Uwaga:

Niniejszy dokument zawiera instrukcje dotyczące programu Acrobat XI. Jeśli korzystasz z programu Acrobat DC, zobacz temat Pomoc programu Acrobat DC.

Znaczniki drukarki w plikach PDF

Przygotowanie dokumentu do druku wymaga umieszczenia w nim szeregu znaczników. Znaczniki te są wykorzystywane przez firmę drukującą, a pomagają między innymi w przygotowaniu próbnych błon rozbarwień, określeniu poprawnej kalibracji i gęstości farby oraz przycinaniu błon do właściwych wymiarów. Znaczniki drukarki wyznaczają granice specjalnych pól w dokumentach Adobe PDF, takich jak pola przycięcia i pola spadu.

Znaczniki drukarki można wstawić tymczasowo (na czas drukowania). W tym celu można posłużyć się panelem Znaczniki i spady dostępnym w oknie dialogowym Zaawansowana konfiguracja drukowania; można też osadzić je w pliku (a opcjonalnie na warstwie) na stałe za pomocą okna dialogowego Dodaj znaczniki drukarki. Informacje o dodawaniu znaczników drukarki na etapie drukowania znajdują się w części Określanie znaczników i spadów.

Uwaga:

Pliki PDF utworzone w programie Adobe InDesign CS lub jego nowszej wersji mogą zawierać znaczniki drukarki (na oddzielnych warstwach lub na stronach). W programie Acrobat znaczniki takie można obejrzeć na zakładce Warstwy. Jeśli znaczniki drukarki zostały wyeksportowane w postaci warstwy, to wszelkie znaczniki utworzone za pomocą funkcji Dodaj znaczniki drukarki programu Acrobat zastępują znaczniki utworzone w programie InDesign. Jeśli znaczniki drukarki nie znajdują się na warstwie, znaczniki utworzone w programie Acrobat mogą zostać nałożone na znaczniki z programu InDesign (bez odpowiedniego wyrównania).

Osadzanie znaczników drukarki w pliku PDF

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Drukowanie > Dodaj znaczniki drukarki.
 2. Określ strony, na których będą umieszczone znaczniki.
 3. Określ znaczniki i ustawienia.

Omówienie okna Ustaw pola strony

Okno Ustaw pola strony (dawniej Kadruj strony) jest użyteczne na etapie przygotowywania dokumentu PDF do druku lub publikacji innego rodzaju. Okno pozwala ustawić marginesy specjalnych pól dokumentu, takich jak pola kadrowania, pola spadu i pola grafiki. Okno pozwala ustawić marginesy specjalnych pól dokumentu Adobe PDF, takich jak pole strony, pola kadrowania, pola spadu i pola grafiki. Okno jest użyteczne w sytuacji, kiedy znaczniki dodane za pomocą narzędzia Dodaj znaczniki drukarki (a nie panelu Znaczniki i spady w oknie dialogowym Zaawansowana konfiguracja drukowania) miałyby zostać przycięte ze względu na zbyt mały rozmiar pola kadrowania. Okno to może być używane również przez pracowników drukarni do powiększania rozmiaru stron.

Użytkownik może przechodzić między różnymi polami bez ryzyka zmiany już ustawionych marginesów. W miarę dostosowywania poszczególnych pól aktualizowany jest podgląd zmian w oknie dialogowym Ustaw pola strony. Na przykład, po powiększeniu pola kadrowania lub pola strony zawartość strony w oknie podglądu zostaje zmniejszona.

Uwaga:

Powiększenie pola kadrowania pociąga za sobą odpowiednią zmianę rozmiaru pola strony.

Okno dialogowe Ustaw pola strony
Okno dialogowe <span class="uicontrol">Ustaw pola strony</span> pozwala ustawić granice dla przycinania, spadu, kompozycji i rozmiaru strony

Otwieranie okna dialogowego Ustaw pola strony

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Drukowanie > Ustaw pola strony.

Poprawianie cienkich linii

Bardzo cienkie linie są trudne do wydrukowania. Jeśli pewien dokument PDF zawiera takie linie, mogą one nie zostać wydrukowane. Narzędzie Popraw cienkie linie pozwala odszukać większość cienkich linii w dokumencie i zastąpić je grubszymi.

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Drukowanie > Popraw cienkie linie.
 2. Wprowadź grubość linii, które będą wyszukiwane, oraz grubość linii zastępczych.
  Popraw cienkie linie, narzędzie
  Grubość cienkich linii można dopasować za pomocą strzałek. Klikanie na strzałkach z wciśniętym klawiszem Shift powoduje zmianę ich grubości o całe jednostki.

 3. Z menu Jednostki wybierz jednostkę miary.
 4. (Opcjonalnie) Zaznacz opcję Dołącz czcionki Type3 lub Dołącz wzorki, aby podczas poprawiania cienkich linii były uwzględniane również znaki czcionek Type 3 i wzorki.

  Ponieważ znaki i wzorki mogą być używane w tym samym dokumencie w różny sposób (np. przy różnym powiększeniu), zmiana grubości linii może prowadzić do nieprzewidywalnych efektów. W przypadku zaznaczenia wymienionych opcji trzeba uważnie obejrzeć dokument i wprowadzić ewentualne poprawki.

 5. Określ strony do sprawdzenia.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online