Uwaga:

Niniejszy dokument zawiera instrukcje dotyczące programu Acrobat XI. Jeśli korzystasz z programu Acrobat DC, zobacz temat Pomoc programu Acrobat DC.

Odtwarzanie multimediów w dokumentach PDF

Za pomocą narzędzia Rączka lub Zaznaczanie należy kliknąć obszar odtwarzania pliku wideo lub pliku dźwiękowego. Po ustawieniu na obszarze odtwarzania kursor przyjmie kształt ikony trybu odtwarzania .

Obsługiwane formaty plików wideo, audio i interaktywnych

W dokumentach PDF utworzonych przy pomocy programu Adobe Acrobat® lub Adobe Reader® X można odtwarzać następujące pliki multimedialne:

Multimedia interaktywne

W tym pliki SWF.

Wideo

W tym pliki wideo MOV, M4V, 3GP i 3G2 wykorzystujące kompresję H.264. Ponadto pliki FLV, F4V, MP3 i MP4. W celu odtwarzania plików wykorzystujących kompresję H.264 konieczne jest zainstalowanie w systemie koderów-dekoderów H.264.

Dźwięk

W tym pliki dźwiękowe, jak np. MP3 i MP4

Takie pliki można odtwarzać bezpośrednio na stronie lub aktywować za pośrednictwem łączy, zakładek, pól formularzy i operacji skojarzonych ze stroną. Każdy plik multimedialny można uaktywnić za pomocą umieszczonego w nim obszaru odtwarzania. Typowy obszar odtwarzania ma postać ramki lub obrazka na stronie PDF, może jednak być niewidoczny.

Programy Acrobat i Reader umożliwiają ponadto odtwarzanie plików multimedialnych starszej generacji, utworzonych w starszych wersjach programu. Są to m.in. pliki QuickTime, MPEG, ASF, RAM i Windows® Media. Programy Acrobat i Reader X nie umożliwiają tworzenia plików multimedialnych starszej generacji.

Uwaga:

Aby pomóc w ochronie komputera przed wirusami, program Acrobat wyświetla monit o potwierdzenie odtworzenia plików multimedialnych z niesprawdzonych źródeł. Jest to zasada domyślna, którą można zmienić w preferencjach Zaufanie do multimediów.

  1. Za pomocą narzędzia Rączka lub Zaznaczanie należy kliknąć obszar odtwarzania pliku wideo lub pliku dźwiękowego. Po ustawieniu na obszarze odtwarzania kursor przyjmie kształt ikony trybu odtwarzania .

Preferencje multimedialne (starsze)

Ustawienie preferencji multimediów jest wymagane w przypadku dwóch typów plików PDF:

  • Pliki PDF utworzone w programie Acrobat 8 lub starszej wersji.

  • Pliki PDF z zawartością multimedialną, które do odtwarzania potrzebują wtyczki lub zewnętrznego odtwarzacza, a nie wbudowanego odtwarzacza multimediów.

Te pliki wymagają określenia dodatkowego odtwarzacza na potrzeby odtwarzania multimediów.

Należy otworzyć okno dialogowe Preferencje, a następnie wybrać opcję Multimedia (starsze) po lewej stronie tego okna dialogowego.

Opcje odtwarzacza

Należy wybrać format, w jakim ma być uruchamiana starsza zawartość multimedialna: QuickTime, Flash, Windows Media lub odtwarzacz wbudowany w systemie Windows.

Opcje dostępności

Opcje te pozwalają określić pewne funkcje specjalne uaktywniane podczas odtwarzania multimediów (o ile są dostępne), np. wyświetlanie napisów do filmu czy dubbing. Jeśli jest dostępnych wiele języków można wybrać preferowany język odtwarzania multimediów.

Preferencje zaufania multimediów (starsze)

Programy Acrobat i Reader odtwarzają większość plików multimedialnych, takich jak dźwięk lub wideo, przy pomocy wbudowanego odtwarzacza. (Aby uzyskać informacje o obsługiwanych typach plików, zobacz Odtwarzanie multimediów). Zawartość multimedialna wymagająca do odtworzenia dodatkowych zasobów, takich jak zewnętrzny odtwarzacz lub wtyczka, uważana jest za zawartość multimedialną starszego typu. Funkcje sterowania zewnętrznymi odtwarzaczami lub wtyczkami można znaleźć w preferencjach Zaufanie do multimediów (starsze).

Zaufanie do multimediów (starsze)

(Programy Acrobat i Reader w wersji 10.1.1 lub wcześniejsze) W oknie preferencji Zaufanie do multimediów można określić, czy osadzone pliki multimedialne mają być odtwarzane w zaufanych i niezaufanych dokumentach PDF. Zaufany dokument jest zatwierdzony przez użytkownika lub autora cieszącego się zaufaniem. Zezwalając na odtwarzanie multimediów wyłącznie w zaufanych dokumentach, można zapobiec uszkodzeniu komputera przez programy, makra i wirusy.

Lista zaufanych dokumentów i użytkowników (autorów dokumentów) stanowi zasób wewnętrzny, którego nie można przeglądać. Dodanie do listy dokumentu z certyfikatem powoduje umieszczenie na liście również certyfikatu autora dokumentu. Wszystkie dokumenty opatrzone certyfikatem tego autora są zaufane. Do zaufanych dokumentów zaliczają się również wszystkie pliki PDF, których autorzy figurują na liście zaufanych tożsamości.

W oknie dialogowym Preferencje w obszarze Kategorie wybierz opcję Zaufanie do multimediów (starsze).

(Programy Acrobat i Reader w wersji 10.1.1 lub wcześniejszej) Przyzwolenia wyświetlania dla

Określ, czy chcesz ustawić przyzwolenia dla zaufanych dokumentów, czy dla innych (niezaufanych) dokumentów.

Pozwól na operacje multimedialne

Zaznaczenie tej opcji umożliwia odtwarzanie klipów multimedialnych. Gdy opcja jest zaznaczona, można zmienić przyzwolenia dotyczące konkretnego odtwarzacza, a także ustawić opcje odpowiedzialne za wygląd odtwarzanych multimediów.

Zmień przyzwolenia dla wybranego odtwarzacza multimediów

Należy zaznaczyć odtwarzacz na liście, a następnie wybrać z menu jedną z następujących opcji:

Zawsze

Odtwarzacz będzie używany bez monitowania.

Nigdy

Odtwarzacz nie będzie używany.

Pytaj

Użycie odtwarzacza będzie poprzedzane pytaniem (monitem) programu. Zaznaczenie tej opcji wraz z przyzwoleniem na odtwarzanie multimediów w konkretnym dokumencie powoduje, że dokument ten staje się zaufany.

Pokaż opcje odtwarzania

Trzy opcje odtwarzania służą do określania sposobu wyświetlania wideo.

Pozwól na odtwarzanie w ruchomych oknach bez pasków tytułu

Zaznacz tę opcję, aby wideo było odtwarzane bez paska tytułu. Powoduje to, że tytuł i przyciski zamykania nie są wyświetlane.

Pozwól na ustawienie tekstu tytułu dokumentu w oknie odtwarzania

Zaznacz tę opcję, aby pasek tytułu był wyświetlany, gdy wideo jest odtwarzane w ruchomym oknie. Aby zmienić tekst paska tytułu, uaktywnij narzędzie Zaznacz obiekt (Narzędzia > Obiekty interaktywne > Zaznacz obiekt) i kliknij dwukrotnie odpowiedni plik wideo. Wybierz polecenie Edycja wersji, a następnie na zakładce Miejsce odtwarzania kliknij opcję Pokaż pasek tytułu. W polu tekstowym Tytuł wpisz tekst paska tytułu.

Pozwól na odtwarzanie w trybie pełnego ekranu

Zaznaczenie tej opcji powoduje, że wideo jest odtwarzane w trybie pełnego ekranu. Odtwarzanie w trybie pełnego ekranu może powodować powstawanie konfliktów z ustawieniami zabezpieczeń użytkownika końcowego.

(Programy Acrobat i Reader w wersji 10.1.1 lub wcześniejszej) Oczyszczanie listy z zaufanych dokumentów

Służy do usuwania wszystkich pozycji bieżącej listy zaufanych dokumentów i autorów. Opcja ta pozwala zablokować odtwarzanie multimediów w dokumentach, które miały dotychczas status zaufanych dokumentów lub zostały utworzone przez zaufanych autorów. Opcja jest dostępna pod warunkiem, że plik PDF zawierający multimedia jest otwarty.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online