Uwaga:

Niniejszy dokument zawiera instrukcje dotyczące programu Acrobat XI. Jeśli korzystasz z programu Acrobat DC, zobacz temat Pomoc programu Acrobat DC.

Informacje o przyciskach

Przyciski stanowią najczęściej element formularzy, ale mogą być dodawane również do dokumentów innego typu. Przyciski mogą służyć do odtwarzania dźwięków i filmów, przesyłania danych na serwery internetowe oraz do wykonywania wielu innych zadań. Podejmując decyzję, co do sposobu uaktywniania pewnej operacji, należy pamiętać o tym, że przyciski dają więcej możliwości niż łącza i zakładki:

 • Za pomocą przycisku można uaktywniać jedną operację lub całą serię operacji.

 • Przycisk może zmieniać wygląd w odpowiedzi na określoną operację myszy.

 • Przyciski można łatwo kopiować i wklejać na wielu stronach dokumentu.

 • Różne operacje wykonywane myszą mogą powodować uaktywnianie różnych operacji skojarzonych z przyciskiem. Przykładowe zdarzenia to Mysz w dół (kliknięcie), Mysz w górę (zwolnienie przycisku myszy po kliknięciu), Wejście myszą (przesunięcie kursora nad przyciskiem) i Wyjście myszą (przesunięcie kursora poza przycisk). Każde z nich może skutkować uaktywnieniem innej operacji.

  Inicjowanie operacji w dokumentach PDF za pomocą przycisków jest bardzo intuicyjne. Z danym przyciskiem może być skojarzonych wiele etykiet i ikon, które odpowiadają różnym operacjom uaktywnianym za pomocą myszy. Na przykład, można utworzyć przyciski z etykietami „Odtwarzaj”, „Wstrzymaj” i „Zatrzymaj” oraz odpowiadające im ikony. Następnie można przypisać do nich operacje odtwarzania, wstrzymywania i zatrzymywania pewnego klipu multimedialnego. Z jednym przyciskiem daje się związać dowolną kombinację operacji i odpowiadających im czynności wykonywanych myszą.

Dodawanie przycisku do formularza PDF utworzonego w programie Acrobat

 1. Upewnij się, że pracujesz w trybie edycji, wybierając polecenie Narzędzia > Formularze > Edycja, a następnie wybierając z listy Dodaj nowe pole opcję Przycisk. Kursor przybierze kształt krzyżyka.
 2. Na stronie kliknij miejsce, w którym chcesz dodać przycisk, aby utworzyć przycisk o domyślnym rozmiarze. Aby utworzyć przycisk o niestandardowym rozmiarze, rozciągnij prostokąt, określając rozmiar przycisku.
 3. Kliknij dwukrotnie pole przycisku, a następnie określ nazwę, tekst wskazówki i inne typowe właściwości przycisku.
 4. Kliknij zakładkę Wygląd, a następnie ustaw opcje określające wygląd przycisku na stronie. Należy pamiętać, że w przypadku określenia koloru tła nie będą widoczne żadne elementy graficzne znajdujące się pod przyciskiem. Opcje tekstowe mają wpływ na etykietę określoną na zakładce Opcje, a nie na nazwę przycisku określoną na zakładce Ogólne.

  Uwaga:

  Jeśli w panelu Międzynarodowe w oknie dialogowym Preferencje jest zaznaczona opcja Włącz opcje języków od prawej do lewej, na zakładce Wygląd są dostępne opcje dotyczące zmiany stylu cyfr i kierunku tekstu w przyciskach.

 5. Kliknij zakładkę Opcje i określ sposób wyświetlania etykiet i ikon na przycisku.
 6. Kliknij zakładkę Operacje. Ustaw opcje określające czynności wykonywane po kliknięciu przycisku, np. przejście na inną stronę lub odtworzenie klipu multimedialnego.
 7. Kliknij przycisk Zamknij.

  Uwaga:

  Jeśli jest tworzony cały zestaw przycisków, można wyrównać wszystkie przyciski do siatki lub do linii pomocniczych.

Dodawanie przycisku przesyłania

Rozpowszechniany formularz jest automatycznie sprawdzany przez program Acrobat. Jeśli nie zostanie znaleziony przycisk przesyłania, program doda przycisk Prześlij formularz do paska komunikatów dokumentu. Użytkownik może kliknąć przycisk Prześlij formularz, aby odesłać wypełniony formularz. Jeśli nie chcesz korzystać z przycisku Prześlij formularz utworzonego przez program Acrobat, możesz dodać do formularza własny przycisk przesyłania.

 1. Jeśli nie pracujesz w trybie edycji formularza, wybierz polecenie Narzędzia > Formularze > Edycja. Otwarty zostanie panel Formularze.
 2. Wybierz narzędzie Przycisk i przeciągnij kursorem przez obszar, w którym ma być wyświetlany przycisk. Kliknij dwukrotnie przycisk i ustaw opcje na zakładkach Ogólne i Opcje.
 3. Na zakładce Opcje wybierz z menu Układ opcję etykiety przycisku, opcję obrazu ikony lub obie te opcje. Wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:
  • W polu Etykieta wpisz tekst identyfikujący przycisk jako przycisk przesyłania.

  • Kliknij przycisk Wybierz ikonę, a następnie albo wpisz ścieżkę do pliku obrazu, albo kliknij przycisk Przeglądaj i odszukaj odpowiedni obraz.

 4. Na zakładce Operacje z menu Wybierz operację wybierz polecenie Prześlij formularz, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
 5. W oknie dialogowym Prześlij zaznaczenia formularza wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby zbierać dane na serwerze, wpisz dane lokalizacji w polu Wpisz adres URL dla tego połączenia. Na przykład: http://www.[domena]/[folder]/[podfolder]/ w przypadku adresu internetowego lub \\[serwer]\[folder]\[podfolder]\ w przypadku położenia w sieci lokalnej.

  • Aby dane były zbierane w postaci załączników do wiadomości e-mail, wpisz mailto: , a potem adres e-mail. Na przykład: mailto:nikt@adobe.com.

 6. Zaznacz opcje dotyczące formatu eksportu, zaznaczania pól oraz daty i kliknij przycisk OK.

Uwaga:

Jeśli dane są zwracane w formacie FDF lub XFDF, adres URL serwera musi kończyć się sufiksem #FDF; na przykład http://mójserwer/cgi-bin/mójskrypt#FDF.

Opcje dotyczące wysyłania formularza

W oknie dialogowym Prześlij zaznaczenie formularza są dostępne następujące opcje:

Wpisz adres URL dla tego połączenia

Wskazuje adres URL, pod którym będą zbierane dane formularza.

FDF

Dane użytkownika są zwracane bez odpowiedniego pliku PDF. Można zaznaczyć opcje dołączania do pliku PDF danych pól, komentarzy i zmian przyrostowych.

 

Uwaga:

Zaznaczenie opcji zmian przyrostowych jest przydatne, jeśli podpisy elektroniczne mają być dostarczane w sposób ułatwiający ich odczyt i rekonstrukcję na serwerze.

HTML

Zwraca formularz w formacie Hypertext Markup Language.

XFDF

Dane wprowadzone przez użytkownika są zwracane w postaci pliku XML. Do pół z danymi mogą być dołączane (lub nie) komentarze.

PDF

Jest zwracany cały plik PDF (razem z danymi wprowadzonymi przez użytkownika).

Zaznaczone pola

Pozwala określić, które pola mają być zwracane. Aby były zwracane tylko niektóre spośród wypełnionych pól, należy zaznaczyć opcję Tylko te, kliknąć na przycisk Zaznacz pola, po czym określić w oknie dialogowym Zaznaczone pola, które pola mają być zwracane.

Na przykład, można zrezygnować ze zwracania pewnych duplikatów pól, które są widoczne w formularzu dla wygody użytkownika, ale nie zawierają żadnych nowych informacji.

Opcje daty

Pozwalają określić format dat wprowadzanych przez użytkownika.

Zmiana wyglądu przycisków

Z przyciskiem można skojarzyć etykietę, ikonę lub obydwa te elementy. Ich sposób wyświetlania można uzależnić od bieżącego stanu myszy (W górę, W dół i Najazd) . Przykład: Można utworzyć przycisk z etykietą „Strona główna”, która zamienia się na „Kliknij, aby wrócić do strony głównej” po najechaniu kursorem na przycisk.

Ikony przycisków mogą być tworzone z dowolnych plików, których format jest obsługiwany przez program Acrobat, np. PDF, JPEG i GIF. Niezależnie od formatu pliku, ikonę definiuje cała strona, a zatem jeśli ikona ma być tożsama tylko z fragmentem strony, należy wcześniej wykadrować stronę lub obraz. Najmniejszy dopuszczalny rozmiar strony PDF wynosi 1 na 1 cal (2,54 na 2,54 cm). Jeśli ikona wyświetlana w dokumencie ma być mniejsza, należy przeskalować ją, tak by zmieściła się w polu przycisku. W oknie dialogowym Właściwości przycisku na zakładce Opcje kliknij pozycję Zaawansowane, aby określić sposób skalowania ikony przycisku i jego dopasowywania do przycisku.

Układy przycisku
Układy przycisku

A. Tylko etykieta B. Tylko ikona C. Ikona na górze, etykieta na dole D. Etykieta na górze, ikona na dole E. Ikona z lewej, etykieta z prawej F. Etykieta z lewej, ikona z prawej G. Etykieta nad ikoną 

Edycja przycisku

 1. Jeśli nie pracujesz w trybie edycji formularza, wybierz polecenie Narzędzia > Formularze > Edycja. Otwarty zostanie panel Formularze.
 2. Zaznacz pole Przycisk i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zmodyfikować właściwości pola przycisku, kliknij go dwukrotnie.

  • Aby zmienić wygląd przycisków, skorzystaj z opcji wyglądu dostępnych na zakładce Wygląd okna dialogowego Właściwości przycisku.

  • Aby wyrównać, wyśrodkować lub rozmieścić przycisk względem innych pól formularza bądź aby powielić przycisk lub zmienić jego wymiary, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz odpowiednią opcję z menu kontekstowego.

Określanie właściwości wyświetlania przycisku

 1. Jeśli nie pracujesz w trybie edycji formularza, wybierz polecenie Narzędzia > Formularze > Edycja. Otwarty zostanie panel Formularze.
 2. Kliknij dwukrotnie wybrany przycisk, przejdź do okna dialogowego Właściwości przycisku i kliknij zakładkę Opcje.
 3. W polu Układ określ sposób wyświetlania etykiety. (Aby uzyskać informacje o skalowaniu ikon przycisków, należy przejść do opisu kolejnej procedury).
 4. W polu Zachowanie określ sposób wyświetlania przycisku po jego kliknięciu:
 5. Zdefiniuj etykietę lub ikonę przycisku, wykonując następujące czynności:
  • Jeśli w menu Układ jest zaznaczona opcja etykiety, wpisz tekst w polu Etykieta.

  • Jeśli w menu Układ jest zaznaczona opcja ikony, kliknij przycisk Wybierz ikonę, kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie wybierz plik. (Aby usunąć zaznaczoną ikonę, kliknij przycisk Wyczyść).

Opcje dotyczące operacji na przycisku

Brak

Powoduje, że wygląd przycisku nie zmienia się.

Wciśnięcie

Pozwala określić różne wyglądy przycisku dla trzech różnych stanów: W górę, W dół i Najazd. Należy zaznaczyć stan przycisku, a następnie określić opcję dotyczącą etykiety lub ikony.

W górę

Pozwala określić wygląd przycisku w stanie W górę. Stan W górę występuje wtedy, gdy przycisk myszy nie jest kliknięty.

W dół

Pozwala określić wygląd przycisku w stanie W dół. Stan W dół ma miejsce wtedy, gdy przycisk myszy został naciśnięty, ale nie został jeszcze zwolniony.

Najazd

Pozwala określić wygląd przycisku w stanie Najazd, czyli wtedy, gdy kursor jest ustawiony na przycisku.

Kontur

Powoduje, że jest podświetlany kontur przycisku.

Odwróć

Powoduje, że jasne fragmenty przycisku stają się ciemne, a ciemne — jasne.

Skalowanie i rozmieszczanie przycisków

 1. Jeśli nie pracujesz w trybie edycji formularza, wybierz polecenie Narzędzia > Formularze > Edycja.
 2. Otwórz okno dialogowe Właściwości przycisku, klikając dwukrotnie na istniejący przycisk.
 3. Kliknij zakładkę Opcje, zaznacz w menu Układ jedną z opcji ikony, a następnie kliknij przycisk Zaawansowane.

  Uwaga:

  Przycisk Zaawansowane jest niedostępny, jeśli z menu Układ wybrano opcję Tylko etykieta.

 4. Wybierz opcję z menu Kiedy skalować:

  Zawsze

  Powoduje, że ikona będzie skalowana zawsze, niezależnie od stosunku jej rozmiaru do rozmiaru jej przycisku.

  Nigdy

  Powoduje, że będzie zachowywany oryginalny rozmiar ikony; jeśli ikona nie będzie mieścić się w obramowaniu przycisku, zostanie przycięta. Po zaznaczeniu tej opcji niedostępne stają się opcje skalowania.

  Ikona jest zbyt duża

  Powoduje, że ikona będzie skalowana tylko wtedy, gdy okaże się większa od przycisku.

  Ikona jest zbyt mała

  Powoduje, że ikona będzie skalowana tylko wtedy, gdy okaże się mniejsza od przycisku.

 5. W menu Skaluj określ, czy ikona ma być skalowana proporcjonalnie. Jeśli będzie skalowana nieproporcjonalnie, będzie można ją pochylić.
 6. Aby mieć pewność, że albo górna i dolna, albo lewa i prawa krawędź ikony będzie wyrównywana do brzegów przycisku, należy zaznaczyć opcję Zmieść w obwiedni.
 7. Aby określić położenie ikony wewnątrz przycisku, należy skorzystać z suwaków. Położenie ikony jest definiowane jako procent wolnego miejsca między ikoną a lewym brzegiem pola i między ikoną a dolnym brzegiem pola. Ustawienie domyślne (50, 50) odpowiada umiejscowieniu ikony pośrodku pola. Kliknięcie na przycisku Wyzeruj powoduje przywrócenie tego ustawienia domyślnego.
 8. Należy kliknąć na przycisk OK, a następnie Zamknij.

Ukrywanie przycisku programu Acrobat we wszystkich stanach poza Rollover

Niekiedy zachodzi potrzeba umieszczenia w dokumencie przycisku, który będzie wyświetlany dopiero po ustawieniu nad nim wskaźnika myszy. Przyciski tego rodzaju, a więc wyświetlane i ukrywane zależnie od okoliczności, zwykle ożywiają dokument. Załóżmy dla przykładu, że ktoś przygotowuje dokument, którego jednym z elementów jest mapa pewnego miasta. Chcąc go uatrakcyjnić, może tak skonfigurować obraz mapy, że po ustawieniu nad nim kursora będzie wyświetlana mapa szczegółowa, a po przesunięciu kursora w inne miejsce, mapa szczegółowa będzie znikała.

Wyświetlanie i ukrywanie ikon
Wyświetlanie i ukrywanie ikon

A. Wskaźnik nad obszarem przycisku B. Wskaźnik w obszarze przycisku C. Wskaźnik poza obszarem przycisku 
 1. Jeśli nie pracujesz w trybie edycji formularza, wybierz polecenie Narzędzia > Formularze > Edycja. Otwarty zostanie panel Formularze.
 2. Zaznacz narzędzie Przycisk i przeciągnij kursorem przez obszar, w którym ma być wyświetlany przycisk. Na przykład, jeśli pewien dokument PDF zawiera mapę Francji, można przeciągnąć kursorem przez obszar, w którym ma być wyświetlana szczegółowa mapa Paryża.
 3. Kliknij dwukrotnie na przycisk.
 4. Kliknij zakładkę Opcje, przejdź do menu Układ i zaznacz opcję Tylko ikona.
 5. W menu Zachowanie wybierz opcję Wciśnij, a następnie na liście Stan zaznacz pozycję Rollover.
 6. Kliknij przycisk Wybierz ikonę, a następnie przycisk Przeglądaj. W polu Plik typu określ typ pliku, przejdź do miejsca zapisania obrazu, a następnie kliknij dwukrotnie plik. W powyższym przykładzie byłby to obraz mapy Paryża. Aby zatwierdzić wybór obrazu, kliknij przycisk OK.
 7. Kliknij zakładkę Wygląd. Jeśli zachodzi taka potrzeba, wyłącz opcje Kolor krawędzi i Kolor wypełnienia, po czym kliknij przycisk Zamknij.
 8. Jeśli program działa w trybie edycji, kliknij przycisk Podgląd. Zdefiniowane pole obrazu będzie wyświetlane, gdy kursor będzie przesuwany nad obszarem przycisku, a będzie ukrywane w przeciwnym wypadku.

  Uwaga:

  Jeśli obraz ma być większy od obszaru wrażliwego na ruch kursora, lub jeśli obraz ma znajdować się w innym miejscu niż przycisk, należy użyć operacji Pokaż/Ukryj pole. Po pierwsze, należy określić ikonę przycisku. Po drugie, należy utworzyć drugi przycisk, który będzie reagował na ruch i położenie kursora. Z drugim przyciskiem nie należy kojarzyć ikony. Należy natomiast skorzystać z zakładki Operacje i określić następujące czynności: wyświetlanie pierwszego przycisku, gdy kursor jest wprowadzany w obszar drugiego przycisku i ukrywanie pierwszego przycisku, gdy kursor jest wyprowadzany poza obszar drugiego przycisku.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online