Błąd: „Licencja przestała działać” | Windows

Problem: Błąd „Licencja na ten produkt przestała działać”

Uwaga:

Ten artykuł dotyczy pakietu Creative Suite 5.5 i wcześniejszych.

Czy podczas próby uruchomienia aplikacji firmy Adobe pojawia się komunikat o błędzie „Licencja na ten produkt przestała działać”? Jeśli tak, wypróbuj rozwiązania na tej stronie, aby rozwiązać problem.

Rozwiązania

Ważne: Użyj poniższych rozwiązań w podanej kolejności.  Przejdź do następnego rozwiązania tylko wtedy, gdy poprzednie rozwiązanie nie usunęło problemu. Po wykonaniu niektórych z tych rozwiązań czasami konieczne będzie ponowne wprowadzenie danych licencyjnych lub aktywacja produktu. Ponadto może to uniemożliwić uruchamianie wersji próbnych oprogramowania Adobe.

Rozwiązanie 1: Zastosuj aktualizację usługi licencjonowania.

 1. Zamknij wszystkie aplikacje Adobe.
 2. Pobierz narzędzie Adobe Licensing Repair Tool.

 3. Uruchom aktualizację usługi licencjonowania:

  1. Wyodrębnij plik LicenseRecovery109.zip.

   Ważne: Użyj narzędzia, takiego jak WinZip, aby wyodrębnić zawartość pliku archiwum.
  2. Kliknij dwukrotnie plik LicenseRecover.exe.
 4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
 5. Uruchom aplikację Adobe.

  Ważne: Ta poprawka ma zastosowanie do produktów Creative Suite 3 lub 4, Acrobat 8 lub 9, Photoshop Elements 6, 7 lub 8, Director i Adobe Technical Communication Suite. Jeśli problem nie został rozwiązany przy pierwszej próbie, ponownie uruchom poprawkę i wprowadź opcję 0, gdy program o to poprosi. Jeśli problem nadal występuje po ponownym uruchomieniu poprawki, przejdź do rozwiązania 2.

Rozwiązanie 2: W ustawieniach usługi licencjonowania (FLEXnet Licensing Service) wybierz opcję „Ręczne” i uruchom tę usługę.

 1. Wybierz opcje Start > Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzia administracyjne.
 3. Kliknij dwukrotnie ikonę Usługi.
 4. Kliknij dwukrotnie pozycję FLEXnet Licensing Service, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości.
 5. Kliknij menu Typ uruchomienia, a następnie wybierz opcję Ręczny.
 6. Kliknij przycisk Zastosuj.
 7. W sekcji Stan usługi kliknij przycisk Uruchom, aby uruchomić usługę.
 8. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie przycisk OK.
 9. Zamknij wszystkie otwarte okna dialogowe.
 10. Uruchom aplikację Adobe.

Uwaga: Jeśli podczas próby uruchomienia usługi licencjonowania FLEXnet zostanie zgłoszony Błąd 5 „Odmowa dostępu”, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz opcje Start > Uruchom i wpisz polecenie services.msc.
 2. Kliknij dwukrotnie pozycję FLEXnet Licensing Service.
 3. Kliknij kartę Logowanie. W sekcji Logowanie wybierz opcję To konto i określ swoje konto.
 4. Kliknij przycisk OK i zamknij okno Usługi.
 5. Uruchom ponownie system i powtórz rozwiązanie 2.

Rozwiązanie 3: Zmień nazwę folderu FLEXnet.

Zmień nazwę folderu FLEXnet na FLEXnetold w następującej lokalizacji:

 • Windows XP:
  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\FLEXnet
 • Windows Vista lub Windows 7:
  C:\ProgramData\FLEXnet folder

Ważne: Usunięcie tego pliku spowoduje przerwanie wszelkich aktywnych okresów próbnych Adobe i utratę wszystkich pozostałych w nich dni.

Rozwiązanie 4: Zresetuj uprawnienia do folderu FLEXnet.

Zamknij wszystkie aplikacje Adobe. Folder FLEXnet zawiera dane licencyjne zainstalowanych aplikacji Adobe. Zmiana uprawnień do plików w folderze FLEXnet może umożliwić prawidłowe zapisanie informacji o licencji. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami odpowiednio do używanego systemu operacyjnego, aby zmodyfikować uprawnienia do folderu FLEXnet (zawierającego dane usługi licencjonowania).

Uwaga: To rozwiązanie wymaga uprawnień administracyjnych na komputerze. W Windows XP zaloguj się przy użyciu konta administratora. W Windows 7 i Vista podaj poświadczenia administracyjne.

W Windows XP Professional

 1. Wybierz opcje Start > Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie pozycję Opcje folderów, a następnie otwórz kartę Widok.
 3. Przewiń do dołu sekcji Ustawienia zaawansowane, a następnie wyłącz zaznaczenie opcji Użyj prostego udostępniania plików (zalecane).
 4. Kliknij przycisk OK.
 5. W oknie Panel sterowania kliknij pasek adresu, wpisz %ALLUSERSPROFILE%\Application Data, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder FLEXnet i wybierz opcję Właściwości.
 7. W sekcji Atrybuty usuń zaznaczenie opcji Tylko do odczytu.
 8. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Potwierdzanie zmian atrybutów.
 9. Kliknij kartę Zabezpieczenia.
 10. Upewnij się, że na liście znajdują się pozycje Administratorzy i System, a uprawnienia zabezpieczeń są ustawione na wartość Pełna kontrola.
 11. Kliknij przycisk Zaawansowane.
 12. Zaznacz opcję Zamień wszystkie wpisy uprawnień obiektów podrzędnych na dziedziczone wpisy uprawnień z tego obiektu.
 13. Kliknij kartę Właściciel.
 14. Wybierz opcję Administratorzy.
 15. Wybierz opcję Zamień właściciela dla podkontenerów i obiektów.
 16. Kliknij przycisk OK, a następnie przycisk Tak w oknie dialogowym Zabezpieczenia.
 17. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości folderu FLEXnet.
 18. Uruchom aplikację Adobe.

W Windows XP Home

 1. Uruchom komputer ponownie w trybie awaryjnym.
  1. Uruchom ponownie Windows.
  2. Naciśnij klawisz F8 przed uruchomieniem systemu Windows (po wyświetleniu komunikatu takiego „jak Zaawansowane opcje uruchamiania”).
  3. Z listy opcji uruchamiania wybierz pozycję „Tryb awaryjny”.

   • Jeśli w każdym rogu pulpitu nie ma napisu „Tryb awaryjny”, powtórz kroki od 1.1 do 1.3.
   • Jeśli w każdym rogu pulpitu jest informacja o trybie awaryjnym, zaloguj się jako administrator komputera lokalnego.
  4. Jeśli okno dialogowe wskazuje, że system Windows działa w trybie awaryjnym, kliknij przycisk OK.
 2. Wybierz opcje Start > Panel sterowania.
 3. Kliknij dwukrotnie pozycję Opcje folderów, a następnie otwórz kartę Widok.
 4. Przewiń do dołu sekcji Ustawienia zaawansowane, a następnie wyłącz zaznaczenie opcji Użyj prostego udostępniania plików (zalecane).
 5. Kliknij przycisk OK.
 6. W oknie Panel sterowania kliknij pasek adresu, wpisz %ALLUSERSPROFILE%\Application Data, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder FLEXnet i wybierz opcję Właściwości.
 8. W sekcji Atrybuty usuń zaznaczenie opcji Tylko do odczytu.
 9. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Potwierdzanie zmian atrybutów.
 10. Kliknij kartę Zabezpieczenia.
 11. Upewnij się, że na liście znajdują się pozycje Administratorzy i System, a uprawnienia zabezpieczeń są ustawione na wartość Pełna kontrola.
 12. Kliknij przycisk Zaawansowane.
 13. Kliknij kartę Właściciel.
 14. Wybierz opcję Administratorzy.
 15. Wybierz opcję Zamień właściciela dla podkontenerów i obiektów.
 16. Kliknij przycisk Zastosuj i otwórz kartę Uprawnienia.
 17. Zaznacz opcję Zamień wszystkie wpisy uprawnień obiektów podrzędnych na dziedziczone wpisy uprawnień z tego obiektu.
 18. Kliknij przycisk OK, a następnie przycisk Tak w oknie dialogowym Zabezpieczenia.
 19. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości folderu FLEXnet.
 20. Uruchom aplikację Adobe.

Windows 7 lub Windows Vista

 1. Wybierz opcje Start > Komputer.
 2. Wybierz polecenie Organizuj > Opcje folderów i wyszukiwania, a następnie kliknij kartę Widok.
 3. Przewiń do dołu sekcji Ustawienia zaawansowane, a następnie wyłącz zaznaczenie opcji Użyj kreatora udostępniania (zalecane).
 4. Kliknij przycisk OK.
 5. W oknie Komputer kliknij pasek adresu, wpisz %ALLUSERSPROFILE%, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder FLEXnet i wybierz opcję Właściwości.
 7. W sekcji Atrybuty usuń zaznaczenie opcji Tylko do odczytu.
 8. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Potwierdzanie zmian atrybutów.
 9. Kliknij kartę Zabezpieczenia.
 10. Upewnij się, że na liście znajdują się pozycje Administratorzy i System, a uprawnienia zabezpieczeń są ustawione na wartość Pełna kontrola. Jeśli nie, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Edytuj.
  2. Jeśli zostanie wyświetlony monit funkcji Kontrola konta użytkownika (UAC) o podniesienie uprawnień, postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami, aby go zaakceptować.
  3. Wprowadź niezbędne zmiany.
 11. Kliknij przycisk Zaawansowane.
 12. Kliknij kartę Właściciel.
 13. Kliknij opcję Edytuj, a następnie zaakceptuj monit funkcji Kontrola konta użytkownika o podniesienie uprawnień (jeśli zostanie wyświetlony).
 14. W sekcji Zmień właścicieli kliknij opcję Administratorzy.
 15. Wybierz opcję Zamień właściciela dla podkontenerów i obiektów.
 16. Kliknij przycisk Zastosuj i otwórz kartę Uprawnienia.
 17. Kliknij opcję Edytuj, a następnie zaakceptuj monit funkcji Kontrola konta użytkownika o podniesienie uprawnień (jeśli zostanie wyświetlony).
 18. Zaznacz opcję Zamień wszystkie wpisy uprawnień obiektów podrzędnych na dziedziczone wpisy uprawnień z tego obiektu.
 19. Kliknij przycisk OK, a następnie przycisk Tak.
 20. Kliknij przycisk OK, a następnie przycisk Tak w oknie dialogowym Zabezpieczenia systemu Windows.
 21. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń folderu FLEXnet.
 22. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości folderu FLEXnet.
 23. Uruchom aplikację Adobe.

Rozwiązanie 5: Zresetuj uprawnienia do folderu Adobe PCD. 

Postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji Rozwiązanie 4, ale zastosuj je do następującego folderu:

C:/Program Files/Common FIles/Adobe PCD

Rozwiązanie 6: Usuń plik dziennika SQLite.

Plik dziennika istnieje tylko w określonych okolicznościach, gdy klient uzyskuje dostęp do pliku bazy danych z włączonymi pewnymi opcjami. Jeśli plik nie istnieje, przejdź do następnego rozwiązania.

 1. W Eksploratorze przejdź do folderu \Program Files\Common Files\Adobe\Adobe PCD\cache.
 2. Jeśli istnieje plik cache.db-journal, usuń go.
 3. Uruchom aplikację Adobe.

Rozwiązanie 7: (tylko Vista) Zsynchronizuj zwirtualizowane i niezwirtualizowane pliki PCD i caps.

Posiadanie zarówno aplikacji natywnych systemu Vista, jak aplikacji nienatywnych, może powodować brak synchronizacji plików w folderze C:\Program Files oraz w lokalizacji magazynu wirtualnego. Aby zsynchronizować te foldery, wykonaj następujące czynności:

 1. Zamknij wszystkie aplikacje Adobe.
 2. Otwórz folder C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe i skopiuj z niego folder „Adobe PCD”.
 3. Wklej ten folder do folderu C:\Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\Common Files\Adobe.
 4. Gdy zostanie wyświetlone pytanie, czy chcesz zastąpić/scalić istniejące pliki, kliknij opcję Tak. W kolejnym oknie dialogowym wybierz opcję Kopiuj i zamień w odniesieniu do wszystkich plików.
 5. Ponownie uruchom aplikację. 
 6. Jeśli problem będzie się powtarzał, zrób to samo z folderem „caps”. Znajduje się on w tym samym miejscu i należy skopiować go do tej samej lokalizacji docelowej.

Uwaga: To rozwiązanie może spowodować, że aplikacja doświadczająca problemu, jak również inne aplikacje firmy Adobe, ponownie poproszą o numer seryjny.

Alternatywnie można usunąć foldery w magazynie wirtualnym albo zmienić ich nazwę, a następnie ponownie uruchomić aplikację:

 1. Zamknij wszystkie aplikacje Adobe.
 2. Przejdź do folderu C:\Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\Common Files\Adobe.
 3. Zmień nazwę folderu Adobe PCD na inną, na przykład AdobeoldPCD, lub usuń ten folder.
 4. Uruchom aplikację. 
 5. Jeśli problem będzie się powtarzał, zrób to samo z folderem caps.

Jeśli powyższe sugestie nie rozwiążą problemu, usuń klucz rejestru magazynu wirtualnego / Adobe:

 1. Zamknij wszystkie aplikacje Adobe.
 2. Zaloguj się w systemie Windows jako administrator.
 3. Wybierz opcje Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Uruchom. Wpisz regedit.
 4. Kliknij przycisk Kontynuuj w oknie dialogowym Kontrola konta użytkownika.
 5. Utwórz kopię zapasową rejestru, wybierając polecenie Plik > Eksportuj. Nadaj nazwę kopii zapasowej i zapisz ją w lokalizacji, której nie zapomnisz.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Classes > VirtualStore > MACHINE > SOFTWARE > Adobe
 7. Kliknij przycisk Usuń. Zamknij edytor rejestru.
 8. Uruchom aplikację. 

Uwaga: To rozwiązanie może spowodować, że aplikacja doświadczająca problemu, jak również inne aplikacje firmy Adobe, ponownie poproszą o numer seryjny.

Rozwiązanie 8: Zainstaluj ponownie.

OSTRZEŻENIE!Ten proces wymaga całkowitego odinstalowania i ponownego zainstalowania wszystkich programów Adobe CS3 i CS4, a także programów Acrobat 8 i 9. Do instalacji oprogramowania Adobe są niezbędne uprawnienia administratora. Zaloguj się na konto administratora, aby wykonać poniższe czynności. Dodatkowe informacje można znaleźć w dokumentacji systemu operacyjnego.

 1. Wybierz opcje Start > Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie pozycję Programy i funkcje (Windows 7/Vista) albo Dodaj lub usuń programy (XP).
 3. Wybierz odpowiedni produkt Adobe i kliknij opcję Zmień/Usuń.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby usunąć program.
 5. Powtórz kroki 3 i 4 w odniesieniu do pozostałych produktów Adobe CS3/CS4 i Acrobat 8/9.
 6. Usuń następujące foldery:
  C:\Program Files\Common Files\Adobe\Adobe PCD
  C:\Program Files\Common Files\Adobe\caps
  C:\Program Files\Common Files\Adobe\backup

 7. Wybierz opcje Start > Zamknij. Kliknij opcję Uruchom ponownie i naciśnij przycisk OK.
 8. Zainstaluj produkty Adobe z oryginalnego nośnika.
 9. Uruchom produkty Adobe.

Dodatkowe informacje

Ten błąd może powodować różne problemy, m.in. te wymienione poniżej:

 • Jeśli błąd wystąpi natychmiast po instalacji, oznacza to, że składnik wymaga aktualizacji, aby był zgodny z systemem operacyjnym. Składnik może też wymagać nieco innej konfiguracji w danym systemie.
 • Jeśli aplikacja została wcześniej pomyślnie uruchomiona przynajmniej raz lub była intensywnie używana, problem prawdopodobnie dotyczy zasobu systemowego. (Przyczyną może być mała ilość pamięci, mało miejsca na dysku lub jednoczesne uruchomienie kilku programów). Może to powodować tymczasową awarię systemu licencjonowania lub uszkodzenie trwałych danych licencyjnych.
 • Jeśli podczas procesu instalacji wystąpiła przerwa, może to uniemożliwić prawidłowe działanie systemu licencjonowania.
 • Jeśli użytkownik uczestniczył wcześniej w programie przedpremierowym, to być może zastosowany został tymczasowy numer seryjny, który już wygasł. W takiej sytuacji zobacz Błąd „Licencja na ten produkt wygasła” | CS4, CS5.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto