Określanie preferencji dostępności

Program Acrobat zapewnia kilka ustawień pomagających w zwiększeniu dostępności plików PDF dla osób niedowidzących lub o ograniczonej sprawności ruchowej. Te preferencje sterują sposobem wyświetlania plików PDF na ekranie oraz sposobem odczytywania ich przez czytniki ekranu.

Większość preferencji dostępności oraz instrukcji dotyczących ich ustawiania można znaleźć w narzędziu Asystent konfiguracji dostępności. Niektóre preferencje wpływające na dostępność, w tym preferencje należące do kategorii Odczyt, Formularze i Multimedia, nie są zawarte w oknie Asystent konfiguracji dostępności. Wszystkie preferencje można określać w oknie dialogowym Preferencje.

Nazwy wyświetlane dla niektórych preferencji w oknie Asystent konfiguracji dostępności różnią się od nazw tych samych preferencji wyświetlanych w oknie Preferencje. System pomocy programy Acrobat używa nazw wyświetlanych w oknie Preferencje.

Więcej informacji na temat funkcji dostępności można znaleźć pod adresem www.adobe.com/accessibility.

Określanie preferencji dostępności za pomocą Asystenta konfiguracji dostępności

 1. Uruchom funkcję Asystent ustawiania dostępności, wykonując jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Narzędzia > Dostępność > Asystent konfiguracji.

  • (Tylko w systemie Windows) Uruchom program Acrobat po raz pierwszy po wcześniejszym uruchomieniu czytnika ekranu lub oprogramowania powiększającego.

 2. Wybierz opcję odpowiednią dla danego oprogramowania i urządzeń.

  Asystent przedstawia tylko te preferencje, które są odpowiednie dla danego oprogramowania lub urządzeń, zgodnie z wybraną opcją.

 3. Wykonaj instrukcje ekranowe. Kliknięcie na przycisku Anuluj w jakimkolwiek momencie spowoduje zastosowanie przez program Acrobat ustawień domyślnych (niezalecane).

Określanie preferencji dostępności w oknie dialogowym Preferencje

 1. Określ opcje odpowiednie dla oprogramowania wspomagającego lub urządzeń w poszczególnych panelach okna dialogowego Preferencje.

Preferencje dostępności

Preferencje dostępności w panelu Dostępność

Zastąp kolory dokumentu

Gdy opcja jest zaznaczona, użytkownik może określić kontrastową kombinację koloru tekstu i tła; może wybrać ją z listy lub utworzyć samodzielnie. Ustawienia te dotyczą opcji Użyj dla tekstu dokumentu kolorów kontrastowych, dostępną w Asystencie konfiguracji dostępności.

Zawsze używaj stylu układu strony

Dotyczy opcji Nadpisz styl układu strony, dostępnej w Asystencie konfiguracji dostępności.

Zawsze używaj ustawienia powiększenia

Dotyczy opcji Nadpisz powiększenie dokumentu, dostępnej w Asystencie konfiguracji dostępności.

Użyj struktury dokumentu dla porządku zakładek, jeśli nie jest on jasno określony

Polepsza nawigację po polach formularza oraz łącza w dokumencie, który nie posiada określonej kolejności tabulatorów.

Zawsze wyświetlaj kursor wyboru

Opcję należy zaznaczyć, jeśli jest używane oprogramowanie powiększające. Preferencja dotyczy opcji Zawsze używaj kursora wyboru, dostępnej w Asystencie konfiguracji dostępności.

Zawsze używaj systemowego koloru zaznaczenia

Po zaznaczeniu tej opcji domyślny kolor zaznaczenia (niebieski) jest zastępowany kolorem określonym w systemie.

Wyświetlaj portfolio w trybie plików

Zaznaczenie tej opcji powoduje wyświetlanie szczegółowej listy plików składowych portfolio PDF. Tryb plików ułatwia czytanie osobom niepełnosprawnym – na przykład osobom niepełnosprawnym ruchowo, niewidomym lub niedowidzącym.

Preferencje dostępności w panelu Dokumenty

Automatycznie zapisuj zmiany do pliku tymczasowego co

Zaznaczenie opcji powoduje wyłączenie opcji automatycznego zapisywania dokumentu. Przy każdej operacji zapisu zarówno czytnik ekranu, jak i oprogramowanie powiększające musi ponownie wczytać dokument. Preferencja dotyczy opcji Wyłącz auto-zapis dokumentu, dostępnej w Asystencie konfiguracji dostępności.

Preferencje dostępności w panelu Formularze

Kolor podświetlania pól i kolor podświetlania pól wymaganych

Te preferencje określają kolory podświetlania pól formularzy do uzupełnienia. Dotyczą opcji Kolor podświetlania pól i Wymagany kolor podświetlania pól, dostępnych w Asystencie konfiguracji dostępności.

Auto-wypełnianie

Umożliwia programowi Acrobat automatyczne proponowanie uzupełnienia niektórych pól tak, aby zmniejszyć liczbę wprowadzanych znaków. Preferencja nie dotyczy żadnej opcji dostępnej w Asystencie konfiguracji dostępności.

Preferencje dostępności w panelu Multimedia

 • Pokaż napisy jeśli dostępne

 • Odtwórz plik dźwiękowy z dubbingiem

 • Pokaż dodatkowe podpisy, jeśli dostępne

 • Pokaż opis pliku dźwiękowego (bądź opis wideo lub wideo opisowe) jeśli dostępne

Preferencja nie dotyczy żadnej opcji w Asystencie konfiguracji dostępności.

Preferencje dostępności w panelu Wyświetlanie strony

Powiększanie

Określa stopień powiększenia tekstu dokumentu, ułatwiając czytanie ponownie wlanego tekstu osobom niedowidzącym. Ta preferencja dotyczy opcji Nadpisz powiększenie dokumentu, dostępnej w Asystencie konfiguracji dostępności.

Wygładź tekst

Kontroluje wygładzanie tekstu. Aby wyłączyć wygładzanie tekstu (dzięki czemu wygląda lepiej po zastosowaniu oprogramowania powiększającego), wybierz opcję Brak. Preferencja dotyczy opcji Wyłącz wygładzanie tekstu, dostępnej w Asystencie konfiguracji dostępności.

Preferencje dostępności w panelu Czytanie

Kolejność odczytu

Określa kolejność czytania dokumentów. Preferencje kolejności odczytu są też wyświetlane w oknie Asyst konfiguracji dostępności.

Kolejność odczytu wnioskuj z dokumentu (zalecane)

Interpretuje kolejność czytanie nieoznakowanego dokumentu korzystając z zaawansowanych metod analizy układu dokumentu.

Kolejność odczytu od lewej do prawej, od góry do dołu

Kolejność odczytu od lewej do prawej, od góry do dołu, która powoduje przyjęcie kolejności czytania odpowiadającej dokładnie rozmieszczeniu tekstu na stronie. Metoda ta jest szybsza od metody przyjętej w opcji Kolejność odczytu wnioskuj z dokumentu. Opcja ta dotyczy tylko tekstu; nie ma wpływu na pola formularzy i tabele.

Kolejność odczytu wg kolejności drukowania

Dostarcza tekst w kolejności zgodnej z zapisem przed wydrukiem. Metoda ta jest szybsza od metody przyjętej w opcji Kolejność odczytu wnioskuj z dokumentu. Opcja ta dotyczy tylko tekstu; nie ma wpływu na pola formularzy i tabele.

Nadpisz kolejność odczytu w oznaczonych dokumentach

Używa kolejności odczytu określonej w preferencjach czytania, a nie tej, która wynika z układu znaczników dokumentu. Opcja jest przeznaczona tylko w przypadku wystąpienia problemów ze źle oznakowanymi dokumentami PDF. Preferencja odnosi się do opcji Nadpisz kolejność odczytu w oznaczonych dokumentach, dostępnej w narzędziu Asystent konfiguracji dostępności.

Strona a dokument

Preferencja określa ilość dokumentu dostarczaną jednorazowo do czytnika ekranu. Jeśli dokument PDF nie jest oznaczony, program Acrobat może dokonać jego analizy i spróbować ustalić jego strukturę oraz kolejność odczytu. W przypadku dużego dokumentu proces ten może zająć dużo czasu. Pomyśl o takim skonfigurowaniu programu Acrobat, aby przekazywał tylko aktualnie widoczną stronę, analizując jednorazowo tylko mały fragment dokumentu. Stosowanie tej opcji jest uzależnione od rozmiaru i stopnia złożoności dokumentu oraz od funkcji czytnika ekranu. Jeśli program Acrobat przekazuje informacje czytnikowi ekranu do oprogramowania powiększającego (lub innego), to jednocześnie wczytuje informacje do bufora pamięci, dostępnego bezpośrednio w tej aplikacji. Ilość informacji przekazywanych do bufora pamięci może wpłynąć na czas potrzebny programowi Acrobat do wykonania takich zadań jak otwarcie dokumentu, przejście na następną stronę, zmiana widoku oraz wykonywanie poleceń.

Odczytaj tylko widoczne strony

Opcję należy zaznaczyć, jeśli jest używane oprogramowanie powiększające. Opcja podnosi jakość wykonywanego polecenia poprzez ograniczenie jego stosowania tylko do widocznej części dokumentu. Po wysłaniu przez program Acrobat tylko widocznych stron dokumentu PDF do bufora pamięci określona technologia pomocnicza ma dostęp tylko do tych stron. Przejście do innej strony jest niemożliwe, aż do wyświetlenia jej i wysłania przez program Acrobat do bufora pamięci. Z tego względu po zaznaczeniu tej opcji strony należy przełączać za pomocą elementów nawigacyjnych programu Acrobat, a nie funkcji technologii pomocniczej. Należy również wybrać w preferencjach dla opcji Domyślny układ stron wartość Jedna strona, jeśli program Acrobat ma wysyłać tylko aktualnie widoczne strony do produktów technologii pomocniczych. Z uwagi na fakt, że program Acrobat wysyła informacje dotyczące wszystkich widocznych stron, technologia pomocnicza otrzymuje informacje dotyczące zarówno stron widocznych w całości, jak i stron, które mogą być widoczne tylko częściowo (np. dolna część jednej strony i górna część następnej). Wybranie innej opcji wyświetlania stron niż Jedna strona (np. Jedna po drugiej) może spowodować błędy śledzenia przeczytanego tekstu w oprogramowaniu dodatkowym. Informacje dotyczące określania domyślnego układu stron na Jedna strona znajdują się w części Preferencje dotyczące wyświetlania dokumentów PDF.

Opcja odnosi się do opcji Czytaj tylko aktualnie widoczne strony, dostępnej w Asystencie konfiguracji dostępności.

Odczytaj cały dokument

Opcja może być najlepszym rozwiązaniem dla czytników ekranu z własnym systemem nawigacji i narzędziami wyszukiwania, które są znane użytkownikowi lepiej niż narzędzia w programie Acrobat. Opcja dotyczy opcji Czytaj cały dokument, dostępnej w Asystencie konfiguracji dostępności.

W dużych dokumentach odczytaj tylko widoczne strony

Opcja jest zaznaczana domyślnie i jest zwykle najlepszym rozwiązaniem w przypadku czytników ekranu stosowanych do długich lub złożonych dokumentów PDF. Opcja umożliwia programowi Acrobat dostarczenie całego małego dokumentu oraz przełączenie na tryb strona po stronie w przypadku dużych dokumentów. Preferencja odnosi się do opcji W przypadku dużych dokumentów czytaj tylko aktualnie widoczne strony, dostępnej w narzędziu Asystent konfiguracji dostępności.

Potwierdź przed oznaczeniem dokumentów

Gdy opcja jest zaznaczona, użytkownik może potwierdzić opcje dostępności jeszcze przed przygotowaniem nieoznakowanego dokumentu do odczytu przez program Acrobat. Znakowanie to procedura czasochłonna, zwłaszcza w przypadku obszernych dokumentów. Preferencja dotyczy opcji Potwierdź przed oznaczeniem dokumentów, dostępnej w Asystencie konfiguracji dostępności.

Opcje odczytywania na głos

Określenie preferencji umożliwia kontrolowanie głośności, szybkości i wysokości głosu używanego przez opcję Czytaj na głos. Do wyboru jest także głos domyślny i głosy dostępne w danym systemie operacyjnym. Do odczytywania bloków tekstu można także używać klawiszy strzałek w górę i w dół. Te preferencje nie dotyczą jakichkolwiek opcji w Asystencie konfiguracji dostępności.

Nawigację w dokumentach PDF umożliwia nie tylko mysz, ale również klawiatura. Niektóre funkcje dostępu z klawiatury są obsługiwane w systemie Mac OS. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w dokumentacji systemu operacyjnego. W systemie Windows niektóre skróty klawiaturowe służące do nawigacji w programie Acrobat różnią się od skrótów klawiaturowych używanych w innych aplikacjach systemu Windows.

Gdy program Acrobat jest otwierany w przeglądarce internetowej, polecenia wydawane za pomocą klawiatury są najpierw przekazywane do przeglądarki internetowej. Z tego względu niektóre skróty klawiaturowe nie są dostępne w programie Acrobat albo stają się dostępne dopiero po przejściu do dokumentu PDF.

Więcej informacji na temat funkcji dostępności można znaleźć pod adresem www.adobe.com/accessibility.

Włączanie skrótów jednoklawiszowych

Niektóre narzędzia i operacje można aktywować za pomocą skrótów jednoklawiszowych. Większość skrótów klawiaturowych w programie Acrobat nie wymaga włączania skrótów jednoklawiszowych.

 1. W sekcji Kategorie okna dialogowego Preferencje wybierz Ogólne, a następnie zaznacz opcję Dostęp do narzędzi za pomocą skrótów jednoklawiszowych.

Uwaga:

Niektóre czytniki ekranu nie obsługują skrótów jednoklawiszowych programu Acrobat.

Automatyczne przewijanie

Funkcja automatycznego przewijania ułatwia skanowanie długich dokumentów PDF, w szczególności dokumentów o zawiniętych akapitach. Przy jej użyciu, strony dokumentu są przewijane bez korzystania z klawiatury i myszy.

 1. Wybierz polecenie Widok > Wyświetlanie strony > Przewijanie automatyczne.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zmienić szybkość przewijania, wciśnij klawisz od 9 (najszybsze) do 0 (najwolniejsze).

  • Aby zwiększyć lub zmniejszyć szybkość przewijania, wciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, w zależności od kierunku przewijania.

  • Aby odwrócić kierunek przewijania, wciśnij klawisz minus (-).

  • Aby przejść do następnej lub poprzedniej strony, wciśnij klawisz Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo.

  Uwaga:

  Aby zatrzymać przewijanie automatyczne, naciśnij klawisz ESC lub ponownie wybierz polecenie Widok > Wyświetlanie strony > Przewijanie automatyczne.

Zapisywanie dostępnego tekst dla drukarki brajlowskiej

Uwaga:

Pojęcia „drukarka brajlowska” używane w tym dokumencie odnosi się do każdego urządzenia, które konwertuje dostępny tekst na taką postać, z jakiej mogą korzystać osoby niewidome i niedowidzące.

Plik PDF może być zapisany w formie dostępnego tekstu i drukowany na drukarce brajlowskiej. Dostępny tekst może być importowany i wydrukowywany w postaci dokumentów brajlowskich stopnia pierwszego lub drugiego, przy pomocy odpowiednich aplikacji do tłumaczenia na język brajlowski. Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w dokumentacjach aplikacji przeznaczonych o tłumaczenia na brajla.

Tekstowa wersja dokumentu PDF nie zawiera żadnych obrazów lub obiektów multimedialnych. Tekstowa wersja dostępnego dokumentu PDF zawiera jednak opisy w tekście alternatywnym dla takich obiektów, jeśli zostały one udostępnione.

 1. Wybierz polecenie PlikEksportuj do > Tekst (dostępny).

Ponowne wlewanie tekstu w dokumencie PDF

Plik PDF może być tymczasowo wlany ponownie w postaci pojedynczej kolumny o szerokości panelu dokumentu. Ten widok ponownego wlania tekstu może ułatwić odczytywanie dokumentu na urządzeniu przenośnym lub w powiększeniu na standardowym monitorze, bez przewijania tekstu w poziomie.

Dokument w widoku Ponowne wlanie tekstu nie może być zapisywany, edytowany lub drukowany.

W większości przypadków, w widoku ponownego wlania tekstu widoczny jest tylko tekst do czytania. Do elementów, które nie są uwzględniane w dokumencie zawiniętym zaliczają się: formularze, komentarze, pola podpisów elektronicznych i dodatkowe elementy stron, np. numery stron, nagłówki i stopki. Strony zawierające zarówno elementy czysto tekstowe, jak i pola formularzy czy podpisów elektronicznych, nie są zawijane. Teksty pionowe są zawijane w poziomie.

Program Acrobat tymczasowo umieszcza znaczniki w nieoznaczonym dokumencie przed ponownym wlaniem tekstu. Autor dokumentu może zoptymalizować pliki PDF w celu późniejszego zawinięcia, dodając do nich specjalne znaczniki. Opatrzenie dokumentu odpowiednimi znacznikami daje pewność, że bloki tekstu i zawartość będą wyświetlane w zamierzonej kolejności, a kolejne jego fragmenty — mimo umieszczenia na różnych stronach lub w różnych kolumnach — nie będą przeplatane innymi fragmentami.

Aby szybko sprawdzić kolejność odczytu dokumentu, wyświetl dokument w widoku ponownego wlania tekstu.

(Acrobat Pro) Jeśli ponowne wlanie dokumentu PDF ze znacznikami nie przynosi oczekiwanych rezultatów, sprawdź spójność kolejności zawartości i kolejności odczytu w pliku PDF. Sprawdź także proces nanoszenia znaczników. Ewentualne błędy ponownego wlewania tekstu można poprawić za pomocą narzędzia Kolejność odczytu lub panelu Zawartość.

Nagłówki i kolumny (po lewej) zawijane zgodnie z kolejnością odczytu dokumentu (po prawej)
Nagłówki i kolumny (po lewej) zawijane zgodnie z kolejnością odczytu dokumentu (po prawej).

Ponowne wlewanie zawartości pliku PDF ze znacznikami

 1. Wybierz polecenie Widok > Powiększenie > Ponowne wlanie tekstu.

Jeśli w opcji Wyświetlanie strony wybrano ustawienie Widok dwóch stron przed wybraniem widoku ponownego wlewania tekstu, po ponownym wlaniu tekstu dokumentu dla opcji Wyświetlanie strony zostanie automatycznie wybrane ustawienie Widok pojedynczej strony. Jeśli w opcji Wyświetlanie strony wybrano ustawienie Przewijanie dwóch stron przed wybraniem widoku ponownego wlewania tekstu, po ponownym wlaniu tekstu dokumentu dla opcji Wyświetlanie strony zostanie automatycznie wybrane ustawienie Włącz przewijanie.

Powróć do widoku bez zawijania

 1. W widoku ponownego wlania tekstu wybierz polecenie Widok > Powiększenie > Ponowne wlanie tekstu.

Odczytywanie pliku PDF przy pomocy czytnika ekranu

Program Acrobat obsługuje programy i urządzenia wspomagające, takie jak czytniki ekranu i programy powiększające, które ułatwiają osobom słabowidzącym korzystanie z aplikacji na komputerze. Podczas używania oprogramowania i urządzeń wspomagających program Acrobat dodaje do otwartych plików PDF tymczasowe znaczniki, które ułatwiają odczytywanie treści. Asystent konfiguracji dostępności ułatwia współpracę programu Acrobat z używanymi programami i urządzeniami wspomagającymi. Podczas używania czytnika ekranu można zmienić ustawienia odczytu dla bieżącego dokumentu, wybierając polecenie Narzędzia > Dostępność > Zmień opcje odczytu.

Zapoznaj się z dokumentacją posiadanego oprogramowania lub urządzenia wspomagającego. Możesz też skontaktować się się z jego dostawcą, aby uzyskać więcej informacji na temat wymagań systemowych, wymagań zgodności oraz instrukcji obsługi oprogramowania lub urządzenia w połączeniu z programem Acrobat.

Więcej informacji na temat korzystania z czytników ekranu można znaleźć pod adresem www.adobe.com/accessibility/pdfs/accessing-pdf-sr.pdf.

Odczytywanie zawartości PDF za pomocą funkcji Czytaj na głos

Za pomocą funkcji Czytaj na głos można uruchomić głośny odczyt tekstu pliku PDF wraz z komentarzami oraz tekstami zastępczymi obrazów i wypełnianych pól. W przypadku dokumentów oznakowanych, tekst jest odczytywany w kolejności wynikającej ze struktury dokumentu. W przypadku dokumentów nieoznakowanych, kolejność czytania określa albo użytkownik, albo sam program (zależy to od preferencji czytania).

Funkcja Czytaj na głos używa dostępnych głosów, tj. głosów zainstalowanych w danym systemie. Jeśli w systemie są dostępne metody SAPI 4 lub SAPI 5 (instalowane razem z aplikacjami do konwersji tekstu na mowę), można uczynić je podstawą głośnego odczytywania treści dokumentów PDF.

Uwaga:

Opcja Czytaj na głos nie jest czytnikiem ekranu i nie jest obsługiwana przez niektóre systemy operacyjne.

Włączanie lub wyłączanie funkcji Czytaj na głos

Opcja Czytaj na głos musi być włączona wcześniej. Wyłączenie opcji Czytaj na głos uwalnia zasoby systemu i podnosi wydajność innych operacji.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Widok > Czytaj na głos > Włącz czytanie na głos.

  • Wybierz polecenie Widok > Czytaj na głos > Wyłącz czytanie na głos.

  Uwaga:

  Można także wyszukiwać tekst za pomocą narzędzia Zaznacz obiekt. Włącz funkcję Czytaj na głos, a następnie wybierz polecenie Narzędzia > Obiekty interaktywne > Zaznacz obiekt. Do poruszania się po dokumencie służą klawisze strzałek w górę, w dół, w lewo i w prawo. Tekst, na którym jest umieszczone narzędzie Zaznacz obiekt, taki jak nagłówek czy akapit, zostanie odczytany.

Odczytywanie zawartości PDF przy pomocy funkcji Czytaj na głos

 1. Przejdź na wybraną stronę.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Widok > Czytaj na głos > Czytaj tylko tę stronę.

  • Wybierz polecenie Widok > Czytaj na głos > Czytaj do końca dokumentu.

Odczytywanie na głos pól formularzy PDF

 1. W panelu Czytanie, w oknie Preferencje, zaznacz opcję Czytaj pola formularzy, umieszczoną w panelu Opcje czytania na głos.
 2. W formularzu PDF wciśnij klawisz Tab, aby zaznaczyć pierwsze pole formularza.
 3. W trakcie operacji można dowolnie wypełniać pole i tworzyć zaznaczenie, potem wcisnąć klawisz Tab, przenieść kursor do następnego pola i powtarzać te czynności, aż do wypełniania całego formularza. Program Acrobat odczytuje stan zaznaczonych pól wyboru oraz przycisków opcji.

  Uwaga:

  Funkcja Czytaj na głos nie wymawia nazw naciskanych klawiszy. Aby słyszeć wpisywany tekst, należy użyć czytnika ekranu.

Przerywanie czytania na głos

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Widok > Czytaj na głos > Pauza.

  • Wybierz polecenie Widok > Czytaj na głos > Zatrzymaj.

Informacje o narzędziach dostępności systemu operacyjnego

Narzędzia dostępności w systemach Windows

Systemy operacyjne Windows XP, Vista, Windows i Windows 8.x są wyposażone w narzędzia rozszerzonego lub alternatywnego dostępu do informacji widocznych na ekranie. Narrator jest wstępną formą czytnika ekranu. Lupka jest narzędziem do powiększania widoku ekranu.

Więcej informacji na temat narzędzi dostępności w systemach operacyjnych Windows XP, Vista, Windows 7 i Windows 8.x można znaleźć w witrynie internetowej firmy Microsoft dotyczącej ułatwień dostępu.

Narzędzia dostępności w systemach Mac OS

W systemie operacyjnym Mac OS X wbudowano narzędzia rozszerzonego lub alternatywnego dostępu do informacji widocznych na ekranie.

Więcej informacji na temat narzędzi dostępności w systemie operacyjnym Mac OS X można znaleźć w witrynie internetowej firmy Apple® dotyczącej dostępności.