W niniejszym dokumencie opisano znane problemy związane z aplikacją Acrobat DC, które nie zostały ujęte w dokumentacji programów Acrobat i Reader. W czasie wydania aplikacji Acrobat DC firma Adobe zidentyfikowała poniższe problemy. Problemy wykryte od czasu wydania zostały opisane w osobnych dokumentach pomocy lub informacjach o wydaniu. Jeśli rozwiązaniem problemu jest uaktualnienie oprogramowania do nowszej wersji, w opisie podany jest jej numer. Numery błędów powiązanych z danym problemem są podane w niniejszym dokumencie w nawiasach kwadratowych.

Znane problemy związane z systemem macOS Mojave 10.14 zostały ujęte w dokumencie Zgodność programu Acrobat z systemem macOS Mojave 10.14.

 

Aktywacja

 • Problem: Aplikacja Acrobat DC nie uruchamia się w przypadku jej odinstalowania i ponownego zainstalowania w trybie offline przy użyciu tego samego numeru seryjnego [3943212]
  Obejście problemu: Przejdź do trybu online. Na ekranie logowania wybierz opcję Zaloguj się teraz. Program Acrobat uruchomi się pomyślnie.

 

Dostępność

 • Problem: Operacja Przywróć nie działa, jeśli zmian znaczników dokonano za pomocą opcji TURO po wykonaniu dowolnej operacji w panelu Zawartość [4270605]

 

Adnotacje

 • Problem: Opcja „Kopiuj tekst” w menu podręcznym po naciśnięciu prawym przyciskiem myszy nad adnotacjami kopiuje znaki śmieciowe po wypróbowaniu w japońskich tekstowych plikach PDF w angielskim systemie operacyjnym i angielskiej aplikacji Acrobat. [4237157]
  (Rozwiązanie: Użyj opcji „Włącz wybór tekstu” z menu podręcznego po naciśnięciu prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz tekst i skopiuj go.)
 • Problem: Pasek przewijania na liście Komentarze nie działa, jeśli na liście znajdują się ponad 82 odpowiedzi [3830427].
 • Problem: Aplikacja Komentarze automatycznie zamyka się w przypadku zastosowania opcji Importuj komentarze z listy Komentarze [3941238]
 • Problem: Tekst w polu komentarza jest obcinany, gdy ustawiono zbyt dużą czcionkę. [4147785]
 • Problem: Dodana odpowiedź na komentarz, który ma już odpowiedzi, zostaje utracona podczas przewijania listy komentarzy. [4146731]
 • Problem: [Regresja] Podczas wpisywania odpowiedzi na komentarz w programie Acro Pro (komputery Mac) pierwsza litera słowa staje się ostatnią literą. [4145152]

 

Przeglądarka

 • Problem: Tylko system Mac OS: Reader DC: Przeglądarka/Przeglądarka w systemie Mac (Safari)> (...) jest wyświetlana zamiast nazw kart w oknie dialogowym Właściwości dokumentu i „W jaki sposób chcesz wysłać ten dokument”. [3915408]
 • Problem: OS X 10.9: Okno pomocnicze (przestawny pasek narzędzi) nie porusza się do chwili umieszczenia nad nim kursora/zwolnienia przycisku myszy. [3597679]
  Obejście problemu: Zwolnij przycisk myszy, aby przenieść okno pomocnicze.
 • Problem: (Mac Safari 8) — nie można wybrać tekstu w polu formularze PDF do chwili umieszczenia nad nim kursora/zwolnienia przycisku myszy. [3949736]
  Obejście problemu: Zwolnij przycisk myszy, aby wybrać tekst.
  Zaznaczanie tekstu za pomocą myszy działa zgodnie z oczekiwaniami w polach Szukaj, Znajdź.
 • Problem: (Mac Safari): Problem z przewijaniem tekstu za pomocą kółka myszy. [3678253]
 • Problem: Tylko IE: Wczytywanie pliku PDF trwa ok. 2-5 minut po przełączeniu programu domyślnego z R11.0.07 na A DC/ R DC na A DC. [3795778]
  Obejście problemu: Ustaw program Reader jako aplikację domyślną.
 • Problem: Panel widoku powiadomienia nie przesuwa się wraz z programem Reader, gdy użytkownik przemieszcza okno programu Reader. [3849464]

 

Współistnienie

 • Problem: [CoEx-Remove DC] Komponent PDFMaker zostaje usunięty po odinstalowaniu aplikacji Acrobat DC. [4014579]

 

Współpraca

 • Problem: Błąd występuje, gdy włączona jest opcja „Publikuj komentarze” lub „Sprawdź nowe komentarze” w udostępnianej recenzji opartej na SharePoint w systemie Win 10. [4262085]
 • Problem: Pomoc przy usunięciu głównego komentarza z odpowiedziami. [4251092]
 • Problem: Otwórz plik recenzji i załaduj jedną z dostępnych aplikacji. Program Acrobat nie zamyka się w załadowanej aplikacji, nawet jeśli wciśniemy klawisz ESC. [4262934]
 • Problem: Brak awatara po otwarciu pliku oceny w trybie offline. [4251345]
 • Problem: Karta statusu do oceny nie aktualizuje się przed przełączeniem kart. [4258156]
 • Problem: Kolejność edytowanych odpowiedzi nie jest zawsze utrzymywana. [4260334, 4254815]
 • Problem: Zwinięta aplikacja komentarzy nie rozwija się po wybraniu notatki na dokumencie. [4260334]
 • Problem: Lista filtra wspomnień nie jest aktualizowana podczas edycji z nowymi komentarzami. [4259305]
 • Problem: Autorzy istniejących komentarzy są traktowani jako goście w liście komentarzy, ale nie na stronie/panelu Kontekstu. [4257911]
 • Problem: Nie można usunąć głównego komentarza w plikach oceny, jeśli ma jedną lub więcej odpowiedzi. [4251092]
 • Problem: Windows (SPORADYCZNY): Przycisk „Opublikuj komentarze” w DMB jest aktywny nawet wtedy, gdy nie ma żadnych komentarzy do opublikowania. [3775104]
 • Problem: Mac (Recenzja udostępniona w sieci): Nie można połączyć się z serwerem recenzji, jeśli użytkownik zalogował się już na serwerze za pośrednictwem aplikacji Finder

 

Porównaj

 • Problem: Wydajność przewijania adnotacji w RHP Porównania jest niska, jeśli liczba różnic wynosi 1000 lub więcej. [4257018]

 

Edytowanie zawartości strony

 • Problem: [Sporadyczny] Program Acrobat ulega awarii po kliknięciu przez użytkowników opcji „Utwórz listę punktowaną” w lewym okienku narzędzia Edytuj plik PDF. [4280560]
 • Problem: Tekst w języku arabskim zostaje uszkodzony, po rozpoczęciu edycji tekstu za pomocą czcionki Traditional Arabic. [3230928]
 • Problem: Opcja Znajdź nie działa, gdy widoczne są wirtualne pola ograniczenia. [3912950]

 

Elementy

 • Problem: Brakuje opcji menu kontekstowego, gdy program Acrobat został odinstalowany i ponownie zainstalowany (w przypadku ładowania pliku ContextMenuShim.dll przez Explorer.exe) bez ponownego uruchamiania komputera. [3951563]

 

Fill and Sign

 • Problem: Nie można przewijać za pomocą strzepnięcia ani przesuwania na urządzeniu z ekranem dotykowym. [4241832]
 • Problem: Urządzenia z ekranem dotykowym: Automatyczne przewijanie nie działa przy więcej niż dwóch stronach, podpisy/inicjały są umieszczane na dwóch pierwszych stronach. [4011470]
 • Problem: Brak monitu o zapisanie podczas zamykania aplikacji Reader/Acrobat DC po dodaniuadnotacji FFS(w tym podpisów),jeśli plik zostaje zamknięty tuż po dodaniu pól FSS. [3954060]
 • Problem: Okno dialogowe tworzenia podpisu/inicjałów pojawia się po ok. 5-6 sekundach w przypadku zalogowanych użytkowników. [4055402]

Instalatory

 • Problem: Podczas konwertowania pliku programu Visio na plik PDF za pomocą opcji menu kontekstowego pojawia się błąd: „Brak plików modułów PDFMaker. Czy chcesz uruchomić instalator w trybie naprawiania?” [3848706]
 • Problem: Mac: Nie można zainstalować programu Acrobat 11 w przypadku próby wdrożenia pakietu CCP zawierającego wersje Acrobat 11 i DC. [3942363]
 • Problem: Podczas instalacji programu Acrobat, gdy plik instalatora jest wyodrębniany do ścieżki zawierającej znaki lokalne, wyświetlane jest okno dialogowe błędu „Nie znaleziono pliku źródłowego”. [3944357]
 • Problem: (Citrix): Błąd podczas inicjowania recenzji udostępnionej w dokumencie PDF zlokalizowanym na dysku w komputerze klienta.[3945035]
 • Problem: Podczas instalowania programu Acrobat w systemie Win7 pojawia się błąd minimalnych wymagań systemowych. [3954229]

 

Powiadomienia

 • Problem: Blokowanie powiadomień w przypadku zdalnego logowania. [4257567]
 • Problem: Powiadomienia w trybie push nie są otrzymywane z Usługi powiadomień systemu Windows, gdy urządzenie znajduje się w wirtualnej sieci prywatnej. [4259268]
 • Problem: Otwieranie wyskakujących powiadomień systemu operacyjnego dla aplikacji Sign, gdy program Acrobat nie jest uruchomiony, może spowodować błąd otwierania umowy. Użytkownik musi otworzyć umowę z powiadomień dzwonka lub kart ToDo. [4261080]

 

Portfolio

 • Problem: [Mojave 10.14] Tworzenie pliku PDF z Portfolio nie pokazuje okna dialogowego przyznania dostępu. [4258939]
 • Problem: Brak opcji „Edytuj wartość” w polach „Nazwa” i „Opis” w obszarze plików Portfolio w widoku układu siatki. [3936110]
 • Problem: Opcje menu „Cofnij” i „Przywróć” są wyłączone podczas tworzenia portfolio. [3935194]
 • Problem: REGRESJA: Nie można zmieniać rozmiaru okna dialogowego wyszukiwania w programie Portfolio. [3942595]
  Obejście problemu: Przewiń okno dialogowe wyników wyszukiwania, aby je przeglądać.
 • Problem: DOSTĘPNOŚĆ: Tekst w panelu podglądu znika w wysokim kontraście w przypadku plików w innym formacie niż PDF. [3943905]
  Obejście problemu: Otwórz plik w natywnej przeglądarce.
 • Problem: REGRESJA: Nie można zmieniać nazw folderów w programie Portfolio. [3944795]

 

Drukowanie

 • Problem: [macOS 10.14] Funkcja zapisz jako Adobe PDF skutkuje błędem włączenia działania innej firmy. [4255082]
 • Problem: Tylko system Windows 8: Podczas drukowania na drukarce PostScript z aplikacji Acrobat Reader DC brakuje niektórych czcionek korporacyjnych. [3866059]
 • Problem: W przypadku niektórych plików program Acrobat Reader DC drukuje powoli ze sterownikami PCL6. [4231904]

 

Ostatnio używane

 • Problem: Stare pliki S&T nie są pokazywane na liście ostatnio używanych plików, nawet jeśli uzyskano do nich dostęp z karty Widoki. [4259488]

 

Sandbox

 • Problem: REGRESJA: Reader/Acrobat: W przypadku włączonej opcji „Widok chroniony”: Podczas otwierania danego pliku PDF pojawia się komunikat Brak pamięci.[3929632]
 • Problem: Podczas otwierania zaszyfrowanych załączników w POC z włączoną opcją PV dla wszystkich plików następuje awaria programu Acrobat [3953223]
 • Problem: Podczas próby otwarcia pliku PDF z połączenia symbolicznego poprzez ścieżkę UNC występuje błąd Dostęp zabroniony [3844582]

 

Skanuj

 • Problem: Regresja: Ulepszanie nie działa w przypadku zmiany poziomów ulepszania przy użyciu przewijania myszy.[3946845]
 • Problem: Mac: Skanowanie kończy się niepowodzeniem w przypadku ręcznego wprowadzania zmian w oknie sterownika ICA podczas skanowania dokumentu. [3837850]
 • Problem: [Mac] Pliki w narzędziu Połącz są utracone i wyświetlane jest okno dialogowe błędu w przypadku wielokrotnego użycia aplikacji Połącz i dodania plików ze skanera. [4141269]

 

Zestaw SDK

 • Problem: [Mac] Wtyczka Acrobat Pro VerifyURLs.acroplugin dostępna w programie Acrobat DC SDK nie jest zgodna z programem Acrobat DC [4220775]

 

Wyszukiwanie / Znajdź

 • Problem: Opcja Wyszukiwanie zaawansowane działa bardzo powoli w przypadku dokumentów otwieranych z chmury. [3955306]
 • Problem: Nowe funkcje Inteligentnego wyszukiwania nie działają w przeglądarce Safari (wersja 11.1.1). [4274231]
 • Problem: Sugestie automatycznego wypełniania nie pojawiają się, jeśli dokument zmodyfikowano, a następnie włączono okno dialogowe Znajdź. [4273499]
 • Problem: Narzędzie Znajdź nie jest dostępne przy użyciu funkcji Lektora. [4268019]

 

Zabezpieczenia

 • Problem: Brak informacji dla użytkownika od wystawcy, a przycisk Wyświetl zasady wystawcy jest nieaktywny na karcie Informacja prawne w programie Przeglądarka certyfikatów [4076640]
 • Problem: Szyfrowanie z certyfikatem krzywej eliptycznej tworzy niewłaściwy CMS [4121253]

 

Wyślij pocztę

 • Problem: Gdy aktywne jest okno wiadomości roboczych w programie Outlook (otwarte poprzez użycie opcji Wyślij plik w załączniku), pozostałe okna są nieaktywne.[3829341]

 

Integracja usług

 • Problem: [Tylko dla użytkowników firmowych: Tylko program Reader] Opcje Edytuj plik PDF/Organizuj plik PDF są wyświetlane w Panelu kontekstowym aplikacji Document Cloud i połączeń sieciowych, ale nie działają. Te opcje nie powinny być wyświetlane. [4260908]
 • Problem: Gdy tryb zgodności jest włączony, program Reader nie zapamiętuje danych logowania. [ADC-4210671]
 • Problem: Pusta miniatura chwilowo pojawia się w przypadku plików łączników internetowych innych firm w obiegu pracy Send for Singature. [ADC-4229881]
 • Problem: (Przeglądarka) Panel widoku powiadomienia nie przesuwa się wraz z programem Reader, gdy użytkownik przemieszcza okno programu Reader. [3849464]
 • Problem: Nieoczekiwane działanie podczas rejestracji użytkownika w usłudze OneDrive Personal za pomocą programu Acrobat/Reader. [4147365]

 

Podpisy

 • Problem: Na karcie Do podpisu pojawia się nieprawidłowy status użytkownika, jeśli jeden z uczestników jest nadawcą w obiegu pracy programu Adobe Sign. [4254101]
 • Problem: Lista lokalizacja – działania wyświetla się w języku angielskim zamiast lokalnego. [4241577]

 

Logowanie się przy pomocy konta społecznościowego

 • Problem: Facebook Strona logowania nie otwiera się po zainicjowaniu logowania przy pomocy konta społecznościowego w środowisku Citrix XenDesktop, jeżeli IE nie jest domyślną przeglądarką, a rozszerzony tryb chroniony jest włączony. [4107857]

 

Funkcje dotykowe

 • Problem: Klawiatura ekranowa nie pojawia się w trybie dotykowym programu Reader ze względu na tryb chroniony. [3658725]
 • Problem: Klawiatura ekranowa zamyka się po wybraniu znaku z palety znaków w polu Znajdź lub Wyszukiwanie zaawansowane w systemie Windows 7. [3658729]

 

Ujednolicone wyszukiwanie

 • Problem: nie można przejść do kontenera nadrzędnego po otwarciu „paczki podglądu” w wynikach wyszukiwania. [4259830]
 • Problem: [Urządzenie Surface Pro] Nie można przytrzymać i przeciągnąć paska przewijania palcem w widoku wyników wyszukiwania. [4258965]
 

Ujednolicone udostępnianie

 • Problem: Środowisko testowe programu Reader wyświetla okno dialogowe z ostrzeżeniem, gdy użytkownik próbuje po raz pierwszy wysłać plik z załącznikiem pocztą Gmail. [4259385]
 • Problem: Folder „Przesłano do Wyślij i śledź” jest tworzony dla nowych użytkowników przy użyciu opcji Udostępniaj. [4259041]
 

Interfejs użytkownika

 • Problem: Poniższe rejestry blokady funkcji IPM nie wyłączają opcji interfejsu użytkownika w aplikacji [4005004]:
  1) Ustawienie bDontShowMsgWhenViewingDoc na 0 lub 1 nie powoduje wyłączenia opcji „Preferencje > Ogólne > Nie pokazuj komunikatów podczas wyświetlania dokumentu”.
  2) Ustawienie bShowMsgAtLaunch na 0 lub 1  nie powoduje wyłączenia opcji „Preferencje > Ogólne > Pokazuj komunikaty po uruchomieniu programu Reader (lub Acrobat)”.
 • Problem: Mac: Nie można przeciągnąć i upuścić pliku PDF do programu Acrobat, aby otworzyć plik PDF.[3949579]
  Obejście problemu: Plik > Otwórz lub przeciągnij plik PDF na ikonę programu Acrobat/Reader.
 • Problem: Aplikacje otwierają się z dokumentem jako punktem skupienia. [3916088]
 • Problem: Przeglądarka: Paski narzędzi są wyświetlane w trybie pełnoekranowym w przeglądarce IE — dokument PDF nie wyświetla się w trybie pełnoekranowym. [3841401]
 • Problem: Własne narzędzia: Polecenie „Drukuj strony” nie powoduje otwarcia okna dialogowego Drukowanie. [3950298]
  Obejście problemu: Zamiast narzędzi własnych użyj narzędzia Organizowanie stron.
 • Problem: [Mac] Nie można przewijać poziomo przy użyciu gładzika. [4220679]

 

Podgląd

 • Problem: Aplikacja Organizowanie stron nie jest wyszukiwana w programie Reader, jeśli użytkownik nie kliknie na nią. [4274818]
 • Problem: W przypadku plików w formacie innym niż PDF lub z wieloma paczkami, indeks plików większy niż 50 na karcie „Widok”, śledzenie dokumentów może nie działać sprawnie. [4263930]
 • Problem: Aplikacja Adobe Sign nie znajduje się w wynikach wyszukiwania po wpisaniu hasła „Adobe Sign”. [4259652]
 • Problem: [Mac OS-10.13] Okno dialogowe wyświetla się na czarno przez 2-3 sekundy. [ADC-4220296]
 • Problem: Podgląd systemu Windows blokuje plik PDF przed zapisaniem w programie Reader/Acrobat. [3942525]
 • Problem: Aplikacje otwierają się z dokumentem jako punktem skupienia. [3858869]
 • Problem: Okna dialogowe, takie jak Drukowanie, Preferencje, Nagłówek i stopka nie są skalowane dynamicznie wraz ze zmianą współczynnika skalowania. Te okna dialogowe są skalowane po ich ponownym uruchomieniu. [4221215]
 • Problem: Okno dialogowe właściwości pola formularzy nie jest skalowane dynamicznie wraz ze zmianą współczynnika skalowania. To okno dialogowe jest skalowane po ponownym uruchomieniu programu Acrobat/Reader. [4220148]
 • Problem: Podczas zmniejszania w przeglądarce Internet Explorer paski przewijania robią się czarne, a suwaki znikają. [4221123]

 

3D

 • Problem: Program Acrobat/Reader uległ awarii po włączeniu treści 3D dla wielu plików PDF otwartych w tej samej sesji programu Acrobat. [4279137]

 

Przechwytywanie strony internetowej

 • Problem: [Win10] [IE]: Opcja Załącz/Dodaj do istniejącego pliku losowo nie działa w trybie EPM. [4097146]
 • Problem: [macOS 10.14] Funkcja przechwytywania strony internetowej nie działa, jeśli użytkownik zaznaczył opcję „Nie zezwalaj” w oknie dialogowym. [4254844]
 • Problem: Rozszerzenie Acrobat nie działa w plikach PDF otwartych w przeglądarce Firefox (Otwórz w programie Acrobat). [4249354]

 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online