Uwaga:

Niniejszy dokument zawiera instrukcje dotyczące programu Acrobat XI. Jeśli korzystasz z programu Acrobat DC, zobacz temat Pomoc programu Acrobat DC.

Informacje o zarządzaniu kolorami w aplikacjach firmy Adobe

System zarządzania kolorami udostępniany przez firmę Adobe umożliwia zachowanie spójnego wyglądu kolorów w obrazach pochodzących z zewnętrznych źródeł, podczas edycji dokumentów i przenoszenia ich między aplikacjami Adobe oraz podczas publikacji gotowych kompozycji. System ten oparty jest na konwencjach opracowanych przez organizację ICC (International Color Consortium), odpowiedzialną za standaryzację formatów profili i procedur umożliwiających spójne i precyzyjne odwzorowanie kolorów w całym obiegu pracy.

System zarządzania kolorami jest domyślnie włączony w aplikacjach Adobe, które udostępniają taką możliwość. W przypadku zakupu pakietu Adobe Creative Suite, ustawienia kolorów poszczególnych aplikacji tego pakietu będą zsynchronizowane. Umożliwi to spójne wyświetlanie kolorów RGB i CMYK. Kolory będą więc miały taki sam wygląd niezależnie od używanej aplikacji.

Ustawienia kolorów
Ustawienia kolorów w różnych aplikacjach z pakietu Adobe Creative Suite są synchronizowane centralnie, za pośrednictwem programu Adobe Bridge.

Jeśli chcesz zmienić ustawienia domyślne, możesz skorzystać z wielu gotowych zestawów ustawień sytemu zarządzania kolorami firmy Adobe. Są one dostosowane do typowych warunków drukowania i wyświetlania. Ustawienia kolorów można również dostosować do konkretnych wymagań i warunków obiegu pracy.

Należy pamiętać, że sposób zarządzania kolorami zależy od rodzaju przetwarzanych obrazów i od wymagań urządzeń wyjściowych. Na przykład drukowanie zdjęć RGB wymaga innych ustawień, niż komercyjny wydruk takich zdjęć w trybie CMYK. Podobnie, druk cyfrowy w trybie mieszanym (RGB/CMYK) stawia inne wymagania, niż publikacja w Internecie.

Podstawowe czynności mające na celu utrzymanie spójności kolorów

Jeśli współpracujesz z innymi firmami, skonsultuj się z nimi, aby zagwarantować płynną integrację systemu zarządzania kolorami z systemami partnerów.

Określ, w jakim stopniu obieg pracy związany z przetwarzaniem kolorów ma być zintegrowany z systemami innych zespołów lub usługodawców oraz jakie oprogramowanie i jaki sprzęt należy skonfigurować z myślą o integracji z systemem zarządzania kolorami. Zdecyduj także, jaki poziom zarządzania kolorami ma zostać wdrożony. (Zobacz Kiedy potrzebny jest system zarządzania kolorami?).

Kalibrowanie i tworzenie profilu monitora.

Na samym początku należy utworzyć profil monitora. Prawidłowe wyświetlanie kolorów na monitorze jest niezwykle ważne przy podejmowaniu decyzji dotyczących kolorów dokumentu. (Zobacz Kalibrowanie i tworzenie profilu monitora).

Dodaj do systemu profile kolorów wszystkich urządzeń wejściowych i wyjściowych, które są lub będą używane (np. skanerów i drukarek).

System zarządzania kolorami wykorzystuje te profile do określenia, jak dane urządzenie generuje kolory i jakie są rzeczywiste kolory w dokumencie. Profile urządzeń są często instalowane podczas dodawania urządzenia do systemu. Można również użyć oprogramowania i sprzętu innych firm, aby utworzyć bardziej dokładne profile, dostosowane do konkretnych warunków i przeznaczone dla konkretnych urządzeń. Jeśli dokument będzie drukowany w drukarni, należy skontaktować się z odpowiednim usługodawcą i uzyskać informacje niezbędne do utworzenia profilu maszyny drukarskiej lub innego urządzenia drukującego. (Zobacz Informacje o profilach kolorów oraz Instalowanie profilu kolorów).

Skonfiguruj zarządzanie kolorami w aplikacjach firmy Adobe.

Potrzeby większości użytkowników zaspokajają domyślne ustawienia kolorów. Ustawienia te można jednak zmienić, wykonując jedną z następujących czynności:

 • Jeśli korzystasz z wielu aplikacji firmy Adobe, to przed przystąpieniem do pracy z dokumentami użyj programu Adobe® Bridge, aby wybrać standardową konfigurację zarządzania kolorami. Konfiguracja ta zapewnia synchronizację ustawień kolorów we wszystkich aplikacjach. (Zobacz Synchronizowanie ustawień kolorów w aplikacjach firmy Adobe).

 • Jeśli używasz tylko jednej aplikacji firmy Adobe lub jeśli chcesz dostosować zaawansowane ustawienia zarządzania kolorami, możesz zmienić ustawienia kolorów w konkretnej aplikacji. (Zobacz Konfigurowanie zarządzania kolorami).

(Opcjonalnie) Kolory można sprawdzić za pomocą funkcji próby ekranowej.

Po utworzeniu dokumentu można użyć funkcji próby ekranowej, aby sprawdzić, w jaki sposób kolory będą drukowane lub wyświetlane na konkretnym urządzeniu. (Zobacz Przeprowadzanie prób kolorów).

Uwaga:

Ekranowa próba kolorów nie pozwala sprawdzić wyglądu nadruków uzyskiwanych za pomocą maszyn offsetowych. Podczas pracy z dokumentami zawierającymi nadruki należy włączyć opcję Podgląd nadruku. Pozwoli to na uzyskanie dokładnego podglądu nadruków w próbie ekranowej.

Pliki należy drukować i zapisywać przy aktywnych funkcjach zarządzania kolorami.

Podstawowy cel zarządzania kolorami to utrzymanie jednolitego wyglądu kolorów na wszystkich urządzeniach użytych w obiegu pracy. Opcje zarządzania kolorami muszą być włączone w momencie drukowania dokumentów, zapisywaniaplikówi przygotowywania ich do wyświetlania w Internecie. (ZobaczZarządzanie kolorami dokumentów PDF przeznaczonych do drukowania (Acrobat Pro) i Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie).

Synchronizacja ustawień kolorów między różnymi aplikacjami Adobe

Jeśli korzystasz z pakietu Adobe Creative Suite, możesz automatycznie zsynchronizować ustawienia kolorów we wszystkich aplikacjach tego pakietu za pomocą programu Adobe Bridge. Synchronizacja daje pewność, że we wszystkich aplikacjach firmy Adobe, w których jest włączona funkcja zarządzania kolorami, kolory będą wyglądały tak samo.

Jeśli ustawienia kolorów nie są synchronizowane, to na górze okna dialogowego Ustawienia kolorów w każdej z aplikacji będzie wyświetlany komunikat ostrzegawczy. Firma Adobe zaleca zsynchronizowanie ustawień kolorów przed rozpoczęciem pracy z nowymi lub istniejącymi dokumentami.

 1. Otwórz program Bridge.

  Aby otworzyć program Bridge z aplikacji pakietu Creative Suite, wybierz polecenie Plik > Przeglądaj. Aby otworzyć program Bridge bezpośrednio, wybierz pozycję Adobe Bridge z menu Start (Windows) albo kliknij dwukrotnie ikonę programu Adobe Bridge (Mac OS).

 2. Wybierz polecenie Edycja > Ustawienia kolorów Creative Suite.
 3. Wybierz ustawienie kolorów z listy i kliknij przycisk Zastosuj.

  Jeśli wśród ustawień domyślnych nie ma takiego, które spełniłoby niezbędne wymagania, wybierz opcję „Pokaż rozszerzoną listę plików ustawień kolorów”, aby wyświetlić dodatkowe ustawienia. Aby zainstalować niestandardowy plik ustawień, na przykład plik otrzymany od drukarni, kliknij przycisk Pokaż zapisane pliki ustawień kolorów.

Konfigurowanie zarządzania kolorami

 1. Wybierz kategorię Zarządzanie kolorami w oknie dialogowym Preferencje.
 2. Wybierz ustawienie kolorów z menu Ustawienia i kliknij przycisk OK.

  Wybrane ustawienie określa robocze przestrzenie kolorów, których aplikacja użyje podczas otwierania i importowania plików z osadzonymi profilami. Decyduje także o tym, w jaki sposób system zarządzania kolorami konwertuje kolory. Aby obejrzeć opis danego ustawienia, zaznacz je i ustaw wskaźnik nad jego nazwą. Opis zostanie wyświetlony u dołu okna dialogowego.

  Uwaga:

  Ustawienia kolorów programu Acrobat stanowią podzbiór ustawień używanych w programach InDesign, Illustrator i Photoshop.

  W pewnych sytuacjach — na przykład wtedy, gdy usługodawca dostarcza niestandardowy profil wyjściowy — może zajść potrzeba dostosowania niektórych opcji w oknie dialogowym Ustawienia kolorów. Zmiany powinni wprowadzać jedynie doświadczeni użytkownicy.

  Uwaga:

  Jeśli korzystasz z więcej niż jednej aplikacji firmy Adobe, zdecydowanie zaleca się synchronizację ustawień kolorów pomiędzy tymi aplikacjami. (Zobacz Synchronizowanie ustawień kolorów w aplikacjach firmy Adobe).

Zarządzanie kolorami podstawowymi i dodatkowymi

Przy włączonym systemie zarządzania kolorami, wszystkie kolory tworzone lub stosowane w aplikacjach Adobe będą automatycznie korzystać z profilu kolorów dokumentu. (Dotyczy to tych aplikacji firmy Adobe, które obsługują zarządzanie kolorami). W przypadku zmiany trybu kolorów, system zarządzania kolorami użyje odpowiednich profilów w celu przełożenia kolorów na nowy model.

Pracując z kolorami podstawowymi i dodatkowymi należy pamiętać o następujących wskazówkach:

 • Wybierz przestrzeń roboczą CMYK dostosowaną do wyjściowych warunków druku CMYK. Umożliwi to prawidłowe definiowanie i wyświetlanie kolorów podstawowych.

 • Przy wyświetlaniu gotowych kolorów dodatkowych (np. kolorów z bibliotek TOYO, PANTONE, DIC i HKS) oraz przy konwersji tych kolorów na kolory podstawowe, używaj wartości Lab (jest to ustawienie domyślne). Korzystanie z wartości modelu Lab zapewnia największą dokładność i umożliwia spójne wyświetlanie kolorów w różnych aplikacjach z pakietu Creative Suite.

Uwaga:

Funkcja zarządzania kolorami dodatkowymi zapewnia bardzo dobre przybliżenie wyglądu tych kolorów na monitorze i sprzęcie użytym do wykonania próby kolorów. Pamiętaj jednak, że dokładne odtworzenie koloru dodatkowego na monitorze lub urządzeniu do sporządzania prób jest bardzo trudne, ponieważ wiele farb pozwalających uzyskać kolory dodatkowe ma barwę wykraczającą poza gamut tego typu urządzeń.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online