Podczas instalacji programu Adobe Acrobat lub Adobe Reader nie można kliknąć przycisku Akceptuj lub Odrzuć w oknie dialogowym Umowa licencyjna oprogramowania. (Okno dialogowe czasami ma nazwę Umowa licencyjna użytkownika końcowego lub EULA.)

Mogą wystąpić następujące symptomy:

 • Przyciski Akceptuj lub Odrzuć nie są widoczne.
 • Kursor przesunięty na przycisk Akceptuj lub Odrzuć zmienia się ze strzałki w kursor wyświetlany przy edycji tekstu.
 • Kliknięcie w dowolnym innym miejscu w oknie dialogowym Umowa licencyjna oprogramowania powoduje, że opcje Akceptuj i Odrzuć znikają.
 • Po kliknięciu przycisku Akceptuj nic się nie dzieje.
 • Umowa licencyjna oprogramowania jest zniekształcona. Zobacz Dodatkowe informacje.

Rozwiązania

Wypróbuj co najmniej jedno z następujących rozwiązań.

Rozwiązanie 1: Naciśnij klawisze Tab + Enter.

Naciśnij klawisz Tab, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby przenieść zaznaczenie na przycisk Akceptuj. (Domyślnie naciśnięcie przycisku Enter powoduje kliknięcie przycisku Odrzuć.)  

Rozwiązanie 2: Zmień rozdzielczość ekranu na 1024 x 768.

Windows 7 / Vista

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie i wybierz opcję Personalizuj.
 2. Wybierz opcję Ustawienia wyświetlania.
 3. Jeśli rozdzielczość jest mniejsza niż 1024 x 768, przeciągnij suwak Rozdzielczość ekranu w prawo do wartości 1024 x 768.
 4. Kliknij polecenie Zastosuj, a następnie kliknij OK.

Windows XP

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie i wybierz Właściwości.
 2. W oknie dialogowym Właściwości wyświetlania kliknij kartę Ustawienia.
 3. Jeśli rozdzielczość jest mniejsza niż 1024 x 768, przeciągnij suwak Rozdzielczość ekranu w prawo do wartości 1024 x 768.
 4. Kliknij polecenie Zastosuj, a następnie kliknij OK.

Rozwiązanie 3: Ustaw wartość DPI oraz rozmiar czcionki dla sterownika wideo na wartość normalną/domyślną.

Przed instalacją aplikacji Adobe ustaw dla opcji DPI i Rozmiar czcionki w oknie dialogowym Właściwości wyświetlania wartość Normalny/domyślny.

Windows 7 / Vista

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie i wybierz opcję Personalizuj.
 2. Otwórz panel sterowania Skalowanie DPI, wybierając opcję Dostosuj rozmiar czcionki (DPI).
 3. Wybierz opcję Skala domyślna (96 DPI).
 4. Kliknij polecenie Zastosuj, a następnie kliknij OK.

Windows XP

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie i wybierz Właściwości.
 2. W oknie dialogowym Właściwości wyświetlania kliknij kartę Wygląd.
 3. Wybierz opcję Normalny z menu Rozmiar czcionki.
 4. Kliknij Zastosuj.
 5. W oknie dialogowym Właściwości wyświetlania kliknij kartę Ustawienia.
 6. Kliknij kartę Zaawansowane.
 7. Wybierz opcję Normalny rozmiar (96 DPI) z menu Ustawienie DPI.
 8. Kliknij polecenie Zastosuj, a następnie kliknij OK.

Rozwiązania zaawansowane

Zastosuj jedno lub kilka z następujących rozwiązań:

Zastrzeżenie: rozwiązania 2 i 3 uwzględniają wprowadzanie zmian z rejestrze systemu Windows. Firma Adobe nie zapewnia pomocy w przypadku problemów wynikających z nieprawidłowej modyfikacji rejestru, który zawiera krytyczne informacje o sprzęcie i oprogramowaniu na komputerze. Przed zmianą rejestru utwórz jego kopię zapasową. Więcej informacji o rejestrze można znaleźć w dokumentacji systemu Windows lub uzyskać, kontaktując się z firmą Microsoft.

Rozwiązanie 1: Uruchom program Acrobat jako administrator. <>

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Rozwiązanie 2 (tylko system Windows 7 / Vista): Ręcznie zarejestruj plik jscript.dll.

Rozpocznij od określenia, czy system Windows 7/Vista jest 32- czy 64-bitowy.

 1. Kliknij przycisk Start.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Komputer i wybierz opcję Właściwości.
 3. W oknie Wyświetl podstawowe informacje o tym komputerze poszukaj wartości 32-bity lub 64-bity w polu Typ systemu. 

Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji poniżej odpowiedniej dla typu systemu.

System Windows 7/Vista (32-bitowy)

 1. Wybierz kolejno opcje Start > Wszystkie programy > Akcesoria.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy Wiersz polecenia, wybierz opcję Uruchom jako administrator i uwierzytelnij.
 3. Jeśli w wierszu poleceń wyświetlany jest wiersz C:\Windows\System32>, przejdź do kroku 4. W przeciwnym razie wpisz następujące polecenie dokładnie tak, jak zapisano poniżej (razem z cudzysłowem), a następnie naciśnij klawisz Enter:

  cd "%systemroot%\System32"
 4. Gdy wyświetlony zostanie monit, wpisz regsvr32 /u jscript.dll.
 5. Gdy wyświetlony zostanie monit, wpisz regsvr32 jscript.dll i naciśnij klawisz Enter..
 6. Gdy wyświetlone zostanie okno dialogowe z komunikatem „DllRegisterServer in jscript.dll succeeded”, kliknij przycisk OK.

System Windows 7/Vista (64-bitowy)

 1. Wybierz kolejno opcje Start > Wszystkie programy > Akcesoria.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy Wiersz polecenia, wybierz opcję Uruchom jako administrator i uwierzytelnij.
 3. Jeśli w wierszu poleceń wyświetlany jest wiersz C:\Windows\SysWow64>, przejdź do kroku 4. W przeciwnym razie wpisz następujące polecenie dokładnie tak, jak zapisano poniżej (razem z cudzysłowem), a następnie naciśnij klawisz Enter:

  cd "%systemroot%\SysWow64"
 4. Gdy wyświetlony zostanie monit, wpisz regsvr32 jscript.dll i naciśnij klawisz Enter..
 5. Gdy wyświetlone zostanie okno dialogowe z komunikatem „DllRegisterServer in jscript.dll succeeded”, kliknij przycisk OK.

Rozwiązanie 3: Zaakceptuj umowę licencyjną, edytując rejestr systemu Windows.

 1. Zamknij program Acrobat.
 2. Otwórz program Edytor rejestru, wykonując jedną z następujących czynności:
  • Windows XP: Wybierz kolejno opcje Start > Uruchom. W polu Otwórz wpisz regedit, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  • System Windows 7/Vista: Kliknij przycisk Start. Wpisz regedit w polu Wyszukiwanie menu Start, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 3. W lewym okienku programu Edytor rejestru przejdź do odpowiedniego folderu:
 • System Windows 7/Vista/XP (32-bitowy) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Adobe Acrobat\product_version\AdobeViewer
 • System Windows 7/Vista (64-bitowy) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Adobe\Adobe Acrobat\<version>\AdobeViewer      
 1. W lewym okienku programu Edytor rejestru otwórz folder <bieżąca wersja>: Następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli klucz AdobeViewer istnieje, wybierz pozycję AdobeViewer.
  • Jeśli klucz AdobeViewer nie istnieje, kliknij prawym przyciskiem myszy <bieżąca wersja>, wybierz opcje Nowy > Klucz, nazwij nowy klucz AdobeViewer i wybierz AdobeViewer.
 2. W prawym okienku programu Edytor rejestru wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli istnieje wpis EULA, kliknij prawym przyciskiem myszy wpis EULA i wybierz opcję Modyfikuj. Zmień wartość na 1. Pozostaw podstawę jako Heksadecymalną. Kliknij przycisk OK.
  • Jeśli wpis EULA nie istnieje, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję AdobeViewer i wybierz opcje Nowy > Wartość DWORD. Nazwij nową pozycję EULA. Kliknij prawym przyciskiem myszy wpis EULA i wybierz opcję Modyfikuj. Zmień wartość na 1. Pozostaw podstawę jako Heksadecymalną. Kliknij przycisk OK.
 3. Zamknij program Edytor rejestru.   

Dodatkowe informacje

Minimalna rozdzielczość ekranu dla produktów firmy Adobe to 1024 na 768. Dodatkowe wymagania systemowe można znaleźć w temacie Wymagania systemowe | Rodzina produktów Acrobat.

Okno dialogowe Umowa licencyjna oprogramowania może być zniekształcone w następujących przypadkach:

 • Rozdzielczość ekranu jest ustawiona na mniejszą niż 1024 x 768.
 • Wybrano Duże czcionki lub Bardzo duże czcionki w oknie dialogowym Właściwości wyświetlania.
 • Wartość DPI dla sterownika wideo ustawiono na wartość inną niż domyślna 96 DPI.

 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online