Narzędzie Account Administration (Zarządzanie kontem)

Czy czytasz odpowiedni artykuł?

Ten artykuł dotyczy programu Digital Publishing Suite. Artykuł dotyczący rozwiązania AEM Mobile można znaleźć tutaj: Account administration.

Dzięki narzędziu Account Administration (Zarządzanie kontem) administrator w Twojej firmie może tworzyć i przydzielać konta. Do konta można przypisać trzy rodzaje ról, które są oparte na identyfikatorach Adobe ID.

Więcej informacji o identyfikatorach Adobe ID można znaleźć w sekcji Korzystanie z identyfikatorów Adobe ID na potrzeby publikacji cyfrowych.

Omówienie kont publikacji DPS i podstawowych zadań zawiera Podręcznik Pierwsze kroki pakietu Adobe DPS (PDF).

Narzędzie Account Administration (Zarządzanie kontem)

A. Konta delegowane, którym przypisano role „Aplikacja” B. Konta delegowane bez przypisanych ról (niezalecane) 

Omówienie kont DPS

Po wykupieniu subskrypcji pakietu Digital Publishing Suite jednemu z kont firmowych zostaje przypisana rola „Administrator”. Konto to zwane jest kontem głównym. Konto główne nie pojawia się w narzędziu Account Administration (Zarządzanie kontem). Konta tego nie można usunąć lub edytować. Nie można użyć konta głównego jako konta aplikacji. Aby opublikować folio, należy użyć odmiennych identyfikatorów Adobe ID.

Po użyciu konta głównego do zalogowania się do narzędzia Account Administration (Zarządzanie kontem) można przydzielać role delegowane innym kontom. Rola delegowana jest powiązana bezpośrednio z kontem głównym. Każde konto delegowane wymaga własnego adresu e-mail. Możesz przydzielić delegowane role w oparciu o istniejący identyfikator Adobe ID, który nie został jeszcze zweryfikowany pod kątem pracy z pakietem DPS lub możesz utworzyć nowy delegowany identyfikator Adobe ID w oparciu o istniejące konto poczty e-mail. Nie możesz jednak utworzyć delegowanego konta z identyfikatora Adobe ID, który został już zweryfikowany pod kątem pracy z pakietem DPS.

Po użyciu identyfikatora Adobe ID (oraz powiązanego z nim adresu e-mail) do obsługi konta delegowanego usunięcie powiązania identyfikatora z kontem jest trudne.

Uwaga:

Adresy e-mail poszczególnych osób należy powiązywać z kontami delegowanymi z zachowaniem ostrożności. Po wykorzystaniu identyfikatora Adobe ID dla konta delegowanego identyfikator ten może zostać użyty do obsługi publikacji cyfrowych wyłącznie w ramach jednej firmy. Usunięcie identyfikatora Adobe ID uniemożliwia wykorzystanie go do obsługi funkcji pakietu DPS.

Identyfikator Adobe ID, który nie jest przypisany do konkretnego konta firmowego nosi nazwę konta twórcy. Konta twórców można tworzyć pod adresem https://digitalpublishing.acrobat.com/CreateAccount.html.

Aby zmienić kontro e-mail powiązane z identyfikatorem Adobe ID, zobacz artykuł Zmiana adresu e-mail powiązanego z identyfikatorem Adobe ID (j. ang.).

Typy ról delegowanych

Po dodaniu konta delegowanego można przypisać temu kontu maksymalnie trzy role.

Administrator

Kontu głównemu zostaje przypisana rola „Administrator”, jednak rolę tę można przypisać także innym kontom. Użytkownik konta, do którego przypisana została rola „Administrator”, może korzystać z narzędzia Account Administration (Zarządzanie kontem).

Aplikacja

Rola „Aplikacja” umożliwia powiązanie niestandardowej przeglądarki z opublikowanymi folio. Dla każdej utworzonej niestandardowej przeglądarki należy użyć odrębnego identyfikatora Adobe ID. Należy unikać używania identyfikatorów Adobe ID poszczególnych osób. Na przykład, jeśli wydajesz kilka czasopism o gotowaniu, możesz utworzyć jeden identyfikator Adobe ID dla grillowania (dps.grillowanie@ugotujtodzis.com), jeden dla kuchni kreolskiej (dps.kuchniakreolska@ugotujtodzis.com) itd.

Konta Aplikacja można używać w celu tworzenia i publikowania folio oraz korzystania z narzędzi analitycznych. Po wskazaniu identyfikatora aplikacji w narzędziu DPS App Builder stworzona aplikacja niestandardowa będzie wyświetlać folia stworzone przy pomocy tego konta.

DPS App Builder

Za pomocą konta DPS App Builder można logować się do narzędzia DPS App Builder i tworzyć niestandardowe przeglądarki. Możesz użyć tego samego identyfikatora Adobe ID dla konta „Aplikacja” jak i konta DPS App Builder. Możesz także utworzyć konto DPS App Builder, które pozwoli Ci tworzyć aplikacje przy pomocy jednego lub kilku kont „Aplikacja”.

Zarządzanie kontami – najlepsze praktyki

Dla najlepszej funkcjonalności zalecamy utworzenie osobnych adresów e-mail dla poszczególnych kont delegowanych w ramach domeny firmowej. Przedstawione poniżej adresy można utworzyć dla firmy publikującej czasopisma o gotowaniu:

 • Konta „Aplikacja”: dps.grillowanie@ugotujtodzis.com, dps.kuchniakreolska@ugotujtodzis.com oraz dps.kuchniafrancuska@ugotujtodzis.com

 • Konto DPS App Builder: dps.builder@ugotujtodzis.com

 • Konto „Administrator”: dps.admin@ugotujtodzis.com

 • Konto delegowane bez przypisanej roli: dps.annakowalska@ugotujtodzis.com

W tym przykładzie jedno konto „DPS App Builder” jest używane do logowania się i publikowania wszystkich trzech aplikacji przeglądarki czasopism. Inną metodą jest przypisanie ról „Aplikacja” i „DPS App Builder” do tego samego konta.

W tym przykładzie dla Jana Kowalskiego utworzono specjalne konto delegowane. Jan używa tego konta do publikowania informacji będących własnością firmy. Jan powinien używać tego konta wyłącznie do tworzenia zawartości dla konkretnego wydawcy.

Narzędzia administracyjnego nie należy używać do tworzenia lub przypisywania identyfikatorów Adobe ID poszczególnych twórców w firmie, z wyjątkiem sytuacji, gdy zachodzi potrzeba ograniczenia użytkowników takich kont do korzystania z narzędzi pakietu DPS wyłącznie na rzecz Twojej firmy. Twórcy indywidualni mogą tworzyć identyfikatory Adobe ID przy pomocy konsoli DPS Dashboard (https://digitalpublishing.acrobat.com/CreateAccount.html).

Konta delegowane są ściśle powiązane z kontem głównym. W przypadku zamknięcia konta głównego zamknięte zostają także wszystkie konta delegowane.

Opłaty za pobieranie zawartości z konta delegowanego są naliczane względem konta głównego. Opłaty za publikowanie zawartości przez użytkowników kont delegowanych są naliczane jako opłaty za pobieranie względem konta głównego.

Migrowanie folio z innych Adobe ID

Jeśli tworzysz folio przy użyciu identyfikatora Adobe ID przed zasubskrybowaniem pakietu DPS, możesz przypisać rolę aplikacji do poprzedniego Adobe ID. Musisz przypisać rolę aplikacji do nowego konta delegowanego i stworzyć nowe folio. Istnieją dwa sposoby, aby dodać artykuły do nowych folio.

 • Jeśli plikom źródłowym nadano strukturę, aby umożliwić importowanie, i utworzono pomocniczy plik sidecar.xml, można łatwo przebudować folio. Zobacz Określanie struktur folderów przy importowaniu artykułów.
 • Użyj polecenia Udostępnij, aby udostępnić folio ze starszego identyfikatora Adobe ID na nowy identyfikator Adobe ID. Następnie użyj polecenia Kopiuj w organizatorze Folio Producer, aby skopiować udostępniane folio do nowego konta. Jeśli udostępniasz z innego komputera, spakuj i przenieś pliki źródłowe, a następnie połącz ponownie artykuły.

Używanie narzędzia Account Administration (Zarządzanie kontem) do przypisywania ról

 1. Zaloguj się do konsoli Dashboard pakietu Adobe Digital Publishing Suite.

 2. Kliknij opcję Account Administration (Zarządzanie kontem).

  Jeśli opcja Account Administration (Zarządzanie kontem) jest nieaktywna, konto używane do logowania nie posiada uprawnień administratora. Jeśli logujesz się za pomocą głównego ID konta i nie masz dostępu do narzędzia Account Administration (Zarządzanie kontem), skontaktuj się z przedstawicielem firmy Adobe lub pomocą techniczną dla klientów z kontem Gold (numery kontaktowe pomocy technicznej można znaleźć po zalogowaniu się do konsoli DPS Dashboard). Po aktywacji konta głównego jego użytkownik może się zalogować i aktywować dodatkowe konta z uprawnieniami administratora.

 3. W panelu Account Administration (Zarządzanie kontem) kliknij opcję Add New Users (Dodaj nowych użytkowników).

 4. W oknie dialogowym Nowi użytkownicy wykonaj jedną z poniższych czynności.

  • W przypadku istniejącego identyfikatora Adobe ID, który nie został jeszcze zweryfikowany pod kątem współpracy z pakietem DPS, określ identyfikator Adobe ID użytkownika, który chcesz zmodyfikować i kliknij przycisk Submit (Wyślij). Jeśli identyfikator Adobe ID został zweryfikowany pod kątem współpracy z pakietem DPS, nie można go dodać.

  • Aby utworzyć nowy identyfikator Adobe ID, najpierw utwórz ważne konto e-mail, ale nie loguj się do żadnych usług pakietu DPS. Kliknij opcję Create A New Adobe ID (Utwórz nowy identyfikator Adobe ID), określ dane i kliknij opcję Create Account (Utwórz konto). Na to konto e-mail zostanie wysłana wiadomość. Kliknij łącze znajdujące się w wiadomości, aby określić hasło i zweryfikować konto.

 5. W panelu Account Administration (Zarządzanie kontem) wybierz użytkownika i kliknij opcję Configure User (Konfiguracja użytkownika).

 6. W kategorii Add Roles (Dodaj role) wskaż typ roli — Application Accounts, DPS App Builder Accounts, Account Administrator (odpowiednio Aplikacja, DPS App Builder lub Administrator konta) — którą chcesz przypisać do konta. Kliknij opcję Enable (Włącz) i uzupełnij wymagane informacje.

  Przypisywanie konta Aplikacja do identyfikatora Adobe ID

Ustawienia konta aplikacji

Podczas edytowania konfiguracji konta Aplikacja można określić ustawienia wpływające na pracę aplikacji, takie jak udostępnianie społecznościowe i analityka.

Store Settings (Ustawienia sklepu)

Podczas edytowania konta Aplikacja można określić wspólny klucz tajny. Wspólny klucz tajny jest wymagany w systemie iOS dla aplikacji przeglądarek subskrypcji oraz dla wszystkich aplikacji ze sklepu Google Play i Sklepu Windows, które zawierają detaliczne folia.

Firma Apple nazywa te informacje wspólnego klucza tajnego „współużytkowanymi danymi szyfrowania” („shared secret”); w Google noszą one nazwę „klucza publicznego” („public key”), natomiast Microsoft nazywa je „nazwą tożsamości pakietu głównego” (Main Package Identity Name). Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania wspólnego klucza tajnego można znaleźć w przewodniku dotyczącym publikacji powiązanych z platformą.

Należy używać tych samych danych wspólnego klucza tajnego dla wszystkich aplikacji na danej platformie. Informacji wspólnego klucza tajnego nie należy zmieniać.

Uwaga:

Po określeniu wspólnego klucza tajnego zaloguj się do konsoli DPS Dashboard, używając do tego konta aplikacji. Zalogowanie się do konsoli Dashboard uwierzytelnia ten wspólny klucz tajny.

W sekcji ustawień sklepu można wskazać adres URL aplikacji iTunes (opcja iTunes Application URL). Ten adres URL jest wykorzystywany w obiegu udostępniania zawartości w serwisach społecznościowych, dzięki czemu użytkownicy mogą pobrać aplikację, jeśli nie jest ona zainstalowana w ich urządzeniu. Należy pamiętać o podaniu tego adresu URL, aby odbiorcy udostępnianego materiału mogli dotknąć łącza i pobrać lub otworzyć aplikację.

Istnieje możliwość uzyskania adresu URL aplikacji iTunes, nawet jeśli firma Apple nie zatwierdziła jeszcze aplikacji. W iTunes Connect kliknij aplikację i użyj łącza View in App Store („Widok w App Store”) lub kliknij ją prawym przyciskiem i wybierz polecenie Kopiuj adres odnośnika.

Ustawienia przeglądarki urządzenia

Sekcja Przeglądarka urządzenia określa zachowanie aplikacji na urządzeniach takich jak tablet iPad.

Enable First Issue Entitlement (Włącz uprawnienia do pierwszego egzemplarza)

Zaznacz tę opcję, aby udostępnić najnowsze folio komercyjne użytkownikom, którzy będą pobierali aplikację na iPada po raz pierwszy. Opcja ta działa tylko w przypadku aplikacji zawierających funkcję zakupu zawartości komercyjnej. Jeśli została zaznaczona, to użytkownik będzie uprawniony do uzyskania folio wydanego z najnowszą datą publikacji.

Jeśli użytkownicy usuną promocyjne folio komercyjne, będą mogli pobrać je ponownie. Jeśli odinstalują i ponownie zainstalują aplikację, mają prawo wyłącznie do pierwotnego folio promocyjnego, a nie ostatnio opublikowanego folio. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule: Pierwsze folio za darmo i cyfrowe zaproszenia do subskrypcji.

Jeśli aplikacja jest przekazywana do firmy Apple, to zaleca się, aby zawierała co najmniej dwa folia komercyjne. Pozwoli to firmie Apple przetestować zakupy w aplikacji.

Enable Article Preview (Włącz podgląd artykułu)

Wybierz opcję „Włącz podgląd artykułu”, aby umożliwić użytkownikom podgląd dowolnego folio komercyjnego zawierającego artykuły oznaczone jako „Bezpłatne” (użyj edytora Folio Producer do oznaczenia folio jako bezpłatnego). Po dotknięciu przez użytkownika obrazu okładki folio komercyjnego z darmowymi artykułami w bibliotece, w panelu podglądu, pod przyciskami Kup i Subskrybuj (jeśli są dostępne), zostanie wyświetlony przycisk Podgląd. Po dotknięciu przez użytkownika przycisku Podgląd wszystkie artykuły oznaczone jako bezpłatne zostaną pobrane wraz z obrazami podglądu chronionego artykułu. Kiedy użytkownik przechodzi w tryb przeglądania lub przesuwania w celu wyświetlenia chronionych artykułów, paywall (panel płatności) zasłania większość każdego chronionego artykułu.

Obecnie funkcja bezpłatnego podglądu artykułów jest dostępna wyłącznie na iPadach, działa wyłącznie w przypadku folio komercyjnych i nie obsługuje folio zawierających sekcje.

Jeśli chodzi o licznik pobrań wydawcy, bezpłatne artykuły są odliczane od limitu pobrań na podstawie liczby bezpłatnych artykułów pobranych oraz całkowitej liczby artykułów w folio komercyjnym. Jeśli folio komercyjne zawiera łącznie 20 artykułów z 5 artykułami z darmowym podglądem, 1 pobranie jest naliczane po przejrzeniu folio przez 4 użytkowników.

Ustawienie Paywall Threshold (Próg paywalla) w sekcji Device Viewer (Przeglądarka urządzenia) umożliwia klientom pobranie i podgląd określonej liczby artykułów oznaczonych jako Metered („mierzone”, czyli limitowane) podczas przeglądania artykułów w folio komercyjnym. Użyj edytora Folio Producer, aby oznaczyć artykuły jako „Metered” (Mierzone). Po osiągnięciu limitu określonego w progu paywalla, gdy użytkownik przejdzie do artykułów Mierzonych lub Chronionych, zostanie wyświetlony komunikat. Próg ustawiony dla aplikacji będzie stosowany do każdego folio. Jeśli próg zostanie ustawiony na wartość 3, to użytkownicy będą mogli wyświetlić podgląd 3 artykułów z pomiarem wykorzystania w każdym folio. Po przejściu do czwartego artykułu z pomiarem zostanie wyświetlony paywall.

Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule dostępnym w serwisie DPS Developer Center, dotyczącym bezpłatnego podglądu artykułów.

Ustawienia aplikacji Content Viewer for Web

Opcje te mają wpływ na zachowanie artykułów wyświetlanych w aplikacji Content Viewer for Web (zwanej też przeglądarką Web Viewer) na komputerze.

Application Name (Nazwa aplikacji)

Nazwa podana w polu Application Name (Nazwa aplikacji) jest wyświetlana na pasku tytułowym, gdy udostępniony artykuł jest otwarty w przeglądarce Web Viewer.

Uwaga:

W ustawieniach sklepu (Store Settings) należy wskazać adres URL aplikacji w serwisie iTunes, dzięki czemu odbiorcy udostępnionej treści zobaczą prośbę o pobranie aplikacji, jeśli nie jest ona zainstalowana w ich urządzeniu.

Enable Content Viewer for Web (Włącz przeglądarkę Content Viewer for Web)

Zaznacz tę opcję, aby umożliwić użytkownikom przeglądanie artykułów w aplikacji Content Viewer for Web (zwanej też przeglądarką Web Viewer) na komputerze. Jeśli chcesz udostępnić artykuły z folio komercyjnych w przeglądarce Web Viewer, użyj edytora Folio Producer, aby ustawić dla nich atrybut Free (Bezpłatne) lub Metered (Mierzone). W przypadku włączenia funkcji Web Viewer otwarcia artykułów są odejmowane od limitu pobrań zgodnie z opisem w sekcji Media społecznościowe — licznik pobrań.

Zaznaczenie opcji Enable Content Viewer for Web (Włącz przeglądarkę Content Viewer for Web) jest warunkiem niezbędnym dla działania funkcji udostępniania społecznościowego.

Uwaga:

Opcja Enable Content Viewer for Web (Włącz przeglądarkę Content Viewer for Web) jest niedostępna dla kont próbnych.

Hosting URL (Adres URL hosta)

Określ adres URL hosta tylko wtedy, gdy chcesz osadzić udostępnioną treść przeglądarki Web Viewer w ramce IFRAME we własnym serwisie WWW. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule dotyczącym osadzonej przeglądarki Web Viewer.

Redirect URL (Adres URL przekierowania)

Jeśli nie będzie można znaleźć udostępnionego artykułu, użyty zostanie określony przez użytkownika adres URL przekierowania. Utwórz stronę internetową z informacją na temat swojej aplikacji.

Enable Fulfillment Limit (Włącz ograniczenie realizacji)

Opcja ta jest przydatna do ograniczenia ogólnej liczby artykułów, jakie mogą zostać wyświetlone w przeglądarce Web Viewer. Po osiągnięciu tego limitu użytkownik próbujący wyświetlić udostępniony artykuł w przeglądarce Web Viewer na komputerze zostanie przekierowywany do adresu URL określonego w polu Fulfillment Limit Reached (Osiągnięto limit realizacji). Utwórz stronę internetową z informacją na temat swojej aplikacji.

Enable Paywall (Włącz paywall)

Dla artykułów zawartych w folio komercyjnym wyświetlanych w przeglądarce Web Viewer można ustawić paywall. W edytorze Folio Producer można oznaczyć artykuł jako Free (Bezpłatny), Metered (Mierzony) lub Protected (Chroniony). W przypadku folio komercyjnych użytkownicy nie będą mogli przeglądać artykułów chronionych w przeglądarce Web Viewer; artykuły z pomiarem wykorzystania można będzie przeglądać do momentu osiągnięcia progu paywalla. Po osiągnięciu przez użytkowników limitu artykułów z pomiarem wykorzystania zostanie wyświetlona strona paywalla z komunikatem i łączem określonym przez autora folio. Użytkownicy mogą przeglądać artykuły bezpłatne, nawet jeśli został osiągnięty próg paywalla. Próg ustawiony dla aplikacji będzie stosowany do każdego folio. Jeśli próg zostanie ustawiony na wartość 3, to użytkownicy będą mogli przeczytać 3 artykuły z pomiarem wykorzystania w każdym folio. Po przejściu do czwartego artykułu z pomiarem zostanie wyświetlony paywall.

Jeśli nie włączono paywalla, artykuły bezpłatne lub artykuły z pomiarem wykorzystania będzie można wyświetlać w przeglądarce Web Viewer bez progu paywalla.

Uwaga:

Jeśli folio zostało opublikowane ze statusem Bezpłatne, użytkownicy mogą przeglądać wszystkie zawarte w nim artykuły, nawet jeśli są one oznaczone jako Chronione lub Z pomiarem.

Paywall Button URL (Adres URL przycisku na paywallu)

Wskaż adres URL strony, za pośrednictwem której możesz poinformować użytkowników o opcjach pobierania i kupna twojej aplikacji. Niektórzy wydawcy tworzą stronę internetową z informacjami o aplikacji, a inni określają adres URL aplikacji w ramach iTunes.

Paywall Text (Tekst na ekranie płatności)

Napisz krótką wiadomość, która będzie wyświetlana na ekranie płatności. Możesz np. poinformować o osiągnięciu limitu otwartych artykułów i możliwości kliknięcia łącza do strony z informacjami na temat aplikacji.

Włączanie zabezpieczonej zawartości (tylko wersja Enterprise)

Wybranie opcji „Enable Secure Content” (Włącz zawartość zabezpieczoną) i opublikowanie folio z zaznaczoną opcją „Encrypt Folio” (Szyfruj folio) spowoduje zabezpieczenie zawartości tych folio zarówno w chmurze, jak i na urządzeniach z systemem iOS.

Opcję należy zaznaczyć tylko w przypadku, gdy aplikacja zawiera poufne lub zastrzeżone informacje. Na bezpiecznym koncie nie są dostępne funkcje udostępniania społecznościowego, przeglądarki Web Viewer ani pobierania w tle. Opcji należy używać tylko do aplikacji z bezpośrednimi uprawnieniami oraz do komercyjnych folio publikowanych przy użyciu wersji 30 i nowszych.

Szczegółowe informacje: Bezpieczna zawartość na koncie DPS.

Określanie informacji analitycznych

Edytując konto Aplikacja, można określić informacje niezbędne do skonfigurowania konta narzędzi analitycznych firmy Omniture. Dane użytkowników pobierających zawartość są gromadzone automatycznie i dostępne dla subskrybentów wersji Professional oraz Enterprise. Konfiguracja funkcji analitycznych jest nieco różna dla subskrybentów wersji Professional oraz Enterprise.

Professional

Wprowadzanie danych w polu Analityka jest opcjonalne. Subskrybenci wersji Professional będący użytkownikami SiteCatalyst mogą skorzystać z opcji transferu danych analitycznych do odpowiedniego pakietu raportowego na koncie SiteCatalyst. Jeśli nie posiadasz konta SiteCatalyst, nie podawaj danych raportu. Dane analityczne gromadzone są w ramach wewnętrznego konta firmy Adobe.

Enterprise

Posiadacze wersji Enterprise są proszeni o podanie niepowtarzalnej nazwy pakietu raportowego, a jeśli mają już konto SiteCatalyst, dodatkowo mogą podać także nazwę przedsiębiorstwa. Jeśli masz konto SiteCatalyst, podaj nazwę przedsiębiorstwa (Company Name) w dokładnie takiej postaci, jaką wprowadzono w serwisie SiteCatalyst. Pozwoli to na powiązanie pakietu raportowego z odpowiednim przedsiębiorstwem.

Uwaga:

Określając pakiet raportowania, nie należy podawać zarezerwowanych przedrostków: adp.ln, adp.da lub adp.sj.

Po wysłaniu informacji SiteCatalyst proces konfigurowania konta funkcji analitycznych firmy Omniture dla aplikacji użytkownika może potrwać do pięciu dni roboczych. Zobacz: Funkcje analityczne firmy Omniture.

Wyrażenie zgody na otrzymywanie statusu pakietu realizacji

Klikając opcję Account Settings (Ustawienia konta) na górze okna narzędzia Account Administration (Zarządzanie kontem), można włączyć powiadomienia e-mail dotyczące statusu pakietów realizacji.

Podaj adres e-mail, aby otrzymywać powiadomienia o statusie pakietu realizacji.

Więcej informacji zawiera temat Powiadomienia o zmianie statusu pakietów realizacji.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto