Uwaga:

Niniejszy dokument zawiera instrukcje dotyczące programu Acrobat XI. Jeśli korzystasz z programu Acrobat DC, zobacz temat Pomoc programu Acrobat DC.

Kody kreskowe — informacje

Pola z kodem kreskowym zawierają dobrze znane czarno-białe wzorki, które mogą być skanowane, odczytywane jako dane i w takiej postaci dołączane do bazy danych. Pola takie są przydatne, jeśli użytkownicy będą odsyłać formularze faksem lub w postaci wydruków.

Używanie kodów kreskowych pozwala zaoszczędzić czas, eliminuje konieczność ręcznego odczytywania i rejestrowania odpowiedzi, a także zapobiega występowaniu błędów związanych z wprowadzaniem danych.

Ogół czynności dotyczących kodu kreskowego można podzielić na następujące etapy:

 • Autor formularza upewnia się, że w preferencjach formularzy zaznaczono opcję Automatycznie oblicz wartości, a następnie tworzy formularz w programie Acrobat, konfigurując wszystkie pozostałe pola w zwykły sposób.

 • Autor formularza dodaje do formularza pole z kodem kreskowym i konfiguruje go odpowiednio do wymaganych danych.

 • Autor formularza udostępnia go użytkownikom programu Reader (jeśli chce, aby użytkownicy programu mogli zapisywać swoje własne kopie wypełnionego formularza, lub jeśli formularz zawiera pewne pola z kodem kreskowym).

 • Autor formularza rozsyła go do użytkowników.

 • Użytkownicy wypełniają formularze na swoich komputerach i przesyłają elektronicznie lub drukują kopie formularzy w celu przekazania osobie rozpowszechniającej.

 • Zależnie od metody dostarczenia formularza z kodem kreskowym dane zapisane za pomocą kodu są różnie odczytywane, przeglądane, sortowane i wykorzystywane:

  Formularze dostarczane na serwer faksów

  Odbiorca formularza może skorzystać z programu Adobe Acrobat Capture® w celu pobrania obrazów TIFF z serwera faksów i umieszczenia ich w obserwowanym folderze programu Adobe LiveCycle Designer Barcoded Forms Decoder (jeśli posiada te programy).

  Formularze dostarczane na papierze

  Odbiorca formularza może skanować dostarczane wydruki i dekodować obecne na nich kody kreskowe, korzystając na przykład z programu LiveCycle Barcoded Forms Decoder.

Uwaga:

Acrobat Capture i LiveCycle Barcoded Forms Decoder to sprzedawane niezależnie od programu Acrobat programy dostosowane do obiegów pracy przedsiębiorstw.

Wskazówki dotyczące projektowania pól z kodem kreskowym

Projektując pola z kodem kreskowym, należy wziąć pod uwagę ich przeznaczenie oraz ilość dostępnego miejsca. Dla przykładu: rozmiar kodu kreskowego może mieć wpływ na ilość poprawnie dekodowanych danych. Aby uzyskać najlepszy efekt, należy przestrzegać następujących zasad:

 • Kod kreskowy należy umieszczać na tych fragmentach nośnika (np. koperty), które nie będą zginane; najlepiej też umieścić go daleko od krawędzi strony, tak aby podczas faksowania lub drukowania nie został przycięty.

 • Kod należy umieścić w miejscu dobrze widocznym i łatwym do skanowania. Jeśli będzie używany miniaturowy skaner, nie należy stosować kodu szerszego niż 4 cale (10.3 cm). W takiej sytuacji najlepiej sprawdza się kod wysoki i wąski. Ponadto, jeśli będzie używany miniaturowy skaner, kodu nie należy zmniejszać.

 • Rozmiar kodu kreskowego musi być wystarczający do zakodowania planowanej ilości danych. Jeśli obszar kodu jest zbyt mały, jest on zamalowywany na szaro. Aby mieć pewność, że obszar kodu kreskowego jest wystarczająco duży, przed rozpowszechnieniem zaprojektowanego formularza należy go przetestować.

Tworzenie, testowanie i edycja pól z kodem kreskowym

Jedna z metod udoskonalania kodu kreskowego w formularzach PDF polega na wykorzystywaniu skryptów. Pisanie własnych skryptów wymaga podstawowej znajomości języka JavaScript oraz funkcji skryptów programu Acrobat. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Developing Acrobat®Applications Using JavaScript™ (Tworzenie aplikacji programu Acrobat przy użyciu języka JavaScript) w witrynie www.adobe.com/go/learn_acr_javascript_pl (format PDF, tylko w języku angielskim). Aby uzyskać informacje dotyczące samego języka JavaScript, zobacz jeden z wielu dostępnych zasobów poświęconych temu zagadnieniu.

Uwaga:

Jeśli użytkownik wstawi kod kreskowy o maksymalnej wielkości, późniejsza zmiana wielkości komórki lub zastosowanie warunku dekodowania może spowodować wyjście kodu kreskowego poza granice strony. Aby tego uniknąć, należy używać odpowiedniej wielkości kodu oraz odpowiednich warunków dekodowania.

Dodawanie pola z kodem kreskowym

 1. Otwórz formularz w programie Acrobat, otwórz okno dialogowe Preferencje i zaznacz opcję Formularze po lewej stronie. Następnie zaznacz opcję Automatycznie oblicz wartości pola.
 2. Wybierz polecenie Narzędzia > Formularze > Edycja.
 3. Kliknij narzędzie Kod kreskowy  na pasku narzędzi podręcznych lub wybierz polecenie Formularze > Zadania > Dodaj nowe pole > Kod kreskowy.
 4. Rozciągnij prostokąt, definiując obszar kodu kreskowego, a następnie kliknij dwukrotnie pole kodu kreskowego, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości.
 5. Na zakładce Wartość wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Zaznacz opcję Zakoduj używając, a następnie wybierz format (XML lub Rozdzielany tabulatorami). Kliknij przycisk Wybierz, a następnie zaznacz pola, których zawartość będzie zakodowana w polu z kodem kreskowym. Jeśli w kodzie kreskowym nie mają być uwzględniane nazwy pól, nie zaznaczaj opcji Uwzględnij nazwy pól.

  • Zaznacz opcję Własny skrypt obliczeniowy, kliknij przycisk Edycja, a następnie wprowadź własny kod JavaScript w oknie dialogowym edytora kodu JavaScript.

 6. Przejdź do zakładki Opcje i wykonaj następujące czynności:
  • Zaznacz opcję symboliki: PDF417, QR Code lub Data Matrix.

  • Jeśli chcesz zastosować kompresję, zaznacz opcję Kompresuj dane przed zakodowaniem w kodzie kreskowym. Jeśli do odczytu danych ze zwracanych formularzy jest używany ręczny skaner, nie zaznaczaj tej opcji.

  • W polu Warunek dekodowania wybierz rodzaj sprzętu, za pomocą którego są przetwarzane zwracane formularze: Miniaturowy skaner kodu kreskowego, Serwer faksu, Skaner dokumentu lub Własny.

  • Jeśli zachodzi taka potrzeba, kliknij opcję Własne, po czym wprowadź wartości w polach Wymiar X, Proporcje Y/X i Poziom korekty błędów.

 7. Wprowadź wszelkie inne zmiany na zakładkach Ogólne i Operacje. Następnie zamknij okno dialogowe Właściwości pola z kodem kreskowym.

  Automatycznie generowany jest kod w języku JavaScript powodujący zakodowanie wybranych pól w formacie XML lub Tab Delimited. Okno dialogowe Właściwości pola kodu kreskowego zostaje zamknięte, a kod kreskowy, dla którego określono wartości, pojawia się na formularzu.

  Uwaga:

  Jeśli po utworzeniu kodu kreskowego do formularza zostanie dodane nowe pole, zawarte w nim dane nie zostaną automatycznie uwzględnione w istniejących kodach kreskowych. Niemniej, wszelkie dodatkowe pola można ręcznie skojarzyć z kodem kreskowym.

Testowanie pola z kodem kreskowym

 1. Wybierz polecenie Formularze > Zadania > Zamknij edytowanie formularza lub kliknij przycisk Podgląd na pasku Formularze.
 2. Wypełnij formularz. Użyj danych przykładowych reprezentujących maksymalną ilość informacji dopuszczalną dla poszczególnych pól lub odpowiadających prawdopodobnym danym wprowadzanym przez użytkowników.
 3. Jeśli pole z kodem kreskowym jest przyciemnione, zmień jego wielkość albo dopasuj dane do jego aktualnej wielkości. (Patrz przedstawione poniżej czynności).
 4. Upewnij się, że pole z kodem kreskowym jest wystarczająco duże, by pomieścić wszystkie napływające dane. Wybierz polecenie Formularze > Wyczyść formularz, aby usunąć dane przykładowe.
 5. Wybierz polecenie Plik > Zapisz.

Pole z kodem kreskowym będzie gotowe do użycia.

Uwzględnianie w kodzie kreskowym dodatkowych pól

 1. Jeśli nie pracujesz w trybie edycji formularza, wybierz polecenie Narzędzia > Formularze > Edycja.
 2. Kliknij dwukrotnie pole z kodem kreskowym.
 3. Na zakładce Wartość wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli jest zaznaczona opcja Zakoduj używając, kliknij przycisk Wybierz i zaznacz wszelkie dodatkowe pola, które mają być zakodowane.

  • Jeśli jest zaznaczona opcja Własny skrypt obliczeniowy, kliknij przycisk Edycja i utwórz dodatkowy skrypt JavaScript uwzględniający dodatkowe pola.

Po skojarzeniu z kodem kreskowym nowych pól danych należy upewnić się (testując przykładowe dane), że obszar kodu kreskowego jest wystarczająco duży. Jeśli obszar kodu kreskowego jest przyciemniony, zmień wielkość kodu kreskowego lub właściwości pola tekstowego, aby dane mieściły się w obszarze kodu.

Dopasowywanie danych do pola z kodem kreskowym

 1. Jeśli nie pracujesz w trybie edycji formularza, wybierz polecenie Narzędzia > Formularze > Edycja.
 2. Chcąc zmienić właściwości kodu kreskowego, aby mógł pomieścić więcej danych, zaznacz pole z kodem kreskowym i wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Na zakładce Opcje kliknij przycisk Własne, po czym wprowadź mniejsze wartości w polach Poziom korekty błędów i Proporcje Y/X.

  • Na zakładce Opcje zaznacz opcję Kompresuj dane przed zakodowaniem w kodzie kreskowym, ale tylko pod warunkiem korzystania z dekodera programowego firmy Adobe (dostępnego osobno).

  • Na zakładce Wartość wybierz jako format kodowania danych opcję Rozdzielany tabulatorami, a nie XML. Format XML wymaga większego obszaru kodu kreskowego niż format Rozdzielany tabulatorami.

  • Na zakładce Opcje zaznacz inną opcję Symboliki.

  • Na zakładce Wartość kliknij przycisk Wybierz, a następnie usuń zaznaczenia wszystkich pól, które nie będą kodowane. Na przykład nie zaznaczaj pól zawierających nadmiarowe informacje.

  • Na zakładce Wartość wprowadź niestandardowy skrypt, który będzie powodował konwersję tekstu wprowadzanego przez użytkownika na same małe lub same wielkie litery podczas kodowania.

  Uwaga:

  Zgodnie z zaleceniami organizacji NACTP (National Association of Computerized Tax Processors), przestrzeganymi przez różne urzędy w Stanach Zjednoczonych, w przypadku dwuwymiarowego kodu kreskowego powinny być stosowane same wielkie litery.

 3. Aby zminimalizować powierzchnię obszaru kodu kreskowego przeznaczoną na dane, kliknij dwukrotnie pole z kodem kreskowym, a następnie na zakładce Wartość utwórz własny skrypt, który będzie zapobiegał wprowadzaniu znaków innych niż alfanumeryczne oraz mieszaniu wielkości znaków. (Tekst złożony z samych wielkich lub samych małych znaków wymaga mniejszego obszaru kodu kreskowego niż ten sam tekst złożony ze znaków mieszanych.)

Uwaga:

W formularzu można utworzyć dodatkowe pola z kodem kreskowym i przypisać do nich inne dane.

Ustawianie nawigacji dla pól formularzy

Jeśli dla dokumentu PDF nie określono kolejności zakładek, domyślna kolejność przełączania zakładek jest oparta na strukturze dokumentu, chyba że użytkownik usunął zaznaczenie opcji Kolejność tabulatorów w preferencjach Dostępność.

Można zmienić kolejność przełączania zakładek po utworzeniu pól. Jeśli program działa w trybie edycji formularza, można uporządkować zakładki na podstawie struktury dokumentu (opcja domyślna), wiersza lub kolumny. Można także wybrać opcję ręcznego określenia kolejności zakładek, przeciągając i upuszczając pola w panelu Pola. Jeśli program nie działa w trybie edycji formularza, można zmienić właściwości strony, aby uporządkować zakładki na podstawie wiersza lub kolumny. Nie można jednak ręcznie dostosować kolejności zakładek.

Ustawianie kolejności tabulacji w trybie edytowania

 1. Jeśli nie pracujesz w trybie edycji formularza, wybierz polecenie Narzędzia > Formularze > Edycja. Otwarty zostanie panel Formularze.
 2. Upewnij się, że w sekcji Pola po prawej stronie wybrana jest opcja Sortuj wg > Kolejność tabulatorów.
 3. (Opcjonalnie) Aby wyświetlić kolejność tabulacji dla pól, wybierz polecenie Formularze > Zadania > Edytuj pola > Pokaż numery tabulatorów.
 4. Zaznacz opcję Kolejność tabulatorów:

  Kolejność tabulatorów według struktury

  Porządkuje zakładki zgodnie ze strukturą dokumentu i ustawioną kolejnością przełączania zakładek.

  Kolejność tabulatorów według wierszy

  Pola są uaktywniane, począwszy od lewego górnego pola, od lewej do prawej, a następnie w dół, po jednym wierszu naraz.

  Kolejność tabulatorów według kolumn

  Pola są uaktywniane, począwszy od lewego górnego pola, od góry do dołu, a następnie od lewej do prawej, po jednej kolumnie naraz.

  Kolejność tabulatorów ustawiana ręcznie

  Pozwala przeciągać i upuszczać pola w żądanych miejscach w panelu Pola. Nie można przenieść pola na inną stronę, przycisku opcji do innej grupy ani pola do przycisku opcji.

  Nieokreślona kolejność tabulatorów

  Oznacza brak konkretnej kolejności tabulatorów. O kolejności tabulatorów decydują ustawienia we właściwościach strony.

Ustawianie kolejności tabulacji we właściwościach strony

 1. Jeśli pracujesz w trybie edycji formularza, kliknij polecenie Zamknij edytowanie formularza, aby opuścić ten tryb.
 2. Aby otworzyć panel Miniatury stron, kliknij przycisk Miniatury stron  lub wybierz polecenie Widok > Pokaż/Ukryj > Panele nawigacji > Miniatury stron.
 3. Zaznacz jedną lub więcej ikon stron, a następnie w menu opcji panelu Miniatury stron wybierz polecenie Właściwości strony.
 4. Zaznacz opcję Kolejność tabulatorów:

  Kolejność rzędu

  Pola są uaktywniane, począwszy od lewego górnego pola, od lewej do prawej, a następnie w dół, po jednym wierszu naraz.

  Kolejność kolumny

  Pola są uaktywniane, począwszy od lewego górnego pola, od góry do dołu, a następnie od lewej do prawej, po jednej kolumnie naraz.

  Użyj struktury dokumentu

  W przypadku pól oznakowanych jest stosowana kolejność zgodna ze strukturą dokumentu.

  Nieokreślona

  Jest używana istniejąca kolejność.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online