Tworzenie sekcji

Funkcja Sekcje (tylko iPad) umożliwia klientom pobieranie poszczególnych sekcji folio wydzielonych przez autora. Na przykład: możesz podzielić folio na sekcje Wiadomości, Sport, Biznes, Moda i Pieniądze, a klienci będą mogli pobierać artykuły z wybranych lub ze wszystkich sekcji.

Przypisywanie sekcji

W edytorze Folio Producer można przypisać każdy artykuł do danej sekcji. Należy użyć tej samej nazwy sekcji dla co najmniej dwóch artykułów. W celu uzyskania najlepszych wyników należy utworzyć folio w wersji 24 lub nowszej i użyć panelu Folio Builder w celu zaktualizowania artykułów zawartych w folio i wygenerowania obrazów okładek dla sekcji. Aby przeglądać sekcje, należy użyć przeglądarki w wersji 24 lub nowszej.

Sekcje danych artykułów można również określać za pomocą znacznika <section> w pliku sidecar.xml. Zobacz Tworzenie pliku pomocniczego metadanych do importowania artykułów.

Sposób działania sekcji

Po dodaniu informacji o sekcjach do artykułów w folio w bibliotece przeglądarki iPad zamiast opcji Pobierz lub Kup pojawia się przycisk Podgląd. Dotknięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie sekcji dostępnych w ramach danego artykułu. Jako obraz okładki sekcji zostaje użyty pierwszy artykuł w danej sekcji. Gdy użytkownik dotknie obraz okładki danej sekcji, wszystkie artykuły dostępne w jej ramach zostają pobrane lub wyświetlone.

Wraz z wybraną sekcją zostają także pobrane artykuły nieprzypisane do żadnej sekcji. Np. jeśli informacje o sekcji nie zostaną przypisane do artykułu okładki ani artykułu spisu treści, oba te artykuły zostaną pobrane razem z pierwszą sekcją wybraną przez użytkownika.

Dotknięcie przycisku spisu treści w folio zawierającym sekcje powoduje wyświetlenie tylko tytułów sekcji, a nie samych artykułów. Dotknięcie nazwy sekcji w spisie treści powoduje wyświetlenie pierwszego artykułu w danej sekcji.

W folio zawierającym sekcje zostaje zachowana pierwotna kolejność artykułów. Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy grupować artykuły w tej samej sekcji obok siebie, w ramach jednego folio.

Uwaga:

Pobranie jednej sekcji przez użytkownika jest liczone jako pobranie pełnego folio. Pobrania pozostałych sekcji w danym folio nie będą zliczane.

Dodanie lub usuwanie sekcji w istniejącym folio

Należy unikać modyfikowania folio w celu usunięcia lub dodania sekcji. Zmianę taką należy wprowadzić, usuwając istniejące folio i tworząc nowe, zawierające odpowiednio zmodyfikowane sekcje.

Testowanie sekcji

Aby przetestować funkcję Sekcje, stwórz aplikację testową dla iPada. Sekcje są w pełni zaimplementowane w Adobe Content Viewer.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto