Uwaga:

Niniejszy dokument zawiera instrukcje dotyczące programu Acrobat XI. Jeśli korzystasz z programu Acrobat DC, zobacz temat Pomoc programu Acrobat DC.

Uzyskaj podgląd nadrukowywania kolorów (Acrobat Pro)

Podgląd nadruku jest symulacją wyświetlającą na ekranie przybliżony wygląd rozbarwionego wydruku po zastosowaniu mieszania i nadruku. Symulację efektów nadruku można przeprowadzić również w przypadku plików przygotowanych do wydruku na urządzeniu kompozytowym. Obie wymienione metody umożliwiają wykonywanie prób ekranowych rozbarwianych dokumentów.

Podgląd nadruku
Porównanie wyglądu kompozycji na monitorze (po lewej) i na wydruku (po prawej).

Zarządzanie kolorami (Acrobat Pro)

Gdy jest drukowany dokument kolorowy z uaktywnioną funkcją zarządzania kolorami przestrzeni RGB lub CMYK, można dla niego określić dodatkowe opcje zarządzania kolorami. Opcje te pozwolą zachować spójność drukowanych kolorów. Załóżmy dla przykładu, że ktoś przygotował dokument z profilem dostosowanym do potrzeb naświetlarni, ale chce sprawdzić jego kolorystykę na zwykłym wydruku z drukarki biurowej. Może wówczas przejść do panelu Zarządzanie kolorami w oknie dialogowym zaawansowanych ustawień drukowania i tymczasowo przekonwertować kolory dokumentu na kolory z przestrzeni kolorów drukarki (aby w trakcie drukowania został użyty profil drukarki, a nie bieżący profil dokumentu). Co więcej, dane kolorów może przesyłać jako wartości RGB na różne drukarki, wykorzystujące różne profile RGB.

Informacje o drukowaniu kompozytów (Acrobat Pro)

Podczas drukowania pliku PDF w kolorze wszystkie kolory określone w pliku są drukowane na jednej płycie. Proces ten nazywa się drukowaniem kompozytowym. Opcje dostępne w panelu Wyjście okna dialogowego Zaawansowana konfiguracja drukowania zależą od zaznaczonej drukarki:

Kompozycja, która będzie reprodukowana w drukarni, musi być drukowana na oddzielnych płytach offsetowych, po jednej na każdy kolor. Proces ten nazywa się rozbarwianiem. Gdy są tworzone rozbarwienia, warto sprawdzić ich jakość, drukując próbny kompozyt w kolorach lub w odcieniach szarości.

Podczas drukowania kompozytów należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • Wszelkie, zaznaczone w dokumencie, opcje nadruków są uwzględniane tylko w przypadku drukowania na drukarce obsługującej nadruki. Ponieważ większość drukarek biurowych nie obsługuje nadruków, można zdecydować się na ich symulację. W tym celu należy zaznaczyć opcję Symuluj nadruki, dostępną w panelu Wyjście okna dialogowego Zaawansowana konfiguracja drukowania. Należy pamiętać, że zaznaczenie opcji Symuluj nadruki powoduje drukowanie kolorów dodatkowych jako podstawowych. Opcji tej nie należy zaznaczać, jeśli dane wyjściowe będą zapisywane w pliku.

 • Jeśli jest używana drukarka czarno-biała, są na niej drukowane kompozytowe wersje stron w odcieniach szarości (o ile w oknie dialogowym Drukuj nie zaznaczono opcji drukowania wyłącznie w czerni). Jeśli dokument zawiera kolory, są one symulowane za pomocą odpowiednich odcieni szarości. Na przykład odcień szarości symulujący 20% tintę koloru żółtego jest jaśniejszy niż 20% tinta czerni, ponieważ kolor żółty jest wizualnie jaśniejszy niż czarny.

Uwaga:

Należy pamiętać, że drukarki kolorowe, tak samo jak monitory, różnią się między sobą ogromnie pod względem jakości odtwarzania kolorów. Dlatego też próby u usługodawcy są najlepszą metodą weryfikacji wyglądu gotowego dokumentu.

 1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj i wybierz drukarkę.
 2. Ustaw opcje obsługi stron.
 3. Z menu Komentarze i formularze wybierz opcję Dokument i stemple, aby były drukowane wszystkie elementy widoczne.
 4. Kliknij przycisk Zaawansowane i zaznacz opcję Wyjście w lewej części okna dialogowego.
 5. Wybierz opcję kompozytu z menu Kolor.
 6. Określ inne ustawienia kolorów i ustawienia wyjściowe, a następnie kliknij OK.
 7. Jeśli dokument zawiera obiekty z ustawieniami przezroczystości, wybierz opcję z menu Predefiniowane ustawienie spłaszczania przezroczystości.
 8. (Przy drukowaniu w trybie PostScript) Określ opcje w panelu Opcje PostScriptu.

Informacje o rozbarwieniach (Acrobat Pro)

Podczas tworzenia rozbarwień wysokiej jakości, bardzo ważne jest zaznajomienie się z podstawami drukowania oraz posiadanie niezbędnych informacji na temat liniatury rastra, rozdzielczości, kolorów podstawowych i dodatkowych.

Jeśli rozbarwienia będą drukowane przez wyspecjalizowaną firmę drukarską, warto od początku konsultować się z jej pracownikami.

Ostateczny wydruk obrazów kolorowych lub z płynnymi przejściami tonalnymi jest poprzedzany zwykle rozbiciem kompozycji na cztery pliki wyjściowe, z których każdy jest drukowany za pomocą farby odmiennej barwy, tj. niebieskozielonej, karmazynowej, żółtej i czarnej (CMYK). Po wypełnieniu odpowiednim kolorem i wydrukowaniu kolory te łączą się w kombinacje odpowiadające oryginalnej kompozycji. Proces dzielenia obrazu na dwa lub więcej kolorów nazywa się rozbarwianiem, a klisze, z których wykonuje się wyciągi, nazywane są rozbarwieniami.

Kompozyt (po lewej) i rozbarwienia (po prawej)
Kompozyt (po lewej) i rozbarwienia (po prawej)

Program Acrobat obsługuje dwie metody tworzenia rozbarwień: metodę zewnętrzną i metodę wewnętrzną. Podstawowa różnica między nimi polega na tym, że w pierwszym wypadku rozbarwienia są tworzone na komputerze (przy użyciu programu Acrobat i sterownika drukarki), a w drugim wypadku - na urządzeniu wyjściowym, np. drukarce (przy użyciu procesora RIP).

W przypadku rozbarwień zależnych od komputera program Acrobat tworzy informacje postscriptowe dla każdego z rozbarwień niezbędnych dla dokumentu, po czym wysyła te informacje na urządzenie wyjściowe. W przypadku rozbarwień w procesorze RIP wszystkie czynności rozbarwiania są wykonywane przez procesor RIP. Metoda ta jest zwykle szybsza od tworzenia rozbarwień na komputerze, ale wymaga, by urządzenie wyjściowe obsługiwało język PostScript 3 i było wyposażone w procesor RIP. Do utworzenia rozbarwień w procesorze RIP są potrzebne: plik PPD obsługujący takie rozbarwienia i jakiekolwiek urządzenie zgodne z językiem PostScript 3 (lub urządzenie zgodne z językiem PostScript Level 2 obsługujące rozbarwienia w procesorze RIP).

Przygotowanie do drukowania rozbarwień

Przed wydrukowaniem rozbarwień należy wykonać następujące czynności:

Uwaga:

Jeśli rozbarwienia będą drukowane przez wyspecjalizowaną firmę drukarską, warto od początku konsultować się z jej pracownikami.

 1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj i wybierz drukarkę.
 2. Wybierz jedną z opcji w menu Komentarze i Formularze.
 3. Wybierz zakres stron do drukowania i opcje obsługi stron.
 4. Kliknij przycisk Zaawansowane.
 5. Jeśli wcześniej utworzono plik własnych ustawień drukarki z odpowiednimi ustawieniami rozbarwień, należy wybrać go w menu Ustawienia, w górnej części okna dialogowego Zaawansowana konfiguracja drukowania.
 6. Zaznacz opcję Wyjście po lewej stronie i wybierz opcję z menu Kolor:
  • Jeśli plik PPD nie obsługuje rozbarwień w procesorze RIP, wybierz opcję Rozbarwienia.

  • Jeśli plik PPD obsługuje rozbarwienia w procesorze RIP, wybierz opcję Rozbarwienia w procesorze RIP. Pojawią się opcje zalewkowania. Wybierz z menu Zalewki opcję Adobe In-RIP lub Brak. Jeśli wybrano opcję Adobe In-RIP, kliknij przycisk Predefiniowane ustawienia zalewek i wybierz predefiniowane ustawienie. Kliknij przycisk OK.

 7. Określ ustawienia dotyczące liniatury rastra oraz kąta, o jaki jest obrócona siatka rastra danej farby.
 8. Jeśli dokument zawiera obiekty z ustawieniami przezroczystości, wybierz opcję z menu Predefiniowane ustawienie spłaszczania przezroczystości.
 9. W oknie Menedżer farb usuń zaznaczenia wszystkich kolorów, które nie będą rozbarwiane.

  Listę kolorów do rozbarwiania otwierają cztery kolory podstawowe (niebieskozielony, karmazynowy, żółty i czarny), a po nich następują kolory dodatkowe, zestawione w kolejności alfabetycznej.

 10. Kliknij przycisk Menedżer farb, aby zmienić ustawienia rozbarwień.
 11. Kliknij opcję Znaczniki i zalewki po lewej stronie, po czym zaznacz opcję Wszystkie znaczniki.
 12. Kliknij opcję Opcje PostScriptu po lewej stronie i zaznacz wymagane ustawienia. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe, a następnie jeszcze raz kliknij przycisk OK, aby wydrukować rozbarwienia.

Dodatkowe zasoby

Więcej informacji dotyczących drukowania „high-end” plików PDF można znaleźć w:

 

Podawanie informacji o zalewkowaniu (Acrobat Pro)

Przed wysłaniem plików Adobe PDF do firmy specjalizującej się w profesjonalnych wydrukach, warto określić, czy pliki mają zawierać informacje o zalewkach. Służy do tego okno dialogowe Właściwości dokumentu. Informacje o zalewkach mogą pomóc osobom drukującym, w szczególności zapobiegają dodaniu do dokumentu jakichś innych informacji o zalewkach, sprzecznych z dotychczasowymi. Informacje o zalewkach mogą być albo importowane z aplikacji źródłowej wraz z innymi informacjami PostScript albo tworzone w programie Acrobat przy wykorzystaniu predefiniowanych ustawień zalewkowania w procesorze RIP.

 1. Otwórz plik PDF i wybierz polecenie Plik > Właściwości.
 2. Kliknij zakładkę Zaawansowane.
 3. Wybierz opcję z menu Zalewki i kliknij przycisk OK.

  Tak

  Plik zawiera informacje o zalewkach.

  Nie

  Plik nie zawiera informacji o zalewkach.

  Nieznane

  Nie wiadomo, czy plik zawiera informacje o zalewkach.

Zapisywanie rozbarwień jako plików PostScript (Acrobat Pro)

Niektóre naświetlarki są wyposażone w oprogramowanie, które umożliwia im wykonywanie takich zadań dotyczących rozbarwień, jak: definiowanie zalewek, łamanie, samo rozbarwianie i zastępowanie ustawień OPI. W takich wypadkach pracownicy drukarni mogą wymagać raczej dostarczenia kompozytowego pliku PostScript dokumentu w postaci przygotowanej do utworzenia rozbarwień, niż dostarczenia pliku PostScript ze wstępnie utworzonymi rozbarwieniami.

Zapisanie pliku w formacie PostScript powoduje zapisanie i ustawień dotyczących rozbarwień, i danych PPD, i wszelkich konwersji kolorów, które określono w oknie dialogowym Zaawansowana konfiguracja drukowania.

Aby osiągnąć najlepsze rezultaty przy generowaniu plików PostScript do późniejszego wykorzystania w drukowaniu, użyj polecenia Zapisz jako, a nie opcji Drukuj do pliku dostępnej w oknie dialogowym Drukowanie.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online