Tworzenie raportów dla przełożonych i zarządzanie nimi

W aplikacji Adobe Captivate Prime można tworzyć różne raporty, aby śledzić, monitorować i kontrolować czynności wykonywane przez uczniów. Działania uczniów są automatycznie monitorowane i zapisywane w bazie danych. Właśnie w oparciu o tę bazę danych powstają raporty dla przełożonych i dla administratora.

Informacje ogólne

Proces generowania raportów dla przełożonych i dla administratora jest taki sam. Przełożeni mogą wyświetlać raporty dotyczące swoich podwładnych, natomiast administrator ma wgląd we wszystkie raporty, dotyczące całej organizacji.

Raporty są agregowane w interfejsie. Raport musi istnieć w interfejsie. Standardowo na stronie raportów jest używany interfejs domyślny. Każdy dodany przez użytkownika raport trafia do tego interfejsu domyślnego. Aby dodać raport do określonego interfejsu, należy użyć strzałki menu rozwijanego i wybrać opcję Dodaj raport. Więcej informacji na temat tworzenia interfejsów można znaleźć na tej stronie w sekcji Interfejsy.

Tworzenie raportów

 1. Kliknij opcję Raporty na lewym panelu. Pojawi się strona z podsumowaniem dotyczącym raportów.
  Uwaga
  Domyślnie na stronie z podsumowaniem są wyświetlane co najmniej trzy raporty przykładowe. Mają jedynie pomóc w zrozumieniu, jak tworzyć raporty i dostosowywać je do określonych potrzeb.
 2. Kliknij opcję Dodaj na stronie z podsumowaniem dotyczącym raportów. Pojawi się okno dialogowe tworzenia raportu.
 3. Kliknij opcję Zapisz, aby zakończyć tworzenie raportu. Przykładowy raport pokazano poniżej.
add-report

W polu Rodzaj raportu można wybrać gotowy zestaw raportów albo kliknąć opcję Niestandardowe. Gotowy zestaw zapewnia dostęp do następujących raportów:

 • Umiejętności przypisane i zdobyte
 • Kursy rozpoczęte i ukończone
 • Efektywność kursów
 • Programy edukacyjne rozpoczęte i ukończone
 • Czas nauki na kurs
 • Czas nauki na kwartał

Korzystając z wyszczególnionych powyżej typów raportów, można wygenerować ponad 300 różnych wersji raportów.

W polu Nazwa raportu należy wpisać tytuł raportu.

Główna oś Y. W tym polu wybiera się podstawowe/główne kryteria, korzystając z listy rozwijanej. W przypadku niektórych kryteriów można wybrać stan lub stany z sąsiedniego pola rozwijanego Stan(y). Na przykład jeśli głównym kryterium są statystyki dotyczące kursów, dostępne są stany Ukończono, Nieukończone, Zarejestrowano itd. Dane z zakresu podstawowego są przedstawiane w raporcie z pomocą wykresów słupkowych.

Druga oś Y. W tym polu wybiera się dodatkowe kryteria/dodatkowy zakres danych dla osi Y, korzystając z listy rozwijanej. Na przykład w przypadku opcji dotyczącej rejestracji do udziału w programie edukacyjnym można wybrać stan lub stany z sąsiedniego pola rozwijanego Stan(y). Dane z zakresu dodatkowego są przedstawiane w postaci wykresów liniowych.

Oś X. W tym polu wybiera się z listy rozwijanej odpowiednie kryteria dla osi X na wykresie widocznym w raporcie. Jeśli na przykład oś X ma dotyczyć daty, jest dostępna opcja pogrupowania danych dla osi X według dnia, miesiąca, kwartału i roku.

Data. W tym polu wybiera się opcję z listy rozwijanej. Dostępne są następujące opcje: Ostatni miesiąc, Kwartał, Rok, Od początku kwartału (ostatnie 90 dni), Od początku roku (ostatnie 365 dni), zakres dat. W przypadku wybrania zakresu dat należy określić daty w polach Od i Do, co opisano poniżej.

Od. Tu wybiera się datę początkową na potrzeby raportu.

Do. Tu wybiera się datę końcową na potrzeby raportu.

Filtry

Filtry są dostępne w dolnej części okna dialogowego Dodaj raport, a ich rodzaj zależy od wybranych typów raportów. Poniżej opisano część tych najważniejszych. 

Przełożony Można wybrać dowolnego z przełożonych, kierując się hierarchią. W przypadku niektórych przełożonych mogą istnieć podlegający im przełożeni, którym z kolei są podporządkowani liczni pracownicy.

Profil Tutaj określa się funkcję pełnioną przez pracownika. Pozwala to przeglądać raporty w oparciu o ich profil/stanowisko. Mogą to być funkcje takie jak informatyk, inżynier itp.

Grupa użytkownika W tym miejscu wybiera się grupę użytkowników, według której mają być filtrowane raporty. W aplikacji Captivate Prime są używane grupy użytkowników, które zdefiniowano dla danego konta (są one pobierane z modułu Użytkownicy). 

Kurs Raport można przefiltrować w oparciu o dowolny kurs z listy rozwijanej.

sample-report-admin

Uwaga
Nad legendą wykresu znajduje się ikona powiększenia. Można ustawić na niej kursor, kliknąć, a następnie przeciągnąć krzyżyk na część obszaru, która ma zostać powiększona.

Wartości drugiej osi Y można wyświetlić w postaci linii biegnącej przez słupki na wykresie. Na przykład w powyższym przykładzie szara linia na wykresie odpowiada efektywności.

Raporty dotyczące grup użytkowników

Można porównywać wyniki różnych grup użytkowników, np. działów, partnerów zewnętrznych i ról, z wynikami innych grup użytkowników albo zestawiać je z innymi celami edukacyjnymi.

Grupy użytkowników

Aby wygenerować raporty w oparciu o grupy użytkowników, należy wybrać opcję Grupa użytkownika z listy rozwijanej dla osi X, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu. 

x-axis-reporting

Obok osi X pojawi się inna lista rozwijana Wybierz, zawierająca grupy użytkowników dostępne dla danego konta. Można z niej wybrać jedną lub wiele grup. 

Po zapisaniu ustawień i wygenerowaniu raportu obejmującego wiele grup użytkowników wszystkie te grupy będą widoczne na wykresie jako umieszczone obok siebie słupki na osi X. 

Ten raport dotyczący grup użytkowników pozwala porównywać wyniki poszczególnych działów/oddziałów/ról i oceniać ich osiągnięcia w dziedzinie szkoleń. 

Niestandardowe grupy/atrybuty użytkowników

Można też tworzyć niestandardowe grupy użytkowników za pomocą funkcji dodawania użytkowników/grup użytkowników dostępnej w aplikacji Captivate Prime. Po utworzeniu grup użytkowników istnieje możliwość wygenerowania dla nich raportów z wykorzystaniem listy atrybutów takich jak lokalizacja, filia itd. 

W tym celu należy wybrać na osi X opcję atrybutu użytkownika, a następnie kliknąć na sąsiedniej liście rozwijanej Wybierz odpowiedni atrybut. Aby utworzyć raport dotyczący niestandardowych grup użytkowników na podstawie tych atrybutów, trzeba również wybrać właściwą grupę użytkowników w sekcji filtra. 

Uwaga:

Przełożeni mogą tworzyć raporty na temat grup użytkowników tylko w odniesieniu do uczniów, którzy są członkami ich zespołu. 

Typy raportów

Aplikacja Adobe Captivate Prime w wersji 1.0 obsługuje cztery podstawowe typy raportów: Ukończenie, Czas spędzony, Umiejętność i Efektywność. Korzystając z wyszczególnionych poniżej typów raportów, można wygenerować ponad 300 różnych wersji raportów:

 • Statystyki udostępniania kursów uczniom
 • Efektywność kursów
 • Umiejętności uczniów
 • Statystyki dotyczące rejestracji udziału uczniów w programie edukacyjnym
 • Czas nauki
 • Postęp certyfikacji

Moje raporty

Interfejs zawiera zbiór raportów. Raporty można grupować z użyciem interfejsów stosownie do potrzeb.

Przykładowe raporty

Po kliknięciu tej karty można przejrzeć raporty oparte na przykładowych danych. Pozwoli to zapoznać się z różnymi typami zaawansowanych raportów, które użytkownik może generować z użyciem swoich danych konta.

Moje raporty

Po kliknięciu tej karty są wyświetlane wszystkie interfejsy utworzone przez danego użytkownika. Z listy rozwijanej interfejsów do wyświetlenia można wybrać interfejs domyślny lub dowolny z samodzielnie utworzonych interfejsów.

Dodaj interfejs

 1. Kliknij po prawej stronie opcję Dodaj interfejs, aby rozpocząć tworzenie własnych interfejsów.
add-dashboard
 1. Wprowadź nazwę i opis interfejsu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Nowo utworzony interfejs można zobaczyć na liście Moje interfejsy.

Aby dodać raporty do interfejsu, należy kliknąć listę rozwijaną w prawym górnym rogu okna interfejsu i wybrać opcję Dodaj raport. Utworzony w ten sposób raport będzie powiązany z danym interfejsem.

Uwaga
Raporty tworzone przez kliknięcie opcji Dodaj w prawym górnym rogu strony Raporty są dodawane do interfejsu domyślnego.

Udostępnione raporty

Udostępnione raporty to zbiór raportów udostępnionych przez innych użytkowników z organizacji. Osoby z odpowiednimi uprawnieniami mogą pobierać lub duplikować takie raporty. Aby uzyskać prawa dostępu pozwalające pobierać/duplikować udostępnione raporty, należy się skontaktować z administratorem swojej organizacji. 

Subskrybowane raporty

Ulubione raporty można zasubskrybować, podając tutaj swój identyfikator e-mail. Zasubskrybowane raporty będą wysyłane pocztą elektroniczną. 

W dowolnym momencie można zmienić subskrypcję, klikając ikonę Edytuj w prawym rogu nazwy raportu wybranego z listy raportów. 

Wyświetlanie raportów

Na stronie z podsumowaniem dotyczącym raportów można wyświetlić wszystkie raporty. Każdy raport można zminimalizować, klikając ikonę minusa (-) w jego prawym górnym rogu. Aby ponownie wyświetlić raport, należy kliknąć ikonę plusa (+).

Szybkie wyświetlanie raportów z różnymi datami

Wartości daty wprowadzone w celu wyświetlenia raportów są tymczasowe. Ten widok raportów nie jest pobierany po kliknięciu opcji Pobierz. Ma charakter doraźny.

Można zmienić przedział czasowy dla dowolnego raportu i szybko wyświetlić raport wynikowy bez jego modyfikowania i zapisywania. W tym celu należy kliknąć ikonę edycji (strzałkę na poniższym zrzucie ekranu) obok zakresu dat, takiego jak Od początku kwartału czy Ostatni rok. Następnie należy wybrać nową wartość z menu rozwijanego i kliknąć symbol haczyka, aby potwierdzić zmianę. Zmianę można anulować, klikając symbol X.

Szybkie wyświetlanie raportów dla różnych przełożonych

Użytkownik, któremu podlega wielu przełożonych, może szybko wyświetlić raporty dla każdego z nich. Po wybraniu nazwiska przełożonego z listy rozwijanej pojawi się powiązany z nim raport.

Edytowanie/przenoszenie do innego interfejsu/tworzenie kopii/ usuwanie / zmiana wielkości raportów

Kliknięcie strzałki menu rozwijanego w prawym górnym rogu dowolnego raportu zapewnia dostęp do opcji edycji raportu, przeniesienia go do innego interfejsu, utworzenia jego kopii, usunięcia go i zmiany jego wielkości.

Edit-options-dashboard-300x126

Edytuj. Aby w trakcie modyfikowania danych przywrócić początkowe wartości, kliknij opcję Resetuj. Po zmodyfikowaniu wartości kliknij opcję Zapisz.

Przesuń do interfejsu. Bieżący raport można przenieść do innego interfejsu, który wybiera się z listy interfejsów.

Utwórz kopię. Raport można skopiować do tego samego interfejsu lub do innego, wybranego z listy.

Usuń. Kliknij opcję Usuń, aby skasować raport. Pojawi się komunikat ostrzegawczy/prośba o potwierdzenie zamiaru usunięcia raportu.

Zmień rozmiar. Wielkość raportu można zmienić na 1×1 (średni) lub 2×2 (duży).

Subskrypcja raportów rozsyłanych pocztą elektroniczną

Po zasubskrybowaniu raportów użytkownik otrzymuje je w wiadomościach e-mail.

Należy przejść do strony Raporty i kliknąć opcję Subskrypcja raportów rozsyłanych pocztą elektroniczną, która znajduje się obok przycisku Dodaj w prawym górnym rogu. Pojawi się strona Subskrypcja raportu.

Teraz należy zacząć wpisywać nazwę raportu w polu Raporty i wybrać odpowiednią nazwę z listy rozwijanej. Następnie należy wybrać częstotliwość otrzymywania wiadomości e-mail (codziennie, co tydzień, co miesiąc), podać temat wiadomości e-mail i kliknąć opcję Dodaj, aby włączyć subskrypcję.

Kliknięcie opcji Edytuj pozwala zmodyfikować subskrypcję. Po kliknięciu opcji Usuń subskrypcja jest usuwana.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online