Podczas umieszczania wystąpienia animacji na stole montażowym jest na nim wyświetlana jej ścieżka. Ścieżka ruchu to linia reprezentująca przemieszczanie się animowanego wystąpienia w przestrzeni. Punkty (określane czasem jak punkty animacji lub punkty klatek) reprezentują położenie obiektów docelowych na ścieżce w poszczególnych klatkach osi czasu. Dotyczy to pojedynczych klatek lub grup klatek (kiedy jest zaznaczony długi zakres animacji). Punkty animacji nie tylko wskazują klatki, ale także zapewniają wizualizację położenia wystąpienia wynikającego z zastosowanych krzywych dynamiki czy przekształceń 3D.

Ścieżkę ruchu animacji z klatkami pośrednimi można edytować lub zmienić na jeden z następujących sposobów:

 • Zmiana położenia obiektu w dowolnej klatce zakresu animacji

 • Przeniesienie całej ścieżki ruchu w inne położenie na stole montażowym

 • Zmiana kształtu lub rozmiaru ścieżki za pomocą narzędzia Zaznaczanie, Zaznaczanie cząstkowe lub Przekształcanie swobodne

 • Zmiana kształtu lub rozmiaru ścieżki za pomocą panelu Przekształcenie lub inspektora właściwości

 • Użycie poleceń z menu Modyfikuj > Przekształć

 • Zastosowanie własnego obrysu jako ścieżki ruchu

 • Użycie Edytora ruchu

Zaznaczenie opcji Zawsze pokazuj ścieżki ruchu powoduje, że na stole montażowym widoczne są jednocześnie wszystkie ścieżki ruchu na wszystkich warstwach. Bywa to przydatne podczas projektowania wielu animacji realizowanych na różnych, przecinających się ścieżkach ruchu. Po zaznaczeniu ścieżki ruchu lub zakresu animacji można wybrać tę opcję z menu opcji inspektora Właściwości.

Edytowanie kształtu ścieżki ruchu za pomocą narzędzi Zaznaczanie i Zaznaczanie cząstkowe

Narzędzia Zaznaczanie i Zaznaczanie cząstkowe umożliwiają modyfikowanie kształtu ścieżki ruchu. Narzędzie Zaznaczanie umożliwia zmianę kształtu segmentu przez przeciąganie. Klatki kluczowe właściwości w animacji są widoczne na ścieżce jako punkty kontrolne. Narzędzie Zaznaczanie cząstkowe umożliwia uaktywnienie punktów kontrolnych i uchwytów krzywych Beziera. Odpowiadają one poszczególnym klatkom kluczowym właściwości położenia. Uchwyty te umożliwiają zmianę kształtu ścieżki wokół punktów klatek kluczowych właściwości.

W przypadku nieliniowych ścieżek ruchu, np. ścieżki w postaci okręgu, niekiedy wskazane jest, aby animowany obiekt obracał się podczas ruchu po ścieżce. Aby obiekt zachowywał stałą orientację względem ścieżki, wybierz opcję Orientuj do ścieżki w inspektorze Właściwości.

Obiekt animowany niezorientowany na ścieżce ruchu (po lewej stronie) i zorientowany na ścieżce ruchu (prawa strona).

 1. W panelu Narzędzia kliknij narzędzie Zaznaczanie.

 2. Kliknij wystąpienie elementu docelowego animacji, tak aby ścieżka ruchu stała się widoczna na stole montażowym.

 3. Za pomocą narzędzia Zaznaczanie przeciągnij dowolny segment ścieżki ruchu, aby zmienić jej kształt. Przed przeciągnięciem nie klikaj segmentu w celu zaznaczenia go.

 4. Aby uaktywnić punkty kontrolne krzywej Beziera w punkcie klatki kluczowej właściwości na ścieżce, kliknij narzędzie Zaznaczanie cząstkowe, a następnie kliknij ścieżkę.

  Punkty klatek kluczowych właściwości na ścieżce ruchu są widoczne w postaci punktów kontrolnych (małych rombów).

 5. Aby przemieścić punkt kontrolny, przeciągnij go za pomocą narzędzia Zaznaczanie cząstkowe.

 6. Aby dopasować krzywą ścieżki wokół punktu kontrolnego, za pomocą narzędzia Zaznaczanie cząstkowe przeciągaj uchwyty krzywej Beziera w danym punkcie kontrolnym.

  Jeśli uchwyty nie są rozsunięte, można je rozsunąć, przeciągając punkt kontrolny przy wciśniętym klawiszu Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

 1. Aby usunąć punkt kotwiczenia, kliknij go przy użyciu narzędzia Usuwanie punktów kotwiczenia. Większość punktów kotwiczenia wygenerowanych za pomocą narzędzia Zaznaczanie to punkty gładkie. Aby przekonwertować punkt kotwiczenia, kliknij go narzędziem Konwertowanie punktów kotwiczenia. Punkt kontrolny zmieni się w punkt kąta.
 1. Można wyciągnąć nowe uchwyty krzywych Beziera z punktu i ustawić je tak samo jak w przypadku normalnego punktu kotwiczenia.

Uwaga:

Narzędzie Dodawanie punktów kotwiczenia nie pozwala dodawać punktów kotwiczenia do ścieżki.

Zmienianie położenia animowanego obiektu

Najprostszą metodą edytowania ścieżki ruchu jest przesuwanie wystąpienia docelowego animacji na stole montażowym w obrębie dowolnej klatki zakresu animacji. Jeśli bieżąca klatka nie zawiera jeszcze klatki kluczowej właściwości, program Animate doda do niej taką klatkę.

 1. Ustaw głowicę odtwarzania w klatce, w której chcesz zmienić położenie obiektu docelowego.
 2. Przeciągnij wystąpienie docelowe narzędziem Zaznaczanie do nowego położenia na stole montażowym.

Ścieżka ruchu zostanie zaktualizowana tak, aby uwzględniała nowe położenie. Położenie pozostanie niezmienione we wszystkich pozostałych klatkach kluczowych właściwości na ścieżce ruchu.

Zmiana położenia ścieżki ruchu na stole montażowym

Można przeciągnąć całą ścieżkę ruchu na stół montażowy lub ustawić jej położenie w inspektorze Właściwości.

 1. W panelu Narzędzia kliknij narzędzie Zaznaczanie.

 2. Zaznacz ścieżkę ruchu, wykonując jedną z następujących czynności:

  • Kliknij zakres animacji na osi czasu, a następnie kliknij ścieżkę ruchu na stole montażowym.
  • Kliknij animowany obiekt na stole montażowym i kliknij ścieżkę ruchu.
  • Przeciągnij ramkę zaznaczenia wokół ścieżki ruchu i obiektu docelowego, aby zaznaczyć oba te elementy.
  • (Tylko CS5.5) Aby zaznaczyć wiele ścieżek ruchu, można klikać ścieżki ruchu wszystkich animacji z klatkami pośrednimi, które mają być edytowane, trzymając wciśnięty klawisz Shift. Można też przeciągnąć ramkę zaznaczenia w celu wybrania wszystkich ścieżek ruchu.
 3. Zmień położenie ścieżki ruchu, wykonując jedną z następujących czynności:

  • Przeciągnij ścieżkę do odpowiedniego położenia na stole montażowym.
  • Ustaw wartości X i Y ścieżki w inspektorze Właściwości. Wartości X i Y określają położenie lewego górnego rogu obwiedni ścieżki ruchu.
  • Użyj klawiszy strzałek, aby zmienić położenie ścieżki ruchu.

  Uwaga:

  Aby przesunąć wystąpienie docelowego obiektu animacji i ścieżkę ruchu przez wskazanie położenia ścieżki ruchu, zaznacz oba te elementy i wprowadź wartości X oraz Y w inspektorze Właściwości. Aby przesunąć animowany obiekt, który nie ma ścieżki ruchu, zaznacz go i wprowadź wartości X oraz Y w inspektorze Właściwości.

Edytowanie ścieżki ruchu za pomocą narzędzia Przekształcanie swobodne

 1. Kliknij narzędzie Przekształcanie swobodne w panelu Narzędzia.
 2. Kliknij ścieżkę ruchu narzędziem Przekształcanie swobodne. Nie klikaj docelowego obiektu animacji.
 3. Zmodyfikuj skalę, pochylenie lub obrót ścieżki za pomocą narzędzia Przekształcanie swobodne.

Uwaga:

Przekształcenie swobodne ścieżki ruchu jest również możliwe przez zaznaczenie jej narzędziem Zaznaczanie cząstkowe, a następnie naciśnięcie klawisza Control (Windows) lub Command (Mac OS). Naciśnięcie tego klawisza powoduje wyświetlenie tych samych opcji, które oferuje narzędzie Przekształcanie swobodne. Następnie można przekształcać ścieżkę poprzez przeciąganie przy stale naciśniętym klawiszu.

Głowica odtwarzania jest umieszczona w pierwszej klatce pośredniej animacji, przez co skalowanie obejmuje wszystkie klatki pośrednie. Nie są tworzone nowe klatki kluczowe właściwości.

Usuwanie ścieżki ruchu z animacji

 1. Zaznacz ścieżkę ruchu na stole montażowym, klikając ją narzędziem Zaznaczanie.
 2. Naciśnij klawisz Delete.

Kopiowanie ścieżki ruchu jako pociągnięcia

 1. Kliknij ścieżkę na stole montażowym, aby ją zaznaczyć.
 2. Wybierz polecenie Edycja > Kopiuj.

Następnie można wkleić ścieżkę do innej warstwy jako obrys lub jako ścieżka ruchu dla innej animacji ruchu.

Zastosowanie niestandardowego obrysu jako ścieżki ruchu

W charakterze ścieżki ruchu dla animacji można zastosować obrys z odrębnej warstwy lub odrębnej osi czasu.

 1. Zaznacz obrys na warstwie innej niż warstwa animacji i skopiuj go do schowka.
  Obrys nie może być zamknięty. Możliwe jest używanie wyłącznie obrysów ciągłych.
 2. Zaznacz zakres animacji na osi czasu.
 3. Po zaznaczeniu zakresu animacji wklej obrys.
  Program Animate zastosuje obrys jako nową ścieżkę ruchu dla wybranego zakresu animacji z klatkami pośrednimi. Docelowy obiekt animacji porusza się teraz wzdłuż nowego obrysu.
 4. Aby zamienić miejscami punkty początkowy i końcowy animacji, kliknij zakres animacji prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Ctrl (Mac OS) i z menu kontekstowego zakresu animacji wybierz polecenie Ścieżka ruchu > Odwróć ścieżkę.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online