Aby dodać katalogi, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Zaloguj się jako Administrator i kliknij w lewym panelu opcję Katalogi.
  Na stronie pojawi się lista wszystkich utworzonych katalogów.
 2. Kliknij opcję Utwórz w prawym górnym rogu strony.
  Pojawi się strona tworzenia katalogu.
create-catalogs
 1. Wprowadź nazwę i opis katalogu i kliknij opcję Dalej.
 2. Na stronie Zawartość można wyświetlić cztery karty, zgodnie z poniższym zrzutem ekranu. Wybierz jedną z nich i kliknij przycisk Dodaj zawartość, aby dodać odpowiednią treść elementu edukacyjnego.
catalog-tabs

Uwaga:

Pojawi się ona na każdej z tych kart, jeśli jest już dostępna na koncie. Jeśli jest niedostępna, należy ją utworzyć. Na przykład, jeśli w aplikacji Captivate Prime nie dodano żadnego z kursów lub programów edukacyjnych, należy najpierw je utworzyć. 

Udostępnianie/blokowanie/usuwanie/edycja katalogów

Należy udostępnić katalogi, aby były one widoczne dla uczniów.

 1. Kliknij kartę Wszystkie.
 2. Wybierz nazwę katalogu, który chcesz udostępnić, klikając odpowiednie pole wyboru.
 3. Kliknij menu rozwijane Działania w prawym górnym rogu strony i wybierz opcję Udostępnij.

Aby zablokować wyświetlanie katalogu, kliknij kartę Udostępniono i wykonaj powyższe kroki 1 i 2. W menu rozwijanym Działania wybierz opcję Blokuj.

Aby usunąć katalog, kliknij dowolną z trzech kart Wszystkie, Udostępnione, Zablokowane i wykonaj powyższe kroki 1 i 2. W menu rozwijanymDziałania wybierz opcję Usuń.

Aby edytować katalogi, kliknij dowolną z nazw elementów edukacyjnych (kursów, programów edukacyjnych lub certyfikacji). Pojawi się okno dialogowe Edycja. Dokonaj niezbędnych zmian i kliknij opcję Zapisz. Elementy edukacyjne można usunąć, klikając znak „X” w oknie dialogowym Edycja. Dodaj nowe elementy, klikając opcję Dodaj w oknie dialogowym.

Katalogi współdzielone

Administrator może udostępniać katalogi użytkownikom wewnętrznym organizacji lub użytkownikom zewnętrznym. Udostępnianie katalogów ma jednak charakter wyłączny. Innymi słowy, katalog udostępniany wewnętrznie nie może być udostępniany grupom zewnętrznym i na odwrót.

Kursy, programy edukacyjne, materiały pomocnicze i certyfikacje są elementami edukacyjnymi, które mogą być zawarte we współdzielonym katalogu. 

Współdzielenie wewnętrzne/wewnętrzne grupy użytkowników

Po zalogowaniu jako Administrator w funkcji Katalog kliknij katalog, który chcesz udostępnić. Kliknij w lewym panelu opcję Grupy użytkowników. Na stronie kliknij opcję Dodaj grupy użytkowników i wprowadź grupę wewnętrznych użytkowników, której chcesz udostępnić katalog.

internal-usergroups

Uwaga:

Nie ma opcji uaktywnienia/dezaktywowania grupy użytkowników, dla której udostępniono katalog. Aby dezaktywować udostępnianie, należy usunąć grupę użytkowników. W tym celu należy ustawić kursor myszy na wielokropku i kliknąć ikonę usuwania. Można również kliknąć menu rozwijane Działania w prawym górnym rogu strony i wybrać opcję Usuń. 

Współdzielenie się z zewnętrznymi kontami

Po zalogowaniu jako Administrator w funkcji Katalog kliknij katalog, który chcesz udostępnić. Kliknij w lewym panelu opcję Udostępnij. Kliknij opcję Dodaj zewnętrzne konta.

shared-catalog-external

Wprowadź poddomenę powiązaną z kontem Captivate Prime. Kliknij napis Jak uzyskać poddomenę?, aby dowiedzieć się, jak korzystać z poddomeny.Można również kliknąć opcję Marka w lewym panelu na stronie głównej konta Administratora, aby wyświetlić poddomenę powiązaną z kontem organizacji.

Limit rejestracji

Można ustawić limit przypadków rejestracji na kurs we współdzielonym katalogu, dodając liczbę w polu Dozwolona liczba przypadków rejestracji. Odbiorca współdzielonego katalogu nie może korzystać z kursów z limitem przypadków rejestracji dla planów edukacyjnych.

Wygaśnięcie

Można ustawić czas udostępniania katalogu, wybierając datę końcową w polu Wygaśnięcie. Po upływie terminu ważności współdzielonego katalogu rejestracja na kursy jest niedozwolona. Obecni uczniowie mogą wciąż mieć dostęp do treści kursu. Nie można korzystać z elementów edukacyjnych, w przeciwieństwie do odznak i umiejętności. W tym przypadku odbiorca współdzielonego katalogu nie może zmienić statusu wycofanych elementów edukacyjnych.

Kliknij opcję Zapisz po dodaniu wszystkich wymaganych informacji. Można również kliknąć menu rozwijane Działania w prawym górnym rogu strony i wybrać opcję Udostępnij, aby udostępnić katalog kontom zewnętrznym.

Uwaga:

Katalogi należące do posiadacza konta udostępniającego mogą być udostępniane tylko kontom zewnętrznym. Nie można udostępniać katalogów, które są udostępnione przez inne konta. 

Administrator konta zewnętrznego otrzymuje powiadomienie w aplikacji i wiadomości e-mail. Odbiorca musi kliknąć adres URL podany w wiadomości elektronicznej lub kliknąć powiadomienie i zaakceptować udostępniany katalog. W aplikacji odbiorca może wybrać opcję Akceptuj lub Odrzuć. Przed zaakceptowaniem udostępnionego katalogu odbiorca może wyświetlić informacje szczegółowe, takie jak np.: osoba udostępniająca katalog, data udostępnienia, data zakończenia udostępniania katalogu. 

Współdzielony katalog pojawia się na koncie odbiorcy. Elementy edukacyjne związane ze współdzielonym katalogiem pojawiają się w odpowiednich rolach aplikacji Administratora i autora. Możesz rozróżnić odbierane przez siebie katalogi współdzielone, umieszczając ikonę strzałki <-- w przypadku nabytych przez siebie katalogów. 

Uwaga:

Elementy edukacyjne o statusie rejestracji Otwarta/Aktywna są dodawane tylko do katalogów współdzielonych. Katalogi z kursami typu klasa lub wirtualna klasa nie mogą być udostępniane kontom zewnętrznym. 

Zaprzestanie udostępniania katalogów

Zaprzestanie udostępniania katalogu ma na celu zablokowanie dostępu kontu zewnętrznemu w aplikacji. Aby zaprzestać udostępniania katalogu, kliknij opcję Działania w prawym górnym rogu strony, a następnie Zaprzestań udostępniania. Możesz zaprzestać udostępniania katalogu w dowolnym momencie. W przypadku zaprzestania udostępniania katalogu wszystkie elementy edukacyjne w tym katalogu stają się nieaktywne. Dezaktywowany katalog wyświetla się jako nieaktywny w aplikacji odbiorcy.

Uwaga:

Konto zewnętrzne można usunąć z listy tylko, jeśli odbiorca wyrazi na to zgodę. 

Usuwanie katalogów

Aby usunąć katalog współdzielony, kliknij menu rozwijane Działania, a następnie opcję Usuń.

 • Nie można udostępniać katalogu domyślnego kontom zewnętrznym. 
 • Nie można usunąć katalogu, który został udostępniony przez użytkownika na zewnątrz. 
 • Nie możesz usunąć katalogu, który został udostępniony użytkownikowi przez inne konta. 

Funkcje współdzielonych katalogów w aplikacji odbiorcy

 • Elementy edukacyjne ze współdzielonego katalogu pojawiają się w aplikacji Autor i Administrator, ale bez informacji o modułach. Są one ukryte. 

 • Współdzielone elementy edukacyjne mogą być używane dla wszystkich zastosowań na koncie odbiorcy. Na przykład można dodać udostępniony kurs do programów edukacyjnych, certyfikacji, katalogów, ale tych programów edukacyjnych, certyfikacji i katalogów nie można ponownie udostępniać (ponieważ posiadają one już współdzielony element edukacyjny otrzymany z innego konta).
 • Wszystkie materiały pomocnicze, które są związane z kursem/programem edukacyjnym/certyfikacją, ale nie są częścią katalogu, są kopiowane na konto odbiorcy. 
 • Odbiorcy współdzielonego katalogu nie mogą dodawać do niego elementów.
 • Odbiorca współdzielonego katalogu nie może modyfikować modułów współdzielonych elementów edukacyjnych.

 • Odbiorca współdzielonego katalogu nie może dodawać kursów do współdzielonych programów edukacyjnych / certyfikacji. 
 • Powielanie lub ponowne udostępnianie współdzielonych elementów edukacyjnych jest niedozwolone.

 • Nowo dodane do współdzielonego katalogu zasoby są widoczne dla odbiorców automatycznie.

 • Umiejętności powiązane z elementami edukacyjnymi są kopiowane na konta odbiorców współdzielonych katalogów. 
 • Jeśli na koncie odbiorcy współdzielonego katalogu wystąpiła ta sama nazwa umiejętności, wówczas zostanie utworzona nowa umiejętność z symbolem * po nazwie.
 • Dane (np. odznaki, informacje zwrotne L1, L3, powiadomienia) w domyślnych elementach kursów i programów edukacyjnych są również kopiowane na konto odbiorcy wraz z kursami i programami. 

Uwaga:

Powtarzające się kursy certyfikacyjne nie mogą być częścią katalogu udostępnianego zewnętrznie. Odbiorca nie może używać nabytych elementów edukacyjnych w powtarzających się kursach, jeśli ustawiono dla nich limit liczby zarejestrowanych lub datę końcową w katalogu. 

Funkcje propagacji współdzielonych katalogów

Administratorzy na wszystkich kontach w organizacji mogą udostępniać katalogi wielu kontom. Odbiorcy udostępnionych katalogów mogą uzyskać elementy edukacyjne związane ze współdzielonymi katalogami. Oprócz tej funkcji, od wydania Captivate Prime z listopada 2016 r., odbiorcy mogą uzyskiwać właściwości elementów edukacyjnych udostępnianych za pośrednictwem katalogów. 

Po udostępnieniu katalogów, jeśli Administrator konta dokona jakichkolwiek zmian w elemencie edukacyjnym, te same zmiany zostaną zastosowane dla wszystkich elementów edukacyjnych uzyskanych przez odbiorcę udostępnionych katalogów.

Elementy edukacyjne, które są obsługiwane jako część tej funkcji propagacji to:

 • Umiejętności
 • Kursy
 • Programy edukacyjne
 • Certyfikacje 
 • Materiały pomocnicze
 • Domyślne elementy kursów i programów edukacyjnych

Uwaga:

Jeżeli odbiorcy współdzielonych katalogów modyfikują którekolwiek z pól uzyskanego elementu edukacyjnego w aplikacji Captivate Prime, w przypadku aktualizacji tych pól nie następuje propagacja dla takich elementów edukacyjnych. Na przykład, jeśli odbiorca edytuje pola kursu, takie jak Nazwa kursu lub Krótki opis, wtedy propagacja nie wystąpi w przypadku ich zmiany przez właściciela. Innymi słowy, takie edytowane pola elementu edukacyjnego są zmienione lokalnie dla konta Captivate Prime odbiorcy. 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online