Pola formularza PDF | Dodaj wskazówki, datę i godzinę, pole wymagane/opcjonalne, pole wielowierszowe, pole obliczenia

W tym dokumencie wyjaśniono, jak zarządzać właściwościami pól formularza PDF, takimi jak dodawanie wskazówek, daty i godziny, pól opcjonalnych, tekstu wielowierszowego i obliczonych wartości w programie Acrobat DC. (Jeśli szukasz więcej informacji na temat właściwości pól formularza, kliknij odpowiednie łącze powyżej).

 

Dodawanie wskazówek do pola formularza

Przydatne wskazówki mogą ułatwić użytkownikom wypełnianie formularza. Aby dodać wskazówkę do pola formularza, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij dwukrotnie zaznaczone pole formularza, aby otworzyć okno Właściwości.

 2. Na karcie Ogólne wpisz opis w polu wskazówki.

  Dodawanie wskazówki

 3. Kliknij przycisk Zamknij.

Ustawianie pola formularza jako wymaganego lub opcjonalnego do wypełnienia

Aby ustawić pole jako tylko do odczytu, wymagane lub opcjonalne, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij dwukrotnie zaznaczone pole formularza, aby otworzyć okno Właściwości.

 2. W zakładce Ogólne,

  • Aby ustawić pole jako tylko do odczytu, wybierz opcję Tylko do odczytu.
  • Aby ustawić pole jako obowiązkowe do wypełnienia, wybierz Wymagane.
  • Aby ustawić pole jako nieobowiązkowe, usuń zaznaczenie pola Wymagane.
  Ustawianie pola jako wymaganego, opcjonalnego lub tylko do odczytu

 3. Kliknij przycisk Zamknij.

Dodawanie pól daty i godziny

Podczas przygotowywania formularza w programie Acrobat DC kliknij ikonę pola daty na pasku narzędziowym, a następnie kliknij obszar dokumentu, w którym chcesz umieścić pole.

Dodawanie pola daty

Aby określić datę oraz godzinę, kliknij dwukrotnie pole Data, aby otworzyć okno Właściwości. Na karcie Format wybierz format daty i godziny, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Określanie formatu daty i godziny

Dodawanie pola obrazu

Podczas przygotowywania formularza w programie Acrobat DC kliknij ikonę pola obrazu na pasku narzędziowym, a następnie kliknij obszar dokumentu, w którym chcesz umieścić pole.

Dodawanie obrazu

Dodawanie obrazu

Dodawanie wielowierszowego pola tekstowego

Aby dodać wielowierszowe pole tekstowe, wykonaj następujące czynności:

 1. Podczas przygotowywania formularza w programie Acrobat DC kliknij ikonę Dodaj tekst na pasku narzędziowym, a następnie kliknij obszar dokumentu, w którym chcesz umieścić pole.

 2. Zmień rozmiar pola tekstowego, przeciągając dowolny narożnik.

 3. Kliknij dwukrotnie pole, aby otworzyć okno Właściwości.

 4. Na karcie Opcje,

  • Aby utworzyć pole wielowierszowe, wybierz opcję Wielowierszowy. Domyślnie liczba wierszy w polu jest równa rozmiarowi pola tekstowego.
  • Aby zezwolić na wiele wierszy bez żadnych ograniczeń, wybierz Przewijanie długiego tekstu. Jeśli wprowadzony tekst przekracza rozmiar pola, program Acrobat udostępni pasek przewijania, aby przewinąć tekst.
  Wielowierszowe pole tekstowe

  Dodawanie paska przewijania do tekstu wielowierszowego
  Pasek przewijania tekstu wielowierszowego

 5. Kliknij przycisk Zamknij.

Dodawanie podstawowych obliczeń do pól formularza PDF

Program Acrobat zapewnia trzy opcje tworzenia obliczeń pól.

1. Wstępnie zdefiniowane obliczenia

Obliczenia takie jak suma, iloczyn, średnia, minimum i maksimum można dodać przy użyciu wstępnie zdefiniowanych obliczeń. Poniższy przykład pokazuje, jak używać wstępnie zdefiniowanych obliczeń dla dwóch pól.

 1. Na pasku narzędzi Przygotuj formularz wybierz i dodaj trzy pola tekstowe – Tekst1, Tekst2 i Tekst3. Tekst3 będzie polem obliczonym.

 2. Kliknij dwukrotnie pole Tekst1, aby otworzyć jego Właściwości. Na karcie Format, w menu Kategoria formatu wybierz Numer. Powtórz ten krok dla pozostałych dwóch pól tekstowych.

  Uwaga:

  Domyślnie pola tekstowe są nazywane Tekst1, Tekst2 i tak dalej. Aby zmienić nazwę pola, przejdź do zakładki Ogólne i zmień Nazwę na Num1 lub inną dowolną nazwę, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

 3. Kliknij dwukrotnie pole Tekst3, aby otworzyć jego Właściwości. Na karcie Oblicz wybierz Wartość to, a na liście rozwijanej wybierz jedną z następujących opcji:

  • Aby dodać Tekst1 i Tekst2, wybierz Suma (+).
  • Aby pomnożyć Tekst1 i Tekst2, wybierz Iloczyn (*).
  • Aby obliczyć średnią Tekst1 i Tekst2, wybierz Średnia.
  • Aby uzyskać najmniejszą z wprowadzonych liczb, wybierz Minimum.
  • Aby uzyskać największą z wprowadzonych liczb, wybierz Maksimum.
  Wstępnie zdefiniowane obliczenia

 4. Kliknij przycisk Wybierz. W oknie dialogowym Wybór pola wybierz Tekst1 i Tekst2, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Kliknij przycisk Zamknij. Po wprowadzeniu liczb w polach Tekst1 i Tekst2 pole Text3 wyświetla obliczoną wartość zgodnie z wybranym w kroku trzecim typem obliczeń.

  Uwaga:

  Wstępnie zdefiniowane obliczenia są dość ograniczone, nie ma w nich na przykład ilorazu i odejmowania.

2. Notacja pola uproszczonego

Notacja pola uproszczonego umożliwia tworzenie znacznie bardziej złożonych obliczeń. Używa ona notacji podobnej do zwykłych obliczeń, czyli przy użyciu zwykłych symboli matematycznych, + (dodawanie), - (odejmowanie), * (mnożenie) i / (dzielenie). Nazwy pól są używane jako operandy. Aby użyć uproszczonej notacji pola, wykonaj następujące czynności:

 1. Na pasku narzędzi Przygotuj formularz wybierz i dodaj trzy pola tekstowe – Tekst1, Tekst2 i Tekst3. Tekst3 będzie polem obliczonym.

 2. Kliknij dwukrotnie pole Tekst1, aby otworzyć jego Właściwości. Na karcie Format, w menu Kategoria formatu wybierz Numer. Powtórz ten krok dla pozostałych dwóch pól tekstowych.

  Uwaga:

  Domyślnie pola tekstowe są nazywane Tekst1, Tekst2 i tak dalej. Aby zmienić nazwę pola, przejdź do zakładki Ogólne i zmień Nazwę na Num1 lub inną dowolną nazwę, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

 3. Kliknij dwukrotnie pole Tekst3, aby otworzyć jego Właściwości. Na karcie Oblicz wybierz Notacja pola uproszczonego i kliknij przycisk Edycja.

  Notacja pola uproszczonego

 4. Wprowadź kod do obliczenia do edytora JavaScript. Na przykład, aby obliczyć iloczyn sumy i różnicy dwóch liczb, wpisz (Tekst1+Tekst2)*(Tekst1-Tekst2) i kliknij OK.

 5. Kliknij przycisk Zamknij.

3. Własne obliczenia JavaScript

Użyj własnego kodu JavaScript, aby utworzyć bardziej złożone obliczenia matematyczne. Ta opcja wymaga wprowadzenia kodu JavaScript i daje pełny dostęp do wszystkich pól w pliku PDF oraz bogatych funkcji matematycznych w języku JavaScript. Wymaga również użycia pełnej składni języka JavaScript, która sprawia, że obliczenia są dłuższe. Na przykład poniższy kod rozwiązuje to samo równanie użyte w powyższym przykładzie notacji pola uproszczonego.

 1. Na pasku narzędzi Przygotuj formularz wybierz i dodaj trzy pola tekstowe – Tekst1, Tekst2 i Tekst3. Tekst3 będzie polem obliczonym.

 2. Kliknij dwukrotnie pole Tekst1, aby otworzyć jego Właściwości. Na karcie Format, w menu Kategoria formatu wybierz Numer. Powtórz ten krok dla pozostałych dwóch pól tekstowych.

  Uwaga:

  Domyślnie pola tekstowe są nazywane Tekst1, Tekst2 i tak dalej. Aby zmienić nazwę pola, przejdź do zakładki Ogólne i zmień Nazwę na Num1 lub inną dowolną nazwę, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

 3. Kliknij dwukrotnie pole Tekst3, aby otworzyć jego Właściwości. Na karcie Oblicz wybierz Własny skrypt obliczeniowy, a następnie kliknij przycisk Edycja.

  Własny skrypt obliczeniowy

 4. Wprowadź kod do obliczenia do edytora JavaScript. Na przykład, aby obliczyć iloczyn sumy i różnicy dwóch liczb, wpisz
  event.value=((this.getField("Text1").value+this.getField("Text2").value))*((this.getField("Text1").value-this.getField("Text2").value));

 5. Należy kliknąć przycisk OK, a następnie przycisk Zamknij.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto