Ten dokument zawiera informacje o elementach edukacyjnych dostępnych dla przełożonego.

Przełożony może rejestrować udział uczniów (swoich podwładnych) w kursach, programach edukacyjnych i certyfikacjach. Więcej informacji na ten temat i instrukcje rejestracji przedstawiono w sekcji Rejestracja uczniów.

Kursy

Wyświetlanie kursów

Przełożony może wyświetlić listę wszystkich dostępnych kursów. Wystarczy, że kliknie pozycję Kursy w lewym panelu, a pojawi się taka lista wraz z opcjami wyszukiwania i filtrowania. Może również wyświetlić wartość procentową efektywności każdego kursu — na miniaturach kursów. Istnieje jednak pewne ograniczenie: przełożony może zapisać członków swojego zespołu tylko na te kursy, które widzi w aplikacji ucznia.

Uwaga
Na karcie Wycofano można się zapoznać z listą wszystkich wycofanych kursów.

Wyświetlanie wyników testu

 1. Kliknij tytuł kursu na miniaturze kursu.
 2. Kliknij w lewym panelu opcję Wynik testu.

Można wyświetlić wyniki dla dowolnego kursu według nazwy użytkownika lub poszczególnych pytań. W tym celu należy kliknąć odpowiednio kartę Wg użytkowników albo kartę Według pytania. Wyświetlane są tylko wyniki uzyskane przez członków danego zespołu.

W celu wyświetlenia wyników według poszczególnych elementów kursu należy wybrać typ elementu z listy rozwijanej.

Zarządzanie listą uczniów zapisanych na określony kurs

Przełożony może zarządzać listą uczniów będących członkami jego zespołu.

 1. Kliknij tytuł kursu na miniaturze kursu.
 2. W lewym panelu kliknij opcję Uczniowie.
Zarządzanie uczniami zapisanymi na określony kurs
Zarządzanie uczniami zapisanymi na określony kurs

Na stronie Uczniowie można wykonać następujące działania:

 • Wybrać ucznia do usunięcia, a następnie kliknąć kolejno Działania > Usuń.
 • Wybrać ucznia, który ukończył kurs, a następnie kliknąć kolejno Działania > Zaznacz, że ukończono.

Aby umożliwić uczniom zresetowanie modułu i przystąpienie do niego ponownie od początku, należy kliknąć opcję resetowania. Następnie należy kliknąć przycisk Tak w wyskakującym oknie, aby potwierdzić operację resetowania. Nie jest możliwe zresetowanie modułów, które zostały ukończone. Można to zrobić tylko w przypadku modułów niezaliczonych lub nieukończonych.

Dostępna jest także opcja eksportu listy uczniów w postaci arkusza programu Excel. Aby wyeksportować listę uczniów, należy kliknąć kolejno Działania > Eksportuj.

Uwaga
Jeśli istnieje wiele elementów kursu, lista uczniów jest tworzona dla każdego z nich — w osobnym arkuszu. Lista zawiera nazwiska uczniów, stan i kryteria wyboru. Dostępne stany to: Nie zaczęto, W toku, Ukończono.

Wyświetlanie informacji zwrotnych L1 i L3

Można wyświetlić informacje zwrotne L1 (przekazane przez uczniów i dotyczące kursu), a także informacje zwrotne L3 (przekazane członkom zespołu).

 1. Kliknij dowolny kafelek kursu na liście Kursy.
 2. Kliknij w lewym panelu opcję Informacja zwrotna L1 lub opcję Informacja zwrotna L3, aby wyświetlić otrzymane informacje zwrotne.
 3. Wybierz z listy rozwijanej element, którego mają dotyczyć informacje.

Wyświetlanie podglądu kursu

Przełożony może wyświetlić podgląd kursu, klikając opcję Podgląd w roli ucznia na stronie z listą modułów kursu.

 1. Zaloguj się i kliknij opcję Kursy w lewym panelu.
 2. Kliknij dowolny kafelek kursu na wyświetlonej liście kursów.
 3. Kliknij w lewym panelu opcję Podgląd w roli ucznia, a potem kliknij tytuł modułu, aby wyświetlić podgląd tego modułu w odtwarzaczu.

Efektywność kursu

Efektywność kursu to miara jego przydatności dla ucznia. Określa się ją w oparciu o informacje zwrotne na temat treści kursu przekazane przez ucznia, wyniki testu uzyskane przez ucznia i informacje zwrotne przekazane przez przełożonego.

Ocena efektywności kursu jest wyświetlana na jego miniaturze, jak widać na poniższym zrzucie ekranu. W tym przypadku jest to 100.

course-effectiveness-tag1

Ta wartość jest obliczana na podstawie wartości z informacji zwrotnych L1, L2 oraz L3. Aby zapoznać się ze szczegółowym rozbiciem, wystarczy kliknąć wartość efektywności kursu. Pojawi się wyskakujące okno, takie jak poniżej.

course-effectiveness

W tym przykładzie 1 z 1 użytkowników otrzymał wszystkie trzy rodzaje informacji zwrotnych — stąd ocena 100/100. Z analizy tabeli wynika, że brak informacji zwrotnych któregokolwiek rodzaju (L1, L2 lub L3) wpływa negatywnie na ogólną efektywność kursu. Po kliknięciu strzałki w dół, która znajduje się w prawym dolnym rogu okna, pojawia się szczegółowy opis sposobu obliczania efektywności kursu.

course-effectiveness-calculations

Na pokazanym powyżej wykresie kołowym widać, że największą wagę mają informacje zwrotne L3, przekazywane przez przełożonego.

Wyszukiwanie kursów, programów edukacyjnych i certyfikacji

Aplikacja Adobe Captivate Prime pozwala szybko i łatwo wyszukiwać kursy oraz programy edukacyjne. Kursy można wyszukiwać na dwa sposoby:

 1. Za pomocą pola wyszukiwania. Przez kliknięcie ikony Wyszukaj w prawym górnym rogu. Spowoduje to wyświetlenie pola wyszukiwania. Teraz należy wpisać tytuł kursu lub dowolne słowa kluczowe powiązane z danymi kursami / programami edukacyjnymi. Można też przeprowadzić wyszukiwanie z użyciem gotowych znaczników, np. Captivate, C, Java czy HTML. Znaczniki można znajdować także w polu wyszukiwania, co oznacza, że pojawiają się w tympolu przywprowadzaniu znaków. Ponadto wyszukiwanie można przeprowadzić z użyciem unikalnego identyfikatora.
 2. Przez zastosowanie filtrów do listy kursów/programów edukacyjnych/certyfikacji. Kursy można przefiltrować według stanu, np. Wszystkie, Opublikowano, Wycofano.

Można również przeprowadzić wyszukiwanie w oparciu o kompetencje. W tym celu należy kliknąć opcję Kompetencje, a następnie wybrać odpowiednie pozycje. Dodatkowo przełożony ma do dyspozycji cztery opcje sortowania kursów ułatwiające znalezienie tego właściwego. Aby posortować kursy, należy kliknąć pozycję Sortuj wg, a następnie wybrać żądaną kolejność: rosnąco w porządku alfabetycznym, malejąco w porządku alfabetycznym, według daty aktualizacji kursu, według efektywności kursu.

admin-sortby

Programy edukacyjne można sortować z użyciem trzech kryteriów: rosnąco w porządku alfabetycznym, malejąco w porządku alfabetycznym, według daty aktualizacji kursu.

Rejestrowanie uczniów do udziału w kursie

Przełożony zapisuje uczniów na obowiązkowe kursy odpowiednio do potrzeb organizacji.

 1. Ustaw kursor myszy na dowolnym kafelku opublikowanego kursu i kliknij opcję Zarejestruj uczniów.
  Możesz też kliknąć dowolny kafelek opublikowanego kursu, a potem kliknąć w lewym panelu opcję Uczniowie. Pojawi się strona z listą uczniów. Kliknij opcję Zarejestruj.
  Pojawi się okno dialogowe Zarejestruj uczniów.
 2. Wprowadź nazwiska uczniów lub wskaż żądane profile uczniów, a następnie kliknij opcję Zapisz.

Uwaga
Rejestrować można tylko osoby, które są członkami zespołu danego przełożonego.

Programy edukacyjne

Uwaga:

Przełożony może rejestrować, wyrejestrowywać, wyświetlać wyniki testu i wyświetlać informacje zwrotne L1 oraz L3 tylko w przypadku swoich podwładnych.

Dodawanie uczniów do programu edukacyjnego

 1. W trybie przełożonego kliknij w lewym panelu opcję Programy edukacyjne.
 2. Wybierz z listy kafelków opublikowany program edukacyjny, do którego chcesz dodać uczniów.
 3. Kliknij opcję Uczniowie w lewym panelu, w kategorii Podwładni w programie. Uwaga: aby można było dodać uczniów, program edukacyjny musi być opublikowany.
 4. Kliknij łącze Zarejestruj się.
 5. Zacznij wpisywać nazwisko lub nazwę profilu i wybierz ucznia z listy rozwijanej. Kliknij opcję Zapisz.

Wyświetlanie wyników testu

1. Kliknij dowolny kafelek programu edukacyjnego.

2. Kliknij w lewym panelu opcję Wynik testu.

Można wyświetlić wyniki dla dowolnego programu edukacyjnego według nazwy użytkownika lub poszczególnych pytań. W tym celu należy kliknąć odpowiednio kartę Wg użytkowników albo kartę Według pytania. Wyniki są wyświetlane osobno dla każdego z kursów. Aby wyświetlić wyniki testu dla innego kursu, należy wybrać z listy rozwijanej jego tytuł. Można również wyeksportować wyniki testu dla każdego kursu. Ponadto istnieje możliwość wyświetlenia wyników dla poszczególnych elementów programu edukacyjnego. W tym celu należy wybrać żądany typ elementu z listy rozwijanej.

Wyrejestrowywanie uczniów

Przełożony może wyrejestrować ucznia, jeśli nie zaczął on jeszcze programu edukacyjnego.

Zaznaczanie ukończenia

Przełożony może zaznaczyć,że uczniowie ukończylidany program edukacyjny. Aby uzyskać więcej informacji, należy się zapoznać z opisem opcji Zaznacz, że ukończono.

Certyfikacje

Rejestrowanie uczniów do udziału w programie certyfikacji

Przełożony może zarejestrować udział uczniów w programie certyfikacji na dwa sposoby. Przedstawiono je poniżej.

 1. Zaloguj się jako przełożony i kliknij w lewym panelu opcję Certyfikacje. Na liście Opublikowano ustaw kursor myszy kolejno na każdym programie certyfikacji i kliknij opcję Zarejestruj uczniów. Możesz też kliknąć dowolny kafelek opublikowanego programu certyfikacji, a następnie kliknąć w lewym panelu opcję Uczniowie. Kliknij opcję + Zarejestruj się po prawej stronie ekranu uczniów, aby zacząć dodawać uczniów.
 2. Po kliknięciu opcji zarejestrowania uczniów w każdym z powyższych przypadków pojawi się wyskakujące okno Zarejestruj uczniów. Zacznij wpisywać nazwisko lub nazwę profilu, wybierz ucznia z listy rozwijanej, a następnie kliknij opcję Zapisz.

Wyrejestrowywanie uczniów

Przełożony może wyrejestrować ucznia, jeśli nie zaczął on jeszcze programu certyfikacji. 

Zaznaczanie ukończenia

Przełożony może zaznaczyć, że program certyfikacji został ukończony. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z opisem opcji Zaznacz, że ukończono.

Opcjonalne materiały w zewnętrznych programach certyfikacji

We wcześniejszych wersjach programu Captivate Prime ukończenie zewnętrznego programu certyfikacji wymagało zaakceptowania przez Przełożonego pliku przesłanego przez ucznia. Przełożony otrzymuje powiadomienie, gdy uczeń prześle plik.

Przełożony może teraz zobaczyć listę uczniów zapisanych na Zewnętrzny program certyfikacji na stronie Materiały dostępnej w Zewnętrznym programie certyfikacji oraz Akceptować lub Odrzucać uczniów z poziomu strony, nie czekając na powiadomienie.

 

Gdy Przełożony zaakceptuje ucznia bez czekania na przesłanie materiałów, uczeń otrzymuje nowy komunikat o zaakceptowaniu i nie musi przesyłać pliku. Jeśli Przełożony odrzuci ucznia bez materiałów, może go później zaakceptować ponownie, również bez czekania na plik.

 

Jeśli uczeń prześle plik, Przełożony może go wyświetlić na stronie materiałów oraz Akceptować lub Odrzucić ucznia w oparciu o przesłany plik.

 
Opcjonalne materiały
Opcjonalne materiały

Materiały pomagające w pracy

Przełożony może zarządzać przydzielaniem swoim podwładnym materiałów pomagających w pracy. Widzi jednak tylko materiały opublikowane, podczas gdy dla administratora są widoczne także materiały wycofane.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online