Treść dokumentu

Używane czcionki decydują, jak będzie wyglądać zawartość przy konwersji dokumentów na format PDF w programie Adobe Acrobat Distiller. (Narzędzie Acrobat Distiller jest dostępne zarówno jako funkcja programu Adobe Acrobat, jak i samodzielna aplikacja). Typ czcionki (np. TrueType, PostScript) wpływa na ogólny wygląd tekstu w pliku PDF i determinuje, czy możliwe jest wyszukiwanie, edycja lub drukowanie tekstu.

Ten dokument zawiera informacje ułatwiające zrozumienie sposobu obsługi czcionek przez program Adobe Distiller i poprawienie wyglądu plików PDF.

Informacje o czcionkach systemu Windows i Mac OS

Program Acrobat Distiller rozpoznaje wszystkie czcionki systemu Windows i Mac OS, lecz typ używanej czcionki (np. TrueType) określa sposób obsługi informacji o tej czcionce w tym programie.

Typy czcionek systemu Windows: czcionki Type 1 (lub PostScript), czcionki Type 3, czcionki wektorowe i mapy bitowe systemu Windows, czcionki TrueType oraz czcionki Open Type firmy Adobe (Windows 2000 i XP). Typy czcionek systemu Mac OS: czcionki Type 1, czcionki Apple TrueType dFont, czcionki TrueType oraz czcionki OpenType firmy Adobe.

Poza typem czcionki program Acrobat Distiller używa również zestawu znaków czcionki do określenia, które informacje o czcionce będą uwzględniane w tworzonych plikach PDF. Zestawy znaków czcionek Type 1 mogą uwzględniać jeden lub kilka z zestawów znaków ISO Latin 1, Expert, Small Capitals and Old Style Figures (SC & OSF), Symbolic, Cyrillic oraz Kanji:

-- Zestaw znaków ISO Latin 1 (lub standardowy zestaw znaków Type 1) zawiera standardowe znaki alfabetu angielskiego, francuskiego, włoskiego i niemieckiego, a także znaki interpunkcyjne i cyfry.

-- Zestawy znaków Expert uwzględniają znaki ułamków i ligatur dla alfabetu angielskiego.

-- Zestawy znaków SC & OSF zawierają specjalnie zaprojektowane litery i cyfry umożliwiające dostosowanie wyglądu dokumentu.

-- Zestawy znaków Symbol zawierają znaki nietekstowe niebędące literami.

-- Zestawy znaków Cyrillic zawierają znaki alfabetu dla języków takich jak rosyjski czy ukraiński.

-- Zestawy znaków Kanji (japońskie) zawierają dwubitowe znaki japońskie. Zapoznaj się z częścią dotyczącą czcionek Kanji w tym dokumencie, aby uzyskać więcej informacji o tym, kiedy można stosować i wyświetlać czcionki Kanji w dokumencie PDF.

Sposób obsługi czcionek w programie Adobe Distiller

Aby program Acrobat Distiller pomyślnie skonwertował dokument na plik PDF, każda czcionka w oryginalnym dokumencie musi być odpowiednio opisana w następujących procesach podczas konwersji dokumentu najpierw do formatu PostScript, a następnie do PDF.

Sprawdzanie nazwy PostScript

Program Acrobat Distiller wyszukuje nazwy czcionki PostScript i dodaje ją do dokumentu PDF. Nazwy czcionek PostScript są zazwyczaj wyszczególnione w tabeli nazw czcionki. (W tabeli nazw przechowywane są informacje o czcionce, takie jak nazwa, styl i prawa autorskie). Jeśli nazwa PostScript nie jest dostępna, program Acrobat Distiller stosuje nazwę systemową dla tej czcionki. Na przykład: Jeśli oryginalny dokument uwzględnia czcionkę TrueType zainstalowaną w systemie, program Acrobat Distiller pozyskuje wartości BaseFont i FontName z tabeli nazw czcionki.

W przypadku czcionki typu Type 42 program Acrobat Distiller tworzy tabelę nazw dla czcionki ze zgodnej czcionki systemowej; czcionki Type42 zazwyczaj nie mają tabeli nazw. Aby uzyskać więcej informacji o czcionkach Type 42, zapoznaj się z treścią rozdziału „Czcionki TrueType” w części „Jak typ czcionek wpływa na tekst w plikach PDF” tego dokumentu.

Dodawanie opisu czcionek

Program Acrobat Distiller dodaje do każdego tworzonego pliku PDF opis czcionek Type 1 stosujących zestaw znaków ISO Latin 1. W przypadku otwarcia pliku PDF na komputerze, na którym te czcionki są zainstalowane, program Acrobat użyje zainstalowanych czcionek do wyświetlenia i wydrukowania pliku PDF. Jeśli te czcionki nie są zainstalowane, program Acrobat użyje opisów czcionek do utworzenia czcionek zastępczych przypominających oryginalne czcionki.

Osadzanie czcionek

Jeśli osadzanie czcionek jest włączone, program Acrobat Distiller osadza czcionki TrueType i Type 3 oraz Type 1 niewykorzystujące zestawu znaków ISO Latin 1 (np. znaki eksperckie lub symbole). Program Acrobat Distiller 7.0 może osadzać czcionki OpenType, jednak aplikacja, w której utworzono oryginalny dokument, określa, które cechy czcionki OpenType można osadzić. W przypadku osadzenia czcionki OpenType opartej na czcionce Type 1 program Acrobat Distiller osadza ją jako czcionkę CFF/Type 2. Program Acrobat Distiller osadza czcionki Open Type oparte na czcionkach TrueType jako czcionki TrueType.

Czcionka osadzona w pliku PDF jest zawsze dostępna do wyświetlania i wydruku bez względu na to, czy jest zainstalowana w systemie. Jednak edycja tekstu w pliku PDF nie jest możliwa, jeśli czcionka nie jest zainstalowana. W przypadku próby edycji tekstu, w którym osadzono niezainstalowaną czcionkę, program Acrobat zwraca ostrzeżenie i stosują zamiennie czcionkę zastępczą.

Uprawnienia dotyczące czcionek

Uprawnienia dotyczące czcionek są uwzględniane i zachowywane w programie Acrobat Distiller, nawet jeśli plik PDF jest ponownie generowany. Czcionek, które mają ograniczone uprawnienia, nie można osadzić i powodują one zwrócenie w programie Acrobat Distiller błędu podczas procesu konwersji. Podobnie czcionki, które nie stosują formatu kodowania znaków, takie jak WinAnsi czy MacRoman, mogą powodować zwrócenie w programie Acrobat Distiller błędu w przypadku próby ich osadzenia.

Konwersja czcionek

Jeśli program Acrobat Distiller nie może zinterpretować lub znaleźć wymaganych informacji o czcionce, czcionka ta jest zastępowana. W rzadkich przypadkach program Acrobat Distiller konwertuje takie czcionki na obrazy map bitowych, co uniemożliwia wyszukiwanie, skalowanie i edycję tekstu zapisanego tą czcionką. Program Acrobat Distiller zazwyczaj konwertuje czcionki PCL i czcionki wektorowe w systemie Windows (kontury) na obrazy map bitowych. Zapoznaj się z treścią rozdziału „Sposób obsługi czcionek TrueType przez sterowniki drukarek PostScript w systemie Windows” w tym dokumencie.

Deskryptory czcionek

Program Acrobat Distiller osadza deskryptor czcionki (tzn. informacje o czcionce) dla każdej osadzanej czcionki. Deskryptor może zawierać następujące informacje:

Deskryptor Znaczenie
Wydłużenie górne Maksymalna wysokość powyżej linii bazowej osiągana przez znaki czcionki z wyłączeniem akcentów.
CapHeight Współrzędna y górnej części płaskiej dużej litery (np. E) mierzona od linii bazowej.
Wydłużenie dolne Maksymalna głębokość poniżej linii bazowej osiągana przez znaki czcionki.
Flagi Atrybuty czcionki, w tym fixed-width, serif, symbolic, script, italic, small caps, all caps i inne atrybuty.
FontBBox Pole ograniczenia będące najmniejszym prostokątem, w którym można zmieścić dowolny znak z zestawu znaków, gdy są nakreślone jeden na drugim.
ItalicAngle Kąt w stopniach dominujących kresek pionowych; zazwyczaj ma wartość ujemną.
StemV Szerokość pionowych kresek w znakach.
AvgWidth (opcjonalny) Średnia szerokość znaków w czcionce.
FontFile (opcjonalny) Pełny zestaw konturów kroju pisma. Istnieje tylko wtedy, gdy czcionka lub podzbiór czcionki są osadzone.
Leading (opcjonalny) Żądany odstęp pomiędzy wierszami tekstu.
MaxWidth (opcjonalny) Maksymalna szerokość znaków czcionki.
MissingWidth (opcjonalny) Szerokość do zastosowania z niekodowanymi znakami (tzn. tymi, które nie są uwzględnione w zestawie znaków).
StemH (opcjonalny) Szerokość poziomych kresek w znakach.
XHeight (opcjonalny) Współrzędna y górnej części płaskiej, niewznoszącej małej litery (np. „z”) mierzona od linii bazowej.
FontFamily (opcjonalny) Rodzina, do której należy czcionka (np. krój pisma Times Bold Italic należy do rodziny Times).
FontStretch (opcjonalny) Zmiana czcionki wpływająca na jej poziomy wymiar (np. UltraCondensed, SemiCondensed, Normal, Expanded).
FontWeight (opcjonalny) Szerokość lub grubość czcionki.

Jak typ czcionek wpływa na tekst w plikach PDF

Typ stosowanej czcionki wpływa na to, jak pliki PDF są wyświetlane i drukowane oraz czy tekst można edytować i wyszukiwać.

Czcionki mapy bitowej

Jeśli plik PDF zawiera czcionki, które zostały skonwertowane na obrazy map bitowych, przeglądarki nie będą przetwarzać tych obrazów jako czcionki, lecz będą one wyświetlane i drukowane tak jak wszystkie inne obrazy map bitowych. Tekstu skonwertowanego na mapy bitowe nie można edytować ani wyszukiwać.

Czcionki dFont (tylko w systemie Mac OSX)

Te czcionki są natywne dla systemu Mac OS X i są identyczne jak pliki suitcase standardowych czcionek, poza tym, że zasoby czcionek są przechowywane w części danych (data fork) pliku. Program Acrobat Distiller obsługuje czcionki dFont tak samo jak inne czcionki TrueType w systemie Mac OS.

Czcionki Kanji

Istnieje możliwość tworzenia plików PDF zawierających czcionki Kanji przy użyciu programu Acrobat Distiller zarówno w angielskiej wersji językowej, jak i wersji wykorzystującej Kanji. (W przypadku angielskich wersji językowych programu Acrobat Distiller należy zainstalować odpowiedni pakiet do obsługi czcionki). Program Acrobat automatycznie wyświetla czcionki azjatyckie osadzone w pliku PDF. Jeśli czcionki azjatyckie nie są osadzone, program Acrobat może wyświetlić je po zainstalowaniu odpowiedniego pakietu obsługi czcionek. Aby uzyskać więcej informacji o instalacji pakietów obsługi czcionek, zapoznaj się z treścią dokumentu „Wyświetlanie i drukowanie azjatyckich czcionek w plikach PDF przy użyciu przeglądarek Acrobat stosujących alfabet łaciński”.

Czcionki Multiple Master (MM)

Ponieważ czcionki multiple master (takie jak Minion MM) tworzą określone instancje czcionek na podstawie właściwości dokumentu i miejsca zastosowania czcionki, program Acrobat Distiller nie może ich osadzić. Zamiast tego program Acrobat Distiller dodaje podzbiór czcionki o unikatowym identyfikatorze czcionki. Ponieważ czcionki MM generują te instancje dynamicznie, nie można osadzić czcionek ani edytować ich w programie Acrobat. Dział Pomocy technicznej firmy Adobe zaleca niestosowanie czcionek MM, jeśli konieczne jest edytowanie lub osadzanie czcionek w programie Acrobat. Aby uzyskać więcej informacji o czcionkach MM, zapoznaj się z treścią dokumentu 328600, „Ogólne informacje o czcionkach Multiple Master”.

Czcionki OpenType firmy Adobe

Format OpenType bazuje na czcionkach Type 1 i łączy dane konturów, metryczne oraz mapy bitowej w jednym pliku czcionki. Format OpenType zawiera zaawansowane cechy typograficzne, których większość aplikacji jeszcze nie wykorzystuje. W wyniku tego te aplikacje rozpoznają i traktują format OpenType jako czcionki TrueType. Wpływa to na sposób osadzania czcionek OpenType firmy Adobe w plikach PDF. Wymagania dotyczące osadzania czcionek Type 1 mają zastosowanie do czcionek OpenType firmy Adobe na bazie czcionek Type 1. Wymagania dotyczące osadzania czcionek TrueType mają zastosowanie do czcionek OpenType na podstawie czcionek TrueType.

Czcionki OpenType firmy Adobe można osadzać w programie Acrobat Distiller 7.0 po wybraniu zgodności z formatem PDF 1.6, jednak cechy typowe dla formatu OpenType będą dostępne wyłącznie w programie Acrobat 7.0. (Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Edytuj ustawienia Adobe PDF, kliknij kartę Ogólne i wybierz opcję Acrobat 7.0 (PDF 1.6) z menu podręcznego Zgodność).

Czcionki z symbolami

Ponieważ każda czcionka z symbolami zawiera unikatowe znaki i zestawy znaków, czcionki te są zawsze osadzane w programie Acrobat Distiller w celu zapobiegania ich zastępowaniu.

Czcionki TrueType

Czcionki TrueType z uprawnieniami do instalacji i edycji można osadzić w pliku PDF za pomocą programu Acrobat Distiller. Jeśli czcionki nie zawierają tych uprawnień, w programie Acrobat Distiller osadzany jest podzbiór czcionki (tylko te znaki czcionki, które są używane w dokumencie).

Uwaga: W programie Acrobat Distiller podzbiory czcionek TrueType nie są uwzględniane w plikach logów. Mimo że narzędzie Korygowanie tekstu w programie Acrobat wyszczególnia te czcionki jako osadzone w oknie dialogowym Atrybuty tekstu, nie można edytować podzbioru czcionki przy użyciu tego narzędzia, ponieważ system nie może rozpoznać unikatowych identyfikatorów czcionek podzbiorów czcionek i połączyć ich z oryginalną czcionką TrueType w systemie. W przypadku edycji podzbioru czcionki przy użyciu narzędzia Korygowanie tekstu w programie Acrobat czcionka zostanie zastąpiona czcionką zamienną typu sans serif lub serif.

W przypadku korzystania z programu Acrobat Distiller do tworzenia plików PDF wyszukiwanie tekstu sformatowanego przy użyciu czcionek TrueType może nie być możliwe w zależności od tego, jak informacje o czcionce zostały zapisane w pliku PostScript. W tych przypadkach drukarki PostScript konwertują czcionkę TrueType na czcionkę Type 42, która najlepiej zachowuje cechy czcionki, np. możliwość wyszukiwania. Format czcionki Type 42 służy głównie interpreterom PostScript do pobierania czcionek innych niż PostScript (TrueType). Czcionka Type 42 składa się z „kodu osłonowego” języka PostScript na czcionce TrueType. Czcionka Type 42 zazwyczaj jest generowana przez sterownik drukarki w celu pobrania czcionek TrueType na drukarkę PostScript zawierającą rasteryzator TrueType. Dzięki tej metodzie czcionka TrueType jest interpretowana bezpośrednio przez program Acrobat Distiller, co zapewnia najdokładniejszy opis oryginalnej czcionki TrueType. Zmienne, które mogą wpływać na te informacje o czcionce, to: aplikacja, która utworzyła plik PostScript, sama czcionka, sterownik drukarki PostScript oraz plik PostScript Printer Description (PPD). Jeśli tekstu sformatowanego przy użyciu czcionek TrueType nie można wyszukiwać w pliku PDF utworzonym przy użyciu programu Acrobat Distiller, zmień jedną lub kilka z tych zmiennych, a następnie ponownie utwórz plik PDF.

Informacje są zapisywane w pliku PostScript przez aplikację generującą kod PostScript lub sterownik drukarki PostScript. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją aplikacji lub przeczytaj rozdział „Sposób obsługi czcionek TrueType przez sterowniki drukarki PostScript w systemie Windows” w tym dokumencie.

Czcionki Type 1

Czcionki Type 1 oferują niezawodną konwersję do formatu PDF w kontekście wyglądu i możliwości wyszukiwania. Ponieważ czcionki Type 1 nie muszą być konwertowane na inny format, gdy czcionka (lub podzbiór czcionki) jest osadzana w pliku PostScript, oferują one najlepsze rezultaty podczas pracy z programem Acrobat Distiller.

Aby osadzić czcionki Type 1, muszą być spełnione następujące warunki:

1. W oknie dialogowym Ustawienia PDF Adobe czcionka jest wyświetlona na liście AlwaysEmbed w karcie Czcionki, a opcja EmbedAllFonts ma wartość True.

2. Nie są używane żadne symbole (z wyjątkiem symbolu liczby pi).

3. Rozmiar czcionki mieści się w odpowiednim zakresie (tzn. wartość CharStrings dict leng jest większa niż 115, ale mniejsza niż 229). Wartość CharStrings dict leng można sprawdzić w aplikacji do edycji czcionek.

Czcionki Type 3

Ponieważ czcionki Type 3 używają całego języka komputerowego PostScript do opisu czcionki, mogą uwzględniać specyfikacje, których nie uwzględniają czcionki Type 1, takie jak cieniowanie, kolor czy wypełnienie. Jednak czcionki Type 3 nie są zoptymalizowane pod względem rozmiaru ani wydajności, więc wyświetlane znaki mogą być grubsze niż odpowiedniki w czcionce Type 1.

Czcionki Type 3 są zawsze osadzane w plikach PDF, więc są zawsze dostępne w programie Acrobat lub Adobe Reader (z wyjątkiem systemu operacyjnego Mac OS X, który nie obsługuje czcionek Type 3). Programy Acrobat i Adobe Reader konwertują znaki czcionki Type 3 na obrazy mapy bitowej, a następnie wyświetlają je. W przypadku drukowania na drukarce PostScript programy Acrobat i Adobe Reader stosują sterownik drukarki PostScript w celu pobrania czcionki na drukarkę. W przypadku drukowania na drukarce innej niż PostScript drukowane są obrazy mapy bitowej. Znaki czcionki Type 3 w zestawie znaków ISO Latin 1 są konwertowane na tekst umożliwiający wyszukiwanie w plikach PDF, lecz te w zestawie znaków symboli nie umożliwiają wyszukiwania. Pliki PDF z osadzonymi czcionkami Type 3 zazwyczaj mają większy rozmiar niż te z osadzonymi czcionkami Type 1.

Sposób obsługi czcionek TrueType przez sterowniki drukarki PostScript w systemie Windows

Gdy czcionki TrueType są wysyłane przez sterownik drukarki Adobe PostScript jako zakodowane czcionki Type 42 (zwane Native TrueType w systemie Windows 2000 i XP) lub czcionki z identyfikatorem znaków (CID) (w przypadku czcionek dwubitowych lub Unicode), sterownik drukarki nadaje cechom czcionki specyficzne identyfikatory czcionek zamiast przypisywania standardowych informacji o identyfikatorze czcionki, co powoduje osadzenie w programie Acrobat Distiller podzbioru czcionki w pliku PostScript.

Poprzez uwzględnienie podzbioru czcionki sterownik drukarki zmniejsza rozmiar pliku, co z kolei przyspiesza konwersję pliku PostScript. Ten proces ma miejsce bez względu na to, czy w konfiguracji zadania ustawiono opcję Osadź wszystkie czcionki.

Aby osadzić całą czcionkę podczas drukowania na drukarce Adobe PDF, należy włączyć opcję Nie wysyłaj czcionek do Adobe PDF w zakładce Czcionka okna dialogowego Ustawienia drukarki Adobe PDF.

Sterownik drukarki Adobe PostScript (AdobePS) dla systemu Windows 98 i NT 4.0 zawiera ustawienia Wyślij czcionki jako, które sterują sposobem wysyłania czcionek TrueType do drukarki lub ich uwzględniania w pliku PostScript. Sterownik drukarki Pscript5 (pscript5.dll) i nowszy dla systemu Windows 2000 i późniejszych uwzględnia ustawienia Pobierz TrueType, które sterują sposobem wysyłania czcionek TrueType do drukarki lub ich uwzględniania w pliku PostScript. Te ustawienia można zmienić w oknie dialogowym Właściwości sterownika (Windows 98 i NT 4.0) lub w oknie dialogowym Opcje zaawansowane (Windows 2000 i XP). Ustawienia mogą się różnić w zależności od funkcji określonych w pliku PPD drukarki. Sterownik drukarki Microsoft PostScript dla systemu Windows 98 i NT 4.0 uwzględnia mniej ustawień Wyślij czcionki jako niż sterownik AdobePS. Na przykład: sterownik drukarki Microsoft PostScript nie uwzględnia opcji do wysyłania czcionek TrueType jako czcionek Type 42 lub Outline.

Podczas wybierania ustawień Wyślij czcionki jako należy postępować zgodnie z następującymi wytycznymi:

Wyślij czcionki jako (Windows 98 lub NT 4.0) lub opcja pobierania czcionki TrueType (Windows 2000 i XP) Wyniki
Kontur (AdobePS dla Windows 98 lub NT, pscript5.dll dla Windows 2000 lub XP) Ta opcja powoduje użycie przez sterownik drukarki metryki konturu czcionki do wyświetlania i drukowania. Ta opcja powoduje, że tekst wygląda jak czcionka, ale nie zawiera faktycznych informacji o czcionce. Ta opcja jest często stosowana, gdy nie można osadzić czcionki z powodu ograniczeń licencyjnych. Czcionki konturowe nie umożliwiają edycji ani wyszukiwania.
Jako mapy bitowe (sterownik drukarki AdobePS i Windows PostScript, pscript5.dll dla Windows 2000 lub XP) Ta opcja powoduje skonwertowanie przez sterownik drukarki czcionek TrueType na mapy bitowe Type 3. Jeśli nie używasz lub nie możesz użyć opcji Type 42 (natywnej), ta opcja zapewnia większą dokładność w symulacji oryginalnej czcionki TrueType. W odróżnieniu od faktycznych czcionek Type 3 mapy bitowe czcionek Type 3 nie umożliwiają wyszukiwania. Ta opcja służy do tekstu sformatowanego na 14 punktów lub mniej bądź do drukowania na drukarkach o małej rozdzielczości. Tej opcji nie należy używać do plików przenośnych (np. plików EPS), ponieważ może ona spowodować zwiększenie rozmiaru pliku.
Native TrueType (sterownik drukarki AdobePS i Windows PostScript) Podczas przetwarzania dokumentu, który zawiera czcionkę TrueType, program Acrobat Distiller nie rozpoznaje języka kodowania czcionki (ponieważ nie jest to PostScript) i zastępczo stosuje czcionkę Type 1 PostScript. Wysyłanie czcionek TrueType jako czcionek Type 42 zachowuje ich oryginalny wygląd i zapobiega ich zastępowaniu czcionkami Type 1. Ta opcja nadaje się najlepiej do zachowania możliwości wyszukiwania w tekście. Należy jednak pamiętać, że inne zmienne też mają wpływ na możliwość wyszukiwania.
Nie wysyłaj (sterownik drukarki AdobePS i Windows PostScript) Ta opcja sprawia, że drukarka nie będzie uwzględniać informacji o czcionce TrueType w pliku PostScript. Ta opcja jest zalecana tylko dla drukarek lub buforów sieciowych przekazujących czcionki.
Ustawienie progu dla mapy bitowej/konturów (sterownik drukarki AdobePS i Windows PostScript) Ta opcja określa, jak mały musi być punkt czcionki, aby czcionka mogła być wysłana jako mapa bitowa, a nie jako kontur. Ustawienie progu na 1 spowoduje, że czcionki nie będą wysyłane jako mapy bitowe.
Softfont lub czcionka urządzenia (sterownik drukarki AdobePS dla systemu Windows NT i Windows PostScript dla systemu Windows NT) Przy użyciu opcji Softfont sterownik drukarki wysyła informacje opisowe czcionki. Ta opcja powoduje zachowanie wyglądu, ale nie umożliwia wyszukiwania tekstu. Wybranie opcji czcionki urządzenia powoduje, że sterownik drukarki umożliwia dostosowanie tabeli zastępowania czcionki w celu dopasowania każdej zainstalowanej czcionki do czcionki na drukarce. Ta opcja może nie zachować wyglądu czcionki, ale umożliwia wyszukiwanie tekstu.

Dodatkowe informacje

: Wyświetlanie i drukowanie azjatyckich czcionek w plikach PDF przy użyciu przeglądarek Acrobat stosujących alfabet łaciński

328600: Ogólne informacje o czcionkach Multiple Master.

 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online