Angażowanie uczniów za pomocą technik gamifikacji dostępnych na platformie Captivate Prime

Gamifikacja to wykorzystanie mechaniki i sposobów myślenia używanych w grach w sytuacjach niezwiązanych z grami w celu zwiększenia zaangażowania osób zdobywających wiedzę, m.in. przez przyznawanie im punktów.

Informacje ogólne

Funkcje gamifikacji dostępne na platformie Captivate Prime ułatwiają angażowanie uczniów i motywowanie ich do osiągnięcia wyznaczonych celów za pomocą technik znanych z gier. Uczniowie mogą ze sobą rywalizować, aby zdobywać punkty za różnego rodzaju zadania i osiągać kolejne poziomy: brązowy, srebrny, złoty i platynowy.

Widzą też swoje osiągnięcia w postaci zdobytych poziomów. Przykłady tych poziomów to Szybko uczący się, Samonapędzający się itd. Funkcje gamifikacji są dostępne zarówno dla uczniów z wewnątrz, jak i z zewnątrz.

Tablica liderów

Tablica liderówto funkcja gamifikacji przypominająca tablicę z najlepszymi wynikami. Korzystając z niej, uczniowie mogą sprawdzać, ile punktów gamifikacji udało im się zgromadzić.

Po przejściu do strony głównejw widoku ucznia należy kliknąćw lewym panelu opcję Gamifikacja. Następnie należy kliknąć łącze Tablica liderów, aby wyświetlić tablicę. Ta funkcja pozwala uczniom przekonać się, jak wypadają w porównaniu do konkretnego członka zespołu. Umożliwia im też sprawdzenie pozycji w rankingu względem innych członków zespołu.

Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące funkcji Tablica liderów.

 • Uczniowie zapisani do elementu programu edukacyjnego widzą punkty swoje i członków zespołu, o ile dla tego elementu włączono funkcje gamifikacji.
 • Kliknięcie opcji Dodaj współpracowników pozwala wybrać członka zespołu w celu porównania. Zdjęcie profilowe wybranego członka zespołu zostanie dodane do osi czasu na górze strony Tablica liderów. Na osi czasu widać początkową liczbę punktów, a kiedy użytkownik zdobywa więcej punktów niż członkowie jego zespołu, przesuwa się w prawo. Swoje osiągnięcia można porównywać tylko z osiągnięciami innych członków tej samej grupy.
 • Grupy użytkownika: W dowolnym momencie można wybrać profile członków zespołu w celu porównania, używając opcji Oceń mnie z. W polu Wybierz grupy użytkowników należy wpisać nazwę grupy i ją wybrać. W obszarze na dole pojawi się lista wszystkich członków zespołu i aktualna liczba zdobytych przez nich punktów. Lista jest widoczna zarówno dla użytkowników wewnętrznych, jak i zewnętrznych, ale tylko ci pierwsi mogą wyszukiwać innychużytkownikówwewnętrznych.
 • W oknie dialogowym Użytkownicy z podobną oceną do Twojej są wyświetlane nazwiska członków zespołu, którzy wypadają lepiej, słabiej albo tak samo.
 • Jeśli użytkownik zewnętrzny stanie sięużytkownikiemwewnętrznym, oś czasu zostanie automatycznie zaktualizowana.

Zadania

Istnieje pięć zadań gamifikacji dostępnych dla uczniów. Punkty gamifikacji są wyświetlane w okręgu w prawym górnym rogu strony głównej ucznia. Aby zapoznać się z punktacją za określone zadania, należy kliknąć opcję Gamifikacja.  

Pojawi się strona Gamifikacja z wykazem wszystkich zadań i powiązanych punktów.

Uwaga

Punkty gamifikacji za określone zadanie nie sumują się. Na konto ucznia trafiają jednak wszystkie punkty zdobyte za różne zadania. 

Administrator przypisujący punkty do kursów musi zadbać, aby uczniowie zdobywali je stopniowo.

Szybko uczący się

W tym zadaniu uczeń kończy pewną liczbę kursów w ciągu miesiąca/kwartału/roku. Stanowi ono zachętę dla osób szybko przyswajających wiedzę.

Możliwe są następujące scenariusze:

 1. Kiedy uczniowie kończą dwa kursy w miesiącu/kwartale/roku, zdobywają 20 punktów.
 2. Kiedy uczniowie kończą cztery kursy w miesiącu/kwartale/roku, zdobywają 100 punktów.
 3. Kiedy uczniowie kończą osiem kursów, zdobywają 300 punktów.
 4. Kiedy uczniowie kończą dziesięć kursów, zdobywają 500 punktów.

Uwaga

Administrator może zmienić okres czasu i liczbę kursów, jakie trzeba ukończyć, aby zdobyć punkty.
Przyznawane uczniom punkty nie sumują się. Przyjrzyjmy się na przykład sytuacji, gdy uczeń kończy jeden kurs i zdobywa 20 punktów. Kiedy ukończy dwa kursy, zdobędzie 100 punktów, ale istniejące 20 przestanie się liczyć.

Samonapędzający się (a)

W tym zadaniu uczniowie zapisują się na wymaganą liczbę kursów i kończą je w ciągu miesiąca/kwartału/roku. Administrator może je włączyć, aby w ramach zachęty uczniowie zdobywali punkty.

Oto możliwe scenariusze:    

 1. Kiedy uczniowie zapisują się na jeden kurs w miesiącu/kwartale/roku, zdobywają 50 punktów.
 2. Kiedy uczniowie zapisują się na dwa kursy w miesiącu/kwartale/roku, zdobywają 150 punktów.

Uwaga
Administrator może zmienić okres czasu i liczbę kursów.

Samonapędzający się (b)

W tym zadaniu uczniowie zapisują się na większą niż wymagana liczbę kursów i kończą te kursy w ciągu miesiąca/kwartału/roku. Administrator może je włączyć, aby w ramach zachęty uczniowie zdobywali punkty.

W przypadku gdy uczniowie zapisują się także na dodatkowe kursy, są możliwe następujące scenariusze:

 1. Kiedy uczniowie zapisują się na jeden kurs w miesiącu/kwartale/roku, zdobywają 20 punktów.
 2. Kiedy uczniowie zapisują się na dwa kursy w miesiącu/kwartale/roku, zdobywają 100 punktów.
 3. Kiedy uczniowie zapisują się na trzy kursy w miesiącu/kwartale/roku, zdobywają dodatkowo 300 punktów.
 4. Kiedy uczniowie zapisują się na cztery kursy w miesiącu/kwartale/roku, zdobywają dodatkowo 500 punktów.

Uwaga
Administrator może zmienić okres czasu i liczbę kursów. Na przykład w trzecim scenariuszu może ustawić liczbę kursów na pięć zamiast trzech i zmienić liczbę uzyskiwanych punktów na 80.

Dodatkowe kompetencje (a)

W tym zadaniu uczniowie zdobywają określoną liczbę kompetencji. Administrator może je wybrać, aby zachęcić uczniów do uzyskania jak największej liczby kompetencji.

Oto możliwe scenariusze zdobywania dodatkowych kompetencji:

 1. Kiedy uczniowie zdobywają jedną kompetencję, zyskują 100 punktów.
 2. Kiedy uczniowie zdobywają dwie kompetencje, zyskują 300 punktów.
 3. Kiedy uczniowie zdobywają trzy kompetencje, zyskują 600 punktów.
 4. Kiedy uczniowie zdobywają cztery kompetencje, zyskują 900 punktów.

Uwaga
W przypadku tego zadania nie ma znaczenia okres czasu. Administrator może zmienić liczbę kursów dla każdego scenariusza.

Dodatkowe kompetencje (b)

W tym zadaniu uczniowie zdobywają kolejny poziom w ramach określonej kompetencji.

Oto możliwe scenariusze zdobywania dodatkowych poziomów w ramach kompetencji:

 1. Kiedy uczniowie zdobywają jeden poziom, otrzymują 100 punktów.
 2. Kiedy uczniowie zdobywają dwa poziomy, otrzymują 200 punktów.
 3. Kiedy uczniowie zdobywają trzy poziomy, otrzymują 500 punktów.

Uwaga
W przypadku tego zadania nie ma znaczenia okres czasu. Administrator może zmienić liczbę poziomów dla każdego scenariusza. Kiedy uczeń zdobywa wyższy poziom w ramach określonej kompetencji,  ale potem zdobywa niższy poziom, otrzymuje punkty tylko za ten pierwszy.

Punkty za wczesne ukończenie

W przypadku tego zadania uczeń musi się znaleźć w gronie pierwszych N uczniów kończących kurs.

Oto możliwy scenariusz:
Kiedy uczeń kończy kurs jako jedna z pierwszych 10 osób, otrzymuje 100 punktów.

Ukończenie na czas

W przypadku tego zadania uczeń musi ukończyć kurs na co najmniej N dni przed upływem ostatecznego terminu ukończenia.

Oto możliwy scenariusz:
Kiedy uczeń kończy kurs w ciągu 10 dni od daty jego rozpoczęcia, zdobywa 100 punktów.

Dostępne poziomy

Informacja o poziomie uzyskanym przez ucznia jest wyświetlana w okręgu w prawym górnym rogu strony Moje kursy. Dostępne poziomy zależą od liczby punktów zdobytych w określonym czasie. Są następujące:

 1. Brązowy — uczeń zdobył 1500 punktów.
 2. Srebrny — uczeń zdobył 2500 punktów.
 3. Złoty — uczeń zdobył 3000 punktów.
 4. Platynowy — uczeń zdobył 5000 punktów.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online