Zarządzanie artykułami

Użyj menu panelu Folio Builder, aby aktualizować, kopiować i zmieniać nazwy artykułów.

Menu panelu Folio Builder

Zmiana właściwości artykułu

Właściwości artykułu określone przez użytkownika dyktują sposób jego wyświetlania w przeglądarce. Właściwości artykułu można zmienić za pomocą opcji Właściwości artykułu, w panelu Folio Builder lub w narzędziu Folio Producer Editor. Podczas importowania artykułów lub w późniejszym terminie można również skorzystać z pliku sidecar.xml file, aby zastosować metadane do wszystkich artykułów w folio.

Właściwości artykułu

A. Opis B. Kicker C. Tytuł D. Autor 

 1. Zaznacz artykuł w panelu Folio Builder.

 2. Wybierz polecenie Właściwości artykułu z menu panelu Folio Builder.

 3. Określ następujące opcje i kliknij przycisk OK.

  Tytuł

  Określ tytuł artykułu, który ma pojawić się w przeglądarce. Wartość Tytuł różni się od Nazwy artykułu, która pojawia się w panelu Folio Builder. Do tworzenia łączy pomiędzy artykułami służy Nazwa artykułu. Tytuł jest widoczny w spisie treści oraz w widokach nawigacji folio. Maksymalna liczba znaków tytułu wynosi 60.

  Autor

  Podaj imię i nazwisko autora. Maksymalna liczba znaków nazwy autora wynosi 40.

  Kicker

  Część tytułowa magazynu, taka jak „Recenzje”, „Artykuł główny”, „Od redakcji”. Podtytuł jest widoczny w spisie treści oraz w widokach nawigacji folio. Maksymalna liczba znaków podtytułu wynosi 35.

  Opis

  Opisz artykuł. Opis jest wyświetlany, kiedy folio jest przeglądane w trybie przeglądarki. Opis jest widoczny w spisie treści oraz w widokach nawigacji folio. Maksymalna liczba znaków opisu wynosi 120.

  Reklama

  Zaznacz tę opcję, aby oznaczyć artykuł jako reklamę w celu uzyskania danych analitycznych do raportu.

  Ukryj dla spisu treści

  Zaznacz tę opcję, aby zablokować wyświetlanie dokumentu w przypadku, gdy użytkownik dotknie przycisk spisu treści na pasku nawigacyjnym przeglądarki.

  Płynne przewijanie

  W kolumnie Płynne przewijanie określ, czy każdy artykuł przewija się płynnie, czy poprzez przyciąganie do strony. Płynne przewijanie działa tylko w płaszczyźnie pionowej przy przesuwaniu palcem w górę i w dół. Dokument nie może zawierać wielu stron. Ustawienie Płynne przewijanie można ustawić dla orientacji tylko poziomej, tylko pionowej lub obydwu orientacji układu. Zobacz Artykuły z funkcją płynnego przewijania.

  Tylko przesuwanie w poziomie

  Gdy dla danego artykułu zaznaczysz opcję Tylko przesuwanie w poziomie, użytkownicy przeglądają artykuł przesuwając w lewo i w prawo, a nie do góry i w dół. Wcześniej opcja ta nazywała się „Spłaszcz”. Zobacz Przesuwanie artykułów palcem w płaszczyźnie poziomej.

  Podgląd Spisu treści

  Gdy użytkownik puknie przycisk Spis treści w pasku nawigacji przeglądarki, obok każdego artykułu pojawi się ikona spisu treści o wymiarze 70x70 pikseli. Domyślna ikona spisu treści generowana jest automatycznie z pierwszej strony artykułu. Aby użyć innej ikony, kliknij ikonę folderu i wybierz plik PNG. Użyj plików PNG o wymiarach 70x70 pikseli. Aby użyć obrazów większych niż 70x70, dodaj je do folderów artykułów i zaimportuj je.

  Spis treści przeglądarki

 4. Aby zmienić dodatkowe właściwości artykułu, które są niedostępne w oknie Właściwości artykułu, należy skorzystać z narzędzia Folio Producer Editor. Wybierz pozycję Folio Producer z menu panelu, aby otworzyć narzędzie Folio Producer Organizer. Zaznacz folio, a następnie wybierz opcję Otwórz. Następnie zaznacz artykuł i dokonaj edycji poniższych właściwości. Zobacz Folio Producer Editor.

  Kolejność

  Wpisz liczby, aby zmienić kolejność artykułów

  Zablokowane

  Zablokuj artykuł, tak aby nie można go było aktualizować.

  Priorytet pobierania

  Podczas pobierania przez klientów niestandardowej przeglądarki mogą oni wyświetlać plik już w trakcie jego pobierania. Jeśli nie zmienisz priorytetu pobierania, artykuły będą pobierane od pierwszego do ostatniego.

  Znaczniki

  Znaczniki wyświetlane są w przeglądarce w trybie Przeglądaj. Maksymalna liczba znaków znaczników wynosi 75.

  Dostęp do artykułu

  Ta opcja określa, czy artykuł jest dostępny w przeglądarce Web Viewer, gdy jest udostępniany, a także czy włączony jest podgląd artykułu. Jeśli wersja przeglądarki folio to 26 lub nowsza, a artykuły zawarte w folio są aktualizowane w panelu Folio Builder, można wybrać opcję Bezpłatne, Mierzone lub Chronione. W przypadku przeglądarki folio w wersji 25 lub starszej można wybrać opcję Mierzony lub Chroniony.

  • Gdy artykuł jest oznaczony jako Chroniony, nie jest możliwy jego podgląd w przeglądarce Web Viewer ani w folio komercyjnym z włączonym podglądem artykułów.
  • Gdy artykuł jest oznaczony jako Mierzony, zostaje on umieszczony na serwerze w celu przeglądania w przeglądarce Web Viewer. Klienci mogą przeglądać artykuły mierzone w przeglądarce Web Viewer lub w folio komercyjnym z włączonym podglądem artykułów, o ile nie został osiągnięty próg paywalla ustawiony przez wydawcę.
  • Gdy artykuł jest oznaczony jako Bezpłatny (tylko w wersji 26 i nowszych), możliwy jest jego podgląd w przeglądarce Web Viewer oraz w folio komercyjnym z włączonym podglądem artykułów. Przeglądanie bezpłatnych artykułów nie jest naliczane w kontekście progu paywalla.

  Więcej informacji: Korzystanie z udostępniania społecznościowego oraz Metody oferowania bezpłatnej zawartości.

  Zezwalaj na dostęp do informacji o uprawnieniach

  Artykuł HTML może korzystać z odwołań do interfejsu Reading API. (W panelu Overlays opcja ta nosi nazwę „Zezwalaj na dostęp API”). Ta sama opcja jest dostępna również w przypadku nakładek zawartości WWW. Więcej informacji: Rozszerzanie pakietu DPS za pomocą języków HTML i JavaScript.

  Sekcja

  W przypadku podzielenia folio na sekcje, takie jak Sport, Biznes i Moda, należy podać nazwę sekcji dla każdego artykułu w folio. Maksymalna liczba znaków dla sekcji wynosi 60. Zobacz temat Tworzenie sekcji.

Edytowanie i aktualizacja artykułu

Gdy tworzysz artykuł lub układ artykułu, zawartość dokumentu programu InDesign jest wysyłana do przestrzeni roboczej na serwerze. Gdy edytujesz i zapisujesz dokument, który jest częścią artykułu, zmiany zapisywane są tylko lokalnie do czasu aktualizacji tego artykułu. Można zaznaczyć i zaktualizować jednocześnie wiele artykułów.

 1. Aby edytować dokument, dwukrotnie kliknij układ w panelu Folio Builder i wprowadź zmiany. Do otwarcia dokumentu możesz użyć dowolnej metody.

  Aby edytować dokument artykułu, nie musisz być zalogowany lub podłączony do Internetu.

 2. Po zakończeniu edycji i zapisaniu dokumentu zaloguj się do panelu Folio Builder i zaznacz artykuł, który zawiera wyedytowany przez ciebie dokument.

  Jeśli edytowano pliki źródłowe wielu artykułów, przytrzymaj klawisze Shift lub Ctrl/Command, aby wybrać wiele artykułów do zaktualizowania.

 3. Wybierz polecenie Uaktualnij z menu panelu Folio Builder.

Gdy aktualizujesz artykuł, aktualizowane są obydwa układy. Jeśli chcesz, aby zaktualizowany artykuł był dostępny w opublikowanej aplikacji przeglądarki, użyj Organizatora narzędzia Folio Producer do zaktualizowania folio.

Uwaga:

Jeśli używasz tego samego dokumentu źródłowego w wielu folio, pamiętaj o zaktualizowaniu artykułu w każdym z tych folio.

Kopiowanie artykułu do innego folio

Po utworzeniu artykułu bazującego na dokumencie, nie musisz tworzyć kolejnego artykułu, jeśli chcesz, aby pojawił się on w innym folio. Możesz natomiast skopiować artykuł z jednego folio do drugiego.

 1. W panelu Folio Builder otwórz folio zawierające dany artykuł i zaznacz go.

 2. Wybierz polecenie Kopiuj do z menu panelu Folio Builder.

 3. W oknie dialogowym Kopiuj do wybierz folio docelowe, a następnie kliknij przycisk OK.

Do kopiowania artykułów pomiędzy folio możesz również użyć narzędzia Folio Producer. Oprócz tego, aby skopiować całe folio, możesz użyć polecenia Kopiuj w organizatorze Folio Producer.

Zmiana nazwy artykułu

Zmieniając nazwę artykułu, ryzykujesz zerwanie łączy, których miejscem docelowym jest artykuł o zmienionej nazwie.

 1. Zaznacz artykuł w panelu Folio Builder.

 2. Wybierz polecenie Zmień nazwę z menu panelu Folio Builder, a następnie wpisz inną nazwę.

Usuwanie artykułu

Gdy usuwasz artykuł, usuwasz go z folio i z przestrzeni roboczej na serwerze. Źródłowe dokumenty programu InDesign nie są jednak usuwane.

 1. Zaznacz artykuł w panelu Folio Builder.

 2. Kliknij przycisk Kosz, a następnie opcję Usuń.

Zmiana kolejności artykułów

Aby zmienić kolejność artykułów, przeciągnij je i upuść w panelu Folio Builder lub użyj Edytora narzędzia Folio Producer. Zobacz Folio Producer Editor.

Do zmiany artykułów i aktualizacji metadanych można również użyć pliku pomocniczego sidecar.xml. Zobacz Tworzenie pliku pomocniczego metadanych do importowania artykułów.

W przypadku przeniesienia dokumentów źródłowych artykułu do nowej lokalizacji lub do innego komputera, można połączyć je ponownie z układami artykułu w panelu narzędzia Folio Builder.

 1. Jeśli pliki zostały przeniesione do innego komputera, należy upewnić się, że zostały ponownie połączone z artykułem. Należy także upewnić się, że nakładki interaktywne wskazują prawidłową ścieżkę do pliku lub folderu.

  Jeśli dana nakładka wskazuje nieprawidłową ścieżkę, po utworzeniu artykułu zostanie wyświetlony komunikat o „nieprawidłowej lokalizacji zasobu”.

 2. W menu panelu narzędzia Folio Builder wybierz polecenie Relink (Połącz ponownie).

 3. Wskaż lokalizacje plików do połączenia z jednym lub oboma układami.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto