Tworzenie aplikacji DPS dla urządzeń iPad i iPhone

Czy czytasz odpowiedni artykuł?

Ten artykuł dotyczy programu Digital Publishing Suite. Artykuł dotyczący rozwiązania AEM Mobile można znaleźć tutaj: Building apps for iOS.

Narzędzie DPS App Builder umożliwia tworzenie niestandardowych aplikacji przeglądarek dla urządzeń iPad albo dla urządzeń iPad oraz iPhone. Jeśli wskażesz poprawne pliki i podasz informacje, program DPS App Builder wygeneruje zarówno aplikację deweloperską, jak i przeznaczoną do dystrybucji. Aplikacja deweloperska przeznaczona jest do wykonywania testów. Jeśli aplikacja deweloperska działa poprawnie, prześlij ją jako plik .zip do sklepu Apple Store.

Informacje takie jak certyfikaty i hasła nie są zapisywane na serwerze firmy Adobe. Na serwerze firmy Adobe przechowywane są jedynie pliki aplikacji.

Wymagania programu DPS App Builder dotyczące tworzenia aplikacji przeglądarek dla systemu iOS

Wymagania systemowe

 • Mac OSX 10.7 lub nowsza wersja

 • Połączenie z Internetem

 • DPS App Builder

 • Ważny identyfikator Adobe ID, któremu przypisano rolę DPS App Builder za pomocą narzędzia Account Administration (Zarządzanie kontem) — wersja Professional lub Enterprise

Tworzenie własnej aplikacji przeglądarki

 1. Uzyskaj wymagane pliki oraz informacje. Zobacz Listy kontrolne dla niestandardowych aplikacji przeglądarki.

 2. Pobierz i zainstaluj aplikację DPS App Builder. Podczas aktualizacji programu DPS Desktop Tools aplikacja DPS App Builder jest instalowana automatycznie.

 3. Uruchom program DPS App Builder i zaloguj się przy użyciu identyfikatora Adobe ID.

  Identyfikator Adobe ID, którego używasz do logowania się do aplikacji DPS App Builder, może być inny niż ten, którego używasz w celu podania identyfikatora tytułu (pole Title ID) w panelu App Details (Szczegóły aplikacji).

  Narzędzie Account Administration (Zarządzanie kontem) pozwala użytkownikowi lub administratorowi przypisywać rolę DPS App Builder do konkretnego identyfikatora Adobe ID. Zobacz Narzędzie Account Administration (Zarządzanie kontem).

 4. Kliknij opcję New (Nowy), wybierz system iOS, a następnie wybierz opcję „iPad” lub „iPad i iPhone” (nie można wybrać tylko platformy iPhone). Kliknij przycisk Dalej.

 5. Określ wymagane pliki i informacje.

Uwaga:

(Professional/Enterprise) Aby utworzyć aplikację z pojedynczym folio, zaznacz je w panelu Folio Builder i wybierz polecenie Create App (Utwórz aplikację) z menu panelu. Upewnij się, że konto użyte do utworzenia tego folio ma przypisaną zarówno rolę „Aplikacja”, jak i „DPS App Builder”.

Panel App Details (Szczegóły aplikacji)

W panelu App Details (Szczegóły aplikacji) można podać nazwę przeglądarki oraz szczegóły dotyczące identyfikatora konta.

App Name (Nazwa aplikacji)

Podaj nazwę przeglądarki, która będzie wyświetlana na iPadzie pod ikoną aplikacji. Staraj się użyć maks. 13 znaków, aby uniknąć skracania nazw.

Uwaga:

Aby sprawdzić nazwę aplikacji na tablecie iPad, otwórz stronę internetową w przeglądarce Safari na iPadzie, wybierz polecenie Dodaj do ekranu powitalnego z menu Safari i wpisz wybraną nazwę aplikacji Viewer. Jeśli nazwa zostanie skrócona, użyj krótszej nazwy.

App Version (Wersja aplikacji)

Określ najnowszą przeglądarkę.

Program DPS App Builder zawiera poprzednią wersję jako kopię zapasową. Używając wersji 28 można na przykład utworzyć przeglądarkę w wersji 27, która obsługuje system iOS 5 oraz urządzenia iPad 1. Natomiast przeglądarka w wersji 28 będzie obsługiwać funkcje systemu iOS 7, ale nie systemu iOS 5.

App Type (Typ aplikacji)

Określ typ przeglądarki (zobacz: Typy niestandardowych aplikacji przeglądarki). Dostępność niektórych opcji zależy od typu konta użytkownika.

Multi Folio (Folio z wieloma wersjami)

Aplikacja przeglądarki wielu folio zawiera bibliotekę, dzięki której użytkownicy mogą pobierać treści zamieszczone w usłudze Adobe Distribution Service.

Built-in Single Edition App (Wbudowana aplikacja Single Edition)

Aplikacja pojedynczego folio zawiera wbudowaną zawartość. W przypadku wybrania tej opcji zostanie wyświetlona pozycja Exported Folio (Wyeksportowane folio). Wskaż utworzony plik .zip, korzystając z opcji Eksportuj w narzędziu Folio Producer Organizer. Jeśli wybrano iPhone, ta opcja jest niedostępna.

Multi Folio with Entitlement (Wiele folio z obsługą uprawnień)

(Tylko wersja Enterprise) Można stworzyć aplikację przeglądarki wykorzystującą serwer uprawnień w celu ustalenia, którzy użytkownicy mogą pobierać treści. Jeśli zaznaczysz tę opcję, używasz własnej usługi wymagającej subskrypcji. Skonsultuj się z firmą Apple. Aplikacji tylko z uprawnieniem nie można udostępnić dla funkcji Kiosk.

Multi Folio with iTunes Subscription (Folio z wieloma wersjami i subskrypcją iTunes)

Można stworzyć aplikację przeglądarki wykorzystującą model subskrypcji sklepu Apple App Store.

Multi Folio with Entitlement and iOS Subscription (Folio z wieloma wersjami i obsługą praw dostępu oraz subskrypcji w systemie iOS)

(Tylko wersja Enterprise) Można stworzyć aplikację przeglądarki wykorzystującą serwer uprawnień w celu ustalenia, którzy użytkownicy mogą pobierać treści. Klienci mogą zasubskrybować treści za pośrednictwem usługi subskrypcji użytkownika lub za pośrednictwem sklepu Apple App Store.

Adobe Content Viewer

Utwórz wersję aplikacji Adobe Content Viewer zamiast pobierać ją ze sklepu App Store. Zobacz Tworzenie niestandardowej wersji aplikacji Adobe Content Viewer na iPada.

Title (Tytuł — widok biblioteki)

Podaj tytuł, który będzie wyświetlany w górnej części biblioteki przeglądarki. Aby uzyskać najlepsze wyniki, użyj maks. 35 znaków.

Title ID (Identyfikator tytułu)

Wybierz odpowiedni identyfikator Adobe ID dla swojej aplikacji. Podaj ten sam identyfikator Adobe ID, którego używasz do tworzenia folio dla danej aplikacji. Wartość pola Title ID aplikacji może być inna od wartości identyfikatora Adobe ID używanego do logowania się do narzędzia DPS App Builder.

Optional URL Scheme (Opcjonalny schemat URL)

Określ niestandardowy schemat URL, który będzie uruchamiać aplikację przeglądarki z poziomu programu Safari i innych. Aby zapewnić jego niepowtarzalność, firma Apple zaleca użycie odwróconego formatu domeny (com.wydawca.wydanie). W celu uzyskania najlepszych wyników w zakresie udostępniania społecznościowego na Twitterze firma Adobe poleca użycie 32 lub mniej znaków.

Załóżmy np., że jako schemat adresu URL wskażesz „com.sportspub.kayaking”. Jeśli na swojej stronie internetowej osadzisz łącze „com.sportspub.kayaking://”, to kliknięcie tego łącza z poziomu przeglądarki na urządzeniu mobilnym otworzy aplikację przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową Apple dla deweloperów.

Exported Folio (Wyeksportowane folio)

Jeśli jako typ aplikacji wybrano opcję Built-in Single Edition App (Wbudowana aplikacja do obsługi pojedynczych wersji), należy wskazać plik .zip, który zostanie wbudowany w przeglądarkę. Aby utworzyć plik .zip, należy użyć opcji Export w narzędziu Folio Producer Organizer. Zobacz Eksport dla przeglądarek pojedynczego folio. (Zamiast wyeksportowanego pliku .zip można wybrać folio w panelu Folio Builder i kliknąć pozycję Utwórz aplikację.)

Opcjonalnie: Privacy Policy URL (adres URL do zasad ochrony prywatności)

Po określeniu adresu URL zasad prywatności „Zasady prywatności” pojawiają się w menu ustawień biblioteki. Jeśli użytkownik dotknie pozycji Zasady prywatności, strona internetowa zostanie wyświetlona w przeglądarce wewnątrz aplikacji

Optional Welcome Screen (Opcjonalny ekran powitalny urządzenia)

— tylko wersja Enterprise, Ekran powitalny to przezroczysty widok WWW, który prezentuje treść HTML wybraną przez wydawcę. Taka zawartość HTML pojawia się przy pierwszym uruchomieniu aplikacji po jej zainstalowaniu przez klienta albo po pierwszym uruchomieniu po aktualizacji. Na ekranie powitalnym można na przykład zachęcić użytkowników do utworzenia konta lub przejrzenia podglądu wydania, poprosić o zaakceptowanie warunków użytkowania albo udzielić podstawowych informacji o aplikacji. Ekran powitalny ma pełny dostęp do interfejsu API języka JavaScript dla biblioteki/sklepu, co pozwala w pełni sterować jego funkcjonalnością. 

Wskaż plik .zip zawierający pliki HTML. Jeśli aplikacja obsługuje zarówno iPady, jak i iPhone’y, to pliki HTML powinny wyświetlać zawartość dostosowaną do rozmiaru obu tych typów urządzeń. Instrukcje i przykłady plików HTML można znaleźć w artykule na temat ekranu powitalnego w serwisie DPS Developer Center.

Opcje zaawansowane

Enable PDF Zooming (Zezwalaj na powiększanie PDF)

Zaznacz tę opcję, aby zezwolić użytkownikom na powiększanie palcami stron nieinteraktywnych. Podczas tworzenia folio upewnij się, że jako format obrazu wybrana jest opcja PDF.

Enable Favorites (Włącz Ulubione)

Wybierz tę opcję, aby umożliwić użytkownikom oznaczanie ulubionych artykułów w aplikacji. Po jej włączeniu w prawym górnym rogu paska nawigacji przeglądarki pojawi się ikona Ulubione. Opcja Ulubione nie jest jeszcze dostępna dla przeglądarki urządzenia iPhone.

Enable Auto Hiding of Folio Scrollbars (Włącz automatyczne ukrywanie pasków przewijania folio)

Domyślnie po prawej stronie artykułów w folio wyświetlany jest pasek przewijania o szerokości 6 pikseli. Jeśli wybierzesz tę opcję, pasek przewijania pojawi się tylko podczas przewijania przez użytkownika w danym artykule.

Always Open Background Downloaded Issue (Zawsze otwieraj wydanie pobrane w tle)

Jeśli opcja ta jest zaznaczona, folia pobrane w tle od ostatniej sesji są otwierane wraz z uruchomieniem aplikacji. Jeśli opcja ta nie jest zaznaczona, ostatnio przeglądanie folio zostanie otwarte w miejscu, w którym przerwano czytanie. Ta opcja jest szczególnie użyteczna w przypadku dzienników i tygodników.

Enable Left and Right Hot Zone Navigation (Włącz nawigację po za pomocą lewych i prawych stref aktywnych)

W przypadku wybrania tej opcji po obu stronach artykułu (lub strony, jeśli artykuł można przewijać wyłącznie w poziomie) pojawią się niewidoczne strefy aktywne. Dotknięcie strefy aktywnej powoduje przejście do poprzedniego lub następnego artykułu. Strefy aktywne są szczególnie przydatne w przypadku nakładek pełnoekranowych, takich jak pokazy slajdów. Strefy aktywne są włączone dla przeglądarek iPad i iPhone.

Jeśli w strefie aktywnej pojawi się przycisk, dotknięcie strefy aktywuje go. W przypadku innych nakładek, które pojawią się w obszarze strefy aktywnej, dotknięcie danego obszaru spowoduje tylko uruchomienie strefy aktywnej.

Enable Hot Zone to Display Folio View Controls (Włącz strefę aktywną, aby wyświetlić elementy sterowania wyświetlaniem folio)

Dotknięcie strefy aktywnej zarówno na górze, jak i na dole strony spowoduje wyświetlenie pasków nawigacji (zwanych też „HUDem”). Dotknięcie jakiegokolwiek obszaru poza strefami aktywnymi nie będzie skutkować wyświetleniem pasków nawigacji. Strefy aktywne są włączone dla przeglądarek iPad i iPhone.

Przyciski mają priorytet nad strefami aktywnymi widoku folio, strefy aktywne widoku folio mają priorytet nad lewą i prawą strefą, a strefy aktywne widoku folio mają priorytet nad wszelkimi nakładkami, które nie są przyciskami.

Hide Top Navigation Bar in Folio View (Ukryj górny pasek nawigacji w widoku folio)

W przypadku zaznaczenia tej opcji dotknięcie artykułu przez użytkownika powoduje wyświetlenie tylko dolnego paska nawigacji. Dzięki temu wydawcy mogą utworzyć niestandardowy pasek nawigacji na wszystkich stronach artykułów w celu ułatwienia przeglądania zawartości folio.

Enable Auto Folio Archiving (Włącz automatyczną archiwizację folio)

Wybór tej opcji włącza automatyczne archiwizowanie folio, gdy klient pobierze maksymalną liczbę dozwolonych folio. Wskaż, czy archiwizacja ma być domyślnie włączona. Klienci mogą użyć ustawień urządzenia, aby włączyć lub wyłączyć automatyczną archiwizację. Określ również maksymalną liczbę folio pobranych (od 6 do 90) dla twojej aplikacji przeglądarki. Gdy zostanie osiągnięta liczba progowa, najwcześniejszej zaktualizowane folio zostaną automatycznie zarchiwizowane. Klienci nie mogą zmienić liczby progowej. Klienci mogą ponownie pobrać każde zarchiwizowane folio.

Enable Caching of Library Information (Włącz przechowywanie danych biblioteki w pamięci podręcznej)

Wybierz tę opcję, aby przechowywać dane folio – takie, jak jego cena – w pamięci podręcznej. Włączenie tej funkcji zaowocuje zwiększeniem wydajności w aplikacjach z dużymi bibliotekami, ponieważ przeglądarka nie będzie kontaktować się z serwerem Apple przy każdej próbie wczytania biblioteki. Należy jednak pamiętać, że po wybraniu tej opcji folio może zawierać nieaktualne dane. Na przykład – jeśli wybierzesz tę opcję i zmienisz cenę detaliczną folio, w bibliotece będą wyświetlane nieprawidłowe informacje. Ta opcja jest obecnie dostępna wyłącznie w aplikacjach oferowanych w ramach subskrypcji.

Hide Sign In Button in Library (Ukryj przycisk „Zaloguj się” w bibliotece) — tylko wersja Enterprise

Domyślnie przycisk Zaloguj się jest wyświetlany w lewym górnym rogu biblioteki w aplikacjach subskrybowanych w ramach uprawnień niestandardowych. Jeśli biblioteka niestandardowa zapewnia inną możliwość logowania, można ukryć przycisk Zaloguj się.

Hide Folio Update Prompt (Ukryj monit o aktualizację folio)

Zaznaczenie tej opcji powoduje, że gdy użytkownik dotknie obrazu okładki w bibliotece, aktualizacja folio zostanie pobrana i zastosowana bez pytania użytkownika, czy chce ją zaakceptować, czy pominąć. Przykładem zastosowania tej opcji może być aplikacja sprzedażowa, przeznaczona dla pracowników handlowych, którzy muszą zawsze mieć najnowszą wersję zawartości.

Jeśli użytkownik korzysta z połączenia WiFi, aktualizacja folio jest konieczna, aby można je było wyświetlić. W przypadku połączeń przez sieci komórkowe aktualizacja folio jest opcjonalna. Jeśli nie ma połączenia z siecią, użytkownicy mogą nadal wyświetlić starszą wersję folio. Jeśli folio zostanie zaktualizowane w chwili, gdy użytkownik je przegląda, aplikacja wyświetli monit o aktualizację.

Hide Subscribe Button in Library (Ukryj przycisk „Zasubskrybuj” w bibliotece) — tylko wersja Enterprise

Domyślnie przycisk Zasubskrybuj jest wyświetlany w lewym górnym rogu biblioteki w aplikacjach subskrybowanych. Przycisk ten można ukryć.

Auto-Download Latest Entitled Folio on First Launch (Przy pierwszym uruchomieniu automatyczne pobierz najnowsze folio, do którego użytkownik ma uprawnienia)

Jeśli opcja ta jest zaznaczona, ostatnie folio z dostępnymi uprawnieniami zostaje pobrane automatycznie przy uruchamianiu aplikacji. Użyj narzędzia Account Administration (Zarządzanie kontem), aby bezpłatnie udostępnić ostatnio wydane folio komercyjne użytkownikom, którzy po raz pierwszy pobierają aplikację. Opcja ta działa tylko w przypadku aplikacji obejmujących zawartość komercyjną.

Auto-Open Latest Entitled Folio After Download (Po pobraniu automatycznie otwórz najnowsze folio, do którego użytkownik ma uprawnienia)

W przypadku zaznaczenia opcji „Auto-download latest entitled folio on first launch” (Automatyczne pobierz najnowsze uprawnione folio przy pierwszym uruchomieniu) opcja automatycznego otwierania jest domyślnie zaznaczona, dzięki czemu początkujący czytelnicy mogą pobrać aplikację i od razu przeczytać najnowsze folio. W przypadku wyłączenia opcji automatycznego otwierania użytkownicy zobaczą pobierane folio w bibliotece, jednak aby je otworzyć, należy dotknąć obrazu jego okładki. W ten sposób wydawca może umieścić na banerze komunikat informujący początkujących czytelników o tym, że pobierają bezpłatne folio.

Enable Rate the App Dialog (Włącz okno dialogowe Oceń aplikację)

Wybierz tę opcję, aby wyświetlić monit „Oceń aplikację”, gdy użytkownicy uruchomią tę aplikacją określoną liczbę razy. Jeśli ustawisz wartość pola Rate the App Dialog Count (Liczba uruchomień do monitu „Oceń aplikację”) na 5, okno dialogowe z prośbą o ocenę zostanie wyświetlone przy piątym uruchomieniu aplikacji. Jeśli użytkownik naciśnie przycisk „Przypomnij później”, monit zostanie wyświetlony ponownie przy następnym uruchomieniu aplikacji.

Określ 9-cyfrowe ID własnej aplikacji. Aby uzyskać ID aplikacji, zaloguj się do serwisu itunesconnect.apple.com, kliknij pozycję Zarządzaj aplikacjami, a następnie kliknij własną aplikację. Skopiuj 9-cyfrowy ciąg identyfikatora Apple ID (nie Bundle ID).

Show Analytics Opt-in Dialog (Pokaż okno dialogowe zgody na korzystanie z narzędzi analitycznych)

Jeśli wybierzesz tę opcję, Twoi klienci będą mogli wyłączyć funkcję śledzenia danych. Mogą oni użyć ustawień biblioteki w aplikacji przeglądarki w celu włączenia śledzenia danych w dowolnym momencie. Opcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku regionów, w których wydawca jest zobowiązany do umożliwienia użytkownikom wyłączenia funkcji śledzenia danych.

Aby edytować tekst wyświetlany domyślnie, wybierz opcję Use Customized Strings (Użyj tekstu niestandardowego), a następnie pobierz i edytuj wartości w polach Analytics Opt-In Dialog Title (Tytuł okna dialogowego zgody na korzystanie z narzędzi analitycznych) oraz Analytics Opt-In Dialog Text (Tekst okna dialogowego zgody na korzystanie z narzędzi analitycznych).

Use Legacy Store APIs (Użyj starszego formatu API Store) — tylko wersja Enterprise

Wybierz tę opcję, jeśli masz starszą, niestandardową konfigurację sklepu, której chcesz użyć. Jeśli zaznaczysz tę opcję, nie możesz określić niestandardowej biblioteki.

Supported Languages (Obsługiwane języki)

Serwis iTunes wyświetla wersje językowe, w których dostępna jest aplikacja przeglądarki. Interfejs przeglądarki jest tłumaczony na wiele języków, jednak zawartość folio prawdopodobnie nie. Należy wybrać co najmniej jedną wersję językową, w której dostępna będzie przeglądarka.

Use Customized Strings (Użyj dostosowanych ciągów)

Możesz dostosować wszystkie ciągi znaków stosowane w przeglądarce, we wszystkich wersjach językowych. Możesz m.in. dostosować tekst na przyciskach w bibliotece i tekst w oknach dialogowych. Zobacz Dostosowywanie tekstu interfejsu użytkownika w aplikacjach DPS do systemu iOS.

Entitlement Details (Szczegółowe informacje o uprawnieniu) — tylko wersja Enterprise

Po wybraniu jednej z opcji uprawnień dla danego typu przeglądarki wyświetlane są następujące opcje:

Uwaga:

Aby uzyskać szczegółowe informacje o konfigurowaniu własnego serwera uprawnień, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Adobe.

Service URL (Adres URL usługi)

Wskaż adres URL w formie http://[:]/contextroot/api/, np.: http://lighthouse.adobe.com/dps/entitlement_starter/api. Wartości w polach Adres URL usługi i Adres URL usługi uwierzytelniania powinny być takie same jak wartość w polu Integrator identyfikatora ID, ale jeśli się różnią, identyfikator ma priorytet. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z dokumentacją API dotyczącą bezpośrednich uprawnień lub skontaktuj z przedstawicielem firmy Adobe.

Service Auth URL (Adres URL usługi uwierzytelniania)

Podaj te same informacje używane dla adresów URL usług.

Identyfikator Integrator ID

Gdy konto uprawnień znajduje się na serwerach firmy Adobe, zapewnia ona identyfikator „Integrator ID”. Tego samego identyfikatora można użyć do wielu aplikacji. Interfejs API zawiera elementy „appId” i „appVersion” w każdej metodzie, w związku z czym implementacja potrafi wykryć, która aplikacja prosi o informacje o uprawnieniach.

Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Adobe, aby uzyskać informacje na temat identyfikatora Integrator ID.

Optional Create Account URL (Opcjonalny adres URL zakładania konta)

Określ adres URL, pod którym klienci mogą rejestrować się w celu uzyskania subskrypcji za pośrednictwem wydawcy, a nie przy pomocy procedury subskrypcji firmy Apple. Ten adres URL jest używany, kiedy użytkownik stuknie przycisk „Subskrybuj” przekierowujący do Twojej usługi uprawnień.

Forgot Password URL (Adres URL zapomnianego hasła)

Określ adres URL, pod którym klienci mogą odzyskać zapomniane hasło.

Optional Existing Subscription URL (Opcjonalny adres URL istniejącej subskrypcji)

Określ adres URL, który podczas rejestracji w celu uzyskania subskrypcji cyfrowej, pozwala klientom wskazać istniejącą subskrypcję drukowania. Pozostaw to pole puste, aby wyłączyć przycisk subskrypcji drukowanej w przeglądarce.

Send App ID and Version (Wyślij identyfikator ID aplikacji i wersję)

Opcja ta pozwala wysyłać w wywołaniach uprawnień API ciągi Identyfikator ID aplikacji Viewer i Wersja. Zalecamy zaznaczenie tej opcji.

Entitlement Banner Enabled (Włączony baner uprawnień)

Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać baner subskrypcji w pełnej szerokości w bibliotece przeglądarki zamiast na płytce subskrypcji. Jeśli opcja ta nie jest wybrana, w bibliotece wyświetlana jest tylko płytka subskrypcji. Natomiast jeśli zamiast płytki subskrypcji jest używany baner, to w zawartości HTML warto dodać odsyłacze do opcji subskrypcji.

Banner Page URL (Adres URL strony banera)

Podaj adres URL, pod którym wyświetlany będzie baner subskrypcji, jeśli użytkownik nawiąże połączenie z Internetem. Baner ten jest wyświetlany w górnej części przeglądarki, nad tytułem subskrypcji i listą dostępnych folio. Możesz określić różne adresy URL dla urządzeń z wyświetlaczami SD i HD.

Offline Banner Assets (Zasoby offline banera)

Wskaż plik .zip, zawierający zasoby, który będzie używany jak baner w przypadku braku połączenia użytkownika z Internetem. Archiwum .zip powinno zawierać pojedynczy plik HTML, jeden lub więcej plików obrazów oraz opcjonalne pliki CSS. Archiwum .zip nie powinno zawierać podfolderów; a cała zawartość powinna być umieszczona razem. Możesz określić różne archiwa .zip dla urządzeń z wyświetlaczami SD i HD.

Banner Height (Wysokość banera)

Określ wysokość banera wyświetlanego w bibliotece przeglądarki. Może to być wysokość stała albo wartość procentowa wielkości obszaru biblioteki. Można podać wartość od 1 do 1280, jednak wysokość wyświetlanego banera nie może przekroczyć 40% obszaru biblioteki.

Subscription Details (Szczegóły subskrypcji)

Jeśli wybierzesz jedną z opcji subskrypcji dla Typu aplikacji Viewer, to wyświetlane są następujące opcje:

Subscription Tiles (Płytki subskrypcji)

Określ obrazy tła opisujące opcje subskrypcji firmy Apple. Dla płytek poziomych (wyświetlanych, gdy urządzenie jest obrócone bokiem) wybierz obraz o wymiarze 964x184 pikseli dla iPada SD oraz 1928x368 pikseli dla iPada HD. Dla płytek pionowych wybierz obrazy o wymiarach 708x250 i 1416x500, przeznaczone dla innych rozmiarów iPadów.

Stuknięcie dowolnego obszaru tytułu uruchamia opcje subskrypcji systemu iOS. Opcje te są określone przez informacje o subskrypcji zakupionej w aplikacji, które określasz w iTunes Connect.

Uwaga: Jeśli włączysz baner uprawnień, będzie on wyświetlany zamiast (a nie obok) płytek subskrypcji. Niestety, ze względu na błąd narzędzia DPS App Builder nadal konieczne jest definiowanie płytek subskrypcji, nawet gdy nie są używane w aplikacji.

Optional Library Subscription Tile URL (Opcjonalny adres URL płytki subskrypcji biblioteki)

Podaj adres URL, który będzie wyświetlany w oknie przeglądarki w aplikacji po stuknięciu płytki subskrypcji. Na stronie docelowej mogą znajdować się informacje niezwiązane z subskrypcjami.

Optional Remote Custom Dialog URL (Opcjonalny adres URL zdalnego, niestandardowego okna dialogowego)

Ten adres URL jest wczytywany po zakończeniu przez klienta procedury subskrypcyjnej. Za pomocą takiego okna może poprosić użytkownika o dodatkowe informacje lub zamieścić w nim szczegóły swoich produktów.

Subscription Type (Typ subskrypcji)/ Subscription Products (Produkty z opcją subskrypcji)

Wybierz opcję Paid (Płatna), jeśli posiadasz komercyjną aplikację z opcją subskrypcji. W sekcji Subscription Products (Produkty do subskrypcji) kliknij ikonę plusa, aby wskazać co najmniej jeden identyfikator produktu Apple iTunes Connect i powiązany z nim okres obowiązywania. Opcje te są wyświetlane po stuknięciu przez użytkownika płytki subskrypcji lub przycisku Subskrybuj.

Wybierz opcję Free (Bezpłatna), jeśli tworzysz aplikację Newsstand z opcją Free Subscription firmy Apple. Podaj identyfikator produktu Free Subscription podany wcześniej w iTunes Connect.

Uwaga:

W przypadku aplikacji z opcją subskrypcji wymagane są informacje wspólnego klucza tajnego. Aby utworzyć lub wyświetlić wspólny klucz tajny, skorzystaj z serwisu iTunes Connect. Użyj narzędzia Account Administration (Zarządzanie kontem), aby określić znaki wspólnego klucza tajnego związanego z kontem aplikacji. Następnie zaloguj się do organizatora Folio Producer, aby zainicjować aktualizację wspólnego klucza tajnego.

Panel Icons and Splash Screens (Ikony i ekrany tytułowe)

Użyj tego panelu, aby określić ikony aplikacji i ekrany tytułowe, które będą się pojawiać w serwisie iTunes i na iPadzie.

Uwaga:

Nie wybieraj plików ikon pojedynczo; wybierz pliki w oknie Findera i przeciągnij je do panelu Icons and Splash Screens (Ikony i ekrany tytułowe).

App icons (Ikony aplikacji)

Po zainstalowaniu ikony te będą używane na ekranie głównym iPada oraz w sklepie App Store, jeśli oglądany będzie z poziomu iPada. Dla urządzeń iPad SD wybierz ikony o wymiarach 29x29, 50x50, 72x72, 76x76 i 1024x1024 pikseli w formacie PNG. dla urządzeń iPad HD wybierz ikony o wymiarach 58x58, 100x100, 144x144 i 152x152 pikseli w formacie PNG. Dla urządzeń iPhone wybierz ikony o wymiarach 29x29, 57x57, 58x58, 87x87, 114x114, 120x120 oraz 180x180 pikseli. Firma Apple automatycznie zaokrągla rogi. Nie powiększaj mniejszych grafik. Użyj plików PNG o rozdzielczości 72 dpi, spłaszczonych, o wysokiej jakości.

Uwaga:

Zawsze dodawaj rozszerzenie .png do nazw plików obrazów.

Splash Screens (Ekrany tytułowe)

Podczas uruchamiania przeglądarki ekran tytułowy (określany także jako powitalny) pojawia się na około trzy sekundy. W przypadku ekranów tytułowych należy wybrać obrazy o rozdzielczości 72 ppi, palecie RGB, spłaszczone, wysokiej jakości, w formacie PNG oraz podanych poniżej wymiarach. Aby zmniejszyć rozmiar pliku, użyj polecenia „Zapisz do pokazania w Internecie i na urządzeniach” w programie Photoshop, aby zapisywać 8-bitowe pliki PNG.

 • 1024x768 i 768x1024 pikseli dla urządzeń iPad SD

 • 2048x1536 i 1536x2048 pikseli dla urządzeń iPad HD

 • 320x480 pikseli dla urządzeń iPhone SD

 • 640x960 pikseli dla urządzeń iPhone HD, 640x1136 dla urządzeń iPhone 5, 750x1334 dla urządzeń iPhone 6 oraz 1242x2208 dla urządzeń iPhone 6 Plus.

Aby uzyskać najlepsze wyniki, upewnij się, że obraz ekranu tytułowego różni się od okładki. Jeśli okładka i ekran tytułowy są takie same, użytkownicy mogą pomyśleć, że przy pierwszym uruchomieniu aplikacji wystąpiła awaria. Niektórzy wydawcy dodają do obrazów tytułowych komunikat „Wczytywanie...” .

Enable shine effect on app icon (Włącz efekt poblasku w ikonie aplikacji)

Wskaż, czy ikony aplikacji mają zawierać efekt blasku, który wygląda jak światło padające na górną część danej ikony.

Blask wyłączony (z lewej) i włączony (z prawej)

Optional Fonts ZIP for HTML (Opcjonalne czcionki ZIP dla HTML)

Jeśli dla tekstu w stosach HTML lub nakładkach widoku internetowego zastosowano czcionki, można umieścić je w pliku .folio lub w aplikacji Viewer. Jeśli zdecydujesz się umieścić je w aplikacji Viewer, skompresuj czcionki w folderze .zip. Archiwum .zip nie powinno zawierać podfolderów; cała zawartość powinna być umieszczona razem.

Newsstand (Kiosk)

Jeśli włączysz funkcję Kiosk, aplikacja przeglądarki pojawi się w folderze Kiosk w urządzeniach iPad z zainstalowanym systemem iOS5. Aby włączyć funkcję Newsstand (Kiosk), należy utworzyć aplikację przeglądarki z subskrypcją serwisu iTunes—tylko subskrypcję serwisu iTunes lub uprawnienie wraz z subskrypcją serwisu iTunes; wybranie wyłącznie opcji z uprawnieniem jest niemożliwe. Ponadto należy włączyć powiadomienia push.

Enable Newsstand (Włącz funkcję Kiosk)

Zaznacz tę opcję, aby pozwolić na wyświetlanie swojej przeglądarki w folderze Kiosk.

Magazine/Newspaper (Magazyn/gazeta)

Określ, czy funkcja Newsstand (Kiosk) ma określać Twoją aplikację przeglądarki jako magazyn, czy gazetę.

Binding Edge (Krawędź oprawy)

Zaznacz tę opcję, aby określić wygląd zdobienia na ikonie Newsstand (Kiosk), gdy klient dwukrotnie dotknie przycisku Home, by wyświetlić aktywne aplikacje. Na przykład, wybór opcji Left binding wyświetla krawędź oprawy po lewej, a zdobienie strony po prawej stronie.

Newsstand Icon (Ikona Kiosk)

Określ ikonę PNG, która pojawi się w folderze Newsstand (Kiosk). Użyj spłaszczonego pliku PNG wysokiej jakości o rozdzielczości 72 ppi, w kolorach RGB i o wymiarach 384x512 pikseli (dla urządzeń iPad SD) lub 768x1024 pikseli (dla urządzeń iPad HD). Ikona ta jest używana jako wstępny obraz okładki w Kiosku (Newsstand). Następnie jest zastępowana przez obraz okładki o orientacji pionowej w najnowszych, opublikowanych folio.

Panel ten pozwala dostosować pasek narzędziowy Nawigacja, który pojawi się w niestandardowej przeglądarce, w dolnej części biblioteki.

Hide Library Button (Ukryj przycisk Biblioteka)

Jeśli pasek nawigacji jest wyświetlany, dotknięcie przycisku Biblioteka w dolnym pasku nawigacji wywoła ten sam efekt, co dotknięcie przycisku Biblioteka w lewym górnym pasku nawigacji. Aby uniknąć tego efektu, możesz ukryć przycisk Biblioteka, ale tylko pod warunkiem, że dolny pasek nawigacji jest włączony.

Show Navigation Toolbar (Pokaż pasek narzędziowy Nawigacja)

Zaznacz tę opcję, aby wyświetlić pasek narzędziowy Nawigacja w dolnej części przeglądarki.

Określ, czy pasek nawigacji ma być wyświetlany we wszystkich widokach, w tym w widoku biblioteki i folio, czy podczas przeglądania folio powinien być ukryty.

Jeśli chcesz dodać niestandardową bibliotekę i ukryć pasek nawigacyjny, wybierz opcję Use Custom Library i podaj plik oraz określ ustawienia, a następnie zaznacz opcję ukrywania paska nawigacji.

Hide Viewer Icon (Ukryj ikonę przeglądarki)

Jeśli opcja Show Navigation Toolbar (Pokaż pasek narzędziowy Nawigacja) jest zaznaczona, możesz ukryć wyświetlaną domyślnie ikonę przeglądarki. Wybranie ikony przeglądarki wyświetla folio przeglądane wcześniej.

Hide Buy Buttons (Ukryj przyciski Kup)

Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby folio były dostępne do zakupu tylko w ramach subskrypcji, a nie przez opcję indywidualnego zakupu, albo jeśli chcesz używać niestandardowego sklepu jako głównej metody sprzedaży zawartości. Jeśli opcja ta nie jest wybrana, w bibliotece wyświetlane są tylko te folio, do których użytkownik jest uprawniony.

Jeśli opcja Hide Buy Buttons (Ukryj przyciski Kup) jest zaznaczona, biblioteka wyświetla jednolitą siatkę folio, nie wyróżniając najnowszego z nich.

Hide Sign In Button (Ukryj przycisk Zaloguj)

Wybranie tej opcji zapobiega pojawianiu się przycisku logowania w lewym górnym rogu ekranu po dotknięciu niestandardowej ikony.

Hide Free Folios (Ukryj bezpłatne folia)

Zaznacz tę opcję, aby ukryć w bibliotece bezpłatne folia. Opcja ta jest szczególnie przydatna, jeśli chcesz wykorzystać własny serwer do nadawania użytkownikom uprawnień do poszczególnych folio na podstawie typu konta.

Aby uzyskać informacje na temat ograniczeń folio, zobacz Using restricted distribution with Digital Publishing Suite.

Lock App Orientation (Zablokuj orientację aplikacji)

Jeśli wybrana zostanie opcja Portrait (Pionowo) lub Landscape (Poziomo), to aplikacja zachowa taką orientację na urządzeniu iPad. To ustawienie obowiązuje we wszystkich widokach, w tym w widoku biblioteki i widoku folio, nawet jeśli folio ma dwie orientacje.

Customize and Preview the Toolbar and Custom Icons (Dostosowywanie i podgląd paska narzędziowego oraz ikon niestandardowych)

Użyj tej sekcji, aby wybrać własne ikony dla paska narzędziowego nawigacji biblioteki domyślnej lub określić własną bibliotekę HTML.

Use Custom Viewer Library (Użyj własnej biblioteki przeglądarki)

Gdy klikniesz ikonę Library (Biblioteka) w sekcji Navigation Toolbar (Pasek nawigacyjny) aplikacji DPS App Builder, pojawi się opcja Use Custom Viewer (Użyj własnej biblioteki przeglądarki). Po kliknięciu ikony tej opcji będzie można wybrać plik .zip zawierający kod HTML. Gdy jest używana biblioteka niestandardowa, na górnym pasku nawigacyjnym będzie widoczna ikona domu, a nie ikona biblioteki.

Uwaga: ta opcja nie jest wyświetlana, jeśli na stronie App Details (Szczegóły aplikacji) wybrano opcję „Use Legacy Store APIs” (Użyj starszej wersji interfejsu API sklepu). Więcej informacji: Tworzenie biblioteki niestandardowej (Enterprise).

Custom Icons (Niestandardowe ikony)

Kliknij ikonę plusa znajdującą się w prawej części panelu, aby utworzyć własny przycisk (zwany również „niestandardowym polem”) dla paska narzędzi Nawigacja. Możesz też wybrać ikony Library (Biblioteka) lub Viewer (Przeglądarka), aby zastąpić domyślne ikony biblioteki i przeglądarki.

Można dodać maksymalnie 8 ikon nawigacyjnych dla tabletów iPad (6 niestandardowych oraz ikony Library i Viewer), a 2 ikony dla telefonów iPhone (1 niestandardową plus Library).

Dla każdej ikony wybierz pliki graficzne w formacie PNG z przezroczystym tłem, o wymiarach 30x30 oraz 60x60 pikseli. Obraz na pierwszym planie może mieć dowolny kolor. System iOS stosuje kolor systemowy (zazwyczaj jasnoniebieski) do pikseli, które nie są przezroczyste, oraz zmienia wygląd ikony, aby sygnalizować, czy jest wybrana.

Gdy użytkownicy dotkną niestandardowej ikony, przeglądarka aplikacji wyświetli zawartość podanego przez ciebie pliku HTML, na przykład strony internetowej sklepu, kanału wiadomości lub strony pomocy. Aby wrócić do widoku biblioteki, klienci mogą wybrać przycisk Zamknij.

Icon Label (Etykieta ikony)

Określ tekst wyświetlany pod ikoną, np. „Sklep” lub „Pomoc”.

Jeśli aplikacja zawiera wiele wersji językowych interfejsu użytkownika, to można zmodyfikować plik XML pobrany po wybraniu opcji Use Customized Strings (Użyj tekstu niestandardowego) w sekcji App Details (Szczegóły aplikacji). Można również wykorzystać ten plik XML, aby zmienić etykiety „Biblioteka” i „Przeglądarka”. Szczegółowe informacje zawiera opis opcji „Use Customized Strings” (Użyj tekstu niestandardowego) podany we wcześniejszej części tego artykułu.

Type (Typ)

Wybierz opcję WebView, aby wyświetlić treść określonego pliku HTML. Wybierz opcję Navigation (Nawigacja) tylko wtedy, jeśli publikujesz aplikację Woodwing, w której można użyć metadanych Intent (Zastosowanie) w celu wykonywania przeskoków do okładki, spisu treści lub artykułu pomocy. Podaj nazwę w polu Intent (Zastosowanie).

Navto Link Name (Nazwa łącza navto)

Ta opcja umożliwia tworzenie w artykułach łączy w formacie goto://, które otwierają zawartość HTML powiązaną z ikoną niestandardową. Na przykład jeśli nazwa łącza to „Sklep”, utworzenie przycisku z akcją goto://ApplicationViewState/Sklep spowoduje otwarcie widoku Sklep. Zobacz Tworzenie łączy goto do ikon niestandardowych.

Icon HTML Resources ZIP (Plik ZIP zasobów HTML ikony)

Określ plik .zip zawierający zasoby, który ma być używany w widoku internetowym i wyświetlany, gdy użytkownicy wybiorą przycisk paska narzędzi. Plik .zip powinien zawierać pojedynczy plik HTML oraz wszelkie wymagane pliki CSS. Archiwum .zip nie powinno zawierać podfolderów; cała zawartość powinna być umieszczona razem.

Lock Orientation (Blokada orientacji)

Jeśli chcesz, aby widok internetowy dostępny po dotknięciu przez użytkownika przycisku na pasku był wyświetlany tylko w jednej orientacji, wybierz opcję Horizontal (W poziomie) lub Vertical (W pionie).

Hide Title Bar (Ukryj pasek tytułowy)

Wybierz tę opcję, aby ukryć pasek tytułowy, który pojawia się na górze biblioteki przeglądarki po wyświetleniu zawartości HTML niestandardowej ikony.

Show Navigation Controls (Pokaż kontrolki nawigacyjne)

Wyświetla kontrolki nawigacyjne dla strony internetowej, takie jak przycisk Cofnij i przycisk Odśwież. Opcje te pojawiają się na pasku tytułowym nad zawartością HTML.

Auto Launch (Automatyczne uruchamianie)

Jeden z własnych przycisków paska narzędziowego może być ustawiony na Automatyczne uruchamianie. Gdy opcja Auto Launch (Automatyczne uruchamianie) jest włączona, otwarcie biblioteki przeglądarki automatycznie otwiera stronę HTML.

Uwaga:

Kliknij ikonę plusa znajdującą się po prawej stronie panelu Navigation Toolbar (Nawigacja), aby dodać maksymalnie osiem przycisków aplikacji dla urządzeń iPad. Można również zastąpić domyślne przyciski Library (Biblioteka) i Viewer (Przeglądarka). Kliknij przyciski na pasku podglądu, aby przełączać pomiędzy przyciskami.

Social Sharing (Udostępnianie społecznościowe)

Ustawienia udostępniania społecznościowego pozwalają kontrolować sposób udostępniania artykułów z poziomu aplikacji na Facebooku i Twitterze oraz za pośrednictwem poczty e-mail i poleceń kopiuj/wklej. Udostępnianie społecznościowe jest dostępne dla przeglądarek urządzeń iPad i iPhone. Funkcja ta nie jest jednak dostępna w przypadku aplikacji do obsługi pojedynczych wydań ani przeglądarek systemu Android. Więcej informacji o obiegu pracy udostępniania społecznościowego: Korzystanie z udostępniania społecznościowego.

Enable Sharing (Włącz udostępnianie)

Jeśli wybrana została opcja Enable Sharing (Włącz udostępnianie), to lista działań na urządzeniach z systemem iOS 7 będzie wyświetlać wszystkie poprawne opcje udostępniania. Obecnie nie jest możliwe wyłączenie poszczególnych opcji udostępniania w systemie iOS 7.

Na urządzeniach z systemem iOS 6 menu Udostępnianie społecznościowe nie pojawia się w żadnej aplikacji skompilowanej po 11 lutego 2014 roku. Jest to spowodowane ograniczeniami w odwoływaniu się do funkcji identyfikatorów odbiorców reklam w zestawie SDK Facebooka. Opcje w sekcji „iOS 6 Specific Settings” nie mają już zastosowania.

Publication URL (Adres URL publikacji) — tylko wersja 28

W przypadku aplikacji w wersji 28 należy określić adres URL, który zawiera informacje o publikacji. Łącze do adresu URL publikacji pojawia się po udostępnieniu przez klienta artykułu chronionego. W aplikacjach w wersji 29 adres URL publikacji nie jest już wymagany. Udostępnienie artykułu chronionego powoduje, że w łączu jest podawany adres URL do pełnego artykułu, a po jego kliknięciu pojawia się paywall.

Certificates & Push (Certyfikaty i powiadomienia push)

Firma Apple wymaga, aby przed uruchomieniem na iPadzie, wszystkie aplikacje były podpisane ważnymi certyfikatami i przekazane do sprawdzenia. Pliki mobileprovision wskazuje się w sekcji Konfigurowanie dostępu. Certyfikaty wskazuje się podczas pobierania wygenerowanych aplikacji przeglądarek.

Informacje na temat tworzenia certyfikatów lub plików mobileprovision można znaleźć w podręczniku „iPad Publishing Companion Guide” (PDF), dostępnym z konsoli Dashboard lub menu Pomoc aplikacji DPS App Builder.

Enterprise Signed Viewer App (Aplikacja przeglądarki podpisana przez przedsiębiorstwo)

Wybierz tę opcję tylko wtedy, gdy dla przeglądarki chcesz używać korporacyjnego certyfikatu sprawdzania i rozpowszechniać ją tylko w swojej organizacji. Wskaż identyfikator ID aplikacji oraz swój plik mobileprovision. Ponadto w aplikacji podpisanej korporacyjnie można włączyć powiadomienia typu „push”. Plik mobileprovision musi zawierać niewieloznaczny identyfikator pakietu. Zobacz Tworzenie aplikacji przeglądarki na iPada podpisanej korporacyjnie.

Developer Mobileprovision (plik programistyczny)

Plik mobileprovision określa, czy urządzenia iPad mogą instalować i używać twojej aplikacji Viewer. Plik mobileprovision dla aplikacji deweloperskiej zawiera listę identyfikatorów urządzeń iPad zwanych UDID.

Distribution Mobileprovision (plik dystrybucyjny)

Plik mobileprovision określa, czy urządzenia iPad mogą instalować i używać twojej aplikacji Viewer.

Sideloadable Developer Build (dogrywana wersja deweloperska)

Wybierz tę opcję, aby móc ręcznie dodawać pliki .folio w celu rozbudowy przeglądarki poprzez serwis iTunes. Możesz używać jedynie plików .folio, a nie plików .zip utworzonych przy pomocy przycisku Eksportuj w Organizatorze narzędzia Folio Producer.

Enable Push Notifications (Włącz powiadomienia Push)

Zaznacz tę opcję, aby włączyć powiadomienia Push firmy Adobe. Po zaznaczeniu tej opcji na ikonie aplikacji pojawia się czerwona tarcza, która informuje o liczbie dostępnych folio lub, w przypadku Newsstand, aktywuje proces obsługi powiadomień push. Opcja ta jest wymagana, gdy funkcja Newsstand jest włączona.

Aby ustawić powiadomienia Push, skorzystaj z serwisu Apple dla deweloperów: skonfiguruj w nim swój identyfikator aplikacji (App ID), utwórz nowe pliki mobileprovision oraz zdefiniuj certyfikat push konta produkcyjnego i programistycznego. Szczegółowe instrukcje dotyczące tworzenia certyfikatów push można znaleźć w podręczniku „iPad Publishing Companion Guide” (PDF), dostępnym do pobrania z menu Pomoc aplikacji DPS App Builder.

Certyfikaty push są przechowywane na serwerze, nie są natomiast umieszczane w samej aplikacji. Skorzystaj z serwisu Push Notifications Portal w konsoli DPS Dashboard (https://digitalpublishing.acrobat.com), aby zdefiniować certyfikaty push.

Szczegółowe informacje: Powiadomienia push.

Use Adobe Push Server (Użyj serwera push firmy Adobe)

Gdy opcja Use Adobe Push nie jest zaznaczona (dotyczy to wyłącznie wersji Enterprise), można wskazać zewnętrzny serwer push. Podaj dane serwera w polu Push URL (Adres URL dla usługi push). W polu Niestandardowe parametry push podaj dodatkowe wymagania serwera. Informacje dotyczące podstawowych wymagań przy konfiguracji serwera push można znaleźć w sekcji Powiadomienia push.

Build Details (Szczegóły kompilacji)

Jeśli zalogowano się przy pomocy identyfikatora Adobe ID zapewnionego przez moduł monitorowania firmy Omniture, ustawienia dla śledzenia danych użytkownika widoczne będą na stronie Build Details. Te dane są gromadzone automatycznie. Jeśli masz konto firmowe i opcje te nie pojawią się, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Adobe.

Po podaniu informacji lub wskazaniu plików we wszystkich polach obowiązkowych kliknij opcję Submit Build (Wyślij kompilację), a następnie opcję Finish (Zakończ).

Ilość czasu potrzebna na stworzenie aplikacji deweloperskiej i przeznaczonej do dystrybucji zależy od obciążenia serwera.

Pobieranie i testowanie aplikacji przeglądarek

Certyfikaty są wymagane dla dwóch różnych aplikacji Viewer, tzn. aplikacji deweloperskiej i przeznaczonej do dystrybucji. Aplikacja w wersji deweloperskiej jest przeznaczona do testów, natomiast aplikacja w wersji dystrybucyjnej to przetestowana i zatwierdzona wersja aplikacji deweloperskiej, która jest gotowa do przesłania firmie Apple.

 1. Wybierz swoją aplikację przeglądarki na stronie Manage (Zarządzaj). Będą tam wyświetlone kompilacje twojej niestandardowej przeglądarki.

 2. Kliknij opcję Przeglądarka deweloperska (.ipa), aby pobrać aplikację deweloperską.

 3. Wskaż swój certyfikat programisty p12 i hasło, a następnie kliknij opcję Pobierz i podpisz.

  Developer P12 Certificate (Certyfikat P12 dewelopera)

  Plik .p12 zawiera informacje o prywatnym kluczu twojego certyfikatu. Aby utworzyć certyfikat .p12, musisz skorzystać ze strony Apple Developer, za pośrednictwem której utworzysz i pobierasz certyfikat, a następnie użyjesz narzędzia Keychain Access, aby wyeksportować klucz prywatny tego certyfikatu jako certyfikat .p12.

  Developer P12 Password (Hasło P12 dewelopera)

  Podczas tworzenia certyfikatu .p12 zostanie wyświetlony monit o utworzenie hasła. Puste hasła nie działają. Jeśli użyto pustego hasła, należy ponownie utworzyć certyfikat .p12 z prawidłowym hasłem.

 4. Dodaj aplikację deweloperską (.ipa) do biblioteki serwisu iTunes i postępuj zgodnie z instrukcjami w pliku „iPad Publishing Companion Guide.pdf”, aby przetestować swoją aplikację.

 5. Jeśli aplikacja deweloperska działa zgodnie z założeniami, wróć do strony Manage (Zarządzaj) w programie DPS App Builder i kliknij opcję Distribution Viewer (.zip) (Przeglądarka do rozpowszechniania — plik .zip). Określ informacje o certyfikacie rozpowszechniania, a następnie kliknij opcję Download And Sign (Pobierz i podpisz).

Wysyłanie aplikacji przeglądarki i zarządzanie nią.

Po pobraniu i przetestowaniu własnej przeglądarki prześlij wersję do rozpowszechniania (plik .zip) do firmy Apple.

Wysyłanie aplikacji deweloperskiej

Jeśli aplikacja deweloperska działa zgodnie z założeniami, prześlij ją (jako plik .zip) do sklepu Apple Store. Szczegółowe informacje zawiera dokument PDF iPad Publishing Companion Guide.

Aktualizowanie aplikacji

Jeśli chcesz stworzyć inne ikony lub wprowadzić zmiany, zaznacz aplikację przeglądarki na stronie głównej i kliknij przycisk Edit (Edytuj). Twoje informacje i zaznaczenia nie zostaną zmienione. Wprowadź niezbędne zmiany, a następnie prześlij aplikację ponownie. Twoja aplikacja zostanie zaktualizowana.

Aby wysłać nową wersję aplikacji do firmy Apple, możesz edytować istniejącą aplikację lub stworzyć nową. Jeśli stworzysz nową wersję aplikacji, użyj plików mobileprovision opartych na tym samym identyfikatorze aplikacji jak w poprzednio stworzonej aplikacji. Informacje dotyczące wersji są aktualizowane automatycznie.

Chcąc zmienić typ aplikacji przeglądarki, np. przekształcić przeglądarkę wielu folio na przeglądarkę wielu folio z subskrypcją usługi iTunes, nie można zmodyfikować istniejącej aplikacji. Zamiast tego należy utworzyć nową aplikację przy użyciu tych samych plików mobileprovision.

Usuwanie aplikacji

Jeśli nie potrzebujesz już aplikacji deweloperskiej i przeznaczonej do dystrybucji, zaznacz aplikację przeglądarki na stronie głównej i kliknij opcję Delete (Usuń). W każdej chwili możesz utworzyć nową kompilację – wystarczy użyć plików mobileprovision opartych na tym samym identyfikatorze aplikacji, który został użyty dla aplikacji.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto