Dowiedz się, jak dodawać użytkowników lub grupy użytkowników w aplikacji Captivate Prime.
Dodawanie użytkowników
Widok ogólny dodawania użytkowników

Informacje ogólne

W programie Adobe Captivate Prime można przyjąć następujące role:

 • Administrator: Administrator określa strategię szkolenia dla organizacji. Administrator może dodawać uczniów, wyszukiwać wymagane dla nich umiejętności, zarządzać kursami i dodawać je, tworzyć plany nauki, certyfikacie i programu nauczania oraz zarządzać raportami dla całej organizacji.
 • Autor Autorzy są dydaktykami medialnymi i twórcami treści. Autor może dodawać moduły i kursy do programu Captivate Prime.
 • Przełożony: Przełożony zarządza działaniami edukacyjnymi zespołu. Przełożony może wyznaczać członków zespołu do przeprowadzenia kursu, zatwierdzać prośby członków zespołu i przekazywać opinie na temat wyników członków zespołu po ukończeniu szkolenia. Przełożeni mogą również przeglądać raporty zespołu, by śledzić ich wyniki.
 • Uczeń: Uczniowie mogą uzyskiwać dostęp do przypisanych im kursów, programów edukacyjnych i certyfikacji. Uczniowie mogą także przeglądać wszystkie dostępne kursy za pomocą katalogu i rejestrować się na kursy, programy edukacyjne lub certyfikacje.

Administrator może dodawać użytkowników na trzy sposoby:

 • Użytkownicy wewnętrzni
 • Użytkownicy zewnętrzni
 • Grupy użytkowników

Dodawanie pojedynczego użytkownika

Aby dodać użytkowników,

 1. Zaloguj się do aplikacji Adobe Captivate Prime jako Administrator. 

 2. Na Stronie głównej kliknij przycisk Dodaj użytkowników. Na tej stronie można dodać pojedynczego użytkownika lub wielu użytkowników za pomocą pliku CSV. Możesz również utworzyć łącze do samodzielnej rejestracji dla pracowników wewnętrznych lub utworzyć profil zewnętrznego ucznia.

 3. Aby dodać pojedynczego użytkownika, kliknij opcję Dodaj w prawym górnym rogu i wybierz opcję Pojedynczy użytkownik.

  Wybierz pojedynczego użytkownika
  Dodawanie pojedynczego użytkownika wewnętrznego
 4. W oknie dialogowym Dodaj użytkownika wprowadź dane ucznia. W polu Imię przełożonego wybierz nazwę użytkownika istniejącą w systemie.

  Dodaj imię przełożonego
  Okno dialogowe Dodaj użytkownika
 5. Aby dodać nowego użytkownika w usłudze Prime, kliknij przycisk Dodaj. Po dodaniu użytkownika otrzyma on wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Uczeń może następnie aktywować konto i zacząć korzystanie z programu Captivate Prime. Ten obieg pracy jest przydatny, jeśli chcesz dodać ograniczoną liczbę uczniów do swojego konta Prime. Ale jeśli planujesz zarejestrować wszystkich pracowników dużej organizacji, możesz dodać ich wielu jednocześnie. Więcej informacji można znaleźć w następnej sekcji.

Zbiorcze dodawanie użytkowników

Większość organizacji ma dział ds. kadr, który przechowuje dane pracowników, takie jak rola, lokalizacja, data dołączenia i miejsce w hierarchii organizacji. Możesz wyeksportować te dane w formacie CSV. Aby zaimportować plik CSV, wykonaj poniższe kroki:

 1. Kliknij przycisk Dodaj w prawym górnym rogu i wybierz opcję Prześlij plik CSV.

  Prześlij plik CSV
  Zbiorcze dodawanie użytkowników za pomocą pliku CSV
 2. Przesłany plik CSV składa się z pól, jak na poniższej ilustracji:

  CSV
  Struktura pliku CSV
 3. Po kliknięciu opcji Prześlij plik CSV zostanie wyświetlone następujące okno dialogowe.

  Prześlij plik CSV
  Okno dialogowe Prześlij plik CSV
 4. Wybierz plik CSV lub przeciągnij i upuść plik. Po wybraniu pliku, zmapuj pola danych z danymi w pliku CSV. Kliknij wymaganą listę rozwijaną i wybierz odpowiednie pole.

  Mapowanie pól danych
  Mapowanie pól w pliku CSV
 5. Aby rozpocząć importowanie użytkowników, kliknij przycisk Zapisz. Pojawi się komunikat potwierdzający.

  Zapisz plik CSV
  Komunikat potwierdzający pomyślne przesłanie pliku CSV
 6. Nowi użytkownicy są teraz dodawani do Twojego konta Adobe Captivate Prime. Aby wybrać nowych użytkowników, zaznacz pole wyboru obok ich imion, aby wybrać wszystkich. 

  Wybór użytkowników
  Dodano nowych użytkowników

Uwaga:

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z sekcją Zbiorcze dodawanie użytkowników.

Po wybraniu użytkowników można wykonać następujące działania:

Rejestracja użytkownika

Po wybraniu użytkownika kliknij przycisk Działania w prawym górnym rogu i kliknij przycisk Rejestruj.

Wybrani użytkownicy otrzymają wiadomość powitalną. Jeśli uczniowie mają istniejący identyfikator Adobe ID, mogą kliknąć to łącze. Jeśli nie mają istniejącego identyfikatora Adobe ID, mogą kliknąć łącze powitalny, aby utworzyć identyfikator Adobe ID i powiązać go ze swoim kontem Prime. Kliknięcie jednego z tych łącz w wiadomości e-mail jest obowiązkowe dla uczniów, ponieważ pozwala usłudze Prime zweryfikować ich konta.

Przypisywanie ról

Jeśli chcesz zmienić role uczniów po dodaniu ich do konta Adobe Captivate Prime, kliknij opcję Działania w prawym górnym rogu strony. Wybierz opcję Przypisz rolę. Tu można zdecydować, czy chcesz nadać uczniowi dostęp autora lub administratora. Po przypisaniu roli, uczeń ma dostęp do konta jako autor i może dodawać moduły oraz tworzyć kursy. 

Przypisywanie ról
Przypisanie roli użytkownikowi

Usuwanie roli

Możesz także odebrać użytkownikom dostęp w roli autora lub administratora. Wybierz przynajmniej jednego ucznia, kliknij opcję Działania i wybierz opcję Usuń rolę. Wybierz opcję, na przykład Usuń autora. Uczeń utraci dostęp jako autor. 

Uwaga:

Nie można ręcznie przypisać w systemie roli Przełożonego. Automatycznie uzyskują dostęp do pulpitu Przełożonego po przypisaniu do nich przynajmniej jednego pracownika.

Usuwanie użytkownika

Aby usunąć użytkownika, kliknij przycisk Działania i wybierz opcję Usuń użytkownika. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk Tak, a uczeń zostanie usunięty.

Okno dialogowe potwierdzenia usunięcia roli
Komunikat o potwierdzeniu usunięcia użytkownika

Edycja użytkownika

Wybierz użytkownika na liście użytkowników i kliknij go. Kliknij przycisk Edytuj () w informacjach o użytkowniku. Wprowadź wymagane zmiany w oknie dialogowym Edytuj użytkownika i kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany.

Edycja użytkownika
Okno dialogowe Edytuj użytkownika

Tworzenie łącza do samodzielnej rejestracji

Możesz pozwolić pracownikom w Twojej organizacji na samodzielną rejestrację na koncie Adobe Captivate Prime, bez Twojej pomocy jako administratora. Administrator może utworzyć łącze do samodzielnej rejestracji i udostępnić go pracownikom, którzy mogą następnie zarejestrować się w usłudze Prime za pomocą swoich poświadczeń Adobe.

W prawym górnym rogu strony kliknij przycisk Dodaj i wybierz opcję Samodzielna rejestracja.

Samodzielna rejestracja
Tworzenie łącza do samodzielnej rejestracji ucznia

Pojawi się okno dialogowe Dodaj profil samodzielnej rejestracji. Nadaj profilowi nazwę. Następnie dodaj imię przełożonego. Ważne jest, że przełożony musi być już zarejestrowany w usłudze Prime jako uczeń.

Dodawanie profilu samodzielnej rejestracji
Dodawanie profilu do samodzielnej rejestracji

Po kliknięciu przycisku Zapisz zostaje wygenerowany adres URL, który można udostępnić uczniom, aby kliknęli w niego i dokonali samodzielnej rejestracji.

Rejestracja uczniów zewnętrznych

W programie Adobe Captivate Prime można tworzyć łącza do rejestracji dla zewnętrznych partnerów lub agencji, by nadać im ograniczony dostęp do Twojego konta i udostępnić materiały edukacyjne.

Istnieje kilka różnic między rejestracjami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Użytkownicy wewnętrzni

Użytkownicy zewnętrzni

Zaloguj się przy użyciu poświadczeń Adobe ID lub SSO.

Zaloguj się przy użyciu dowolnego identyfikatora e-mail.

Gamifikacja jest dostępna.

Gamifikacja nie jest dostępna.

Hierarchie uczniów są dostępne.

Hierarchie uczniów nie są dostępne.

Aby dodać użytkowników zewnętrznych, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 1. W lewym panelu nawigacyjnym kliknij opcję Zewnętrzni.

  Kliknij opcję Zewnętrzni
  Rejestracja użytkowników zewnętrznych
 2. W prawym górnym rogu strony kliknij przycisk Dodaj.

 3. W oknie dialogowym Dodaj profil zewnętrznej rejestracji wprowadź następujące informacje:

  a.      Nazwa profilu organizacji partnerskiej.

  b.      Adres e-mail kierownika organizacji partnerskiej.

  c.      Limit miejsc na rejestrację zewnętrzną partnera.

  d.      Data wygaśnięcia, po której nie będzie już możliwa dalsza rejestracja w grupie. Po dacie wygaśnięcia tylko zarejestrowani już użytkownicy będą mogli uzyskać dostęp do szkolenia.

  Mapowanie pól danych
  Okno dialogowe Dodaj profil rejestracji zewnętrznej

  e.      W sekcji Ustawienia zaawansowane wprowadź poniższe informacje:

               i.     Wymagania dotyczące logowania: Określ liczbę dni. Uczniowie zostaną usunięci, jeśli nie zalogują się przez powyższy czas.

               ii.     Dozwolone domeny: Rozdzielona przecinkami biała lista adresów e-mail domen.

               iii.     Wymagana weryfikacja wiadomością e-mail: Wybierz tę opcję, by wymagać od uczniów weryfikacji za pomocą wiadomości e-mail.

  Wymagana weryfikacja wiadomością e-mail
  Ustawienia zaawansowane
 4. Po kliknięciu przycisku Zapisz pojawi się poniższy komunikat z potwierdzeniem. Musisz udostępnić adres URL swojemu partnerowi zewnętrznemu.

  Zapisz i udostępnij adres URL użytkownikom zewnętrznym
  Adres URL do udostępnienia zewnętrznego

Włączanie profilu zewnętrznego

Po utworzeniu profilu zewnętrznego należy włączyć jego status. Wybierz wymagany profil z listy profili zewnętrznych i przełącz przycisk statusu.

Wybierz profil zewnętrzny i przełącz przycisk statusu
Włączanie profilu zewnętrznego

Włącza to łącze Rejestracja zewnętrzna. Do partnera zostanie natychmiast wysłana wiadomość e-mail z zaproszeniem. Możesz również skopiować łącze i udostępnić je, klikając ikonę Kopiuj adres URL (). Można też ponownie wysłać organizacji partnerskiej wiadomość e-mail z zaproszeniem, klikając ikonę Poczty ().

Przełożony partnera może udostępnić łącze pracownikom mającym przejść szkolenie w usłudze Prime. Po kliknięciu łącza mogą się samodzielnie zarejestrować, wypełniając dane i tworząc profil w usłudze Prime. Ci użytkownicy nie pojawią się na karcie Uczniowie wraz z wewnętrznymi uczniami. Ich imiona można zobaczyć na karcie Zewnętrzni użytkownicy.

Wstrzymywanie profilu zewnętrznego

Po dodaniu grupy użytkowników zewnętrznych do platformy Captivate Prime można wstrzymać ich proces rejestracji. W takim przypadku proces rejestracji jest blokowany. Ma to miejsce jednak wyłącznie wtedy, jeśli użytkownicy nie zarejestrowali się jeszcze poprzez przyjęcie zaproszenia.

Aby wstrzymać grupy użytkowników zewnętrznych, wybierz przynajmniej jedną grupę, kliknij opcję Działania w prawym górnym rogu strony i wybierz opcję Wstrzymaj.

Wznawianie profilu zewnętrznego

Stan wstrzymania partnera zewnętrznego można w dowolnym momencie odwołać i wznowić zwykły tryb usług. Kliknij opcję Działania w prawym górnym rogu strony i wybierz opcję Wznów.

Do użytkowników zewnętrznych mają zastosowanie następujące statusy:

 • Nieaktywny — W przypadku tego statusu wygasa możliwość rejestracji użytkowników zewnętrznych. Administratorzy ustawiają datę końcową rejestracji dla użytkowników zewnętrznych, dodając ich poprzez dodawanie przepływu pracy użytkownika.
 • Aktywny — Użytkownicy zewnętrzni mogą się zarejestrować i zalogować do aplikacji Captivate Prime.
 • Wstrzymany — W tym przypadku proces rejestracji jest zablokowany dla użytkowników zewnętrznych. Istniejący użytkownicy mogą nadal się logować.

Sprawdzanie wykorzystanych stanowisk

Na liście profili zewnętrznych kliknij opcję Wykorzystane stanowiska. Możesz zobaczyć liczbę uczniów w organizacji partnerskiej, których dodano.

Wykorzystane stanowiska
Sprawdzanie wykorzystanych stanowisk

Usuwanie użytkownika

Wybierz użytkownika i w prawym górnym rogu kliknij opcję Działania > Usuń użytkownika.

Zmiana profilu

Aby przenieść użytkownika do innego zewnętrznego profilu, wybierz go i kliknij opcję Działania > Zmień profil w prawym górnym rogu. Wybierz profil z listy i kliknij przycisk Zmień.

Przypisywanie ról

Wybierz użytkownika i w prawym górnym rogu kliknij opcję Działania > Przypisz rolę > Nadaj rolę <role>. Użytkownik otrzyma nową rolę.

Usuwanie roli

Wybierz użytkownika i w prawym górnym rogu kliknij opcję Działania > Usuń rolę > Usuń rolę <role>. Wybrana rola zostanie usunięta z listy ról przypisanych do użytkownika.

Tworzenie grup użytkowników

Grupa użytkowników to zbiór użytkowników powiązanych z określoną kategorią. Grupy użytkowników pomagają administratorom wybrać uczniów w ich organizacji na podstawie ich atrybutów, a następnie przypisać im treści edukacyjne. Grupy użytkowników pozwalają też administratorom na przypisywanie uczniom niestandardowych logo i katalogów oraz wyświetlić specjalnie przygotowane raporty o ich postępach.

Aby uzyskać dostęp do Grup użytkowników, kliknij w lewym panelu opcję Grupy użytkowników.

Grupy użytkowników
Tworzenie grup użytkowników

W środowisku Adobe Captivate Prime są dostępne dwa rodzaje grup: niestandardowe i automatycznie generowane. Po dodaniu uczniów do konta niektóre grupy są tworzone automatycznie na podstawie ich wspólnych właściwości.

Aby wyświetlić automatycznie utworzone grupy, kliknij kartę Wygenerowane automatycznie.

Kliknij kartę Automatycznie wygenerowane
Wyświetlanie automatycznie generowanych grup

Zobaczysz różne grupy, takie jak Wszyscy użytkownicy wewnętrzni, Wszyscy przełożeni, grupy oparte o Centrum koszów, wydziały i zespoły przełożonych.

Oprócz grup generowanych automatycznie można tworzyć grupy niestandardowe. Aby dodać nową grupę niestandardową, kliknij przycisk Dodaj w prawym górnym rogu. 

Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać nową grupę niestandardową
Dodawanie nowej grupy niestandardowej
 1. Wprowadź nazwę i opis grupy.

 2. Wprowadź imię użytkownika lub profil w polu wyszukiwania i wybierz odpowiednią opcję z listy rozwijanej, aby dodać użytkowników.

 3. Kliknij opcję Dodaj więcej uczniów, by dodać więcej uczniów.

 4. Aby utworzyć grupę użytkowników, kliknij przycisk Zapisz.

Grupa niestandardowa zostanie utworzona i dodana do profilu. Tworzone grupy użytkowników mają dynamiczny charakter. Jeśli zostaną dodani nowi użytkownicy z podobnymi atrybutami, zostaną automatycznie dodani do grupy użytkowników.

Ustawienia zaawansowane

Aktywne pola

Funkcja ta umożliwia administratorom dodanie większej liczby aktywnych pól w stosunku do tych, które zapewniono podczas rejestracji użytkownika. 

Kliknij opcję Aktywne pola na stronie użytkowników.Uczniowie mogą wybierać tylko spośród wartości podanych w wartościach niestandardowych.

Aktywne pola
Aktywne pola

Konfiguracja pól

Użytkownicy wewnętrzni

Możesz dodać niestandardową wartość dla pól użytkowników wewnętrznych.

Aby dodać  wartości niestandardowe, należy wykonać następujące kroki:

 1. Kliknij opcję Zmień wartości dla użytkownika wewnętrznego. 

  Modyfikacja wartości dla użytkowników wewnętrznych
  Modyfikacja wartości dla użytkowników wewnętrznych
 2. Pojawi się okno dialogowe Wartości w polu niestandardowym.

  Okno dialogowe Wartości w polu niestandardowym
  Okno dialogowe Wartości w polu niestandardowym
 3. Wybierz wartość do dodania z menu rozwijanego Wybierz pole.

 4. Wprowadź nowe wartości w polu Nowa wartość.

 5. Kliknij opcję Gotowe

 6. Kliknij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu, aby zapisać zmiany.

Użytkownicy zewnętrzni

Dodawaj wartości niestandardowe podobne do tych dla użytkowników wewnętrznych.

Modyfikacja wartości dla użytkowników zewnętrznych
Modyfikacja wartości dla użytkowników zewnętrznych

Ustawienia

Wyświetlacz użytkownika

Jeśli włączono opcję Pokaż tylko niewypełnione pola po zalogowaniu się jako Uczeń, użytkownik widzi po zalogowaniu tylko puste pola.

Pokaż niewypełnione pola
Pokaż niewypełnione pola

Za pomocą tej opcji administrator może zdecydować, czy wypełnione pola mają być pokazane czy ukryte.

Role niestandardowe

Dodaj dowolnie wybrane pole jako część informacji o użytkowniku i kliknij przycisk Zapisz. Po dodaniu pól możesz również sprawdzić ich dostępność w oknie dialogowym Edytuj użytkowników

Po dodaniu pól można zauważyć, że pola zaznaczone haczykiem pochodzą ze źródła danych lub pliku CSV, jak wskazano w poniższym zrzucie. Administrator może edytować te pola poprzez aktywację lub dezaktywację tych pól. 

Wartości dla aktywnych pól w aplikacji Captivate Prime

Wartości dla aktywnych pól są pobierane w następujący sposób:

 1. Aplikacja Captivate Prime importuje metadane ze źródeł danych związanych z kontem użytkownika. 
 2. Metadane są uzyskiwane z ręcznie importowanego pliku CSV. 
 3. Uczniowie uzupełniają metadane po zalogowaniu się.
 4. Administrator wprowadza dane dla użytkowników. 

Aplikacja Captivate Prime automatycznie tworzy grupy użytkowników na podstawie tych metadanych. 

Dodawanie wartości niestandardowych

W polach użytkownika wewnętrznego i zewnętrznego można dodać wartości niestandardowe.

Aby dodać  wartości niestandardowe, należy wykonać następujące kroki:

Uwaga:

Pola niestandardowe mogą być dodawane i usuwane i mają one zastosowanie do wszystkich użytkowników. Pola CSV można aktywować lub dezaktywować. Mają one zastosowanie, tylko gdy plik CSV zostanie załadowany po wprowadzeniu zmian w aktywnych polach. Wszystkie aktywne pola wewnętrzne mają zastosowanie do wszystkich typów użytkowników wewnętrznych. Pola zewnętrzne mają zastosowanie tylko do użytkowników zewnętrznych. Jeśli w pliku CSV zawarte jest pole niestandardowe, przy następnym załadowaniu zostanie ono automatycznie przekonwertowane na pole CSV i stanie się aktywne. 

Wartości dla pól pliku CSV

Użytkownicy mogą wybierać spośród określonych pól pliku CSV tylko wtedy, gdy pole wyboru Ogranicz wybór jest aktywne.

Pole wyboru Ogranicz wybór
Pole wyboru Ogranicz wybór

Dzienniki importu

W tym miejscu można wyświetlić historię importu pliku CSV dla użytkowników dodanych przez administratora za pomocą funkcji importu masowego. Można również kliknąć opcję Dodaj w prawym górnym rogu strony, aby dodać użytkowników za pomocą funkcji ładowania pliku CSV.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online