Niniejszy dokument składa się z pomocy w tworzeniu modułów kursów, elementów i kursów dla roli Administratora.

Autorzy tworzą kursy. Uczniowie je przerabiają, a administratorzy mogą monitorować wyniki uczniów w oparciu o informacje dotyczące korzystania z kursów.

Informacje ogólne

Administratorzy mogą przeglądać kursy utworzone przez autorów i wykonywać pewne działania, jak wyjaśniono w tej sekcji. Można tworzyć wyjątkowe programy edukacyjne z określonym zestawem kursów dla uczniów.

Tworzenie wielu elementów kursów

Można utworzyć wiele elementów kursu.

 1. W lewym panelu kliknij opcję Kursy.
 2. Kliknij nazwę kursu na liście kursów.
 3. Kliknij opcję Elementy w lewym panelu.
 4. Wybierz opcję Dodaj nowy element w prawym górnym rogu informacji o kursie.Zostanie wyświetlony nowy element kursu.
 5. Kliknij podświetlony niebieski tekst nowego elementu, aby zmodyfikować wartości kursu, takie jak nazwa elementu, przydzielone miejsca, informacje zwrotne i odznaka. Po dokonaniu zmian kliknij haczyk znajdujący się obok zmodyfikowanej wartości, aby zapisać zmiany. Aby anulować wprowadzone zmiany, należy kliknąć krzyżyk.
Tworzenie wielu elementów kursów
Tworzenie wielu elementów kursów

Uwaga:

Aby mapować kurs za pomocą elementu, kliknij opcję Moduły.

Z menu rozwijanego wybierz rodzaj udostępniania dla wybranego elementu. Możesz zmapować element do rodzaju udostępniania. Jeśli mapowanie nie zostanie przeprowadzone, dla elementu zostanie zastosowany domyślny rodzaj udostępniania.

Uwaga:

Domyślnie dla kursu tworzony jest automatycznie jeden element. Nie można usunąć tego elementu kursu.

Ostateczny termin dla elementu

Ostateczny termin ukończenia

Jest to termin, do którego uczeń powinien ukończyć szkolenie.

Ostateczny termin rejestracji

Jest to data, do której uczeń powinien zarejestrować się do elementu edukacyjnego w przypadku samodzielnej rejestracji.

Ostateczny termin wyrejestrowania

Można zdecydować o ograniczeniu możliwości wyrejestrowania przez samego ucznia poprzez wyznaczenie ostatecznego terminu wyrejestrowania.

Uwaga:

Administrator może zadecydować o wyznaczeniu ostatecznych terminów ukończenia kursu lub programu edukacyjnego w oparciu o wymagania. Zalecane jest jednak wyznaczenie jednego terminu dla szkoleń w klasie / wirtualnej klasie.

Ostateczny termin ukończenia, rejestracji i wyrejestrowania
A. Ostateczny termin ukończenia B. Ostateczny termin rejestracji C. Ostateczny termin wyrejestrowania 

Wycofywanie, usuwanie i kopiowanie elementów kursu

 1. Kliknij opcję Kursy w lewym panelu i nazwę kursu na liście kursów.
 2. Kliknij opcję Elementy w lewym panelu.
  Lista wszystkich elementów dla kursu wyświetlana jest w trzech kartach: Wszystkie, Aktywne Wycofane.Użyj opcji Sortuj wg i wybierz dostępne opcje z listy rozwijanej, aby posortować listę elementów.
 3. Kliknij strzałkę menu rozwijanego w prawym górnym rogu elementu.
Kliknięcie menu rozwijanego w prawym górnym rogu elementu
Kliknięcie menu rozwijanego w prawym górnym rogu elementu
 1. Jak pokazano w powyższym zrzucie ekranu, kliknij opcję Wycofaj element, aby przeprowadzić takie działanie. W takim przypadku element kursu przechodzi w tryb nieaktywny. Można wybrać menu rozwijane i opcję Ponownie otwórz element, aby przywrócić element kursu do trybu aktywnego.
 2. Kliknij opcję Usuń element, jeśli chcesz usunąć element kursu. Element kursu zostanie trwale usunięty.
 3. Aby skopiować adres URL elementu, kliknij opcję Kopiuj adres URL elementu.

Konfiguracja ustawień domyślnych elementu

Można skonfigurować ustawienia domyślne, które mają być zastosowane dla wszystkich elementów, klikając opcję Wartości domyślne elementów w lewym panelu.Można jednak zmienić każde z ustawień elementów w dowolnym momencie.

Uwaga
Jako domyślne ustawienia elementu można ustawić wyłącznie odznaki, informacje zwrotne L1 i L3.

Moderowanie kursu

Kiedy autor dodaje, aktualizuje lub usuwa moduły i ponownie publikuje kurs, wszyscy administratorzy otrzymują powiadomienie o tych działaniach. Administrator może przeglądać zmiany, porównywać starą i nową zawartość, klikając łącze Wyświetl zmiany, oraz zatwierdzać lub odrzucać modyfikacje. 

Poniższy zrzut ekranu zawiera powiadomienie, że autor ponownie opublikował kurs.

Powiadomienie administratora o aktualizacji kursów
Powiadomienie administratora o aktualizacji kursów

Kliknij powiadomienie, aby wyświetlić zmiany, jakie autor wprowadził w kursie. Następnie należy zatwierdzić lub odrzucić zmiany wprowadzone przez autora. Jeśli zmiany zostaną zatwierdzone, kurs zostanie ponownie opublikowany. Jeśli aktualizacje zostaną odrzucone, obowiązywać będzie poprzednia wersja kursu. W obu przypadkach do autora zostanie wysłane powiadomienie.

Zatwierdzanie/odrzucanie zmian w kursie
Zatwierdzanie/odrzucanie zmian w kursie

Jeśli jest wielu autorów, którzy aktualizują ten sam kurs, w powiadomieniu do administratora zawarta zostanie informacja o najnowszej lub ostatniej zmianie. Następnie możliwe będzie zatwierdzenie lub odrzucenie najnowszych zmian.

Uwaga:

Aby włączyć funkcję Moderowanie kursu, należy kliknąć kolejno Ustawienia > Ogólne. Następnie należy zaznaczyć pole wyboru opcji Moderowanie kursu.

Dodawanie informacji zwrotnych L1 i L3

Można dodać opcje informacji zwrotnych L1 i L3 podczas tworzenia kursów:

 1. Zaloguj się jako Administrator i kliknij opcję Kursy w lewym panelu. Lista wszystkich kursów pojawia się po prawej stronie.
 2. Kliknij kafelek kursu, dla którego chcesz dodać informację zwrotną L1 lub L3.
 3. Kliknij domyślny element w lewym panelu.
 4. Aby umożliwić informacje zwrotne L1 lub L3, należy kliknąć okrągły przycisk przełączania.
 5. Dodaj pytanie w obszarze tekstowym poniżej pytania L3.

Dodawanie pytań opisowych na potrzeby informacji zwrotnej L1 i L3

W wersji aplikacji Captivate Prime wydanej w listopadzie znalazła się opcja dodawania pytań opisowych. Administratorzy mogą teraz dodawać takie pytania, aby ułatwić przekazanie informacji. Te pytania stanowią uzupełnienie domyślnego zestawu pytań w aplikacji Captivate Prime. W razie potrzeby można również wprowadzić obowiązek ich stosowania, wybierając opcję poniżej pytania. 

Można dodać dwa pytana opisowe na potrzeby informacji zwrotnych L1 i jedno na potrzeby informacji zwrotnych L3. 

Po włączeniu opcji informacji zwrotnej L1 można przeglądać opcje zgodnie z poniższym zrzutem ekranu. 

Informacja zwrotna

Jeśli chcesz, aby kwestionariusz pojawił się bezpośrednio po zakończeniu kursu, możesz wybrać odpowiednią opcję.

Poniżej znajduje się przykładowy kwestionariusz L1. Uczniowie mogą przeglądać kwestionariusz w poniższym formacie. Pola Test-1 i Test-2 to pytania opisowe. 

Wzór L1

Po włączeniu opcji informacji zwrotnej L3 można przeglądać opcje zgodnie z poniższym zrzutem ekranu.

Informacja zwrotna L3

Pytanie 2 jest pytaniem opisowym dla informacji zwrotnej L3. Może być ono pytaniem obowiązkowym, jeśli klikniesz odpowiednią opcję znajdującą się pod pytaniem. 

Poniżej znajduje się przykładowy kwestionariusz L3. Uczniowie mogą przeglądać kwestionariusz w poniższym formacie. 

Wzór L3

Konfiguracja kwestionariusza z informacjami zwrotnymi L1 i L3

Można skonfigurować kwestionariusz z informacjami zwrotnymi L1 i L3, a także ustawić przypomnienia na poziomie konta. 

 1. Zaloguj się jako Administrator i kliknij opcję Ustawienia, a następnie Informacje zwrotne w lewym panelu.
  Strona ustawień informacji zwrotnej jest wyświetlana na dwóch kartach: Informacja zwrotna L1 i Informacja zwrotna L3.
  Karta Informacja zwrotna L1 zawiera listę domyślnych kwestionariuszy Informacja zwrotna L1 dla kursów w klasach i kursów realizowanych w tempie uczestnika wraz z ustawieniami przypomnień. Na karcie Informacja zwrotna L3 można zmodyfikować domyślną informację zwrotną L3 oraz ustawienia przypomnień.

 2. Kliknij opcję Edytuj w prawym górnym rogu strony, aby modyfikować istniejący kwestionariusz.
  Na karcie Informacja zwrotna L1 można włączyć/wyłączyć każde pytanie, klikając przycisk Tak/Nie.
  Na karcie Informacja zwrotna L3 można zmodyfikować domyślną informację zwrotną.
  Kliknij opcję Dodaj nowe przypomnienie u dołu strony i wybierz terminy wysłania przypomnień.

 3. Kliknij opcję Zapisz w prawym górnym rogu strony.

W polu Informacja zwrotna L1 można zobaczyć dwa zestawy kwestionariuszy wraz z pytaniami domyślnymi. Pierwszy kwestionariusz odnosi się do kursów realizowanych w tempie uczestnika, ale może być również wykorzystywany dla kursów opartych na aktywności. Drugi kwestionariuszy może być wykorzystany dla kursów typu klasa i wirtualna klasa.

Wyświetlanie kursów

Administrator może wyświetlić listę wszystkich dostępnych kursów.   Wystarczy, że kliknie opcję Kursy w lewym panelu, a pojawi się taka lista wraz z opcjami wyszukiwania i filtrowania. Może również wyświetlić wartość procentową efektywności każdego kursu — na miniaturach kursów.

Uwaga
Można wycofać kurs, gdy uczniowie go ukończą lub gdy po jego opublikowaniu użytkownik chce go wstrzymać. Kurs można wycofać tylko wtedy, gdy został on opublikowany. Na karcie Wycofano można się zapoznać z listą wszystkich wycofanych kursów.

Wyświetlanie wyników testu

 1. Kliknij tytuł kursu na miniaturze kursu.
 2. Kliknij w lewym panelu opcję Wynik testu.

Można wyświetlić wyniki dowolnego kursu według nazwy użytkownika lub poszczególnych pytań. W tym celu należy kliknąć odpowiednio kartę Według użytkowników albo kartę Według pytania.

W celu wyświetlenia wyników według poszczególnych elementów kursu należy wybrać typ elementu z listy rozwijanej.

Zarządzanie listą uczniów zapisanych na określony kurs

 1. Kliknij tytuł kursu na miniaturze kursu.
 2. W lewym panelu kliknij opcję Uczniowie.
Zarządzanie uczniami zapisanymi na określony kurs
Zarządzanie uczniami zapisanymi na określony kurs

Na stronie Uczniowie można wykonać następujące działania:

 • Wybrać ucznia do usunięcia, a następnie kliknąć kolejno Działania > Usuń.
 • Wybrać ucznia, który ukończył kurs, a następnie kliknąć kolejno Działania > Zaznacz, że ukończono.

Aby umożliwić uczniom zresetowanie modułu i przystąpienie do niego ponownie od początku, należy kliknąć opcję resetowania. Następnie należy kliknąć przycisk Tak w wyskakującym oknie, aby potwierdzić operację resetowania. Nie jest możliwe zresetowanie modułów, które zostały ukończone. Można to zrobić tylko w przypadku modułów niezaliczonych lub nieukończonych.

Dostępna jest także opcja eksportu listy uczniów w postaci arkusza programu Excel. Aby wyeksportować listę uczniów, należy kliknąć kolejno Działania > Eksportuj.

Uwaga
Jeśli istnieje wiele elementów kursu, lista uczniów jest tworzona dla każdego z nich — w osobnym arkuszu. Lista zawiera nazwiska uczniów, stan i kryteria wyboru. Dostępne stany to: Nie zaczęto, W toku, Ukończono.

Wyświetlanie informacji zwrotnych L1 i L3

Można wyświetlić informacje zwrotne L1 (przekazane przez uczniów i dotyczące kursu), a także informacje zwrotne L3 (przekazane przez przełożonych dla uczniów).

 1. Kliknij dowolny kafelek kursu na liście Kursy.
 2. Kliknij w lewym panelu opcję Informacja zwrotna L1 lub opcję Informacja zwrotna L3, aby wyświetlić otrzymane informacje zwrotne.
 3. Wybierz z listy rozwijanej element, którego mają dotyczyć informacje.

Wyświetlanie podglądu kursu

Administrator może wyświetlić podgląd kursu, klikając opcję Podgląd w roli ucznia na stronie z listą modułów kursu.

 1. Zaloguj się jako Administrator i kliknij opcję Kursy w lewym panelu.
 2. Kliknij dowolny kafelek kursu na wyświetlonej liście kursów.
 3. Kliknij w lewym panelu opcję Podgląd w roli ucznia, a potem kliknij tytuł modułu, aby wyświetlić podgląd tego modułu w odtwarzaczu.

Efektywność kursu

Efektywność kursu to miara jego przydatności dla ucznia. Określa się ją w oparciu o informacje zwrotne na temat treści kursu przekazane przez ucznia, wyniki testu uzyskane przez ucznia i informacje zwrotne przekazane przez przełożonego.

Ocena efektywności kursu jest wyświetlana na jego miniaturze, jak widać na poniższym zrzucie ekranu. W tym przypadku jest to 100.

course-effectiveness-tag1

Ta wartość jest obliczana na podstawie wartości z informacji zwrotnych L1, L2 oraz L3. Aby zapoznać się ze szczegółowym rozbiciem, wystarczy kliknąć wartość efektywności kursu. Pojawi się wyskakujące okno, takie jak poniżej.

course-effectiveness

W tym przykładzie 1 z 1 użytkowników otrzymał wszystkie trzy rodzaje informacji zwrotnych i stąd ocena 100/100. Z analizy tabeli wynika, że brak informacji zwrotnych któregokolwiek rodzaju (L1, L2 lub L3) wpływa negatywnie na ogólną efektywność kursu. Po kliknięciu strzałki w dół, która znajduje się w prawym dolnym rogu okna, pojawia się szczegółowy opis sposobu obliczania efektywności kursu.

course-effectiveness-calculations

Na pokazanym powyżej wykresie kołowym widać, że największą wagę mają informacje zwrotne L3, przekazywane przez przełożonego.

Wyszukiwanie kursów i programów edukacyjnych

Aplikacja Adobe Captivate Prime pozwala szybko i łatwo wyszukiwać kursy oraz programy edukacyjne. Kursy można wyszukiwać na dwa sposoby:

 1. Za pomocą pola wyszukiwania. Przez kliknięcie ikony Wyszukaj w prawym górnym rogu. Spowoduje to wyświetlenie pola wyszukiwania. Teraz należy wpisać tytuł kursu lub dowolne słowa kluczowe powiązane z danymi kursami / programami edukacyjnymi.Można też przeprowadzić wyszukiwanie z użyciem gotowych znaczników, np. Captivate, C, Java czy HTML. Znaczniki można znajdować także w polu wyszukiwania, co oznacza, że pojawiają się w tym polu przy wprowadzaniu znaków.
 2. Przez zastosowanie filtrów do listy kursów/programów edukacyjnych. Kursy można przefiltrować według stanu, np. Wszystkie, Opublikowano, Wersja wstępna, Wycofano. W trybie Administrator nie jest wyświetlany filtr wersji wstępnych.

Można również przeprowadzić wyszukiwanie w oparciu o kompetencje. W tym celu należy kliknąć opcję Kompetencje, a potem wybrać odpowiednie pozycje.Administrator ma do dyspozycji cztery opcje sortowania kursów ułatwiające znalezienie tego właściwego. Aby posortować kursy, należy kliknąć opcję Sortuj wg, a następnie wybrać żądaną kolejność: rosnąco w porządku alfabetycznym, malejąco w porządku alfabetycznym, według daty aktualizacji kursu, według efektywności kursu.

admin-sortby

Programy edukacyjne można sortować z użyciem trzech kryteriów: rosnąco w porządku alfabetycznym, malejąco w porządku alfabetycznym, według daty aktualizacji kursu.

Rejestracja uczniów

Uwaga:

Możesz wykonać te same kroki, aby zapisać uczniów na kurs, do programu edukacyjnego i certyfikacji. Przełożeni mogą również zarejestrować uczniów, stosując poniższe kroki.

Administrator zapisuje uczniów na obowiązkowe kursy odpowiednio do potrzeb organizacji.

 1. Ustaw kursor myszy na dowolnym kafelku opublikowanego kursu i kliknij opcję Zarejestruj uczniów.
  Możesz też kliknąć dowolny kafelek opublikowanego kursu, a potem kliknąć w lewym panelu opcję Uczniowie. Pojawi się strona z listą uczniów. Kliknij opcję Zarejestruj.
  Pojawi się okno dialogowe Zarejestruj uczniów.
 2. Wybierz element z rozwijanej listy o nazwie Wybierz element. Lista rozwijana zawiera wszystkie elementy, w tym aktywne,wycofaneiwygasłe.

Uwaga
Administrator może usunąć zarejestrowanych uczniów, klikając strzałkę menu rozwijanego na stronie Uczniowie i wybierając opcje Działania > Usuń.

Rejestracja uczniów
Rejestracja uczniów

Użytkownicy

Dołączanie uczniów

Wybierz grupy użytkowników i poszczególnych uczniów (używając adresu e-mail lub nazwy), których chcesz dołączyć. Dodaj wszystkie grupy użytkowników w tym samym zestawie. Aby dodać kolejną grupę użytkowników, użyj nowego zestawu włączenia.

Wyłączanie uczniów

Wybierz grupy użytkowników i poszczególnych uczniów (używając adresu e-mail lub nazwy), których chcesz wykluczyć. Dodaj wszystkie grupy użytkowników w tym samym zestawie. Aby dodać kolejną grupę użytkowników, użyj nowego zestawu włączenia.

Identyfikator e-mail użytkownika

Identyfikator e-mail

Kopiuj i wklej unikalne identyfikatory e-mail uczniów, których chcesz zarejestrować, oddzielając je przecinkiem, średnikiem lub podziałem wiersza. Użyj opcji Zatwierdź identyfikatory e-mail, aby zatwierdzić wprowadzone dane. Wszystkie nieprawidłowe dane zostaną oznaczone kolorem czerwonym. Usuń lub skoryguj te wpisy i kontynuuj, klikając opcję Kontynuuj.

Identyfikator e-mail użytkownika
Identyfikator e-mail użytkownika

Pojawia się okno podsumowujące z liczbą użytkowników z zestawu włączenia, zestawu wyłączenia i użytkowników zarejestrowanych na kurs.

Okno dialogowe z podsumowaniem
Okno dialogowe z podsumowaniem

Wyszukiwanie zarejestrowanych użytkowników

Wyszukaj zarejestrowanych użytkowników w sekcji Uczniowie obiektu edukacyjnego za pomocą wyszukiwania przewidującego. Za pomocą wyszukiwania przewidującego można wyszukiwać zarejestrowanych użytkowników według imienia i nazwiska, identyfikatora e-mail i identyfikatora uuid.

 
 
Wyszukiwanie zarejestrowanych użytkowników

Ten typ wyszukiwania jest czasami nazywany również autouzupełnianiem, wyszukiwaniem przyrostowym, wyszukiwaniem wyników podczas pisania, wyszukiwaniem bezpośrednim lub wyszukiwaniem błyskawicznym.

Podczas wpisywania ucznia lub grupy uczniów w polu wyszukiwania, wyświetlane jest jedno lub więcej pasujących haseł.

Proces ten pozwala znaleźć potrzebne informacje szybciej i sprawniej, niż w przypadku wyszukiwania haseł pojedynczo.

Po wyszukiwaniu wyświetlani są wszyscy uczniowie lub grupy użytkowników we wszystkich instancjach. Instancja, w której zarejestrowany jest uczeń wyświetli się w kolumnie Instancja.

 
 
Wynik wyszukiwania
Wynik wyszukiwania

Za pomocą wyszukiwania przewidującego można:

 • Wyświetlić wszystkich zapisanych użytkowników, niezależnie od instancji.
 • Wyświetlić wszystkie grupy użytkowników zawierające przynajmniej jednego użytkownika.

Uwaga:

Po wykonaniu wyszukiwania nie można filtrować uczniów według instancji. Opcja wyboru instancji z listy rozwijanej Wybierz instancję jest wyłączona.

 

Korzystając z wyników wyszukiwania, można również wybrać grupę uczniów lub użytkowników, i wykonać poniższe czynności: 

 • Wyrejestrowanie
 • Zaznaczanie ukończenia
 • Reset modułu
 

Uwaga:

Podczas wyszukiwania,  opcja Wyrejestrowanie > Zbiorcze w menu rozwijanym  Działania jest wyłączona dla opcji  Kurs/Program edukacyjny.

 

Udostępnianie uczniom kodu QR umożliwiającego rejestrację, ukończenie lub rejestrację i ukończenie.

Administratorzy w oprogramowaniu Adobe Captivate Prime mogą udostępniać uczniom kody QR, umożliwiając im szybką rejestrację na kurs. Trzy różne kody QR są używane do oznaczania „rejestracji”, „ukończenia” lub „rejestracji i ukończenia” dla danego kursu.

Uczniowie mogą w łatwy sposób użyć aplikacji Adobe Captivate Prime na urządzeniu do zeskanowania odpowiedniego kodu QR.

Aby pobrać kod QR, należy wykonać następujące czynności:

 1. W lewym panelu nawigacyjnym w sekcji edukacyjnej kliknij opcję Kursy.

 2. Wybierz kurs > wyświetl kurs.

 3. Kliknij kolejno opcje Elementy > Więcej > Kod QR.

  Więcej opcji
  Więcej opcji
 4. Włącz kod QR, a następnie kliknij ikony pobierania „Zarejestruj”, „Ukończ” i „Zarejestruj się i ukończ”, aby pobrać plik PDF zawierający kod QR dla każdej z tych opcji. Administrator może następnie udostępnić ten kod QR uczniom.

  Kod QR do rejestracji, ukończenia oraz rejestracji i ukończenia kursów
  Kod QR do rejestracji, ukończenia oraz rejestracji i ukończenia kursów

Cykl życia kursu

Typowy cykl życia kursu przedstawiono poniżej:

Wersja wstępna — autor kończy prace związane z tworzeniem kursu i go zapisuje. Na tym etapie kurs nie jest jeszcze dostępny dla uczniów.Na tym etapie można usuwać kursy.

Opublikowano — autor kończy prace związane z publikacją kursu. Na tym etapie kurs staje się dostępny dla uczniów.

Wycofano — po opublikowaniu kursu autor może go przenieść do stanu Wycofano, jeśli nie chce, żeby był widoczny w katalogu kursów dostępnych dla uczniów. Na tym etapie można ponownie publikować i usuwać kursy.

Usunięto — ten stan oznacza, że kurs został całkowicie usunięty z aplikacji Adobe Captivate Prime. Autor może skasować kurs tylko w stanie Wersja wstępna. Można również usuwać wycofane kursy.

lifecycle-03

Ustawienia powiadomień

Administrator może zmieniać ustawienia powiadomień. Aby uzyskać więcej informacji, należy się zapoznać z sekcją Powiadomienia.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online