Zapoznaj się z raportami dostępnymi w roli Administratora w aplikacji Captivate Prime.

Na platformie Adobe Captivate Prime można tworzyć różne raporty, aby śledzić, monitorować i kontrolować czynności wykonywane przez uczniów. Działania uczniów są automatycznie monitorowane i zapisywane w bazie danych. Właśnie w oparciu o tę bazę danych powstają raporty dla przełożonych i dla administratora.

Informacje ogólne

Proces generowania raportów jest podobny zarówno dla Administratora, jak i Przełożonego. Przełożeni mogą wyświetlać raporty dotyczące swoich podwładnych, natomiast administrator ma wgląd we wszystkie raporty, dotyczące całej organizacji.

Raporty są agregowane w interfejsie. Raport musi istnieć w interfejsie. Standardowo na stronie raportów jest używany interfejs domyślny. Każdy dodany przez użytkownika raport trafia do tego interfejsu domyślnego. Aby dodać raporty do poszczególnych interfejsów, kliknij strzałkę menu rozwijanego i wybierz opcję Dodaj raport. Więcej informacji na temat tworzenia interfejsów można znaleźć w sekcji Interfejsy na tej stronie.

Interfejs Raporty

Interfejs zawiera zbiór raportów. Raporty można grupować z użyciem interfejsów stosownie do potrzeb.

Przykładowe raporty

Po kliknięciu karty Przykładowe raporty można przejrzeć raporty oparte na przykładowych danych. Pozwoli to zapoznać się z różnymi typami zaawansowanych raportów, które można generować z użyciem danych swojego konta.

Interfejs Raporty

Po kliknięciu tej karty są wyświetlane wszystkie interfejsy utworzone przez danego użytkownika. Z listy rozwijanej Wyświetl interfejs można wybrać interfejs domyślny lub dowolny z samodzielnie utworzonych interfejsów.

Tworzenie interfejsów

 1. Kliknij po prawej stronie opcję Dodaj interfejs, aby rozpocząć tworzenie własnych interfejsów.

  Dodawanie interfejsów
  Dodawanie interfejsów
 2. Podaj nazwę i opis interfejsu.

 3. Jeśli chcesz udostępnić interfejs któremukolwiek Administratorowi/Przełożonemu, wybierz go w polu Udostępnij. Możesz użyć dowolnych normalnych kryteriów wyboru dla tej operacji.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Nowo utworzony interfejs można wyświetlić na karcie Interfejs Raporty.

Aby dodać raporty do interfejsu, należy kliknąć listę rozwijaną w prawym górnym rogu okna interfejsu i wybrać opcję Dodaj raport. Utworzony w ten sposób raport będzie powiązany z danym interfejsem.

Uwaga:

Raporty tworzone przez kliknięcie opcji Dodaj w prawym górnym rogu strony Raporty są dodawane do interfejsu domyślnego.

Współdzielone interfejsy

Udostępnione interfejsy to zbiór raportów udostępnionych przez innych użytkowników z organizacji. Wszelkie raporty dodane do współdzielonego interfejsu są automatycznie udostępniane innym użytkownikom, które mają do niego dostęp.

Interfejs można udostępnić na dwa sposoby:

 • Wprowadzając użytkowników w polu Udostępnij.
 • Wybierając opcję Edytuj tablicę z listy rozwijanej i wprowadzając dane użytkownika.

Uwaga:

Przełożony może przeglądać raporty swoich członków zespołu z poziomu współdzielonego interfejsu.

Pobieranie

Wyeksportowany arkusz raportu zawiera szczegółowe informacje, a niejedyniepodsumowanie. Pobrany raport ma format zgodny z transkryptem ucznia.

Tworzenie raportów

 1. Kliknij opcję Raporty w lewym panelu. Pojawi się strona z podsumowaniem dotyczącym raportów.

  Uwaga:

  Domyślnie na karcie z przykładowym interfejsem wyświetlane są co najmniej trzy raporty przykładowe. Mają jedynie pomóc w zrozumieniu, jak tworzyć raporty i dostosowywać je do określonych potrzeb. 

 2. Na stronie Raporty kliknij przycisk Dodaj. Pojawi się okno dialogowe Dodaj raport.

 3. Wprowadź wymagane wartości w odpowiednich polach.

 4. Kliknij opcję Zapisz, aby zakończyć tworzenie raportu.

Tworzenie raportów
Tworzenie raportów

W polu Rodzaj raportu można wybrać gotowy zestaw raportów albo wybrać niestandardowe wartości. Gotowy zestaw zapewnia dostęp do następujących raportów:

 • Umiejętności przypisane i zdobyte
 • Kursy rozpoczęte i ukończone
 • Efektywność kursów
 • Programy edukacyjne rozpoczęte i ukończone
 • Czas spędzony na naukę wg kursu
 • Czas spędzony na naukę wg kwartału
 • Postęp certyfikacji

Korzystając z wyszczególnionych powyżej typów raportów, można wygenerować ponad 300 różnych wersji raportów.

Nazwa raportu Wpisz tytuł raportu.

Główna oś Y W tym polu wybiera się podstawowe/główne kryteria, korzystając z listy rozwijanej. W przypadku niektórych kryteriów można wybrać status lub statusy z pola Statusy.Na przykład jeśli głównym kryterium są statystyki dotyczące kursów, dostępne są statusy Ukończono, Nieukończone, Zarejestrowano itd. Dane z zakresu podstawowego są przedstawiane w raporcie za pomocą wykresów słupkowych.

Druga oś Y W tym polu wybiera się dodatkowe kryteria / dodatkowy zakres danych dla osi Y, korzystając z listy rozwijanej. Na przykład dla opcji dotyczącej rejestracji do udziału w programie edukacyjnym można wybrać status lub statusy z pola rozwijanego Statusy. Dane z zakresu dodatkowego są przedstawiane w postaci wykresów liniowych.

Oś X W tym polu wybiera się z listy rozwijanej odpowiednie kryteria dla osi X na wykresie widocznym w raporcie. Jeśli na przykład oś X ma dotyczyć daty, jest dostępna opcja pogrupowania danych dla osi X według dnia, miesiąca, kwartału i roku.

Zakres czasowy (Data) W tym polu wybiera się opcję z listy rozwijanej. Dostępne są opcje: ostatni miesiąc, kwartał, rok,od początku kwartału(ostatnie 90 dni), od początku roku (ostatnie 365 dni), zakres dat. W przypadku wybrania zakresu dat należy określić daty w polach Od i Do, co opisano poniżej.

Od Tu wybiera się datę początkową na potrzeby raportu.

Do Tu wybiera się datę końcową na potrzeby raportu.

Filtry

Filtry pojawiają się u dołu okna dialogowego Dodaj raportu w oparciu o wybrane typy raportów. Poniżej opisano część tych najważniejszych.

Przełożony Można wybrać dowolnego z przełożonych, kierując się hierarchią. W przypadku niektórych przełożonych mogą istnieć podlegający im przełożeni, którym z kolei są podporządkowani liczni pracownicy.

Profil Tutaj określa się funkcję pełnioną przez pracownika.Pozwala to przeglądać raporty w oparciu o ich profil/stanowisko. Mogą to być funkcje takie jak informatyk, inżynier itp.

Grupa użytkownika W tym miejscu wybiera się grupę użytkowników, według której mają być filtrowane raporty. W aplikacji Captivate Prime są używane grupy użytkowników, które zdefiniowano dla danego konta (są one pobierane z modułu Użytkownicy).

Kurs Raport można przefiltrować w oparciu o dowolny kurs z listy rozwijanej.

Zastosowanie filtrów
Zastosowanie filtrów

Uwaga:

Nad legendą wykresu znajduje się ikona powiększenia. Można ustawić na niej kursor, kliknąć, a potem przeciągnąć krzyżyk na część obszaru, która ma zostać powiększona.

Wartości drugiej osi Y można wyświetlić w postaci linii biegnącej przez słupki na wykresie. Na przykład w powyższym przykładzie szara linia na wykresie odpowiada efektywności.

Raporty dotyczące grup użytkowników

Można porównywać wyniki różnych grup użytkowników, np. działów, partnerów zewnętrznych i ról, z wynikami innych grup użytkowników albo zestawiać je z innymi celami edukacyjnymi.

Grupy użytkowników

Aby wygenerować raporty w oparciu o grupy użytkowników, należy wybrać opcję Grupa użytkownika z listy rozwijanej dla osi X, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.

Raporty dotyczące grup użytkowników
Raporty dotyczące grup użytkowników

Obok osi X pojawi się inna lista rozwijana Wybierz, zawierająca grupy użytkowników dostępne dla danego konta. Można z niej wybrać jedną lub wiele grup.

Po zapisaniu ustawień i wygenerowaniu raportu obejmującego wiele grup użytkowników wszystkie te grupy będą widoczne na wykresie jako umieszczone obok siebie słupki na osi X. 

Ten raport dotyczący grup użytkowników pozwala porównywać wyniki poszczególnych działów/oddziałów/ról i oceniać ich osiągnięcia w dziedzinie szkoleń. 

Niestandardowe grupy/atrybuty użytkowników

Można też tworzyć niestandardowe grupy użytkowników za pomocą funkcji dodawania użytkowników / grup użytkowników dostępnej w aplikacji Captivate Prime. Po utworzeniu grup użytkowników istnieje możliwość wygenerowania dla nich raportów z wykorzystaniem listy atrybutów takich jak lokalizacja, filia itd. 

W tym celu należy wybrać na osi X opcję atrybutu użytkownika, a potem kliknąć na sąsiedniej liście rozwijanej Wybierz odpowiedni atrybut. Aby utworzyć raport dotyczący niestandardowych grup użytkowników na podstawie tych atrybutów, trzeba również wybrać właściwą grupę użytkowników w sekcji filtra.

Typy raportów

Aplikacja Adobe Captivate Prime obsługuje cztery podstawowe typy raportów: Ukończenie, Czas spędzony, Umiejętności i Efektywność. Korzystając z wyszczególnionych poniżej typów raportów, można wygenerować ponad 300 różnych wersji raportów:

 • Statystyki udostępniania kursów uczniom
 • Raport dot. efektywności kursów
 • Raport w oparciu o umiejętności uczniów
 • Statystyki dotyczące rejestracji udziału uczniów w programie edukacyjnym
 • Czas spędzony na naukę przez uczniów
 • Liczba uczniów
 • Postęp certyfikacji

Wyświetlanie raportów

Na stronie dotyczącej Raportów można wyświetlić wszystkie raporty. Każdy raport można zminimalizować, klikając ikonę minusa (-) w jego prawym górnym rogu. Aby ponownie wyświetlić raport, należy kliknąć ikonę plusa (+).

Szybkie wyświetlanie raportów z różnymi datami

Można zmienić przedział czasowy dla dowolnego raportu i szybko wyświetlić raport wynikowy bez jego modyfikowania i zapisywania. W tym celu należy kliknąć ikonę edycji (strzałkę na poniższym zrzucie ekranu) obok zakresu dat, takiego jakOd początku kwartałuczy Ostatni rok. Następnie należy wybrać nową wartość z menu rozwijanego i kliknąć symbol haczyka, aby potwierdzić zmianę. Zmianę można anulować, klikając symbol X.

Uwaga:

Wartości daty wprowadzone w celu wyświetlenia raportów są tymczasowe. Ten widok raportów nie jest pobierany po kliknięciu opcji Pobierz. Ma charakter doraźny.

Liczba uczniów
Liczba uczniów

Szybkie wyświetlanie raportów dla różnych przełożonych

Osoba, której podlega wielu przełożonych, może szybko wyświetlić raporty dla każdego z nich. Po wybraniu nazwiska przełożonego z listy rozwijanej pojawi się powiązany z nim raport.

Uwaga:

Wartości przełożonego wprowadzone w celu wyświetlenia raportów są tymczasowe. Ten widok raportów nie jest pobierany po kliknięciu opcji Pobierz. Ma charakter doraźny.

Wyświetlanie raportów z kursu

Można wyświetlić raporty dla danego kursu, wykonując poniższe czynności:

 1. Kliknij opcję Wyświetlanie raportów z kursu w zakładce Moje interfejsy na stronie Raporty.
  Pojawi się okno wyskakujące.Pojawi się pole wprowadzania tekstu, w którym można wprowadzić wymagany kurs,  a sugerowane nazwy kursów pojawiają się na liście rozwijanej. Wybierz kurs z ukazanej listy.

  Wyświetlanie raportów z kursu
  Wyświetlanie raportów z kursu

 2. Wybierz kurs z listy rozwijanej i kliknij opcję Pokaż.

 3. Nastąpi przekierowanie na stronę wyników Testu wybranego kursu, aby wyświetlić odpowiedni raport.

Edytowanie / przenoszenie do innego interfejsu / tworzenie kopii / usuwanie / zmiana wielkości raportu

Kliknięcie strzałki menu rozwijanego w prawym górnym rogu dowolnego raportu zapewnia dostęp do opcji edycji raportu, przeniesienia go do innego interfejsu, utworzenia jego kopii, usunięcia go i zmiany jego wielkości.

Edytowanie / przenoszenie do innego interfejsu / tworzenie kopii / usuwanie / zmiana wielkości raportów
Edytowanie / przenoszenie do innego interfejsu / tworzenie kopii / usuwanie / zmiana wielkości raportów

Edytuj. Aby w trakcie modyfikowania danych przywrócić początkowe wartości, kliknij opcję Resetuj. Po zmodyfikowaniu wartości kliknij opcję Zapisz.

Przesuń do interfejsu. Bieżący raport można przenieść do innego interfejsu, który wybiera się z listy interfejsów.

Utwórz kopię. Raport można skopiować do tego samego interfejsu lub do innego, wybranego z listy.

Usuń. Kliknij opcję Usuń, aby skasować raport. Pojawi się komunikat ostrzegawczy / prośba o potwierdzenie zamiaru usunięcia raportu.

Zmień rozmiar. Wielkość raportu można zmienić na 1×1 (średni) lub 2×2 (duży).

Generowanie i przeglądanie raportów dla konta partnerskiego

Jako administrator, oprócz generowania raportów dla swojego konta, możesz również generować i przeglądać raporty dla kont partnerskich.

W przypadku założenia kont partnerskich z innym użytkownikiem możliwe jest przeglądanie raportów dla tego konta z poziomu strony Raporty. Podczas tworzenia raportu dostępne będzie pole Wybierz konto. Z listy rozwijanej, na której znajdują się wszystkie konta partnerskie, z którymi użytkownik jest powiązany, należy wybrać konto, dla którego mają zostać wyświetlone udostępnione raporty.

Podczas tworzenia konta partnerskiego, jeśli nie wybrano opcji Udostępnij katalog, nie można wyświetlić tego konta na tej liście.

Zarządzanie raportami dla konta partnerskiego
Zarządzanie raportami dla konta partnerskiego
 1. Wybierz osie X i Y dla tego raportu i wybierz datę dla tego raportu.

 2. Zwróć uwagę, że w polu filtrów opcja Katalogi współdzielone jest automatycznie zaznaczona. Jest to obowiązkowe. Jeśli opcja Katalog współdzielony nie jest zaznaczona, oznacza to, że nie można generować ani przeglądać raportów dla konta partnerskiego.

 3. Z listy rozwijanej poniżej opcji Katalog współdzielony wybierz katalog, dla którego chcesz wyświetlić raport.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

  Wybieranie opcji Katalog współdzielony dla konta partnerskiego
  Wybieranie opcji Katalog współdzielony dla konta partnerskiego
 5. Po kliknięciu przycisku Zapisz wyświetli się graficzna reprezentacja raportów w domyślnym interfejsie. Z poziomu tego interfejsu można dalej filtrować raport wg przełożonych dla danego konta.

 6. Jeśli użytkownik wprowadził jakiekolwiek zmiany w katalogu, zostaną one natychmiast odzwierciedlone w raportach i interfejsie generowanym przez partnera. Jednak, gdy partner modyfikuje katalog, zmiany nie pojawiają się automatycznie w interfejsie użytkownika. 

 7. Jeśli użytkownik chce, aby dochodziło do automatycznej aktualizacji interfejsu, jego partner musi wysłać do niego nowe żądanie.

  Uwaga:

  Przełożeni nie mogą przeglądać raportów partnerskich.

Subskrypcje za pośrednictwem wiadomości e-mail

Po zasubskrybowaniu raportów użytkownik otrzymuje je w wiadomościach e-mail.

Na stronie Raporty należy kliknąć kartę Subskrypcja. Pojawi się strona Subskrypcja raportu.

Należy zacząć wpisywać nazwę raportu w polu Raporty i wybrać odpowiednią nazwę z listy rozwijanej. Z listy można wybrać częstotliwość otrzymywania wiadomości e-mail. Można również dodać temat wiadomości e-mail i podać alternatywny adres e-mail.

Subskrypcje można edytować i usuwać.

Raporty programu Excel

Karta Raporty programu Excel umożliwia eksportowanie raportów w formacie XLS.

Poniżej przedstawiono rodzaje raportów dostępnych do pobrania.

 • Raporty z kursów
 • Transkrypty ucznia
 • Raporty nt. komunikatów
 • Raporty nt. materiałów pomocniczych
 • Ścieżka audytu treści
 • Ścieżka audytu użytkownika
 • Raport nt. logowania/uzyskiwania dostępu
 • Transkrypty z gamifikacji

Raporty z kursów

Administrator może pobierać raporty z kursów. Należy wykonać następujące kroki:

 1. Wybrać następujące opcje Raporty > Raporty programu Excel > Raporty z kursów.

 2. Pojawi się okno dialogowe Raport z kursu. Należy wybrać kurs, dla którego użytkownik chce pobrać raport i kliknąć przycisk Pokaż.

  Raporty z kursów
  Raporty z kursów
 3. Użytkownik zostanie przekierowany na stronę kursu. Można wyeksportować wynik testu według użytkownika(user)iwg pytaniaw oparciuo poszczególne rejestracje, wybierając konkretny typ rejestracji.

 4. Należy wybrać opcję Eksportuj wyniki testu, aby wyeksportować raport. Pojawi się okno Wniosek o wygenerowanie raportu. Należy kliknąć OK, aby potwierdzić.

  Wniosek o wygenerowanie raportu
  Wniosek o wygenerowanie raportu

  Uwaga:

  Jeśli dla modułu ustawiono opcję zezwalającą na podejmowanie wielu prób, wyeksportowany raport dotyczący wyników testu będzie zawierał szczegółowe informacje dotyczące wyniku dla każdej próby.

Transkrypty ucznia

Aplikacja Adobe Captivate Prime pozwala administratorom w organizacji generować transkrypty powiązane z uczniami. Raport nt. transkryptu ucznia zawiera następujące informacje:

 1. Transkrypt ucznia: Interfejs aktywności edukacyjnej
 2. Umiejętność: Interfejs umiejętności
 3. Interfejs zgodności

Transkrypty uczniów w raportach pliku Excel wyświetlają kolumny Wymagane punkty i Uzyskane punkty w liczbach dziesiętnych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat generowania raportów, należy się zapoznać z sekcją Transkrypt ucznia.

 

Raporty nt. komunikatów

Administrator może wygenerować raport z wszystkich wysyłanych komunikatów. Raport zawiera następujące informacje szczegółowe:

 • Rodzaj komunikatu
 • Nazwa komunikatu
 • Data komunikatu
 • Status komunikatu
 • Imię i nazwisko ucznia

Aby pobrać raport, należy wykonać jedną z poniższych czynności:

 1. Wybrać opcje Raporty > Raporty programu Excel > Raporty nt. komunikatów. Pojawi się okno Wniosek o wygenerowanie raportu. Kliknąć przycisk Ok.

 2. Kolejno wybrać opcje Komunikaty > Działania > Eksportuj raport.

  Raporty nt. komunikatów
  Raporty nt. komunikatów
 3. Można wyeksportować raport dla konkretnego komunikatu, klikając opcję Eksportuj raport pod ikoną ustawień.

  Raport nt. konkretnych komunikatów
  Raport nt. konkretnych komunikatów

Raporty nt. materiałów pomocniczych

Materiały pomocnicze w pracy to materiały szkoleniowe, do których uczeń ma dostęp bez konieczności rejestrowania się do udziału w jakimkolwiek elemencie edukacyjnym, takim jak kurs czy program edukacyjny. Administratorzy mogą wyodrębniać i pobierać raporty nt. materiałów pomocniczych.

Taki raport zawiera następujące informacje:

 • Nazwa
 • Rodzaj materiału pomocniczego
 • Status materiału pomocniczego (opublikowany lub wycofany)
 • Data rejestracji
 • Data ukończenia
 • Data pobrania
 • Imię i nazwisko ucznia
 • Imię i nazwisko przełożonego
 • Autor

 

Aby pobrać raport, należy wykonać jedną z poniższych czynności:

 • Wybrać następujące opcje Raporty > Raporty programu Excel > Raporty nt. materiałów pomocniczych. Pojawi się okno Wniosek o wygenerowanie raportu. Kliknąć opcję Ok.
 • Kolejno wybrać opcje Materiały pomocnicze > Działania > Eksportuj raport.
Raporty nt. materiałów pomocniczych
Raporty nt. materiałów pomocniczych
 • Można również wyeksportować raport dla konkretnych materiałów pomocniczych, klikając opcję Eksportuj raport pod ikoną ustawień.
Raport nt. konkretnych materiałów pomocniczych
Raport nt. konkretnych materiałów pomocniczych

Raporty Ścieżka audytu treści

Generator raportów Ścieżki audytu treści pozwala utworzyć raport dotyczący wszystkich zmian i poprawek wprowadzonych w kursie w całym jego cyklu życia w systemie. Wygenerowany raport zawiera następujące informacje:

 • Identyfikator obiektu
 • Nazwa obiektu
 • Rodzaj obiektu
 • Rodzaj zmiany
 • Opis
 • Identyfikator powiązanego obiektu
 • Nazwa powiązanego obiektu
 • Modyfikacja:nazwa użytkownika
 • Modyfikacja: identyfikator użytkownika
 • Data modyfikacji (strefa UTC)

Informacje dotyczące metadanych nie są zawarte w wygenerowanym raporcie.

Aby wygenerować raport Ścieżka audytu kursu, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami.

 1. Wybrać opcje Raport > Raporty programu Excel> Ścieżka audytu kursu. Pojawi się okno dialogowe Ścieżka audytu treści.

  Ścieżka audytu kursu
  Ścieżka audytu kursu
 2. Należy wybrać kurs, program edukacyjny i certyfikację, dla których ma zostać pobrany raport. Jeśli nie określono, wszystkie raporty są pobierane domyślnie.

 3. Należy wybrać zakres dat dla raportu i kliknąć przycisk Generuj.

 4. Raport jest generowany, a użytkownik otrzymuje informację, że raport z audytu treści jest gotowy. Można pobrać raport.

Raporty Ścieżka audytu użytkownika

Funkcja Ścieżka audytu użytkownika pozwala zapisywać cykl życia użytkowników, grup użytkowników i profili samodzielnej rejestracji. Zapisywane są informacje takie jak dodanie lub usunięcie użytkownika czy zmiana przełożonego. Procesy tworzenia i usuwania profili samodzielnej rejestracji są rejestrowane. Można również wstrzymać i wznowić samodzielną rejestrację.

Dla profili zewnętrznych można skorzystać z opcji dodawania, włączania, wyłączania, wstrzymywania lub wznawiania, natomiast w przypadku samodzielnej rejestracji można dodawać, usuwać, wstrzymywać lub wznawiać. Przechwytywane są również dane z plików CSV.

 1. Wybrać opcje Raport > Raport programu Excel > Ścieżka użytkownika. Pojawi się oknodialogoweŚcieżka audytu użytkownika.

 2. Pojawi się okno dialogowe Ścieżka audytu użytkownika. Należy wybrać zakres dat z menu podręcznego. Można wybrać wygenerowanie raportu za ostatni tydzień, ostatni miesiąc lub wybrać datę własną.

  Ścieżka audytu użytkownika
  Ścieżka audytu użytkownika
 3. Należy kliknąć opcję Generuj, aby generować raport.

Raporty nt. gamifikacji

Administratorzy mogą pobrać transkrypt z gamifikacji w formacie CSV. Raport można pobrać dlaposzczególnych użytkowników lub grup użytkowników.Nazwa użytkownika,adres e-mail użytkownika, UUID użytkownika, całkowita liczba zdobytych przez użytkownika punktówrozbiciezebranych punktów,nazwagrup, do których należy użytkownik,nazwaprzełożonego oraz wartości aktywnych pól są przedstawione w raporcie. Administratorzy mogą wykorzystać ten raport do oceny i zrozumienia rankingów użytkowników na poziomie organizacji lub dla konkretnej grupy.

 1. Wybrać opcje Raport > Raport programu Excel > Raporty nt. gamifikacji.

  Raport nt. gamifikacji
  Raport nt. gamifikacji
 2. Pojawi się okno dialogowe Transkrypty z gamifikacji. Należy wybrać uczniów, używając ich imienia i nazwiska, profilu, grup użytkowników, identyfikatora e-mail lub identyfikatora UUID.

  Transkrypty z gamifikacji
  Transkrypty z gamifikacji
 3. Należy kliknąć opcję Generuj, aby generować raport.

Raporty dotyczące rejestracji i wyrejestrowania

Administratorzy i przełożeni mogą pobrać raport na temat zarejestrowanych i wyrejestrowanych uczniów. W przypadku elementu kursu, programu edukacyjnego lub certyfikacji Administrator widzi każdego zarejestrowanego lub wyrejestrowanego ucznia, administratora lub przełożonego oraz może eksportować raport na ten temat. Przełożony może pobierać raport tylko na temat członków swojego zespołu. Przełożony nie jest w stanie zobaczyć usuniętych uczniów lub swojego imienia i nazwiska w aplikacji Przełożony w polu Zarejestrowany lub Niezarejestrowany uczeń.

Aby pobrać raport, należy wykonać następujące kroki: Kliknąć następujące opcje Kurs / Program edukacyjny / Certyfikacja > Uczniowie > Działanie > Eksportuj raport.

Raporty dotyczące wyrejestrowania
Raporty dotyczące wyrejestrowania

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online