na pasku narzędziowym Dodaj tekst wybierz kolor, czcionkę, rozmiar czcionki dla tekstu, który chcesz dodać.
 4. Wpisz tekst. Wciśnij klawisz Enter, aby dodać drugi wiersz.

Edytowanie tekstu w nieinteraktywnym (formularz płaski) dokumencie PDF

Aby zmienić właściwości tekstu, zaznacz tekst, który chcesz edytować. Użyj dowolnego z następujących narzędzi na pasku narzędziowym Dodaj tekst:

pasek narzędziowy Dodaj tekst
Użyj paska narzędzi Dodaj tekst, aby zmieniać właściwości tekstu.

 • Aby zmienić rozmiar tekstu, kliknij przycisk Zmniejsz rozmiar tekstu lub Zwiększ rozmiar tekstu. Oprócz tego można również wybrać rozmiar kroju pisma z wyskakującego menu.
 • Aby zmienić interlinię (domyślną), kliknij przycisk Zmniejsz interlinię lub przycisk Zwiększ interlinie.
 • Wybierz kolor z podręcznego menu Kolor tekstu.
 • Wybierz krój pisma z wyskakującego menu kroju pisma.

Przemieszczanie i zmiana rozmiaru tekstu w nieinteraktywnym (formularz płaski) dokumencie PDF

Aby przemieścić lub zmienić rozmiar bloku tekstu, wybierz Komentarz > Lista komentarzy. Na liście komentarzy kliknij komentarz, który zawiera tekst przeznaczony do przeniesienia lub zmiany rozmiaru. Gdy pojawi się obwiednia, przeciągnij blok tekstowy lub jeden z jego narożników.

Wychodzenie z trybu edycji

Kliknij narzędzie Zaznaczanie lub Przesunięcie, aby wyjść z trybu edycji w programie Acrobat.

exit_edit_mode

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online