Tworzenie adresu URL do otwarcia pliku PDF na określonej stronie

Strony HTML mogą zawierać łącza otwierające pliki PDF w przeglądarce internetowej za pomocą wtyczki Adobe Acrobat zainstalowanej w obsługiwanych wersjach przeglądarki Google Chrome lub Microsoft Edge.

Po otworzeniu pliku PDF w przeglądarce internetowej domyślnie wyświetli się pierwsza strona pliku PDF. Po dodaniu tekstu do łącza HTML plik PDF może po otwarciu przeskakiwać do określonej stront lub wybranego miejsca docelowego. Aby skorzystać z którejś z tych dwóch metod, wykonaj następujące czynności:

Otwórz plik PDF na określonej stronie

Aby łącze HTML prowadziło do określonej strony w pliku PDF, dodaj na końcu adresu URL łącza #page=[page number].

Na przykład ten znacznik HTML otwiera stronę 4 pliku PDF o nazwie myfile.pdf:

<A HREF="http://www.example.com/myfile.pdf#page=4">

Uwaga: Jeśli wykorzystasz w łączu lokalizację na serwerze UNC (\\nazwaserwera\folder), ustaw łącze tak, by otwierało się w wybranym miejscu docelowym, stosując procedurę opisaną w poniższej części. Jeśli korzystasz z adresów URL zawierających adresy lokalnego dysku twardego (c:\folder\), nie możesz utworzyć łącza prowadzącego do numerów stron ani do określonych miejsc docelowych. Łącze do numeru strony działa tylko wtedy, gdy korzysta się z lokalizacji HTTP lub HTTPS. Lokalizacje na serwerze UNC będą działać tylko wtedy, gdy korzysta się z metody określonych miejsc docelowych opisanej w poniższej części niniejszego dokumentu.

Otwórz plik PDF w określonym miejscu docelowym

Miejsce docelowe jest to miejsce, do którego odwołuje się pewne łącze. Nazwy miejsc docelowych są wyświetlane w karcie Miejsca docelowe. Miejsca docelowe umożliwiają definiowanie ścieżek nawigacyjnych łączących różne dokumenty Adobe PDF. Wynika to z faktu, że łącza prowadzące do miejsc docelowych ‒ w odróżnieniu do łączy do stron ‒ nie są wrażliwe na usuwanie stron w dokumencie docelowym.

Ustawianie miejsca docelowego w programie Acrobat:

  1. Dostosuj powiększenie i lokalizację strony do sposobu, w jaki ma być wyświetlana na ekranie.

  2. Przejdź do opcji  > Widok > Karty nawigacyjne > Miejsca docelowe, aby otworzyć kartę Miejsca docelowe.

  3. Na karcie Miejsca docelowe wybierz polecenie Opcje > Nowe miejsce docelowe.

    Nadaj miejscu docelowemu nazwę.

  4. Utwórz łącze HTML, które prowadzi do tego miejsca docelowego, dodając na końcu adresu URL łącza #[nazwa miejsca docelowego].

    Na przykład ten znacznik HTML otwiera miejsce docelowe o nazwie „glossary (słownik)” w pliku PDF o nazwie myfile.pdf:

    <A HREF="http://www.example.com/myfile.pdf#glossary">

Więcej materiałów tego typu

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?