Operacje — informacje

W przypadku stosowania na plikach jednego lub więcej rutynowych zestawów poleceń można zaoszczędzić czas dzięki operacji — określonemu zestawowi poleceń z konkretnymi ustawieniami, wykonywanych w odpowiedniej kolejności. Operację można zastosować dla pojedynczego dokumentu, kilku dokumentów lub całej ich kolekcji. Przed wykonaniem operacji można nawet skanować dokumenty i połączyć kilka z nich w plik PDF.

W programie Acrobat jest dostępnych kilka predefiniowanych operacji. Można także tworzyć własne. Aby uzyskać dostęp do operacji i zarządzać nimi, należy wybrać polecenie Narzędzia > Kreator operacji.

Program Adobe Acrobat umożliwia także eksportowanie i importowanie operacji i poleceń w celu udostępnienia ich innym osobom.

Uwaga:

Interfejs i struktura operacji zastępują moduł skryptów wsadowych znany ze starszych wersji programu Acrobat. Większość skryptów wsadowych utworzonych w programie Acrobat XI można zaimportować jako operacje, jednak niektóre z nich mogą wymagać drobnych zmian.

Uruchamianie operacji

Program Acrobat oferuje kilka prostych, predefiniowanych operacji, które można wykorzystać w celu ułatwienia pracy. Operacje te dotyczą popularnych czynności związanych z przygotowywaniem plików do rozpowszechniania. Przed wykonaniem którejkolwiek z tych operacji nie trzeba otwierać żadnych plików PDF.

Uwaga:

Przeprowadzając sekwencję na plikach PDF wymagających hasła, można uniknąć wprowadzania hasła. W sekcji Kreator operacji okna dialogowego Preferencje można zautomatyzować procedurę wprowadzania hasła lub wskazać metodę zabezpieczania takich plików. Wybór opcji Nie pytaj o hasło spowoduje, że pliki PDF wymagające hasła nie zostaną przetworzone.

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Kreator operacji. W panelu po prawej stronie w sekcji Lista operacji zostanie wyświetlona lista dostępnych operacji.

 2. Wybierz operację z listy. Panel po prawej stronie zmieni się, aby wyświetlić każde zadanie dołączone do danej operacji, jak również wszelkie instrukcje dostarczone przez jej autora.

 3. W części Pliki do przetworzenia kliknij Dodaj pliki, aby wybrać pliki, względem których chcesz uruchomić daną operację. Operację można przeprowadzić na aktualnie otwartym pliku lub dodać więcej plików, folderów lub załączników wiadomości e-mail.

 4. Gdy wszystkie pliki do przetworzenia znajdą się na liście, kliknij Start.

 5. Jeśli program Acrobat wyświetli monit, podaj informacje dodatkowe, takie jak lokalizacja docelowa oraz ustawienia.

Wskaźnik postępu wyświetla postęp aktualnie uruchomionego procesu lub zadania. Ptaszek identyfikuje zakończone operacje lub zadania. Gdy wszystkie zadania zostaną pomyślnie ukończone, w panelu zostanie wyświetlony status „Zakończone”.

Uwaga:

Aby wstrzymać przetwarzanie operacji, można kliknąć w panelu przycisk Zatrzymaj. Program Acrobat zachowa pliki, które zostały przetworzone zgodnie z przebiegiem operacji. Aby kontynuować operację, należy kliknąć Wznów, natomiast aby anulować dalsze przetwarzanie operacji, należy kliknąć ikonę krzyżyka przed nazwą operacji w panelu po prawej.

Tworzenie własnych operacji

Aby ułatwić śledzenie operacji, można grupować kroki w panelach, dodać linie podziału lub dołączyć instrukcje. Zakres operacji można ograniczyć do konkretnych plików, zastosować go do wszystkich plików znajdujących się w folderze lub pliku wybranego z różnych źródeł, takich jak skaner, strona internetowa lub schowek.

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Kreator operacji.

  Zestaw narzędzi Kreatora operacji zostanie wyświetlony w dodatkowym pasku narzędzi.

  Uwaga:

  W panelu po prawej stronie w sekcji Lista operacji zostanie wyświetlona lista dostępnych operacji.

 2. Na dodatkowym pasku narzędzi kliknij Nowa operacja.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Utwórz nową operację.

 3. Aby zastosować operację do określonego pliku lub wszystkich plików w folderze, kliknij pozycję Plik  lub Folder  w części Pliki do przetworzenia (po prawej). Przejdź do danego pliku lub folderu i kliknij Otwórz.

 4. W panelu Wybierz narzędzia do dodania, rozwiń panele i dwukrotnie kliknij zadanie, aby je dodać. Możesz dodać wiele zadań. Zadania są wykonywane w kolejności na liście Kroki operacji do wyświetlenia po prawej.

 5. Aby wstępnie zdefiniować opcje dla zadania, kliknij Określ ustawienia.

 6. Aby operacja wyświetlała monit o wybranie opcji, zaznacz pole wyboru Monituj.

 7. Dodaj kolejne zadania zgodnie z wymaganiami.

 8. Wyreguluj operację przy użyciu przycisków po prawej stronie. Dodaj nowe grupy paneli, instrukcje, linie podziału lub przenoś albo usuwaj elementy z listy.

  Tworzy nową grupę paneli u dołu bieżącego zestawu zadań. Po wyświetleniu monitu wpisz nazwę panelu i kliknij Zapisz.

  Dodaje instrukcje poniżej aktualnie wybranego zadania. Po wyświetleniu monitu wpisz instrukcje i kliknij Zapisz.

  Dodaje linię podziału poniżej aktualnie wybranego zadania.

  Przenosi aktualnie zaznaczony element w górę listy. Możesz przenieść zadanie, instrukcje lub linię podziału, lub całą grupę panelu.

  Przenosi aktualnie zaznaczony element w dół listy. Możesz przenieść zadanie, instrukcje lub linię podziału, lub całą grupę panelu.

  Usuwa aktualnie zaznaczony element. Uważaj na to, co wybierasz. Możesz usunąć całą grupę paneli.

 9. Kliknij Zapisz.

 10. W oknie dialogowym Zapisz operację podaj nazwę i opis operacji, po czym kliknij Zapisz.

Zarządzanie własnymi operacjami

Okno dialogowe Zarządzaj operacjami pozwala edytować, zmienić nazwy, kopiować, usuwać, zmieniać kolejność oraz importować/eksportować operacje.

Edytowanie operacji

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Kreator operacji.

  Zestaw narzędzi Kreatora operacji zostanie wyświetlony w dodatkowym pasku narzędzi.

  Uwaga:

  W panelu po prawej stronie w sekcji Lista operacji zostanie wyświetlona lista dostępnych operacji.

 2. W dodatkowym pasku narzędzi kliknij Zarządzaj operacjami.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zarządzaj operacjami.

 3. W oknie dialogowym Zarządzaj operacjami zaznacz żądaną operację, a następnie kliknij przycisk Edytuj, aby zmienić zadania lub ustawienia. Z poziomu okna dialogowego Edytuj operacje można także sprawdzać operacje oraz zamknąć okno bez zapisywania zmian.

  Uwaga:

  Nie można edytować operacji dostępnych domyślnie.

 4. Aby dodać zadania, rozwiń panele w sekcji Wybierz narzędzia do dodania i kliknij zadanie.

 5. Kliknij Zapisz.

 6. W razie konieczności w oknie dialogowym Zapisz operację można edytować opis, a następnie kliknąć Zapisz.

Zmiana nazwy operacji

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Kreator operacji.

 2. W dodatkowym pasku narzędzi kliknij Zarządzaj operacjami.

 3. W oknie dialogowym Zarządzaj operacjami zaznacz żądaną operację, a następnie kliknij Zmień nazwę.

  Uwaga:

  Nie można zmieniać nazw operacji dostępnych domyślnie.

 4. W razie konieczności w oknie dialogowym Zapisz operację można wpisać nową nazwę i opis, a następnie kliknąć Zapisz.

Kopiowanie operacji

Operację można powielić, a także zmodyfikować zadania w ramach operacji przed zapisaniem jej kopii.

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Kreator operacji.

 2. W dodatkowym pasku narzędzi kliknij polecenie Zarządzaj operacjami.

 3. W oknie dialogowym Zarządzaj operacjami zaznacz żądaną operację i kliknij Kopiuj.

 4. W oknie dialogowym Zapisz operację wpisz nazwę i opis operacji, a następnie kliknij Zapisz.

  Nowa kopia zaznaczonej operacji zostanie utworzona i dodana do listy Wybierz operację.

Usuwanie operacji

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Kreator operacji.

 2. W dodatkowym pasku narzędzi kliknij Zarządzaj operacjami.

 3. W oknie dialogowym Zarządzaj operacjami zaznacz żądaną operację, a następnie kliknij Usuń.

  Uwaga:

  Nie można usuwać operacji dostępnych domyślnie.

 4. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij Tak.

Eksportowanie operacji

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Kreator operacji.

 2. W dodatkowym pasku narzędzi kliknij Zarządzaj operacjami.

 3. W oknie dialogowym Zarządzaj operacjami zaznacz żądaną operację, a następnie kliknij Eksportuj.

 4. W oknie dialogowym Zapisz jako podaj nazwę i lokalizację docelową dla pliku w celu zapisania operacji. Pliki operacji mają rozszerzenie „.sequ”.

 5. Kliknij Zapisz.

Importowanie operacji

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Kreator operacji.

 2. W dodatkowym pasku narzędzi kliknij Zarządzaj operacjami.

 3. W oknie dialogowym Zarządzaj operacjami kliknij Importuj.

  Uwaga:

  Aby zaimportować operację, można również kliknąć dwukrotnie plik .sequ.

 4. W oknie dialogowym Otwórz wybierz plik operacji do zaimportowania i kliknij Otwórz. Pliki operacji mają rozszerzenie „.sequ”.

 5. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij OK.

  Uwaga:

  Jeśli operacja zawiera skrypt JavaScript, zostanie wyświetlony komunikat informujący o tym, że wybrana operacja zawiera skrypt JavaScript. Kliknij Importuj, aby kontynuować, lub Anuluj, aby przerwać proces importowania.

Automatyzacja procedury podawania hasła do operacji

Przed wykonaniem operacji na plikach zaszyfrowanych lub chronionych hasłem możesz stworzyć elektroniczny identyfikator, który będzie automatycznie podawał wymagane hasła.

Uwaga:

 W sekcji Kreator operacji okna dialogowego Preferencje wskaż metodę zabezpieczania takich plików. Wybór opcji Nie pytaj o hasło spowoduje, że pliki PDF wymagające hasła nie zostaną przetworzone.

 1. Otwórz okno dialogowe Preferencje.

 2. Wybierz Podpisy w sekcji Kategorie po lewej.

 3. Aby uzyskać więcej informacji na temat Tożsamości i zaufanych certyfikatów, kliknij Więcej.

 4. Po lewej stronie otwórz Identyfikatory elektroniczne i wybierz Pliki identyfikatorów elektronicznych.

 5. Wybierz identyfikator z listy po prawej, a następnie na pasku górnym wybierz następujące polecenia:

  Zaloguj się

  Pozwala na korzystanie z określonego identyfikatora elektronicznego. Wpisz hasło i kliknij przycisk OK.

  Wyloguj się

  Umożliwia wylogowanie się za pomocą określonego identyfikatora elektronicznego po zakończeniu operacji.

Tworzenie poleceń niestandardowych i zarządzanie nimi

Polecenia niestandardowe umożliwiają wstępną konfigurację takich poleceń, jak Znak wodny oraz Nagłówek i stopka, co pozwala skrócić czas ich konfiguracji. Zapewnia to oszczędność czasu w przypadku powtarzających się zadań.

Polecenia niestandardowe składają się z jednej czynności i stosowane są wobec bieżącego dokumentu, natomiast operacje są sekwencjami wieloetapowymi i mają zastosowanie wobec wielu plików.

Tworzenie polecenia niestandardowego

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Kreator operacji > Nowe polecenie niestandardowe.

 2. W lewej części okna dialogowego Nowe polecenie niestandardowe zostanie wyświetlona lista poleceń niestandardowych. Wybierz polecenie, które chcesz skonfigurować.

 3. Jeśli chcesz, możesz zmienić etykietę i podpowiedź polecenia. Możesz także wybrać, czy chcesz zobaczyć opcje polecenia podczas jego wykonywania.

 4. Kliknij Opcje poleceń. Wybierz lub wprowadź odpowiednie wartości lub opcje w oknie dialogowym, a następnie kliknij OK.

 5. Kliknij OK, aby zapisać nowe polecenie niestandardowe.

  Polecenie jest wyświetlane w sekcji Polecenia niestandardowe z prawej.

Wykonywanie polecenia niestandardowego

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Kreator operacji.

 2. W sekcji poleceń niestandardowych po prawej kliknij nazwę polecenia.

Zarządzanie poleceniami niestandardowymi

Okno dialogowe Zarządzanie poleceniami niestandardowymi umożliwia edycję, kopiowanie, zmianę nazwy, usuwanie, zmianę kolejności, importowanie lub eksportowanie poleceń.

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Kreator operacji.

 2. W oknie dialogowym Zarządzanie poleceniami niestandardowymi wybierz polecenie na liście, a następnie kliknij odpowiedni przycisk. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby dokończyć zadanie.

 3. Na koniec kliknij Zamknij.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online