Narzędzia Digital Publishing Suite są często aktualizowane. Lista poprawek błędów znajduje się na stronie DPS — informacje o wydaniu poprawek błędów.

Wersja 32

Opis nowych funkcji w bieżącym zestawie narzędzi: Nowości w tym wydaniu.

Wersja 31

Powiadomienia push

Harmonogram powiadomień push

Opcja Powiadomienia (Notifications) w konsoli DPS Dashboard umożliwia teraz zaplanowanie harmonogramu wysyłania powiadomień tekstowych i powiadomień pobierania w tle. Można tworzyć harmonogram wysyłania standardowych powiadomień push, które powodują pobieranie określonego folio w tle przez aplikacje z kiosku Newsstand (lub wyświetlają czerwone ikony na aplikacjach spoza kiosku).

Usługa powiadomień push

Konsola DPS Dashboard udostępnia teraz pełną obsługę obiegu pracy harmonogramów publikacji i komunikacji z czytelnikami. Już w kilku poprzednich wersjach można było zaplanować harmonogram publikacji folio.

Wysyłając powiadomienie tekstowe, można skonfigurować je w taki sposób, że dotknięcie powiadomienia spowoduje uruchomienie aplikacji i otwarcie określonego artykułu w folio.

Zarządzanie certyfikatami

Certyfikatami powiadomień push zarządza się teraz za pomocą usługi Push Notification Service w konsoli DPS Dashboard. Usługa ta przekazuje powiadomienia o wygasających certyfikatach i ułatwia ich aktualizowanie.

W programie DPS App Builder można wskazać, że w aplikacji jest włączona obsługa powiadomień push i określić, czy jest używana usługa push Adobe, czy innej firmy. Usługa Push Notifications Service umożliwia określanie certyfikatów i haseł powiadomień push. Certyfikaty push są przechowywane na serwerze, a nie w aplikacji.

Należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • Gdy certyfikat push wygasa lub ma wygasnąć w czasie krótszym niż 30 dni, podczas logowania do usługi Push Notifications Service jest wyświetlane ostrzeżenie.
 • Certyfikaty push dla istniejących aplikacji są automatycznie przenoszone z programu DPS App Builder do narzędzia Folio Producer.
 • Sprawdź, czy migracja certyfikatów do usługi Push Notifications Service przebiegła prawidłowo (DPS Dashboard > Notifications). W niektórych przypadkach — na przykład wtedy, gdy używa się innych kont do dla certyfikatów produkcyjnych i programistycznych — migracja może się nie powieść.

Tworzenie zawartości

 

Importowanie układów alternatywnych

Nowy format pliku sidecar.xml umożliwia importowanie artykułów z dokumentów programu InDesign zawierających alternatywne układy.

Istnieją teraz dwie różne metody importowania artykułów za pomocą pliku sidecar.xml. Nadal jest obsługiwany obieg pracy z użyciem klasycznego pliku sidecar.xml. Format pliku i sam obieg pracy nie uległy żadnym zmianom. Natomiast nowy format pliku sidecar.xml zawiera ścieżki do konkretnych dokumentów programu InDesign. Aby zaimportować nowy plik sidecar.xml, wybierz opcję „Importuj za pomocą pliku sidecar.xml”.

Integracja z systemami CRM

Nowe interfejsy API Library i Store umożliwiają powiązanie danych o wykorzystaniu zawartości DPS z zewnętrznymi systemami CRM, takimi jak Salesforce.com. Te interfejsy API są dostępne tylko dla klientów korzystających z wersji Enterprise.

Można na przykład rejestrować dane o artykułach wyświetlanych w aplikacji podczas wizyty przedstawiciela handlowego — w tym informacje o wyświetlonej zawartości, obliczonym czasie poświęconym na działanie i wykorzystanych funkcjach interaktywnych, a także inne informacje analityczne. Informacje te wraz z własnymi uwagami na temat okazji sprzedaży można przesyłać do rekordu przechowującego dane potencjalnej transakcji. Rozbudowane narzędzia analityczne dostępne w systemach CRM umożliwiają korelację danych o wykorzystaniu zawartości z efektami sprzedaży i osiąganymi przychodami.

Przeglądarka iOS Viewer

Prezentacja folio w bibliotece

Jeśli aplikacja na iPady oferuje subskrypcje, to warto promować najnowszą zawartość i wyraźnie prezentować opcje zakupu. Aby wspomagać te zadania, w wersji 31 aplikacje subskrypcyjne na iPady zawierają nową bibliotekę domyślną o zmienionym wyglądzie, który ułatwia promowanie treści.

Najnowsze folio jest wyróżniane, aby zachęcić czytelników do skorzystania z nowej zawartości do kupienia lub zasubskrybowania. Jeśli jest oferowany bezpłatny podgląd, to taka opcja również jest wyróżniana.

Udoskonalenia pobierania

Wszystkie wstrzymane pobierania zostają wznowione w trybie cichym po uruchomieniu aplikacji albo przywróceniu jej z tła. Jeśli podczas pobierania wystąpi błąd, zostanie ono ponownie wstrzymane.

Gdy aplikacja działa w tle, wątki pobierania są optymalizowane.

Wymagane aktualizacje folio

Podczas tworzenia aplikacji do systemu iOS za pomocą programu DPS App Builder można teraz skorzystać z opcji „Ukryj monit o aktualizację folio”. Zaznaczenie tej opcji powoduje, że gdy użytkownik dotknie obrazu okładki w bibliotece, aktualizacja folio zostanie pobrana i zastosowana bez pytania użytkownika, czy chce ją zaakceptować, czy pominąć. Przykładem zastosowania tej opcji może być aplikacja sprzedażowa, przeznaczona dla pracowników handlowych, którzy muszą zawsze mieć najnowszą wersję zawartości.

Jeśli użytkownik korzysta z połączenia WiFi, aktualizacja folio jest konieczna, aby można je było wyświetlić. W przypadku połączeń przez sieci komórkowe aktualizacja folio jest opcjonalna. Jeśli nie ma połączenia z siecią, użytkownicy mogą nadal wyświetlić starszą wersję folio. Jeśli folio zostanie zaktualizowane w chwili, gdy użytkownik je przegląda, aplikacja wyświetli monit o aktualizację.

(W przypadku macierzystych aplikacji systemu Android i Windows aktualizacje folio są domyślnie wymagane i rozpoczynają się automatycznie, gdy tylko użytkownik dotknie obrazu okładki).

Inne zmiany dotyczące przeglądarki iOS Viewer

 • Przycisk „Wyloguj się” został przeniesiony z lewego górnego rogu do menu kółka zębatego w bibliotece, aby zapobiec przypadkowemu wylogowaniu się użytkownika.
 • Udoskonalona segmentacja i operacje ponawiania powinny zwiększyć wydajność pobierania w tle.

Przeglądarka Android Viewer

 • Niestandardowa biblioteka
 • Rozszerzona obsługa dźwięku
 • Folio o podwójnej orientacji
 • Program DPS App Builder w wersji WWW zawiera opcję umożliwiającą ukrywanie banera biblioteki, jeśli czytający użytkownik zalogował się z bezpośrednimi uprawnieniami. Szczegółowe informacje zawiera artykuł Kompilowanie macierzystych aplikacji DPS dla urządzeń z systemem Android.
 • Program DPS App Builder ma teraz opcję umożliwiającą zablokowanie biblioteki w orientacji poziomej.
 • Zwiększono wydajność progresywnego pobierania folio.
 • Duże obiekty wielostanowe nie migają już przy pierwszym pojawieniu się na ekranie.
 • Odtwarzanie filmu jest teraz wstrzymywane, gdy urządzenie odbiera połączenie telefoniczne.
 • Serwery uprawnień bezpośrednich, które implementują starszy interfejs API w wersji 1
 • Funkcja API getFolioInfo() w niestandardowych interfejsach sklepowych
 • Interfejs API Reading
 • Ustawienia pola widoku HTML w nakładkach WWW, artykułach HTML i bibliotece niestandardowej
 • Gesty w nakładkach WWW, artykułach HTML i bibliotece niestandardowej
 • Względne hiperłącza navto://
 • Hiperłącza do zakotwiczeń w zawartości HTML
 • Oczyszczanie folio pobranych początkowo za pomocą starszej wersji przeglądarki Android Viewer — po zaktualizowaniu do macierzystej przeglądarki Android Viewer folio zostanie oczyszczone

Przeglądarka Windows Viewer

 • Sklep Windows oferuje teraz opcje zakupu w aplikacji, umożliwiając użytkownikom nabywanie pojedynczych folio z poziomu aplikacji. Ze względu na ograniczenia Sklepu Windows można określić tylko jedną cenę dla wszystkich zakupów w aplikacji. Sklep Windows nie oferuje jeszcze subskrypcji. Dodatkowe informacje można znaleźć w Podręczniku tworzenia publikacji DPS do Sklepu Windows.
 • Aplikacje Windows udostępniają teraz nie tylko podstawowe dane o pobieraniu, ale także analitykę zakupów folio.
 • Przeglądarki Windows Viewer obsługują teraz wstępnie niestandardowe interfejsy API biblioteki.
 • Dźwięk w tle
 • Hiperłącza otwierające zawartość w przeglądarce aplikacji
 • Zdarzenia onAppear oraz onDisappear w artykułach HTML
 • Serwery uprawnień bezpośrednich, które implementują starszy interfejs API w wersji 1
 • Opcjonalne wyświetlanie prośby do użytkowników o zezwolenie na gromadzenie danych analitycznych
 • Wyszukiwanie folio w bibliotece przeglądarki Adobe Content Viewer według tytułu, numeru folio i nazwy publikacji (funkcja nieobsługiwana w przeglądarkach niestandardowych)

Web Viewer

 • Gdy użytkownik przechodzi między układem pionowym i poziomym w folio o podwójnej orientacji, przeglądarka Web Viewer buforuje ostatnio oglądaną orientację. Dzięki temu, gdy użytkownik przejdzie do kolejnego artykułu lub powróci do tej samej publikacji w przeglądarce, zostanie wyświetlona ostatnio używana orientacja.
 • W przeglądarce Web Viewer wprowadzono rozszerzenia zwiększające wydajność i podnoszące komfort użytkowania. Obejmują one bardziej spójny interfejs do czytania zawartości, w którym elementy sterujące nad i pod zawartością strony nie są odświeżane, gdy użytkownik przechodzi do innego artykułu.

Inne

 • Filmy YouTube osadzone w widoku WWW są prawidłowo odtwarzane.
 • Tylko w wersji Enterprise: po włączeniu obsługi bezpiecznej zawartości można skorzystać z opcji w narzędziu Zarządzanie kontem, która pozwala określić poziom poprawki stosowany za każdym razem, gdy firma Adobe wyda taką aktualizację.

Wersja 30

W wersji 30 (z marca 2014 r.) dodano następujące funkcje.

Funkcje przeglądarki iOS Viewer

Względne łącza navto. Obecnie za pomocą polecenia navto można przechodzić do następnego/poprzedniego lub pierwszego/ostatniego artykułu. Na przykład przycisk ze zdefiniowaną akcją navto://relative/first powoduje przejście do pierwszego artykułu w folio. Dozwolone formaty: first, last, next, previous i current. Można również przechodzić do określonego artykułu według jego względnej pozycji w folio, np. do piątego artykułu. Względne łącza navto są obsługiwane w przeglądarkach systemu iOS i do Sklepu Windows, ale jeszcze nie działają w macierzystej przeglądarce systemu Android ani przeglądarkach Desktop Viewer i Web Viewer. Względne łącza navto wymagają aplikacji w wersji 30, natomiast obsługują folio we wszystkich formatach.

Obsługa względnych łączy navto w interfejsie API języka JS (tylko system iOS). Podczas tworzenia nakładki zawartości WWW lub artykułu HTML, który korzysta z interfejsu API Reading, można wysłać do folio zapytanie w celu uzyskania informacji takich jak liczba artykułów umieszczonych w folio czy liczba stron w artykule. Informacje te można następnie wyświetlić albo wykorzystać w inny sposób w nakładce lub artykule HTML.

Głębokie linkowanie z parametrami (tylko wersja Enterprise, tylko system iOS). Wersja 30 zawiera aktualizację funkcji odczytywania parametrów głębokiego linkowania znanej z wersji 29. W wersji 29 obiektami docelowymi głębokich łączy mogą być tylko niestandardowe pola (np. niestandardowego sklepu). W przeglądarkach w wersji 30 parametry głębokich łączy są dostępne przez interfejsy API języka JS, niezależnie od docelowego obiektu łącza. Można teraz na przykład utworzyć łącze, które powoduje otwarcie określonego folio i artykułu w aplikacji oraz wyświetlenie rabatu za subskrypcję. Umieszczając głębokie łącza w aplikacjach, można również odbierać informacje zwrotne z przeglądarki za pośrednictwem interfejsów API języka JavaScript. Funkcja ta obsługuje tworzenie łączy do artykułów w formacie navto, zapisywanie w buforze na dysku lokalnym oraz ustawianie w aplikacji wartości dostępnej przez taki interfejs API.

Ekran informacji (tylko system iOS). W przeglądarkach systemu iOS z każdego miejsca aplikacji można wywołać przezroczysty widok internetowy, który umożliwia dostęp do interfejsu Reading API lub Library and Store API, w tym do biblioteki, niestandardowego sklepu, banera lub artykułu. Istnieje możliwość określenia uprawnień czytelnika i innych zachowań, tak aby widok zawierał tylko określone treści. Ekran informacji można uruchomić z poziomu aplikacji (np. niestandardowej biblioteki lub banera uprawnień) albo z poziomu folio (artykułu HTML lub nakładki zawartości WWW). Pliki HTML używane przez ekran informacji muszą się znajdować na serwerze poza aplikacją, tzn. nie mogą być umieszczone w aplikacji. Aby wyświetlić ekran informacji, użytkownicy muszą mieć połączenie z Internetem.

Bezpieczne folia (tylko wersja Enterprise, tylko system iOS). Podczas konfigurowania roli Aplikacja dla konta Enterprise za pomocą narzędzia Zarządzanie kontem jest dostępna nowa opcja „Włącz bezpieczną zawartość”. Należy ją zaznaczyć tylko w przypadku, gdy aplikacja zawiera poufne lub zastrzeżone informacje. Na bezpiecznym koncie nie są dostępne funkcje udostępniania społecznościowego, przeglądarki Web Viewer ani pobierania w tle. Folia znajdujące się na bezpiecznym koncie nie są dostępne w usłudze Folio Producer (acrobat.com). Widać je tylko po opublikowaniu w usłudze Adobe Distribution Service. W celu obejrzenia podglądu folio umieszczonych na bezpiecznym koncie można użyć funkcji Podgląd na urządzeniu, która spowoduje ich wyświetlenie w aplikacji Adobe Content Viewer, albo skompilować własną aplikację do wyświetlania opublikowanych folio. Folia są bezpieczne tylko wtedy, gdy w aplikacji w wersji 30 zaznaczono opcję Włącz bezpieczną zawartość, a folia dla wersji 30 są publikowane z zaznaczoną opcją „Szyfruj folio”. Folia dostarczane do aplikacji przy włączonej funkcji bezpiecznej zawartości są zabezpieczane po zablokowaniu lub wyłączeniu urządzenia. Aby stały się dostępne, należy odblokować urządzenie przy użyciu hasła. To standardowa funkcjonalność systemu operacyjnego iOS.

Obsługa interfejsu API Calendar (tylko system iOS). Obecnie w interfejsach API języka JavaScript można dodawać wydarzenia do kalendarza. Na przykład możesz pozwolić użytkownikom, aby dotknięciem łącza dodawali nadchodzące wydarzenie (niecykliczne) do swoich aplikacji Kalendarz. Inna opcja to dodawanie spisu składników przepisu kulinarnego do aplikacji Przypomnienia.

Wyeliminowanie przycisku „Pokaż więcej” w bibliotece przeglądarki. Na tabletach iPad czytelnicy mogą teraz przewijać zawartość biblioteki w sposób ciągły. W celu wyświetlenia kolejnych folio nie muszą już dotykać przycisku Pokaż więcej u dołu biblioteki.

Udoskonalenia funkcji logowania i subskrypcji (wersja Enterprise). Teraz okna dialogowe macierzystej przeglądarki służące do logowania i subskrybowania można wywoływać z widoków niestandardowych. Ta zmiana sprawia, iż opcje zakupu można wyświetlać w tych oknach macierzystych, bez konieczności tworzenia własnych okien dialogowych. Macierzyste okno dialogowe logowania znajduje się w interfejsie API Library and Store. Macierzyste okno dialogowe subskrybowania znajduje się w interfejsach API Library and Store oraz Reading.

Rozszerzenia w zakresie informacji o uprawnieniach (wersja Enterprise). Adobe uruchomi wkrótce wewnętrzną usługę opartą na chmurze, funkcjonującą jako serwer proxy informacji o uprawnieniach. Wydawcy korzystający z wersji Enterprise, którzy oferują bezpośrednie uprawnienia, wciąż będą mogli stosować oba mechanizmy uwierzytelniania i uprawnień, jednak usługa Adobe zapewni buforowanie uprawnień w imieniu wydawców.

Dodatkowe udoskonalenia przeglądarki iOS Viewer

 • Opcja Identyfikator reklamodawcy w przeglądarkach iOS Viewer jest teraz dostępna w innym formacie, który nie pojawia się w kodzie binarnym aplikacji, o ile wydawca jej bezpośrednio nie wywoła. Więcej informacji zawiera artykuł Nowe interfejsy API marketingu do klientów indywidualnych.
 • Pozycja „Zaloguj się” nie będzie wyświetlana w oknie dialogowym ustawień iPhone, jeśli w narzędziu DPS App Builder wybrano opcję „Ukryj przycisk logowania w bibliotece”.
 • Przycisk Ustawienia (ikona kółka zębatego) nie jest już wyświetlany w bibliotece przeglądarki iPhone Viewer, jeśli nie ma żadnych opcji ustawień (gdy na przykład nie ma folio komercyjnych ani funkcji logowania się).

Macierzysta przeglądarka Android Viewer

 • Są już obsługiwane nakładki przesuwania i powiększania.
 • Są już obsługiwane podstawowe nakładki dźwięku. Obsługa plików kontrolera i dźwięku w tle nie jest jeszcze dostępna.
 • Oprawa prawostronna.
 • Banery HTML.
 • Pełna obsługa sekwencji obrazów, w tym możliwość przesuwania palcem do kolejnych obrazów i zagnieżdżania nakładek sekwencji w innych nakładkach.
 • Wektorowe ramki przewijalne.
 • Obsługa sieci ChinaCache w przeglądarkach niestandardowych (ale nie w przeglądarce Adobe Content Viewer).
 • Macierzysta przeglądarka Adobe Content Viewer zapamiętuje teraz dane uwierzytelniające, co eliminuje konieczność ciągłego logowania się na nowo. Wprowadzono również pełną obsługę artykułów HTML.
 • Są już obsługiwane niestandardowe biblioteki (tylko wersja Enterprise). W narzędziu DPS App Builder w wersji WWW można wskazywać archiwum .zip zawierające pliki HTML, które są używane do zastąpienia domyślnej biblioteki.
 • Zaawansowana obsługa wersji. Używając narzędzia DPS App Builder w wersji WWW do tworzenia macierzystych aplikacji do systemu Android, można określać, które wersje folio mają być wyświetlane na tabletach, a które na telefonach z tym systemem.

Przeglądarka Windows Viewer

 • Obsługiwane są wszystkie nakładki z wyjątkiem panoramy.
 • Anulowanie pobierania w toku.
 • Udoskonalone pobieranie progresywne. Gdy użytkownik przechodzi do jeszcze niepobranego artykułu, rozpoczyna się pobieranie.
 • Przeglądarka Windows Viewer obsługuje teraz aktualizacje wyłącznie artykułów w zmodyfikowanych folio.
 • W przeglądarce Adobe Content Viewer do systemu Windows w bibliotece jest wyświetlany identyfikator Adobe ID, którego użyto do logowania.

Funkcje powiadomień push

Obecnie jest dostępna przebudowana usługa powiadomień push z rozszerzoną funkcjonalnością. Nowy portal powiadomień push oferuje następujące narzędzia:

 • Tworzenie harmonogramów powiadomień tekstowych z opcją anulowania niewysłanych powiadomień.
 • Wyświetlanie historii powiadomień tekstowych. Możliwość wysyłania powiadomień oraz sprawdzania stanu bieżących/zaplanowanych powiadomień.
 • Przekazywanie głębokich łączy w powiadomieniach tekstowych. Można na przykład umieścić łącze otwierające bibliotekę aplikacji. (Ta opcja wymaga przeglądarki w wersji 30).
 • Badanie zawartości powiadomienia tekstowego za pomocą usługi analitycznej SiteCatalyst.
 • Przy wysyłaniu powiadomień tekstowych w systemie iOS można określić, czy dotknięcie powiadomienia ma powodować uruchomienie niestandardowego sklepu lub innego pola niestandardowego, czy też otwarcie podanej strony WWW.

Usługi Folio Producer

 • Udoskonalenia dotyczące narzędzi analitycznych. Usługa analityczna SiteCatalyst zawiera teraz narzędzia kompletnego śledzenia operacji pobierania w tle: od otrzymania powiadomienia push aż do zakończenia pobierania folio.
 • Obieg pracy w programie AEM/DPS. Media Publisher to moduł programu Adobe Experience Manager (AEM), który umożliwia publikowanie zawartości wygenerowanej w programie DPS. Gdy program AEM i moduł są odpowiednio skonfigurowane oraz używają odpowiednich szablonów, można tworzyć artykuły HTML oraz publikować folia DPS. Artykuły można wysyłać bezpośrednio do usługi Adobe Folio Producer oraz na bieżąco sprawdzać, czy są one zsynchronizowane z najnowszymi zmianami. Więcej informacji o obiegu pracy AEM zawierają artykuły powiązane w serwisie DPS Developer Center.

Udostępnienie specyfikacji formatu folio

Można teraz korzystać ze specyfikacji formatu folio. Komercyjni wydawcy mogą rozpowszechniać swoje treści na różnych platformach, które obsługują specyfikację formatu plików .folio. Publikowanie w formacie .folio stanowiącym powszechnie akceptowany format cyfrowego publikowania plików pozwoli wydawcom czasopism bardziej efektywnie tworzyć cyfrowe treści dla urządzeń przenośnych, ponieważ nie będą już musieli przygotowywać i publikować interaktywnych materiałów w specyficznych formatach rozpoznawanych przez poszczególne platformy. Operatorzy kiosków i platform, którzy akceptują licencję specyfikacji formatu plików .folio, będą mogli tworzyć własne, macierzyste przeglądarki służące do wyświetlania cyfrowych pism dostępnych w tym formacie.

Strona ze specyfikacją formatu folio do pobrania

Wersja 29

W przeglądarkach w wersji 29 dodano następujące funkcje.

Obsługa macierzystej przeglądarki systemu Android

Internetowa wersja aplikacji DPS App Builder może służyć do tworzenia macierzystych aplikacji przeglądarek systemu Android. Internetowy program DPS App Builder działa w systemach Mac OS i Windows. Jeszcze przez jakiś czas można używać komputerowej wersji programu do tworzenia aplikacji systemu Android opartych na środowisku AIR.

W sklepach Google Play Store oraz Amazon Appstore są dostępne dwie wersje przeglądarki Adobe Content Viewer. Nadal jest dostępna aplikacja „Adobe Content Viewer (starsza)”, umożliwiająca testowanie zawartości w starszej wersji przeglądarki Android opartej na technologii AIR. Natomiast nowa aplikacja „Adobe Content Viewer for Android” umożliwia testowanie zawartości macierzystych przeglądarek systemu Android.

Nowa, macierzysta przeglądarka Android pracuje na tabletach oraz telefonach z systemem Android w wersji 4.0.3 i nowszych. Lista obsługiwanych funkcji i ograniczeń znajduje się w artykule Kompilowanie macierzystych aplikacji DPS dla urządzeń z systemem Android. Diagram z porównaniem funkcji: Lista funkcji obsługiwanych w środowisku DPS.

Ulepszenia w przeglądarce Windows Viewer

W sklepie Windows Store jest teraz dostępna przeglądarka Adobe Content Viewer. Aplikacja ta wymaga systemu Windows 8.1. Należy pamiętać, że w programie DPS App Builder nie ma jeszcze możliwości tworzenia niestandardowych aplikacji do systemu Windows. Obecnie przeglądarka dla systemu Windows obsługuje wersje oraz nakładki przesuwania i powiększania. Zobacz Kompilowanie aplikacji DPS do Sklepu Windows.

Strumieniowa transmisja dźwięku i wideo

Nowo wprowadzona obsługa strumieniowej transmisji materiałów audio i wideo umożliwia zmniejszenie rozmiaru folio i przyspieszenie pobierania. W panelu Folio Overlays są teraz osobne sekcje Audio i Wideo. Zarówno dla nakładki dźwiękowej, jak i nakładki wideo można podać adres URL prowadzący do pliku multimedialnego umieszczonego na serwerze. Określając plik multimedialny (MP4 lub MP3) do transmisji strumieniowej można wybrać te same opcje, które są dostępne w przypadku plików lokalnych, takie jak autoodtwarzanie i odtwarzanie w tle w całym folio.

Podany adres URL musi prowadzić do serwisu HTTP. Serwisy HTTPS nie są obsługiwane. Za pomocą tej techniki nie można wyświetlać filmów z takich serwisów, jak YouTube i Vimeo. Należy w tym celu użyć nakładki zawartości WWW.

Strumieniowa transmisja dźwięku i wideo wymaga użycia narzędzi dostępnych w wersji 29, ale stosowanie wersji 29 formatu folio nie jest konieczne. Transmisję strumieniową można wyświetlać również w starszych formatach folio (począwszy od wersji 18).

Powiadomienia tekstowe z podziałem na segmenty

Wysyłając powiadomienia tekstowe typu push dostosowane do konkretnych grup odbiorców, można skuteczniej zachęcić ich do korzystania z aplikacji i wykształcić pozytywne skojarzenia z marką. Grupy klientów można definiować według segmentów. Mogą to być na przykład użytkownicy iPadów, użytkownicy iPhone’ów, albo użytkownicy, którzy przez ponad 30 dni nie korzystali z aplikacji. Na urządzenia tak zdefiniowanych grup klientów można następnie wysyłać odpowiednie wiadomości tekstowe, zachęcające do pobrania dodatkowej zawartości lub przejrzenia ofert promocyjnych.

Dysponując kontem usług analitycznych SiteCatalyst, można gromadzić informacje o podgrupie klientów w pliku CSV, a następnie wykorzystać ten plik CSV do wysłania powiadomień tekstowych typu push. Szczegółowe informacje zawiera artykuł Segmented Push Notifications w serwisie DPS Developer Center.

Artykuły w bezpłatnych folio są zawsze dostępne

Artykuły w folio opublikowanych jako bezpłatne są teraz wyświetlane w przeglądarce Web Viewer bez paywalla, także wtedy, gdy sam artykuł ma status Chroniony lub Mierzony. Przed wersją 29 w folio opublikowanym jako bezpłatne można było włączyć paywall, uniemożliwiając użytkownikom wyświetlenie zawartości. Natomiast w aplikacjach w wersji 29 paywall nigdy nie jest wyświetlany w bezpłatnych folio, nawet wtedy, gdy został włączony.

Rozszerzenia narzędzi analitycznych

Podstawowe narzędzia analityczne w pulpicie Dashboard nie są już narzędziami w wersji beta. Narzędzia te zostały przetłumaczone i wprowadzono w nich kilka poprawek błędów. Ponadto funkcje analityczne SiteCatalyst umożliwiają teraz śledzenie nakładek uruchomionych automatycznie oraz nakładek zainicjowanych przez użytkownika (tylko iOS).

Rozszerzenia starszej wersji przeglądarki Android Viewer

Przeglądarka Android Viewer oparta na technologii AIR obsługuje system Android 4.4. W przeglądarkach Android są teraz obsługiwane gesty powiększania palcami dla „spłaszczonych” artykułów z ustawieniem Tylko przesuwanie w poziomie. W przeglądarkach do systemu iOS to zachowanie było już obsługiwane.

Ekran powitalny aplikacji iOS (tylko wersja Enterprise)

Ekran powitalny to przezroczysty widok WWW, który wyświetla zawartość HTML pomiędzy ekranem tytułowym („splash”) a Biblioteką/Sklepem. Zawartość HTML wskazana w programie DPS App Builder pojawia się przy pierwszym uruchomieniu aplikacji po jej zainstalowaniu przez klienta albo po pierwszym uruchomieniu po aktualizacji. Na ekranie powitalnym można na przykład zachęcić użytkowników do utworzenia konta lub przejrzenia podglądu wydania, poprosić o zaakceptowanie warunków użytkowania albo udzielić podstawowych informacji o aplikacji. Ekran powitalny ma pełny dostęp do interfejsu API języka JavaScript dla biblioteki/sklepu, co pozwala w pełni sterować jego funkcjonalnością. 

Opcja „Opcjonalny ekran powitalny urządzenia” w programie DPS App Builder umożliwia podanie archiwum .zip zawierającego pliki HTML. Jeśli aplikacja obsługuje zarówno iPady, jak i iPhone’y, to pliki HTML powinny wyświetlać zawartość dostosowaną do rozmiaru obu tych typów urządzeń. Instrukcje i przykłady plików HTML można znaleźć w artykule Getting started with a welcome screen w serwisie DPS Developer Center.

Udoskonalenia z zakresu udostępniania społecznościowego i przeglądarki Web Viewer

Wprowadzono następujące zmiany udostępniania społecznościowego w ramach usług DPS.

 • Zmieniło się zachowanie chronionych artykułów. Gdy użytkownik udostępni chroniony artykuł w wersji 29 aplikacji, udostępniony zostanie adres URL tego artykułu, a nie adres URL publikacji. Jeśli osoba bez odpowiednich uprawnień dotknie udostępnionego łącza lub je kliknie, zobaczy stronę paywalla. Ta zmiana dotyczy zarówno przeglądarki Web Viewer na komputery, jak i przeglądarki artykułów na iPady. Opcja Adres URL publikacji w programie DPS App Builder została usunięta ze strony ustawień udostępniania społecznościowego w aplikacjach w wersji 29. Natomiast w aplikacjach w wersji 28 i wcześniejszych adres publikacji jest nadal używany.
 • Przeglądarka Web Viewer obsługuje teraz pliki dźwiękowe z kodowaniem AAC/MP4.
 • W Chinach dostępne są teraz opcje udostępniania społecznościowego w serwisach Sina Weibo oraz Tencent Weibo. Jeśli wydawcy włączą funkcję udostępniania społecznościowego, użytkownicy, którzy ustawili na swoim iPadzie lub iPhonie (z systemem iOS 7) klawiaturę chińską, zobaczą w menu udostępniania serwisy Sina Weibo oraz Tencent Weibo. Serwisy Sina Weibo oraz Tencent Weibo są obsługiwane tylko w przypadku urządzeń z systemem iOS 7, a nie iOS 6.
 • Funkcja oprawy po prawej stronie jest teraz obsługiwana w przeglądarce Web Viewer. Jeśli taka opcja zostanie zaznaczona, to pierwszy artykuł znajduje się po prawej stronie zarówno w przeglądarce Web Viewer, jak i na urządzeniach.
 • W osadzonej przeglądarce Web Viewer wydawcy mogą teraz zezwolić na wyświetlenie zewnętrznych łączy w nowej karcie lub nowym oknie. Zobacz pakiet SDK przeglądarki Adobe Content Viewer for Web.
 • Wydawcy mogą śledzić przechodzenie użytkownika między stronami w osadzonej przeglądarce Web Viewer. Zobacz pakiet SDK przeglądarki Adobe Content Viewer for Web.

Udoskonalenia programu DPS App Builder

W programie DPS App Builder wprowadzono następujące zmiany.

 • Strona Udostępnianie społecznościowe została zmieniona w taki sposób, aby odzwierciedlić różne zachowania w systemie iOS 6 i iOS 7. W przypadku aplikacji w wersji 29 usunięto również opcję Adres URL publikacji.
 • (Wersja Enterprise) Powiadomienia typu Push są teraz obsługiwane w aplikacjach podpisanych korporacyjnie. Plik mobileprovision musi zawierać niewieloznaczny identyfikator pakietu.
 • (Wersja Enterprise) Wartość Etykieta w niestandardowych ikonach została usunięta. Jeśli chcesz użyć innych nazw ikon Przeglądarka lub Biblioteka, zmodyfikuj plik XML z dostosowanymi ciągami.
 • (Wersja Enterprise) Wersje językowe ciągów dla niestandardowych ikon nie zawierają już nadmiarowych sekcji.
 • (Wersja Enterprise) „Opcjonalny ekran powitalny iPhone” ma teraz nazwę „Opcjonalny ekran powitalny”. Opcja ta jest obecnie dostępna zarówno w przypadku iPadów, jak i iPhone’ów.

Rozszerzenia związane z marketingiem do klienta (Enterprise, iOS)

Pakiet DPS obsługuje teraz kilka funkcji API, które zwiększają możliwości marketingu do klienta. Funkcje te są dostępne zarówno w interfejsie Library/Store API (Biblioteka/Sklep), jak i w interfejsie Reading API (Czytanie), zatem można je wykorzystać w artykułach, sklepach i innych widokach nawigacyjnych.

 • Wydawcy mogą śledzić kampanie reklamowe za pomocą elementów vendorIdentifier (identyfikator dostawcy). Identyfikator dostawcy identyfikuje wydawcę. Zwracamy uwagę, że opcja advertisingIdentifier (identyfikator odbiorcy reklam) identyfikująca każde urządzenie była wcześniej włączona, natomiast obecnie nie jest dostępna z powodu nowych ograniczeń wprowadzonych przez Apple.
 • Wydawcy mogą użyć parametru canOpenURL, aby wykryć, czy konkretne aplikacje są instalowane z użyciem znanych schematów adresu URL. Pozwala to na bardziej bezpośrednią promocję wiązaną aplikacji.
 • Za pomocą funkcji openExternal wydawca może otworzyć zewnętrzny adres URL z poziomu niestandardowego nawigacyjnego widoku WWW.
 • Wydawcy mogą podać schemat adresu URL z parametrami, aby przekazywać kody kampanii i kody promocyjne z poczty elektronicznej, zawartości tekstowej albo serwisów WWW i uruchamiać aplikację bezpośrednio w nawigacyjnym widoku WWW.

Łącząc funkcje udostępniane przez te interfejsy API, wydawcy mogą prowadzić marketing aplikacji na różne sposoby. Można na przykład zbierać dane w celu stwierdzenia, którzy użytkownicy zainstalowali aplikacje, ale nie aktywowali subskrypcji. Następnie można uruchomić kampanię reklamową rozsyłaną pocztą elektroniczną, która zaoferuje 3 miesiące bezpłatnej subskrypcji. Wydawcy mogą również utworzyć nakładkę WWW, która sprawdza, czy jest zainstalowana inna aplikacja i wyświetla różne oferty w zależności od tego, czy użytkownicy pobrali tę aplikację i czy mają subskrypcję.

Udoskonalone zachowania aplikacji o dużej liczbie folio (wersja Enterprise)

Jeśli aplikacja zawiera dużą liczbę folio (np. 1500), to aktualizacja biblioteki trwa bardzo długo. Po wybraniu odpowiedniego ustawienia w programie DPS App Builder można wykorzystać serwer uprawnień, aby kontrolować folia dołączane podczas aktualizacji niestandardowej biblioteki.

Ulepszenia podstawowych narzędzi analitycznych

W podstawowych narzędziach analitycznych można wybrać częstotliwość publikowania „Wydania specjalne”. Po zaznaczeniu opcji Wydania specjalne można również ustawić datę rozpoczęcia i zakończenia w opcji Grupowanie odbiorców. Ponadto w narzędziach wprowadzono szereg poprawek dotyczących wyświetlania danych.

Zwiększona stabilność usług Folio Producer

Ostatnia migracja AWS spowodowała kilka problemów związanych z przesyłaniem i pobieraniem zawartości za pośrednictwem usług Folio Producer obsługiwanych przez serwis acrobat.com. Usługi zostaną zaktualizowane w celu skorygowania tych problemów.

Wersja 28

Tekstowe powiadomienia typu „push” (iOS, Professional/Enterprise)

Nie trzeba już korzystać z usług innych firm, aby wysyłać tekstowe powiadomienia typu „push” do swoich klientów. Wysyłając własne wiadomości tekstowe można zachęcić czytelników i abonentów korzystających z urządzeń z systemem iOS do ponownego skorzystania z twoich usług, przekazując im informacje o nowej zawartości. Powiadomienia tekstowe są zgodne ze wszystkimi wersjami przeglądarek. Można również korzystać z funkcji analitycznych SiteCatalyst, aby dokonywać pomiarów reakcji klienta na powiadomienia, w tym liczby klientów, którzy decydują się na otrzymywanie takich powiadomień.

Udoskonalenia podstawowych narzędzi analitycznych (wersja beta, tylko w języku angielskim)

DPS Dashboard zawiera nową wersję beta podstawowych raportów analitycznych. Nowe podstawowe narzędzia analityczne umożliwiają wyświetlanie parametrów standardowej akumulacji odbiorców (Standard Audience Accumulation) dotyczących czytelników materiałów cyfrowych. Są to analizy zgodne z wytycznymi MPA Tablet Metrics. Nowe raporty podają takie dane, jak łączna liczba czytelników, łączna liczba sesji, łączny czas na jednego użytkownika, średnia liczba sesji na użytkownika, urządzenia i system operacyjny.

Podczas analizy danych można zmieniać ustawienia akumulacji w ramach metryk standardowych. Zmieniony układ interfejsu zapewnia dostęp do narzędzi analitycznych i umożliwia eksportowanie danych raportu w postaci arkusza kalkulacyjnego.

Obsługa systemu iOS 7

Aplikacje w wersji 28 obsługują system iOS 7. Należy pamiętać, że na urządzeniach z systemem iOS 7 przeglądarki utworzone w wersji 24 lub wcześniejszej mogą nie działać w zadowalający sposób. Dotyczy to w szczególności problemów z wyświetlaniem folio w orientacji poziomej. Mogą się one w ogóle nie wyświetlać lub są wyświetlane nieprawidłowo. Najlepsze rezultaty uzyskuje się, aktualizując wszystkie aplikacje DPS do wersji 27 lub 28.

Zaprzestanie obsługi systemu iOS 5

Adobe DPS zaprzestaje obsługi systemu iOS 5. W związku z tą zmianą aplikacje w wersji 28 nie będą działać w systemie iOS 5, a przez to na urządzeniach iPad 1. Jeśli chcesz nadal zapewniać obsługę urządzeń iPad 1, musisz tworzyć folia zgodne z wersją przeglądarki użytą w istniejącej aplikacji (wersją 27 lub wcześniejszą).

Wymagania dotyczące aplikacji DPS związane z systemem iOS 7

Program DPS App Builder umożliwia tworzenie aplikacji w wersji 28, które są zgodne z wytycznymi programistycznymi systemu Apple iOS 7, łącznie z nowymi, pastelowymi motywami interfejsu użytkownika. Projektując i programując aplikacje przeznaczone do systemu iOS 7, należy wziąć pod uwagę następujące wymagania:

 • iOS 7 wymaga, aby w aplikacjach był wyświetlany pasek systemowy. W tworzonych aplikacjach w wersji 28 wyświetlany jest teraz systemowy pasek stanu o rozmiarze 20 lub 40 pikseli. Pasek ten jest umieszczony nad górnym paskiem nawigacji we wszystkich widokach, w tym w widoku folio. Gdy użytkownik wyświetli paski nawigacji, zostanie zakryta większa część obszaru projektu. Dlatego też należy odpowiednio dostosować układy artykułów.
 • W systemie iOS 7 zmieniło się działanie niestandardowych ikon na dolnym pasku nawigacji (tyko Enterprise). Tworząc aplikacje w wersji 28 z niestandardowymi ikonami na pasku narzędziowym nie trzeba już dodawać trzech osobnych ikon dla stanów „wciśnięty”, „niewciśnięty” i „nieaktywny”. Zamiast nich dodaje się pojedynczy plik PNG o przezroczystym tle, a system iOS 7 automatycznie zmienia wyświetlany kolor zgodnie ze zmianą stanu. (Pliki te mają wymiary 30x30 i 60x60 pikseli.) Nie trzeba już osadzać etykiety tekstowej w ikonie nawigacyjnej. Tekst podaje się teraz w polu Etykieta ikony w programie DPS App Builder. Jest ono wyświetlane pod niestandardowymi ikonami. Jeśli aplikacja obsługuje wiele języków, to można ten tekst przetłumaczyć. Nowe ikony są wyświetlane w pasku Nawigacja tylko wtedy, gdy ikony można użyć. Na przykład przycisk „Przeglądarka” nie będzie wyświetlany, dopóki nie pobierze się folio. Pasek Nawigacja (gdy jest włączony), jest o kilka pikseli szerszy, niż we wcześniejszych aplikacjach (12 pikseli na iPadach SD, 24 piksele na iPadach HD). Dlatego też należy pamiętać o odpowiednim dopasowaniu układów. Informacje o tych ikonach zawiera temat Tworzenie aplikacji DPS dla urządzeń iPad i iPhone.
 • W systemie iOS 7 wymagane są dodatkowe rozmiary ikon: 152x152 (iPad HD), 76x76 (iPad SD) oraz 120x120 (iPhone). Nowe pliki ikon są niezbędne podczas tworzenia w programie DPS App Builder aplikacji zarówno w wersji 27, jak i w wersji 28.
 • Przeglądarki DPS obejmują kilka zmian interfejsu użytkownika, przygotowanych do obsługi systemu iOS 7. Na przykład tło biblioteki jest znacznie jaśniejsze, niż we wcześniejszych wersjach. Dlatego należy sprawdzić, czy obrazy okładki mają odpowiedni kontrast. Jeśli aplikacja zawiera artykuł, który opisuje jej działanie, to warto uaktualnić tę zawartość.

Uwaga: w aplikacjach w wersji 24 i wcześniejszej uruchomionych w systemie iOS 7 występują pewne znane problemy. Najlepsze rezultaty uzyskuje się, aktualizując istniejące aplikacje do wersji 27 lub nowszej.

Obsługa funkcji AirDrop dla systemu iOS 7

Aplikacje w wersji 28 uruchomione na urządzeniach z systemem iOS 7 umożliwiają udostępnianie artykułów osobom znajdującym się w pobliżu za pomocą funkcji AirDrop. Gdy odbiorca otrzyma łącze do artykułu udostępnionego przez AirDrop na iPadzie, może skorzystać z nowej funkcji Mobile Safari Web Viewer w wersji 28.

Mobile Safari Web Viewer (tylko iPad)

Gdy użytkownik urządzenia iPad dotknie łącza prowadzącego do niechronionego, udostępnionego artykułu, artykuł ten zostanie otwarty bezpośrednio w przeglądarce Mobile Safari Web Viewer. Pozwala to odbiorcom udostępnionego materiału wyświetlić wersję artykułu przeznaczoną dla przeglądarki WWW po jednym dotknięciu ekranu iPada, bez potrzeby pobierania aplikacji. Przeglądarka Mobile Safari Web Viewer (nazywana także „przeglądarką artykułów”) zawiera łącza umożliwiające pobranie aplikacji lub wyświetlenie artykułu, jeśli jest już pobrany na iPada. Jest to pierwsza wersja tego rozwiązania, dlatego niektóre funkcje nie są jeszcze obsługiwane. Dotyczy to np. niektórych typów nakładek.

Planowanie daty dostępności folio

Ta funkcja umożliwia określenie daty i godziny udostępnienia zawartości folio użytkownikom aplikacji w ramach usługi Distribution Service. Dzięki temu pracownicy działu produkcyjnego nie muszą ręcznie aktywować nowej zawartości.

Planowaną datę dostępności folio można ustawić także programistycznie, za pomocą interfejsu API Folio Producer (tylko Enterprise).

Nowa domyślna wersja przeglądarki dla folio

Nową domyślną wersją przeglądarki folio jest teraz wersja 26, a nie wersja 20. Tworząc nowe folio nadal można jednak wybrać wersje od 20 do 28.

Obsługa interfejsu API aparatu fotograficznego

Wykorzystując aparat fotograficzny urządzenia, można umożliwić użytkownikom robienie zdjęć w aplikacji. Takie zdjęcia mogą być wstawiane do zawartości w aplikacji albo zapisywane w danych aparatu. Można na przykład zdefiniować obraz będący ramką fotografii i umożliwić użytkownikowi zrobienie zdjęcia (lub wybranie obrazu z aplikacji fotograficznej), które będzie wstawiane do tej ramki.

Powiększona zawartość na urządzeniach z systemem Android

We wcześniejszych wersjach materiały o mniejszych rozmiarach w aplikacjach do systemu Android nie były powiększane, co powodowało występowanie zarówno efektu letterbox, jak i pillarbox (pustych pasów odpowiednio na górze i dole oraz po obu bokach zawartości). Natomiast w wersji 28 aplikacji AIR do systemu Android materiały o małych rozmiarach są proporcjonalnie powiększane.

Opcja Zablokuj orientację

Program DPS App Builder zawiera nowe ustawienia, umożliwiające blokowanie orientacji aplikacji. Powoduje to, że widok biblioteki i folio jest zawsze wyświetlany tylko w jednej orientacji.

Usprawnienia narzędzi analitycznych SiteCatalyst

Dostępne są nowe raporty SiteCatalyst dotyczące metadanych autora. Ułatwia to śledzenie informacji o konkretnych autorach lub reklamodawcach. Dostępne są także dodatkowe możliwości śledzenia niestandardowych parametrów eVar. Szczegółowe informacje zawierają artykuły w serwisie DPS Developer Center poświęcone funkcjom analitycznym.

Wiele wersji językowych przeglądarki Web Viewer

Aplikacja Content Viewer w wersji WWW (Web Viewer) udostępnia teraz 20 różnych wersji językowych.

Poprawa wydajności usługi Distribution Service

Folia przesłane do usługi Adobe Distribution Service są teraz zapisywane na szybszych i bardziej niezawodnych serwerach Amazon Web Service. Powinno to zapewnić znaczący wzrost wydajności przy publikacji, aktualizacji i pobieraniu folio.

Wersja 27

Obsługa udostępniania społecznościowego w serwisie Pinterest (iOS, Professional i Enterprise)

Aplikacja DPS App Builder obsługuje teraz m.in. opcję udostępniania społecznościowego w serwisie Pinterest. Jeśli opcja udostępniania w serwisie Pinterest zostanie włączona, to będzie można wybrać ten serwis w menu rozwijanym udostępniania społecznościowego w aplikacji. Klienci, którzy przeglądają aplikację na urządzeniu iPhone lub iPad, mogą przypiąć obraz podglądu artykułu do swoich tablic. W serwisie Pinterest czytelnicy mogą kliknąć obraz strony, aby przejść do artykułu na urządzeniu lub w przeglądarce. Tak jak w przypadku innych opcji udostępniania społecznościowego, funkcja paywall umożliwia ograniczenie liczby artykułów dostępnych do wyświetlania.

Integracja z funkcją GPS urządzenia (iOS, Professional i Enterprise)

Integracja z funkcją GPS umożliwia dostarczanie zawartości kontekstowej, bazującej na położeniu geograficznym. Wykorzystanie obsługi GPS w treściach HTML w aplikacji pozwala osiągnąć szereg różnych celów. Przykłady:

 • Można utworzyć nakładkę zawartości WWW lub artykuł HTML, który będzie wyświetlać różne reklamy w zależności od miejsca, w którym użytkownicy przeglądają ten artykuł.
 • W stworzonym przez siebie niestandardowym sklepie (tylko w wersji Enterprise) można wyświetlać folio dla konkretnego regionu oraz nadawać uprawnienia dostępu do folio na podstawie lokalizacji użytkownika.
 • W stworzonej przez siebie niestandardowej bibliotece (tylko w wersji Enterprise) można wyświetlać banery dla konkretnego regionu.

Informacje dodatkowe: aby korzystać z integracji z funkcją GPS we własnym sklepie lub bibliotece, należy użyć interfejsów API w wersji 2 przeznaczonych dla niestandardowego sklepu lub niestandardowej biblioteki. Aby włączyć integrację z funkcją GPS w nakładce zawartości WWW lub w artykule HTML, należy użyć interfejsu API z funkcjami czytania (Reading). Po włączeniu integracji z funkcją GPS w nakładce zawartości WWW lub w artykule HTML należy wybrać również opcję „Zezwalaj na dostęp do informacji o uprawnieniach”.

Udoskonalenia wprowadzone w obsłudze udostępniania społecznościowego i przeglądarce Web Viewer (iOS, Professional i Enterprise)

Wprowadzono następujące ulepszenia:

 • Wyświetlenie w przeglądarce Web Viewer na komputerze (Desktop Viewer) artykułu, dla którego w module Folio Producer ustawiono bezpłatny dostęp, nie powoduje już odliczenia od progu paywalla. Nie wprowadzono żadnych zmian w ramach działania artykułów z pomiarem wykorzystania lub chronionych. Artykuły z pomiarem wykorzystania nadal powodują odliczenie od progu paywalla, a artykuły chronione dostępne są tylko dla uprawnionych użytkowników. (Ustawienia Bezpłatny, Mierzony i Chroniony mają teraz takie samo zastosowanie w przeglądarce Web Viewer i w bezpłatnym podglądzie artykułu).
 • W poprzednich wersjach miniatury artykułów chronionych w spisie treści przeglądarki Web Viewer były wyszarzone, a po ustawieniu na nich kursora wyświetlała się ikona blokady. Poza tym nawigacja w lewo i w prawo powodowała pomijanie chronionych artykułów. W wersji 27 przeglądarka Web Viewer nie traktuje już w różny sposób artykułów chronionych, bezpłatnych i z pomiarem wykorzystania w spisie treści i w ramach nawigacji. Wszystkie artykuły pojawiają się w spisie treści bez wyróżników. Za pomocą opcji nawigacyjnych w folio można odwiedzić każdy artykuł, nawet chroniony. Artykuły chronione są zasłaniane przez komunikat paywalla.
 • W osadzonej przeglądarce Web Viewer proces logowania został tak usprawniony, aby umożliwić wydawcom uwierzytelnianie użytkowników w serwisie WWW.

Ulepszenia przeglądarki Android Viewer (Professional i Enterprise)

Przeglądarka Android Viewer oparta na środowisku AIR zawiera następujące ulepszenia:

 • Limit wymiarów folio wzrósł z 2048x2048 do 4095x4095 pikseli. Dzięki temu można tworzyć folia przeznaczone na większe urządzeniach, takie jak 10-calowe tablety HD z systemem Android.
 • Ekrany tytułowe ustawione w urządzeniach z systemem Android są teraz proporcjonalnie powiększane lub zmniejszane, tak aby wypełniały ekran docelowy. Można na przykład wybrać ekrany tytułowe o wymiarach 2560x1600 i 1600x2560, które zostaną zmniejszone (i wykadrowane, jeśli proporcje obrazu będą się różnić) w celu wyświetlenia na mniejszych urządzeniach.
 • Ikony i elementy interfejsu na urządzeniach Android XLarge (takich jak 10-calowy tablet HD) są teraz większe. Dzięki temu łatwiej jest dotykać przycisków i nawigować w przeglądarkach na takich urządzeniach HD.
 • Niestandardowe ikony nawigacji (tylko w wersji Enterprise) mogą mieć teraz wymiary 75x43, 98x52 lub 214x114 pikseli.

Nadal trwają prace nad przeglądarką Android Viewer, która nie opiera się na środowisku AIR.

Kopiowanie folio

Polecenie Kopiuj dostępne jest teraz w module Folio Producer Organizer. Można skopiować własne folio lub folio, które zostało udostępnione z innego konta. Kopiowanie opublikowanego lub nieopublikowanego folio powoduje utworzenie nowego folio na serwerze Folio Producer (acrobat.com), a nie w usłudze Distribution Service. Możesz następnie edytować i opublikować skopiowane folio. Jeśli folio zostało udostępnione z innego komputera, trzeba uzyskać pliki źródłowe i podłączyć ponownie artykuły, aby móc edytować i aktualizować ich zawartość. Nie można kopiować zablokowanych folio.

Nowa opcja automatycznego otwierania w programie DPS App Builder

Program DPS App Builder oferuje nową funkcję „Przy pierwszym uruchomieniu automatycznie otwórz najnowsze folio, do którego masz uprawnienia”. W przypadku zaznaczenia opcji „Przy pierwszym uruchomieniu automatyczne pobierz najnowsze folio, do którego masz uprawnienia” opcja automatycznego otwierania jest domyślnie zaznaczona, dzięki czemu początkujący czytelnicy mogą pobrać aplikację i od razu przeczytać najnowsze folio. W przypadku wyłączenia opcji automatycznego otwierania użytkownicy zobaczą pobierane folio w bibliotece, jednak aby je otworzyć, będą musieli dotknąć obrazu jego okładki. W ten sposób wydawca może umieścić na banerze komunikat informujący początkujących czytelników o tym, że pobierają bezpłatne folio.

Udoskonalenia dotyczące podglądu artykułów

Opcja podglądu artykułów w folio obsługuje teraz oprócz artykułów bezpłatnych także artykuły z pomiarem wykorzystania. Gdy czytelnik przejdzie w folio podglądowym do artykułu z pomiarem wykorzystania, w panelu zakupu wyświetli się przycisk „Przeczytaj artykuł”. Umożliwia on pobranie artykułu z pomiarem wykorzystania na urządzenie w ramach opcji podglądu. Liczba artykułów z pomiarem wykorzystania, które można przejrzeć, jest określona przez wydawcę w postaci progu paywalla.

Ponadto wprowadzono kilka udoskonaleń interfejsu związanych z podglądem artykułów bezpłatnych. Na przykład obrazy podglądu artykułów chronionych są teraz zakryte deseniem ciemnej siatki. Miniatury używane do przeglądania mają efekt gradientu i wyświetlają się we wszystkich „spłaszczonych” artykułach (które można przesuwać palcem tylko w płaszczyźnie poziomej), zarówno w trybie przeglądania, jak i jako obrazy podglądu w widoku folio (zakryte siatką).

Ulepszenia narzędzi analitycznych (Professional i Enterprise z kontem SiteCatalyst)

Raporty SiteCatalyst zawierają teraz informacje na temat zakupów w rozbiciu na rodzaje subskrypcji (zakup nowej lub odnowienie), okres obowiązywania (1 miesiąc, 6 miesięcy itd.) oraz na temat zakupów w rozbiciu na sklepy. SiteCatalyst zgłasza także informacje o liczbie czytelników, którzy zgodzili się otrzymywać powiadomienia push. Poza tym jeszcze bardziej uszczegółowiono śledzenie nakładek typu pokaz slajdów i przewijana ramka.

Dodatkowe zmiany

Inne ulepszenia wersji 27:

 • Zasady ochrony prywatności są teraz dostępne na urządzeniach iPhone i iPad. Adres URL zasad ochrony prywatności można określić w programie DPS App Builder.
 • Plik sidecar.xml obsługuje teraz ustawienia dostępu do artykułu. Oznacza to, że można zaimportować plik sidecar.xml, aby zastosować ustawienia Bezpłatny, Mierzony lub Chroniony w przypadku każdego artykułu w folio.
 • Łącza w interfejsie API biblioteki lub sklepu (wersja 2) mogą teraz powodować wyświetlenie oddzielnego okna przeglądarki internetowej (zwanego również „przeglądarką w aplikacji”) w ramach aplikacji, która zawiera przycisk Zamknij. Plik HTML w takim oknie przeglądarki może zawierać odwołania do tych interfejsów API.

Wersja 26

Podgląd bezpłatnego artykułu (tylko iPad)

Możesz pozwolić klientom na podgląd zawartości folio komercyjnego. Użytkownicy mogą dotknąć przycisk Podgląd, aby pobrać i przeczytać wszystkie bezpłatne artykuły. W przypadku przejścia użytkownika do innych artykułów w aplikacji, na paywallu wyświetlany jest monit o zakup folio. Aby włączyć Bezpłatny podgląd artykułu w folio komercyjnym, wybierz opcję „Włącz podgląd artykułu” w narzędziu zarządzania kontem, a następnie użyj edytora Folio Producer do oznaczenia określonego artykułu jako Bezpłatny. (Bezpłatny podgląd artykułu dostępny jest tylko dla iPada i obecnie nie działa z folio zawierającymi sekcje).

Uwaga: Aby zastosować ustawienie „Bezpłatne” wobec artykułów w starszych folio, należy zaktualizować wersję przeglądarki folio do wersji 26 lub nowszej i uaktualnić artykuły w tych folio.

Obsługa artykułów PDF zarówno w przeglądarce Android Viewer, jak i Desktop Viewer

Artykuły PDF są teraz obsługiwane w urządzeniach z systemem Android oraz przez aplikację Desktop Viewer. W przeglądarkach Android możesz skorzystać z formatu PDF do zmniejszenia objętości pliku, ponownego wykorzystania folio iOS zawierających artykuły PDF i zapewnienia obsługi gestów palcami na stronach artykułów. W przeglądarce Desktop Viewer możesz teraz przeglądać folia zawierające artykuły PDF, co jest szczególnie przydatne do inspekcji wstępnej folio pod kątem błędów.

Do wyświetlania artykułów PDF jest wymagana co najmniej wersja 26, jednak wersja folio zawierającego artykuły PDF nie ma znaczenia.

(Pamiętaj, że zmiana dotyczy dotychczasowej przeglądarki Android opartej na AIR, a nie natywnej przeglądarki Android, która jest obecnie opracowywana. Ponadto obsługa formatu PDF w systemie Android nie obejmuje wyświetlania plików PDF w przeglądarce aplikacji).

Ulepszenia w bibliotece iPada

Ikona pojawia się teraz pod każdym obrazem podglądu okładki w bibliotece, tak aby użytkownicy mogli szybciej i wygodniej zobaczyć która zawartość jest bezpłatna lub komercyjna. Dotknięcie przycisku z ceną inicjuje zakup. Użycie przycisku bezpłatny lub chmura inicjuje pobieranie. Ikona chmury jest wyświetlana, jeśli użytkownik ma uprawnienia do folio komercyjnego, które nie zostało jeszcze pobrane.

Dotknięcie samego obrazu podglądu okładki w dalszym ciągu wyświetla panel podglądu z dodatkowymi informacjami. Jeśli niestandardowa biblioteka jest skonfigurowana tak, by wyświetlała tylko uprawnione folia, panel podglądu nie jest wyświetlany się po dotknięciu obrazu okładki.

(Tylko wersja Enterprise) Jeśli Twoja niestandardowa biblioteka wyświetla jedynie folia, do których klienci są uprawnieni, panel podglądu nie jest wyświetlany. Dotknięcie obrazu okładki rozpoczyna pobieranie folio.

Pełna obsługa iPhone 5

Teraz można tworzyć wersje folio 1136x640 i uniknąć efektu skalowania zawartości na telefonie iPhone. 5. W DPS App Builder należy określić dodatkowy obraz rozruchowy (ekran powitalny) o rozmiarze 640x1136 w celu zachowania zgodności z wymogami aplikacji dla iPhone 5.

Udoskonalenia programu DPS App Builder

DPS App Builder zawiera następujące zmiany:

 • Łącza do zasobów są teraz przechowywane na serwerze, co pozwala tworzyć aplikacje na różnych komputerach, bez konieczności ponownego łączenia skopiowanych zasobów. Na przykład, agencja może za pośrednictwem aplikacji DPS App Builder określić większość ustawień i plików, a klient może następnie uzupełnić ja poprzez określenie certyfikatów. Podczas edytowania istniejącej przeglądarki w polu tekstowym pojawia się komunikat „zasób przechowywany na serwerze”. Zapisywanie zasobów działa tylko dla pojedynczych aplikacji; nie można przechowywać zasobów na serwerze do użytku w wielu aplikacjach.
 • (Enterprise) Po utworzeniu własnego sklepu korzystającego z nowych funkcji interfejsu API nie jest już wymagane utworzenie niestandardowej biblioteki.
 • (Enterprise) Jeśli chcesz dalej używać starszego, utworzonego wcześniej sklepu, możesz wybrać w App DPS Builder opcję Używaj API starszego sklepu. Jeśli jednak wybierzesz tę opcję, nie możesz określić niestandardowej biblioteki.
 • Opcja „Włącz strefę aktywną, aby wyświetlić opcje sterowania widoku folio” zapewnia teraz strefę aktywną także na górze, a nie tylko na dole ekranu.
 • Pojawiła się nowa opcja umożliwiająca określenie opcjonalnego adresu URL zasad ochrony prywatności, który pojawi się w menu ustawień biblioteki.
 • W przypadku aplikacji do obsługi pojedynczego folio jest teraz dostępny schemat opcjonalnego adresu URL.

Ulepszenia w zakresie zgody na korzystanie z narzędzi analitycznych

Jeśli skonfigurujesz przeglądarkę tak, by zezwolić użytkownikom na rezygnację z funkcji analitycznych, mogą oni teraz zmienić zdanie w menu ustawień i skorzystać z funkcji analitycznych. Opcja ta jest dostępna zarówno w przeglądarkach iOS, jak i Android.

Ulepszenia aplikacji Web Viewer

Web Viewer zawiera następujące ulepszenia:

 • Osadzona przeglądarka Web Viewer. Możesz teraz osadzić udostępniane artykuły Web Viewer na swojej stronie dzięki wprowadzonej w DPS obsłudze znaczników HTML. Dołącz otaczające elementy projektu, oferując użytkownikom spójną obsługę.
 • Folio tylko dla Web Viewer. Możesz utworzyć specjalną wersję folio dla przeglądarki Web Viewer, która pojawi się wyłącznie we wspomnianej przeglądarce, a nie w przeglądarce urządzenia. Na przykład, możesz utworzyć folio 1024x580, które wyświetla się jedynie w orientacji poziomej, korzysta z terminologii takiej jak „kliknij” zamiast „dotknij” i zastępuje nieobsługiwaną panoramę obrazem statycznym. Zobacz Tworzenie wersji dla przeglądarki Web Viewer.
 • Niestandardowe sklepy i biblioteki są teraz obsługiwane w przeglądarce Web Viewer. Zintegruj własny sklep i własne biblioteki w Web Viewer, aby promować zawartość specjalną, oferty i promocje.
 • Opcjonalnie: adres URL do zasad ochrony prywatności. Istnieje możliwość skonfigurowania łącza do zasad prywatności Twojej aplikacji. Opcja ta jest dostępna zarówno w przeglądarkach iOS, jak i Android.
 • Analityka Web Viewer. Analityka danych jest teraz włączona dla przeglądarki Web Viewer.
 • Obsługa funkcji Tylko przesuwanie poziome (dodano w wersji 25). Web Viewer wyświetla teraz „spłaszczone” artykuły z wybraną funkcją Tylko przesuwanie poziome.

Nowe i ulepszone raporty realizacji

Raport realizacji na pulpicie DPS Dashboard umożliwia wydawcom zrozumienie informacji związanych z pobieraniem zawartości ich folio. Raport realizacji zawiera teraz wszelkie dodatkowe pola danych ułatwiające tworzenie tabel przestawnych z informacjami o liczbie pobrań dla każdej publikacji, dla egzemplarza, z łącznymi wynikami dla wszystkich pobrań oraz wydzieloną liczbą pobrań dla Web Viewer. Nowy skonsolidowany raport wykonania (znany dotychczas jako „Raport Rollup") zapewnia administratorom dane dotyczące realizacji dla wszystkich publikacji związanych z ich kontem. Wreszcie, wszystkie dane raportu są teraz zapisywane codziennie, a nie co tydzień.

Zakup pakietów realizacji przez Internet

Nowa opcja zakupu 10 000 pakietów realizacji przez Internet ułatwia wydawcom dbanie o sprawne działanie konta. Proces przedłużania subskrypcji za pośrednictwem autoryzowanego sprzedawcy lub bezpośrednio w firmie Adobe może czasem trwać kilka dni. W ramach usprawniania procesu zakupów wydawcy mogą teraz kupić numer seryjny pakietu 10 000 realizacji w sklepie Adobe Store i odebrać go w konsoli DPS Dashboard.

Usprawnienia dotyczące narzędzi analitycznych

Wprowadzono następujące udoskonalenia narzędzi analitycznych:

Artykuły przeczytane w całości. Możesz śledzić, ilu czytelników czyta artykuły w całości podczas jednej wizyty.

Śledzenie spisu treści. Możesz śledzić dotknięcia przycisku spisu treści, a także identyfikować artykuły odkrywane poprzez spis treści.

Czytelnicy uprawnieni bezpośrednio przez wydawców. Możesz otrzymać dane o czytelnikach, którzy logują się do aplikacji i uzyskują folia dzięki uprawnieniom bezpośrednim. Możesz opcjonalnie zwrócić ID i typ subskrybenta czytelnika poprzez API uprawnień bezpośrednich. Wartości typu subskrybenta i jego ID są przekazywane do narzędzia SiteCatalyst, co pozwala śledzić sposoby korzystania z folio.

Bezpłatny podgląd artykułu. Po dotknięciu przez użytkownika przycisku „Podgląd”, narzędzia analityczne rejestrują tę operację oraz liczbę otwartych, bezpłatnych artykułów. Śledzona jest także liczba konwersji po uzyskaniu podglądu wydania.

ID gościa Omniture i token powiadomienia push. Dla każdego czytelnika do SiteCatalyst dodawany jest identyfikator gościa Omniture oraz token powiadomienia push (jeśli czytelnik zgodził się na otrzymywanie powiadomień push).

Web Viewer: śledzone są informacje Web Viewer.

Ulepszenia API pierwszego bezpłatnego folio

Wydawcy korzystający z wersji Enterprise mogą teraz używać interfejsu API niestandardowej biblioteki w celu skonfigurowania komunikatów banera subskrypcji w zależności od tego, czy czytelnik jest abonentem. Można także zapewnić stosowne komunikaty obsługujące funkcję bezpłatnego najnowszego wydania komercyjnego.

Wersja 25

Ulepszenia interfejsu użytkownika biblioteki (tylko iPad)

Biblioteka przeglądarki iPad została dostosowana do wyświetlania większych obrazów okładek na siatce. Dotknięcie obrazu okładki pobranego folio otwiera je. Dotknięcie obrazu okładki niepobranego jeszcze folio otwiera panel podglądu. Czytelnicy mogą używać tego samego przycisku ustawień do zaznaczania i usuwania folio.

Wprowadzono szereg zmian w widoku folio. Przycisk ekranu głównego jest teraz przyciskiem biblioteki dla aplikacji do obsługi wielu folio. Połączono funkcje przycisku Przeglądaj oraz dolnego paska przewijania. Pasek przewijania służy do przesuwania artykułów w trybie przeglądania. Usunięto strzałki obok paska przewijania, które pozwalały przechodzić do poprzedniego lub następnego artykułu.

W narzędziu DPS App Builder można usunąć przyciski Zasubskrybuj i Zaloguj się, które są wyświetlane w lewym górnym rogu okna biblioteki w aplikacjach z subskrypcją Enterprise. Modyfikacja układu wymaga większych obrazów płytki subskrypcji w przypadku aplikacji z opcją subskrypcji.

Pierwsze folio komercyjne bezpłatne

Wybierając odpowiednią opcję w narzędziu Zarządzanie kontem, wydawcy mogą udostępnić ostatnio wydane folio użytkownikom, którzy pobrali aplikację po raz pierwszy.

Warunkowa zawartość HTML (tylko wersja Enterprise)

Funkcja ta została zaprojektowana do użytku z opcją udostępnienia pierwszego folio bezpłatnie i zapewnia wydawcy możliwość utworzenia artykułu HTML lub nakładki zawartości WWW, która będzie wyświetlać różną zawartość w zależności od sposobu pozyskania folio. Na przykład: jeśli użytkownik pobierze bezpłatne folio, zawartość może zawierać ofertę zakupu subskrypcji. Jeśli użytkownik uzyska folio w ramach subskrypcji, zawartość może zawierać ofertę zakupu dodatkowych produktów.

Warunkową zawartość HTML można skonfigurować na dwa sposoby. W pierwszej kolejności zaznacz opcję Zezwalaj na dostęp do informacji o upoważnieniach dla nakładki zawartości WWW lub artykułu HTML. Po drugie dodaj niestandardowy interfejs aplikacji JavaScript do kodu HTML. Aby uzyskać więcej informacji na temat niestandardowego interfejsu aplikacji JavaScript, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Adobe.

Automatycznie pobierz najnowszą wersję, do której masz uprawnienia

W przypadku wybrania tego ustawienia DPS App Builder pobrana zostaje najnowsza wersja, do której uprawniony jest użytkownik — pierwsze darmowe folio komercyjne (jeśli jest włączone) lub najnowsze opublikowane folio darmowe. Opcja ta ma na celu zapewnienie lepszego rozwiązania dla nowych użytkowników aplikacji.

Automatycznie otwieraj wydania pobrane w tle

Po wybraniu tego ustawienia w narzędziu DPS App Builder folia pobrane w tle od ostatniej sesji są otwierane wraz z uruchomieniem aplikacji. Jeśli opcja ta nie jest zaznaczona, ostatnio przeglądanie folio zostanie otwarte w miejscu, w którym przerwano czytanie

Otwórz folio na ostatnio czytanym artykule

W przypadku przełączania pomiędzy foliami, przeglądane wcześniej folio nie jest resetowane. Przeglądarka zapamiętuje miejsce, w którym przerwano czytanie. Aby zresetować folio, należy wyświetlić paski nawigacji w artykule i trzykrotnie dotknąć pasek tytułu.

Subskrypcje dynamiczne (tylko wersja Enterprise)

Wydawcy mogą dodawać lub usuwać opcje subskrypcji na bieżąco, bez konieczności aktualizowania aplikacji. Umożliwia to wydawcom ocenę czasu trwania subskrypcji w celu określenia najlepszego zestawu opcji.

Zoptymalizowane testowanie aplikacji Amazon

W przypadku tworzenia aplikacji w narzędziu DPS App Builder (pliku .apk) dla serwisu Amazon można teraz załadować plik .apk na urządzenie firmy Amazon i przetestować je na nim, bez konieczności ładowania odrębnego pliku .json. Korzystanie z pliku .json jest obecnie wymagane wyłącznie do testowania zawartości komercyjnej.

Obsługa magazynu lokalnego w aplikacjach dla systemu Android

Starsze wersje przeglądarek dla systemu Android nie obsługiwały magazynu lokalnego. Zamknięcie aplikacji powodowało utratę lokalizacji, w której przerwano czytanie, lub danych formularza. Aplikacje dla systemu Android w wersji 25 zapamiętują taką informację, podobnie jak w przypadku aplikacji dla systemu iOS.

Nawigacja goto://

Format goto:// umożliwia użytkownikom wersji Enterprise tworzenie w widoku folio łączy do zawartości niestandardowych ikon w bibliotece. Na przykład: w przypadku utworzenia w narzędziu DPS App Builder niestandardowej ikony z etykietą Sklep, można utworzyć przycisk z operacją „goto://ApplicationViewState/Store”, który automatycznie otworzy zawartość Store HTML, podobnie jak ma to miejsce w przypadku dotknięcia niestandardowej ikony Sklep.

Ukryj górny pasek nawigacji

W przypadku wybrania tego ustawienia w narzędziu DPS App Builder dotknięcie artykułu przez użytkownika powoduje wyświetlenie tylko dolnego paska nawigacji. Dzięki temu wydawcy mogą utworzyć stały pasek nawigacji na wszystkich stronach artykułów w celu ułatwienia przeglądania zawartości folio.

Udoskonalenia interfejsu API zautomatyzowanego obiegu pracy (tylko wersja Enterprise)

Podczas korzystania z interfejsów API do automatyzacji obiegu pracy DPS można publikować i aktualizować folia oraz aktualizować metadane artykułów (opcja aktualizacji samych artykułów zostanie wprowadzona w przyszłości).

Usprawnienia narzędzi analitycznych SiteCatalyst

Narzędzia analityczne SiteCatalyst zawierają takie usprawnienia, jak funkcja raportowaniu sumarycznego czasu odtwarzania filmów.

Generuj raporty pobrań realizacji

Wydawcy mogą teraz generować raporty obejmujące dane dotyczące pobrań z usługi Adobe Distribution Service. Po zalogowaniu się do narzędzia DPS Dashboard za pomocą konta Aplikacja można wybrać opcję Raport realizacji pobrań, aby pobrać z usługi Adobe Distribution Service plik .csv zawierający dane statystyczne dotyczące pobrań danej aplikacji. Jeśli korzystasz z konta administratora, możesz kliknąć łącze w pulpicie Dashboard, aby uzyskać raport dotyczący bilansu realizacji pobrań.

System iOS4 nie jest już obsługiwany

Przeglądarki w wersji 25 i nowszych nie obsługują systemu iOS4. Obsługiwany jest wyłącznie system iOS5 lub nowsze.

Wersja 24

Pobieranie do biblioteki w tle (iOS)

Po rozpoczęciu pobierania za pomocą aplikacji w wersji 24 lub nowszej, klienci mogą zamknąć tę aplikację, sprawdzić pocztę lub wyświetlić inne folio, a następnie wrócić później do gotowych, pobranych materiałów. Należy pamiętać, że pobieranie jest zatrzymywane po dziesięciu minutach. Można pobierać tylko jedno folio jednocześnie.

Aktualizacja wielu artykułów jednocześnie

W panelu Folio Builder można wybrać wiele artykułów jednocześnie, a następnie zaktualizować je naciśnięciem przycisku Aktualizacja. Aby wybrać artykuły, przytrzymaj klawisz Shift lub Ctrl/Command i kliknij poszczególne pozycje.

Sekcje

Nowa funkcja Sekcje ma w zamierzeniu umożliwić klientom pobieranie poszczególnych sekcji folio. Na przykład: możesz podzielić folio na różne sekcje – Wiadomości, Sport, Biznes, Moda i Pieniądze – a klienci będą mogli pobierać wyłącznie artykuły z interesujących ich sekcji, takich jak Sport i Pieniądze. Zobacz temat Tworzenie sekcji.

Wyłączanie widoku okładek w bibliotece przeglądarki dla iPada

Według ustawień domyślnych wszystkie biblioteki zawierają widok siatki i widok okładek, w którym można wyświetlić jedno folio na raz. Podczas budowania aplikacji dla iPada w aplikacji DPS App Builder w wersji 24 można udostępnić widok siatki i widok okładki lub wyłącznie widok okładki. (W przeglądarkach dla systemu Android opcje wyboru widoku siatki, okładki lub obu są już dostępne.)

Usprawnienia w interfejsie użytkownika DPS

Po utworzeniu folio nie jest już wybierane domyślne ustawienie orientacji. Jeśli nie ustawisz orientacji i klikniesz OK, opcja zostanie wyróżniona czerwonym obramowaniem. Ta zmiana ma utrudnić przypadkowe tworzenie folio o niepoprawnej orientacji.

Oprócz tego wiele komunikatów o błędzie zostało uzupełnionych o łącza prowadzące do odpowiednich artykułów Tech Note.

Usprawnienia w procesie publikacji folio

Gdy publikacja folio nie powiedzie się ze względu na błąd serwera, możesz kliknąć przycisk Ponów, aby wznowić proces publikacji po rozwiązaniu problemu z serwerem.

Usprawnienia w serwerach DPS

Zwiększono przepustowość usługi Adobe Distribution Service, co zaowocowało usprawnieniem jej stabilności i wydajności.

Oprócz tego w ramach serwisu acrobat.com dla serwerów DPS został wydzielony osobny klaster, dzięki czemu użytkownicy będą mogli pobierać i wysyłać folia także w trakcie prowadzenia czynności konserwacyjnych w serwisie acrobat.com.

Zmiana w funkcji „Przywróć zakupy”

Okno dialogowe funkcji „Przywróć zakupy” jest teraz wyświetlane wyłącznie wtedy, gdy użytkownicy wybiorą pozycję Przywróć zakupy z menu opcji biblioteki.

Włączanie zapisywania danych folio w pamięci podręcznej biblioteki (iOS)

Aplikacja DPS App Builder umożliwia zapisywanie danych folio w pamięci podręcznej w celu zwiększenia wydajności aplikacji z dużymi bibliotekami. Należy pamiętać, że po wybraniu tej opcji folio może zawierać nieaktualne dane. Na przykład – jeśli wybierzesz tę opcję i zmienisz cenę detaliczną folio, w bibliotece będą wyświetlane nieprawidłowe informacje. Ta opcja jest obecnie dostępna wyłącznie w aplikacjach oferowanych w ramach subskrypcji.

Usprawnienia w aplikacjach podpisanych dla przedsiębiorstw (tylko iOS, wersja Enterprise)

Teraz można podpisać wewnętrzną aplikację plikiem mobileprovision dla przedsiębiorstw, który zawiera konkretny (nie uniwersalny) ID aplikacji. Dzięki tej zmianie użytkownicy zyskują możliwość zarządzania aplikacją niezależnie od innych aplikacji stosowanych w danym przedsiębiorstwie.

Usprawnienia funkcji analitycznych

SiteCatalyst rozpoznaje teraz różnorodne typy urządzeń mobilnych oraz różne systemy operacyjne. Nowy raport śledzenia adresów URL umożliwia śledzenie faktycznych adresów URL, kliknięć w adresy URL, źródeł adresów URL (nakładka hiperłącza, nakładka zawartości WWW lub aplikacja) oraz sposobu otwarcia adresu URL (w przeglądarce Web Viewer, przeglądarce aplikacji lub przeglądarce internetowej urządzenia). Raporty z użytkowania aplikacji umożliwiają śledzenie popularności i godzin szczytu użytkowania aplikacji, a także liczby uruchomień danej aplikacji od czasu jej ostatniego uaktualnienia. Zmiany te dotyczą wyłącznie narzędzi analitycznych SiteCatalyst.

Wersja 23

Zaktualizowana infrastruktura usługi dystrybucji

Publikowanie folio do usługi dystrybucji jest teraz znacznie szybsze. Zmiany na serwerze powinny zaowocować mniejszą liczbą błędów upływu czasu oczekiwania i zwiększoną niezawodnością procesu pobierania danych w tle z aplikacji iOS Newsstand.

Usprawnienia w interfejsie użytkownika panelu Folio Builder

Panel Folio Builder jest teraz szerszy, ikony nawigacji są większe i bardziej intuicyjne, wbudowano więcej podpowiedzi i bąbelków z informacjami, zmieniono nazwy opcji w celu zwiększenia ich czytelności, a także wprowadzono szereg innych zmian, które ułatwiają użytkowanie panelu. Aplikację DPS App Builder (zwaną wcześniej Viewer Builder) można też uruchomić z menu panelu.

Zmiany w aplikacji DPS App Builder (zwanej wcześniej Viewer Builder)

DPS App Builder zawiera szereg usprawnień interfejsu. Aplikacja DPS App Builder jest instalowana przez instalator programu InDesign CS6.

Przeciągnij i upuść plik do aplikacji DPS App Builder

Możesz przeciągać i upuszczać ikony, ekrany powitalne oraz inne pliki bezpośrednio z Findera do aplikacji App Builder.

Możesz tworzyć pokazy slajdów i przewijalne ramki z wektorów lub bitmap (tylko iOS)

W nakładkach dla artykułów PDF możesz wybrać opcję Wektor lub Bitmapa. Obrazy wektorowe są ostrzejsze, ale ich czas ładowania jest odrobinę dłuższy. W przypadku nakładek w artykułach JPG i PNG, pokazy slajdów i przewijalne ramki są zawsze bitmapami.

Obrazy z wieloma wersjami (tylko iOS)

Możesz tworzyć artykuły PDF, których wygląd i zachowanie są równie dobre na urządzeniach SD i HD z system iOS. Podczas tworzenia nakładek możesz jednocześnie zawrzeć w folio zasoby SD i HD. Przeglądarka zastosuje odpowiednie zasoby nakładki w danym urządzeniu iOS.

Jeśli tworzysz aplikację z pojedynczym folio, możesz utworzyć wersję uniwersalną, z artykułami PDF, które wyglądają dobrze na każdym modelu iPada. Jeśli tworzysz aplikację z wieloma folio, możesz wybrać, czy będziesz tworzyć artykuł y w wielu wersjach w jednym folio, czy też zamierzasz użyć oddzielnych wersji folio. Zobacz Tworzenie wielowersjowych artykułów PDF dla urządzeń z systemem iOS.

Nieograniczona liczba pojedynczych folio Single Edition z subskrypcją Creative Cloud (tylko iPad)

Subskrypcja Adobe Creative Cloud pozwala na tworzenie nieograniczonej liczby aplikacji z pojedynczym folio dla urządzeń iPad.

Odtwarzaj dźwięk w tle (tylko iOS)

Dźwięk będzie odtwarzany przez cały czas, gdy użytkownicy przeglądają artykuły w folio. W górnym pasku nawigacji będzie widoczny przycisk dźwięku, który umożliwia przerywanie i odtwarzanie dźwięku. Zobacz temat Nakładki dźwięku i wideo.

Zatrzymaj na ostatniej klatce (tylko iOS)

Panel Folio Overlays zawiera teraz opcję umożliwiającą zatrzymanie osadzonego wideo na ostatniej klatce.

Wyłącz elementy sterowania osadzonymi klipami wideo (tylko iOS)

Jeśli utworzysz osadzone wideo i ustawisz automatyczne odtwarzanie, możesz wyłączyć opcję Nie zezwalaj na przerywanie, aby wyłączyć elementy sterowania odtwarzaniem. Funkcja ta jest szczególnie przydatna podczas pracy nad klipami wideo.

Nowe zachowanie Adobe Content Viewer przy nieprawidłowych folio

W poprzednich wersjach aplikacji nieprawidłowe folio nie były widoczne. W nowej wersji nieprawidłowe folio będą widoczne w bibliotece, ale próba ich pobrania będzie skutkować wyświetleniem komunikatu o błędzie. Ta zmiana zwiększy wydajność biblioteki Adobe Content Viewer i zapewni więcej informacji przed rozpoczęciem pracy. Na przykład – jeśli utworzysz folio o podwójnej orientacji z przynajmniej jednym artykułem, którego orientacja została ustawiona na pojedynczą, nie musisz zgadywać przyczyny problemu, ponieważ zostanie wyświetlony stosowny komunikat o błędzie.

Obsługa dokumentów PDF w artykułach z płynnym przewijaniem (tylko iOS)

Możesz używać formatu obrazu PDF w artykułach z płynnym przewijaniem, niezależnie od ich długości. Należy jednak pamiętać, że szczypanie w celu powiększenia nie jest obsługiwane w artykule z włączoną funkcją Płynne przewijanie.

Opcja „Oceń aplikację”

Po utworzeniu niestandardowej przeglądarki możesz wybrać opcję, która pozwala na wyświetlenie monitu „Oceń aplikację”. Możesz dostosować ustawienie tej funkcji w aplikacji DPS App Builder.

Strefy aktywne umożliwiające wyświetlanie pasków nawigacji

Oprócz stref aktywnych na bokach strony artykułu, możesz teraz dodać nową strefę aktywną na dole strony artykułu. Stuknięcie strefy aktywnej na dole strony spowoduje wyświetlenie pasków nawigacji (zwanych też „HUDem”). Stuknięcie jakiegokolwiek obszaru powyżej dolnej strefy aktywnej nie będzie skutkować wyświetleniem pasków nawigacji. Zobacz panel Szczegóły aplikacji.

Przyciski mają priorytet nad dolną strefą aktywną, dolna strefa aktywna ma priorytet nad bocznymi strefami, a strefy aktywne mają priorytet nad wszelkimi nakładkami, które nie są przyciskami.

Obsługa działania Przejdź do następnej/poprzedniej strony

Podczas tworzenia przycisków są teraz dostępne działania Przejdź do następnej strony i Przejdź do poprzedniej strony.

Opcja rezygnacji z narzędzi analitycznych

W aplikacji DPS App Builder możesz zezwolić klientom na wyłączenie narzędzi analitycznych podczas użytkowania stworzonej aplikacji. Opcja ta jest znacznie przydatna w niektórych regionach, gdzie istnieją surowa ograniczenia dotyczące zbierania danych.

Dostosowanie ciągów znaków przeglądarki

Możesz dostosować wszystkie ciągi znaków stosowane w przeglądarce, we wszystkich wersjach językowych, w tym tekst na przyciskach w bibliotece i tekst w oknach dialogowych. Aplikacja DPS App Builder umożliwia pobieranie szablonu XML. Możesz edytować ten plik XML i określić go podczas budowania aplikacji. Zobacz panel Szczegóły aplikacji.

Rozszerzenia udostępniania społecznościowego (tylko iOS)

Zwróć uwagę na poniższe rozszerzenia udostępniania społecznościowego. Zobacz Korzystanie z udostępniania społecznościowego.

 • Obsługa bezpośrednich praw dostępu w Web Viewer (tylko konto Enterprise). Gdy klienci przejdą w aplikacji Web Viewer do zawartości płatnej, mogą zalogować się do serwisu za pomocą własnych kont subskrypcji i kontynuować wyświetlanie artykułów.

 • Aplikacja Web Viewer obsługuje przeglądarkę Internet Explorer 10 i system Windows 8.

 • Można również stworzyć paywall (strefę płatną) dla bezpłatnych folio.

 • Web Viewer obsługuje wszystkie nakładki poza panoramami i klipami audio.

 • Jeśli utworzysz folio o wymiarach 1024x768 z obrazami w formacie PDF, zawartość zostanie przesłana do serwera Web Viewer w formacie PNG.

Nowy przewodnik publikacji krok po kroku dla wersji Single Edition

Gdy klikniesz łącze pobierania dokumentu „DPS Publishing Companion Guide” na pulpicie Dashboard, zostanie pobrany plik .zip zawierający trzy dokumenty: „Companion Guide for Professional publishers” (Przewodnik towarzyszący dla wydawców z kontem Professional), „Companion Guide for Professional publisher” (Przewodnik towarzyszący dla wydawców z kontem Enterprise)oraz „Step-by-Step Publishing Guide for Single Edition” (Przewodnik publikacji krok po kroku dla wersji Single Edition). Możesz również pobrać dokumenty „Companion Guide i Step-by-Step Guide z menu Pomoc aplikacji DPS App Builder. Wygląd dokumentów Pro/Enterprise Companion Guide zostanie wkrótce zaktualizowany.

Wersja 22

Filtry biblioteki

Jeśli utworzysz folio w wersji 22 lub nowszej, możesz użyć Organizatora narzędzia Folio Producer do określenia kategorii filtru dla każdego folio, np. „Angielskie”, „Hiszpańskie”, „Francuskie” i „Niemieckie”. W bibliotece przeglądarki użytkownicy mogą następnie wybrać opcje filtrowania. Na przykład mogą wyświetlić w bibliotece przeglądarki tylko folio hiszpańskie i niemieckie, a ukryć folio angielskie i francuskie. Zobacz Tworzenie filtrów biblioteki.

Niestandardowa biblioteka HTML

Wydawcy posiadający konto Enterprise mogą tworzyć własne biblioteki zamiast korzystać z domyślnej biblioteki przeglądarki. Zobacz Tworzenie biblioteki niestandardowej (Enterprise).

Ulepszenia stref aktywnych

Zarówno wydawcy posiadający konto Enterprise, jak i Professional mogą teraz włączać strefy aktywne w aplikacji DPS App Builder. Strefy aktywne pozwalają użytkownikom dotykać krawędzi artykułu, by przejść do następnego lub poprzednich artykułów. Zmieniła się również logika zastępowania nakładek. Strefy aktywne zajmują poprzednie, a nie wszystkie nakładki za wyjątkiem przycisków. Zobacz panel Szczegóły aplikacji.

Dokładne wersje dla urządzeń z systemem Android o przekątnej 7 cali

Domyślnie przeglądarki w urządzeniach z systemem Android wyświetlają folio o dowolnym rozmiarze. Aby mieć pewność, że przeglądarka wyświetli tylko folio pasujące do rozmiaru urządzenia, możesz wybrać opcję w aplikacji DPS App Builder. W chwili obecnej dokładne wersje wyświetlają tylko folio o wymiarach 1024x600 dla urządzeń takich jak Kindle Fire oraz folio o wymiarach 1280x800 dla bardzo dużych (XL) urządzeń z systemem Android Opcja ta jest przydatna głównie dlatego, że uniemożliwia wyświetlanie niechcianych wersji folio na urządzeniach Kindle Fire. Jeśli utworzono wersje dla systemu Android, takie jak na przykład folio o wymiarach 1232x752, nie należy włączać dokładnych wersji podczas tworzenia przeglądarki dla sklepu systemu Android. Zobacz: Tworzenie niestandardowej aplikacji przeglądarki dla urządzeń Android i Amazon.

Paski przewijania z autoukrywaniem

Domyślnie po prawej stronie artykułów w folio wyświetlany jest pasek przewijania o szerokości 6 pikseli. Jeśli wybierzesz tę opcję w aplikacji DPS App Builder, pasek przewijania pojawi się tylko podczas przewijania przez użytkownika w danym artykule. Zobacz Panel Szczegóły przeglądarki.

Ulepszenia w wideo HTML

Można teraz sprawić, by wideo w artykułach HTML zachowywało się, jak nakładki wideo. Na przykład, obracanie urządzenie w artykule HTML o pojedynczej orientacji obraca również pełnoekranowe wideo. Zobacz Importowanie artykułów HTML.

Wbudowane środowisko wykonawcze AIR w przeglądarkach systemu Android

Zamiast oczekiwać na instalację środowiska AIR w urządzeniach z systemem Android, przeglądarki zawierają teraz wbudowaną wersję środowiska AIR (3.2 lub nowszą). Choć zmiana ta zwiększa rozmiar przeglądarek z około 2 do 10 MB, powinna zwiększyć stabilność i wydajność.

Poprawki w interfejsie użytkownika przeglądarki systemu Android

Ikony oraz inne elementy interfejsu użytkownika w widoku biblioteki oraz widoku folio są teraz większe, co ułatwia dotykanie ikon zwłaszcza w urządzeniu Kindle Fire.

Przesuwanie dwoma palcami w systemie iOS

Gest przesuwania dwoma palcami został teraz włączony w przeglądarkach urządzeń iPad i iPhone. Ten gest jest szczególnie przydatny w „spłaszczonych” artykułach, w których włączono funkcję Tylko przesunięcie poziome, umożliwiające czytelnikom pominięcie reszty stron artykułu lub przejście do następnego bądź poprzedniego artykułu.

Rozszerzenia udostępniania społecznościowego

Zwróć uwagę na poniższe rozszerzenia udostępniania społecznościowego. Zobacz Korzystanie z udostępniania społecznościowego.

 • Funkcja udostępniania społecznościowego jest teraz obsługiwana w przeglądarkach na urządzenia iPhone.

 • Obsługiwane jest teraz odwzorowywanie wersji. Gdy udostępniony artykuł będzie oglądany w przeglądarce internetowej, tylko artykuły 1024x768 PNG lub JPG wyświetlane będą prawidłowo w aplikacji Web Viewer. W poprzednich wersjach w aplikacji Web Viewer nie mogło być wyświetlane żadne folio udostępnione z wersji na iPada HD (2048x1536). W przypadku utworzenia wersji dla urządzeń iOS, udostępnienie artykułu z dowolnego urządzenia spowoduje teraz odwzorowanie do wersji 1024x768 artykułu w aplikacji Web Viewer. Aby uzyskać najlepsze wyniki, upewnij się, że wersje są prawidłowo skonfigurowane oraz że wartości Nazwy artykułu są identyczne w każdej wersji folio.

 • Obsługiwane jest teraz głębokie linkowanie serwisu Facebook. Jeśli użytkownik będzie oglądał post na tablicy aplikacji Facebook na iPadzie, dotknięcie łącza do danego artykułu spowoduje jego otworzenie. Podczas konfigurowania swojej aplikacji w serwisie Facebook upewnij się, że głębokie linkowanie jest włączone. Zobacz Konfigurowanie aplikacji DPS do współpracy z sieciami społecznościowymi.

 • Nowa opcja Włącz ograniczenie realizacji w narzędziu Zarządzanie kontem pozwala ograniczyć liczbę przeglądanych artykułów w przeglądarce Web Viewer, podobnie jak funkcja „Wyprzedano”. Zobacz Narzędzie Account Administration (Zarządzanie kontem).

 • Przeglądarka Web Viewer obsługuje teraz przewijane ramki.

 • Funkcja włączenia strefy płatnej (paywall) dotyczy tylko folio komercyjnych.

Wersja 21

Kontrola nad wersjami przeglądarek

Po utworzeniu nowego folio w panelu Folio Builder w wersji 21, można zorientować zawartość na wersję 20 lub 21. Ta opcja jest szczególnie przydatna, jeśli najnowsza wersja oprogramowania Adobe Content Viewer oczekuje na zatwierdzenie lub jeśli użytkownik tworzy folia dla przeglądarki wersji 20. Domyślnie wybrana jest wersja 20. W przypadku utworzenia folio w wersji 20 można zaktualizować je do wersji 21, edytując właściwości. Nie jest jednak możliwe przywrócenie wersji 20 dla folio wersji 21. Nie można również ustawić numeru wersji przeglądarki mniejszego niż 20. Zobacz Tworzenie folio.

Podgląd na urządzeniu dla aktywnego układu (iOS)

Przed premierą wersji 21 funkcja Podgląd na urządzeniu była dostępna tylko dla całych folio. W wersji 21 funkcji tej można używać w panelu Folio Overlays do uzyskiwania podglądu bieżącego układu (tylko iOS). Podłącz urządzenie iPad lub iPhone do komputera i uruchom aplikację Adobe Content Viewer. W panelu Folio Overlays wybierz opcję Podgląd w [nazwa urządzenia]. Zobacz Korzystanie z funkcji Podgląd na urządzeniu.

Poprawki dotyczące udostępniania społecznościowego

Usunięto kilka ograniczeń związanych z udostępnianiem społecznościowym. Nakładki zagnieżdżone, przyciski, filmy, artykuły HTML i ramki przewijalne działają sprawniej w przeglądarce Web Viewer. Ponadto przeglądarka Web Viewer może teraz prawidłowo wyświetlać artykuły oznaczone jako „Reklama” lub „Ukryj dla spisu treści”. Zobacz Korzystanie z udostępniania społecznościowego.

Za pomocą narzędzia Zarządzanie kontem można wyłączyć przeglądarkę Web Viewer, zachowując przy tym możliwość udostępnienia społecznościowego za pośrednictwem urządzenia iPad. Zobacz Narzędzie Account Administration (Zarządzanie kontem).

Automatyczne podgląd w czasie pobierania folio

Po dotknięciu przycisku Pobierz lub Kup w bibliotece przeglądarki, aplikacja wyświetla folio w czasie, gdy pobierane są pozostałe artykuły. W starszych wersjach przycisk Pokaż stawał się aktywny w czasie pobierania, jednak użytkownik musiał go dotknąć, aby rozpocząć przeglądanie folio.

Automatyczne pobieranie przy zakupie subskrypcji

Po zasubskrybowaniu aplikacji przeglądarki przez użytkownika rozpoczyna się automatyczne pobieranie najnowszego folio. Użytkownik nie musi używać przycisku Pobierz.

Data okładki

W Organizatorze narzędzia Folio Producer dostępna jest teraz opcja Data okładki. Opcja ta zapewnia wydawcom posiadającym konto Enterprise dodatkową kontrolę nad metadanymi przy bezpośrednim upoważnianiu zawartości subskrypcji.

Wersja 20

Zgodność z programem InDesign CS6

Program InDesign CS6 zawiera kilka nowych funkcji, które ułatwiają tworzenie źródłowych dokumentów programu InDesign. Funkcje Układ alternatywny oraz Płynne reguły stron umożliwiają tworzenie układów dla różnych orientacji oraz urządzeń docelowych w tym samym dokumencie. W przypadku układów dynamicznych dodatkowo pomocne są funkcję Elastyczne szerokości kolumn, Automatyczna regulacja wielkości ramek tekstowych oraz Dzielony widok układu. Ponadto funkcja Wstaw HTML pozwala utworzyć nakładkę WWW poprzez skopiowanie kodu, a pakiet dokumentu programu InDesign zawiera także zasoby nakładek. Zobacz Tworzenie układów alternatywnych dla pakietu DPS (InDesign CS6).

Obsługa urządzeń iPhone

Pakiet DPS obsługuje obecnie urządzenia iPhone 3GS, 4 oraz 4S (iPhone 3G nie jest obsługiwany). Przy pomocy narzędzia DPS App Builder można utworzyć niestandardową przeglądarkę, która będzie obsługiwać urządzenia iPhone lub iPad lub oba jednocześnie. Jeśli utworzysz aplikację dla obu urządzeń twoi klienci będą uprawnieni do zakupu folio dla dowolnego obsługiwanego urządzenia z systemem iOS. Przeglądarka dla iPhone'a zawiera nową stronę ustawień, a także oferuje rozszerzony tryb przeglądania oraz ekran powitalny, którym może sterować wydawca.

W przypadku iPhone'ów nie są jeszcze obsługiwane funkcje udostępniania społecznościowego, zakładek ani automatycznej archiwizacji. W tej chwili nie jest możliwe utworzenie aplikacji przeglądarki jednego wydania dla iPhone'a. Zobacz Tworzenie zawartości dla urządzeń iPhone.

Przeglądarka WWW z obsługą udostępniania społecznościowego

Jeśli w aplikacji zostanie włączona funkcja udostępniania społecznościowego, ikony artykułów folio zostają przesłane do serwera w celu umożliwienia ich wyświetlania w przeglądarkach na komputerach stacjonarnych. Ustawienie Protected (Chronione) w narzędziu Folio Producer Editor pozwala wskazać artykuły dostępne do wyświetlania w przeglądarkach na komputerach stacjonarnych. Narzędzie Account Management (Zarządzanie kontem) pozwala ograniczyć liczbę możliwych do wyświetlenia artykułów niechronionych oraz utworzyć serwis płatniczy. Patrz Korzystanie z mediów społecznościowych.

Rozszerzenia udostępniania społecznościowego

Treści można teraz udostępniać na Facebooku i Twitterze, za pośrednictwem poczty e-mail oraz przy pomocy poleceń kopiuj/wklej. Jeśli w aplikacji zostanie włączona funkcja udostępniania społecznościowego, klienci mogą otworzyć artykuł i udostępnić go np. na Twitterze. Jeśli artykuł jest chroniony, łącze we wpisie na Twitterze kieruje do adresu URL publikacji. W przeciwnym wypadku osoba, która kliknie łącze w obsługiwanej przeglądarce zobaczy folio w przeglądarce internetowej. Natomiast osoba, która kliknie takie łącze na iPadzie będzie mogła pobrać aplikację, pobrać lub kupić folio lub przeczytać artykuł w zależności od tego, co zostało już pobrane. Patrz Korzystanie z mediów społecznościowych.

Opcja Ukryj w spisie treści

Ustawienia Ukryj dla spisu treści pozwalają ukryć artykuł dla spisu treści, bez konieczności oznaczania go jako reklamę. Zobacz Zmiana właściwości artykułów.

Publikowanie w tle

Podczas publikowania lub edycji artykułu przy pomocy narzędzia Folio Producer Organizer zadanie to zostaje dodane do kolejki publikowania, a użytkownik może dalej korzystać z narzędzia Organizer i dodawać do kolejki kolejne folia. Status kolejki można sprawdzić, wybierając polecenie Widok > Żądania publikacji w narzędziu Organizer. Zobacz Publikowanie folio w usłudze Distribution Service.

Wyświetlanie licznika pobrań

Klienci z subskrypcją Professional oraz Enterprise mogą dodać do panelu DPS licznik pobrań. Licznik ten pojawia się tylko na kontach, które pomyślnie zaliczyły audyt pod kątem dokładności.

Możliwość zmiany wielkości okna aplikacji Desktop Viewer

W przypadku używania Desktop Viewer do uzyskania podglądu folio 2048x1536 można wcisnąć kombinację klawiszy Command+1, aby wyświetlić rozmiar faktyczny, lub Command+0, aby zmieścić zawartość w oknie. Można także powiększać i zmniejszać zawartość. Zobacz Użycie aplikacji Desktop Viewer w celu podglądu zawartości.

Uproszczona funkcja Podgląd na urządzeniu

W przypadku tworzenia niestandardowej aplikacji Adobe Content Viewer dla iPada przy pomocy narzędzia Viewer Builder funkcja Podgląd na urządzeniu nie wymaga korzystania z funkcji Phone Disk. Zobacz Korzystanie z funkcji Podgląd na urządzeniu.

Poprawki interfejsu użytkownika

W panelu Folio Builder wielkość folio jest wyświetlana pod jego nazwą, co ułatwia rozpoznawanie wersji. Wygląd narzędzia DPS App Builder ułatwia zastosowanie właściwych ikon dla poszczególnych modeli urządzeń iPhone oraz iPad. Zmieniono także wygląd okien narzędzi Folio Producer Organizer oraz Folio Producer Editor.

Ustawienie Schemat URL

Ustawienie Opcjonalny schemat URL w narzędziu DPS App Builder jest teraz dostępne dla wszystkich typów przeglądarek iOS, a nie wyłącznie subskrybowanych. Schemat URL pozwala utworzyć łącze do aplikacji przeglądarki z innej aplikacji lub mobilnej wersji przeglądarki Safari.

Blokada orientacji dla stron HTML przypisanych do ikon niestandardowych

Wydawcy posiadający konto Enterprise mogą wskazać orientację stron HTML wyświetlanych po dotknięciu niestandardowych ikon na pasku nawigacji. Zobacz Pasek narzędziowy Nawigacja (tylko wersja Enterprise).

Szybsze działanie narzędzia Viewer Builder

Narzędzie DPS App Builder tworzy obecnie aplikacje w ciągu kilku(nastu) sekund.

Płynne przewijanie z ograniczoną obsługą formatu PDF

Jeśli długość artykułu z funkcją płynnego przewijania nie przekracza dwóch stron, można skorzystać z formatu PDF obrazów. Jeśli długość artykułu przekracza dwie strony, stosuje się formaty JPG oraz PNG.

Nawigacja za pomocą stref aktywnych

Wydawcy posiadający konto Enterprise mogą włączyć funkcję stref aktywnych, które są wyświetlane po obu stronach każdego artykułu. Dotknięcie niewidocznej strefy aktywnej powoduje przejście do poprzedniego lub następnego artykułu. Zobacz Pasek narzędziowy Nawigacja (tylko wersja Enterprise).

Wersja 19

Pomoc dla wersji iOS

Niedawno zaprezentowano nowy model iPada HD. Jeśli do tworzenia nowej aplikacji używasz programu DPS App Builder, możesz określić ikony i ekrany powitalne dla innych wymiarów. Dla urządzeń iPad dostępne są wersje, umożliwiające tworzenie wersji folio o innych wymiarach. Każdy model iOS pobiera folia, które najlepiej pasują do wyświetlacza danego tabletu.

Ulepszone przewijalne ramki

Panel Folio Overlays zawiera nowy typ ramki o nazwie Ramki przewijalne, który zastępuje opcję Tylko panoramowanie w nakładce Panoramowanie i powiększanie. Gdy tworzysz zawartość przewijalną, możesz określić kierunek przewijana, uzależnić podgląd początkowy od położenia ramki treści oraz ukryć pasek przewijania.

Social Sharing (Udostępnianie społecznościowe)

Jeśli zarejestrujesz swoją aplikację na Facebooku, możesz włączyć na pasku nawigacyjnym przeglądarki opcję udostępniania społecznościowego. Twoi klienci mogą wybrać opcję Facebook i wpisać wiadomość. Wiadomość ta oraz łącze do strony publikacji zostaną następnie zamieszczone na tablicy danego użytkownika Facebooka. W chwili obecnej wyświetlane jest jedynie łącze do strony internetowej publikacji, a jedynym dostępnym serwisem społecznościowym jest Facebook.

Automatyczne archiwizowanie folio (tylko system iOS)

W aplikacji DPS App Builder można włączyć automatyczne archiwizowanie folio oraz określić maksymalną liczbę pobranych folio dla aplikacji przeglądarki. Gdy zostanie osiągnięta liczba progowa, najwcześniej pobrane folia zostaną automatycznie zarchiwizowane. Klienci mogą włączać lub wyłączać automatyczne archiwizowanie, korzystając z ustawień urządzenia, ale nie mogą zmienić liczby progowej. Klienci mogą ponownie pobrać każde zarchiwizowane folio.

Ulepszone płynne przewijanie

W poprzednich wersjach tworzenie artykułów z funkcją płynnego przewijania w dwóch orientacjach wymagało utworzenia artykułu przez zaimportowanie. Teraz podczas tworzenia artykułu za pomocą przycisku Dodaj można konfigurować opcje płynnego przewijania. Podczas importowania artykułu z funkcją płynnego przewijania należy upewnić się, że opcja Płynne przewijanie została określona.

Zakładki

Jeśli włączysz zakładki w aplikacji DPS App Builder, klienci będą mogli oznaczyć artykuł zakładką, a następnie wybrać ją z wysuwanego menu na pasku nawigacyjnym, aby przeskoczyć do artykułu. Zakładki działają między różnymi folio w ramach tej samej aplikacji przeglądarki.

Lepsza wydajność aktualizacji biblioteki

Gdy wracasz do biblioteki przeglądarki, sprawdza ona tylko zmiany, co przyspiesza przetwarzanie. Komunikat błędu „nie można zaktualizować biblioteki” powinien być wyświetlany rzadziej — tylko wtedy, gdy biblioteka nie będzie mogła zostać zaktualizowana przy pierwszym uruchomieniu lub gdy będzie pusta i nie zostanie zaktualizowana.

Analityka dla plików HTML5

Obecnie dostępne jest API JavaScript rejestrujące analitykę dla treści HTML5 w urządzeniach z systemem iOS i Android. To API JS pozwala wydawcom dołączać analitykę HTML5 do raportów SiteCatalyst zamiast przeglądania oddzielnych raportów. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Adobe.

Ograniczone rozpowszechnianie folio (tylko wersja Enterprise)

Wydawcy z licencją Enterprise mogą teraz określić na podstawie logowania, czy w bibliotece mają być wyświetlane zarówno folio darmowe, jak i komercyjne. Wydawcy mogą skonfigurować bibliotekę, tak aby w bibliotece widoczne były jedynie pobrane darmowe folio. W przypadku folio komercyjnych w bibliotece mogą zostać wyświetlone są zarówno folio pobrane, jak i uprawnione komercyjne. Aby udostępnić folio komercyjne, wydawcy nie muszą korzystać z niestandardowego sklepu internetowego.

Lepsze ikony paska nawigacji (tylko wersja Enterprise)

W aplikacji DPS App Builder wydawcy z licencją Enterprise mogą dodać maksymalnie osiem ikon paska nawigacji. Można teraz edytować wygląd dwóch ikon domyślnych: Przeglądarka i Biblioteka. Ponadto lokalne pliki HTML używane dla tych ikon mogą zawierać aż pięć poziomów zagnieżdżonych folderów zasobów. Zasoby HTML nie muszą już znajdować się na tym samym poziomie w strukturze HTML.

Łącze do sklepu z poziomu artykułu (tylko wersja Enterprise)

Istnieje możliwość utworzenia przycisku lub hiperłącza umożliwiającego klientom przejście do sklepu z poziomu artykułu. Tworząc przycisk lub hiperłącze, zamień „http://” w polu adresu URL na „ww.gotoStore” („ww” nie jest błędem). Należy także użyć programu DPS App Builder, aby utworzyć etykietę „Sklep” dla ikony niestandardowej.

Ulepszone zagnieżdżone nakładki

Naprawiono wiele błędów i ograniczeń w zagnieżdżonych nakładach. Na przykład, zakotwiczone przyciski w przewijalnych ramkach nie tracą już wyglądu, gdy znajdą się poza ramką kontenera. Nie trzeba również stosować obejścia do zmiany nazwy obiektów ramki przewijalnej w panelu Warstwy.

Wersja 18

Osadzanie nakładek w pokazach slajdów

Obiekty interaktywne są teraz obsługiwane w obiektach wielostanowych. W stanach pokazów slajdów są teraz obsługiwane wszystkie obiekty interaktywne (z wyjątkiem innych pokazów slajdów).

Rozbudowane nakładki przycisków

Operacje Film i Dźwięk są teraz obsługiwane, dzięki czemu można używać przycisków do odtwarzania, wstrzymywania i zatrzymywania filmów. Ponadto obsługiwanych jest wiele operacji w ramach sekwencji. Dany przycisk może np. odtworzyć klip dźwiękowy, a po jego zakończeniu wyświetlić kolejny slajd.

Przyciski MSO w ramkach przewijalnych

Operacje przycisków uruchamiające stany obiektów wielostanowych mogą teraz działać w ramkach przewijalnych. Należy pamiętać, że w przypadku wklejenia ramki zawartości w ramce kontenera, operacja stanu zostaje usunięta, zatem po wklejeniu należy dodać operację ponownie.

Gesty powiększania palcami w artykułach PDF ze wszystkimi nakładkami

Po utworzeniu artykułu PDF można używać gestów powiększania palcami na dowolnej stronie, w tym także na stronie zawierającej obiekty interaktywne. Gestów tych można używać nawet podczas odtwarzania nakładki. Artykuły bazujące na plikach PDF są dostępne wyłącznie dla przeglądarek urządzeń iPad – nie są dostępne dla przeglądarek Desktop Viewer ani innych aplikacjach opartych na technologii AIR. Podczas tworzenia lub aktualizowania przeglądarki niestandardowej należy pamiętać o wybraniu w aplikacji DPS App Builder opcji „Zezwalaj na powiększanie PDF”.

Niestandardowo utworzona aplikacja Adobe Content Viewer

Jeśli posiadasz konto Professional lub Enterprise, możesz użyć narzędzia DPS App Builder do stworzenia własnej wersji aplikacji Adobe Content Viewer dla urządzenia iPad. Możliwość tworzenia niestandardowych aplikacji Content Viewer oferuje dwie korzyści. Po pierwsze, w przypadku pojawienia się nowej wersji narzędzi Folio Producer masz możliwość przetestowania nowych funkcji, podczas gdy aplikacja Adobe Content Viewer oczekuje na zatwierdzenie. Po drugie, funkcja Podgląd na urządzeniu jest włączona w niestandardowej wersji aplikacji Adobe Content Viewer.

Obsługa funkcji Podgląd na urządzeniu dla iPada

Po użyciu narzędzia DPS App Builder do stworzenia aplikacji Adobe Content Viewer możesz skopiować informacje o folio bezpośrednio podłączonego iPada, bez konieczności używania klienta internetowego acrobat.com. Funkcja Podgląd na urządzeniu dla iPada wymaga jednak narzędzia innego producenta, takiego jak na przykład Phone Disk. Funkcja Podgląd na urządzeniu dla iPada działa jedynie w systemie Mac OS, a nie Windows.

Połącz ponownie

W przypadku przeniesienia lub zmiany nazwy plików źródłowych można skorzystać z polecenia Połącz ponownie w panelu programu Folio Builder, aby połączyć na nowo układy artykułu z plikami źródłowymi.

Niestandardowe aplikacje przeglądarek dla serwisu Amazon Appstore

Firmy Adobe i Amazon rozwiązały problem dotyczący zatwierdzania niestandardowych aplikacji przeglądarek w serwisie Amazon Appstore. Ponadto, folia są teraz przechowywane w folderze App Data na karcie SD, co zapobiega sytuacjom, kiedy folia pozostają w pamięci nawet po usunięciu aplikacji.

Bezpłatne subskrypcje dla Newsstand

Tworzone przez użytkowników niestandardowe przeglądarki obsługują teraz funkcję „Free Subscription” firmy Apple.

Opcja powiadomień dla powiadomień push

Powiadomienia push nie są już aktywowane automatycznie w chwili publikacji folio. Aby aktywować powiadomienia push, należy kliknąć przycisk Powiadom w organizerze Folio Producer po opublikowaniu lub zaktualizowaniu folio.

Serwery powiadomień push innych dostawców

Jeśli posiadasz konto Enterprise możesz stworzyć własny serwer do obsługi powiadomień push.

Ograniczone rozpowszechnianie bezpłatnych folio

Jeśli jesteś wydawcą z kontem Enterprise, możesz ukryć bezpłatną zawartość w bibliotece przeglądarki, co pozwala na umożliwienie klientom pobierania określonych zawartości na podstawie typu konta.

Ulepszenia magazynu HTML

Jeśli jesteś wydawcą z kontem Enterprise, możesz skonfigurować magazyn HTML, który współpracuje z biblioteką przeglądarki. Jeśli np. klient zaloguje się do Twojego magazynu zewnętrznego, może także automatycznie zalogować się do przeglądarki.

Ulepszenia subskrypcji

Cały pasek subskrypcji jest teraz aktywnym obszarem dotykowym, a nie tylko przyciski w prawym dolnym rogu. Po zalogowaniu się subskrybenta do aplikacji, opcje subskrypcji zostają ukryte. Jeśli użytkownik kupi najnowsze folio, opcje subskrypcji pozostają dostępne.

Podgląd okładki tylko dla przeglądarek Android

W przypadku bibliotek przeglądarek Android istnieje możliwość wykorzystania widoku siatki, okładki lub obu. W przypadku mniejszych urządzeń Android niektórzy wydawcy preferują udostępnianie wyłącznie widoku okładki.

Ulepszenia narzędzia Zarządzanie kontem

Narzędzia Zarządzanie kontem można teraz używać do tworzenia ograniczonej liczby kont dla projektantów zatrudnionych w placówce oraz zewnętrznych. Utworzone konta są powiązane z kontem firmy, jednak nie pozwalają uzyskać dostępu do np. narzędzi analitycznych.

Wersja 17

Obsługa aplikacji Viewer Builder dla Amazon Appstore

W aplikacji DPS App Builder można tworzyć niestandardowe aplikacje przeglądarek, które można następnie przesłać do sklepu Amazon Appstore. Sklep Amazon Appstore jest dostępny dla urządzeń z systemem Android oraz tabletów Amazon Fire.

Narzędzie Account Administration (Zarządzanie kontem)

Narzędzie Adobe Account Administration (Zarządzanie kontem) umożliwia tworzenie i udostępnianie kont pracownikom firmy, co jest znacznie wygodniejsze niż korespondencja z przedstawicielami firmy Adobe. Każdemu identyfikatorowi Adobe ID można przypisać jeden z trzech rodzajów kont: Aplikacja, DPS App Builder lub Administrator.

Przewijalne ramki z nakładkami interaktywnymi

W przypadku instalacji narzędzi Folio Producer w wersji 17 w ramkach przewijalnych można umieszczać dowolne nakładki z wyjątkiem pokazów slajdów.

Rozszerzenia artykułów PDF

Jeśli strona w artykule formatu PDF zawiera przyciski powiązane z adresami URL lub hiperłącza, funkcja gestów palcami działa prawidłowo, o ile na stronie nie znajduje się nakładka interaktywna innego typu.

Opcja Oprawa prawostronna

Po wybraniu tej opcji w narzędziu Folio Producer Organizer artykuły będą wyświetlane w przeglądarce od prawej do lewej zamiast od lewej do prawej. Opcja ta jest szczególnie ważna w przypadku języków azjatyckich.

Otwórz narzędzie Folio Producer Organizer z panelu

Wybór polecenia Folio Producer w menu panelu Folio Builder uruchamia narzędzie Folio Producer Organizer w domyślnym kliencie sieci Web.

Ulepszenie niezawodności serwera

Zespół odpowiedzialny za produkt kontynuuje wprowadzanie poprawek usuwających problemy z wysyłaniem/pobieraniem z serwisu acrobat.com.

Wersja 16

Obieg pracy offline

Obecnie możliwe jest tworzenie folio i artykułów bez wysyłania zawartości na serwer internetowy. Zawartość można wysłać wtedy, gdy jest gotowa.

Obsługa funkcji Kiosk

Zaktualizowana aplikacja DPS App Builder (wersja 1.5.1) zawiera obsługę funkcji Kiosk dla aplikacji przeglądarek subskrypcji na iPadzie. Przeglądarki z obsługą funkcji Kiosk są wyświetlane w folderze Kiosk zapewniającym szybki dostęp do gazet i czasopism.

Publikacje prywatne dla użytkowników niebędących subskrybentami

Jeśli nie posiadasz subskrypcji Enterprise lub Professional, możesz użyć opcji Publikuj w module Folio Producer Organizer, aby opublikować zawartość jako prywatną. Opcja te jest szczególnie przydatna, gdy nie możesz pobrać dużych folio przy użyciu serwera acrobat.com. Opublikowane folia pobierane z usługi Adobe Distribution Service są szybkie i niezawodne.

Nowa opcja dla zasobów audio

Jeśli używasz programu InDesign CS5.5, wybór opcji Na początku Pokaż pierwszy obraz zmienia wielkość ramki nakładki audio w oparciu o pierwszy obraz _play w podanym folderze zasobów kontrolera audio. Mimo to w programie InDesign CS5 musisz ręcznie zmienić wielkość ramki nakładki, tak aby pasowała do obrazu afiszu.

Opcja Importuj zasoby HTML w panelu Folio Builder

Można teraz importować plik zasobów HTML do panelu Folio Builder oraz edytora narzędzia Folio Producer.

Ulepszony panel nawigacyjny

Panel nawigacyjny (Dashboard) pakietu Digital Publishing Suite zawiera łącza do filmów oraz inne przydatne treści.

Osobne programy instalacyjne dla narzędzi do authoringu i panelu

Użyj jednego instalatora, aby zainstalować narzędzia do authoringu (panel Folio Overlays, wtyczka programu InDesign oraz aplikacja Desktop Viewer). Użyj innego instalatora, aby zainstalować panel Folio Builder.

Ulepszenie niezawodności serwera

Zespół odpowiedzialny za produkt kontynuuje wprowadzanie poprawek usuwających problemy z wysyłaniem/pobieraniem z serwisu acrobat.com. Na przykład, po opublikowaniu folio jego zawartość jest bezpośrednio kopiowana z serwera acrobat.com do usługi Adobe Distribution Service.

Nowe kategorie narzędzi analitycznych

W raportach analitycznych można przeglądać dane z uwzględnieniem typu pobranego folio: bezpłatne, płatne-jednorazowe, w ramach subskrypcji lub z upoważnieniem zewnętrznym.

Wersja 15

Przeglądarki niestandardowe dla urządzeń PlayBook

Dzięki programowi DPS App Builder można tworzyć niestandardowe aplikacje przeglądarek dla platform iPad, Android i BlackBerry PlayBook.

Ulepszone przewijalne ramki

Możesz teraz utworzyć zawartość przewijalną poprzez wklejenie ramki tekstowej do ramki kontenera. Ponadto, wydajność przewijalnych ramek uległa poprawie.

Hiperłącza w przewijalnych ramkach

Hiperłącza i przyciski hiperłącza są teraz obsługiwane w przewijalnych ramkach Tylko panoramuj. Hiperłącza w pokazach slajdów lub w przewijalnych ramkach utworzonych za pomocą panelu Warstwy nie są jeszcze obsługiwane.

Lepsza obsługa pamięci

W poprzednich wersjach, tworzenie na sąsiednich stronach nakładek intensywnie wykorzystujących pamięć powodowało w niektórych sytuacjach problemy z wydajnością. Teraz przeglądarka obsługuje takie sytuacje lepiej, dzięki czemu poprawiała się wydajność.

Podgląd na urządzeniu

Dane folio można skopiować bezpośrednio do pamięci urządzenia przenośnego, bez konieczności korzystania z klienta WWW na stronie acrobat.com. Funkcja Podgląd na urządzeniu będzie dostępna na urządzeniach z systemem Android do chwili pojawienia się w sklepie App Store uaktualnionej wersji aplikacji Adobe Content Viewer. Ta oferta wstępna obejmuje pewne czynności związane z konfiguracją.

Dostosowanie wszystkich pięciu ikon paska nawigacji

Korzystając z narzędzia DPS App Builder do tworzenia aplikacji niestandardowych, można teraz zastąpić przyciski „Biblioteka” oraz „Przeglądarka” na pasku nawigacji (tylko wersja Enterprise).

Uproszczone tworzenie wewnętrznych aplikacji przeglądarki

Nie jest już wymagane określenie certyfikatów rozpowszechniania i plików informacyjnych dla aplikacji przeglądarek podpisanych korporacyjnie (tylko wersja Enterprise).

Ulepszona analityka Omniture

Dane użytkownika są dostępne dla aplikacji przeglądarki z pojedynczym folio (tylko subskrybenci DPS). Ponadto analityka zawiera teraz bardziej szczegółowe rozbicie statystyk pobierania.

Opcja „wyłączenia” przycisku Zaloguj

Jeśli jesteś klientem korporacyjnym, który tworzy aplikację przeglądarki z własnym uprawnieniem, możesz wyłączyć przycisk Zaloguj, aby uniknąć nadmiarowości.

Dodawanie certyfikatów przy pobieraniu

Do tworzenia pliku niestandardowej aplikacji przeglądarki bez określania certyfikatów używa się teraz programu DPS App Builder. Certyfikaty należy określić później przy pobieraniu pliku przeglądarki. Dzięki temu różne osoby mogą pobrać aplikację i podpisać ją przy pomocy certyfikatów.

Podczas tworzenia niestandardowej aplikacji przeglądarki nie trzeba już klikać przycisku Odśwież, aby sprawdzić, czy kompilowanie przeglądarki zostało zakończone.

Lepsza wydajność biblioteki

W pewnych przypadkach folio ze strony acrobat.com pojawiały się w bibliotece jedynie na chwilę. Aplikacja Adobe Content Viewer powinna teraz wyświetlać folio bardziej regularnie.

Ulepszenia w artykułach HTML w przeglądarce systemu Android

Funkcja przewijania w artykułach HTML została włączona dla przeglądarek Android.

Wersja 14

Zmiana kolejności artykułów

Teraz możesz zmienić kolejność artykułów bezpośrednio w panelu Folio Builder, nie tylko w kliencie WWW. Artykuły wystarczy przeciągnąć i upuścić, aby zmienić ich kolejność.

Anulowanie udostępniania folio

Jeśli folio było udostępniane innym użytkownikom, można anulować tę operację bez konieczności usuwania folio. Można również użyć panelu Folio Builder w celu usunięcia folio, które zostało Tobie udostępnione.

Zmiana ograniczenia wielkości artykułu

W przypadku poprzednich wersji, ograniczenie wielkości artykułu do wysłania wynosiło 100 MB. Ograniczenie wielkości artykułu wynosi teraz 2 GB. Urządzenia mobilne mogą jednak nie obsługiwać dobrze dużych artykułów.

Płatności z poziomu aplikacji dla przeglądarek systemu Android

Teraz możesz utworzyć folio komercyjne dla przeglądarek Android. Aby zakupić folio, klienci mogą kliknąć przycisk Kup w bibliotece przeglądarki Android.

Przywracanie wszystkich zakupów dla przeglądarek Android

Klienci mogą teraz przywrócić wszystkie zakupy w przeglądarkach Android, podobnie jak w przypadku przeglądarek iPad.

Opcja eksportu dla przeglądarek pojedynczego folio

Opcja eksportu teraz jest dostępna w module Folio Producer Organizer. Kliknięcie opcji Eksportuj tworzy plik .zip z zawartością wybranego folio. Podczas korzystania z programu DPS App Builder w celu utworzenia przeglądarki pojedynczego folio dla iPada można określić plik .zip (lub plik .folio utworzony przy pomocy programu Content Bundler).

Opcja sideloadingu w rozbudowywanych kompilacjach

Sideloading można włączyć podczas korzystania z programu DPS App Builder w celu rozbudowania przeglądarki dla iPada. Ta opcja pozwala ręcznie skopiować plik .folio (nie plik .zip) w celu rozbudowy przeglądarki poprzez serwis iTunes.

Sterowana lista języków w serwisie iTunes

W poprzednich wersjach aplikacja viewer w sklepie iTunes Store pojawiła się w 20 językach. Builder Viewer pozwala teraz na ograniczenie liczby języków aplikacji viewer.

Opcja menu przywracania zakupów

Teraz biblioteka własnych przeglądarek zawiera menu, które pozwala klientom wybrać opcję Przywróć zakupy w celu ręcznego przywracania zakupów.

Aktualizacja analityki

Oprócz prowadzenia indywidualnej statystyki folio subskrybowane dane są teraz dodatkowo przechwytywane.

Wersja 13

Wersja 13 (czerwiec 2011) była drugim wydaniem ogólnodostępnym pakietu Digital Publishing Suite. Narzędzia wydania 13 korzystają z instalatora 1.1.x i programu DPS App Builder 1.3.

Ulepszenia pobierania aplikacji Viewer

Klienci mogą zacząć przeglądać folio przed zakończeniem jego pobierania oraz mogą przeglądać w trybie offline częściowo pobrane folio. Przerwane pobierania są automatycznie wznawiane, gdy iPad odzyskuje swoje połączenie z Internetem. Użyj edytora narzędzia Folio Producer, aby określić priorytet pobierania dla artykułów.

Zatrzymaj na ostatnim obrazie

Panel Folio Overlays pozwala określić, czy pokaz slajdów lub sekwencja obrazów ma się zatrzymać na pierwszym lub ostatnim obrazie po odtworzeniu.

Artykuły z ustawieniem Tylko przesuwanie w poziomie we wszystkich przeglądarkach

Artykuły z ustawieniem Tylko przesuwanie w poziomie („artykuły spłaszczone”) działają teraz w aplikacji Adobe Content Viewer dla komputerów stacjonarnych oraz w przeglądarkach dla systemu Android i aplikacji PlayBook.

Opcja Przywróć zakupy

Jeśli klienci przywracają lub wymieniają iPada, mogą w łatwiejszy sposób pobrać zawartość, do której są uprawnieni. Gdy przeglądarka jest uruchamiana po raz pierwszy, klienci są proszeni o przywrócenie zakupów.

Własne przyciski paska narzędziowego nawigacji

Klienci biznesowi mogą utworzyć maksymalnie trzy przyciski, wyświetlające stronę HTML w przeglądarce. Poza przyciskami Biblioteka i Przeglądarka, które znajdują się na pasku narzędziowym nawigacji możesz utworzyć dodatkowe przyciski, takie jak Sklep, Pomoc i Nowości, wyświetlające stronę HTML.

Wykrywanie paska narzędziowego lub przycisk Home

Gdy korzystasz z programu DPS App Builder do tworzenia aplikacji przeglądarki, możesz ukryć pasek narzędziowy nawigacji w dolnej części przeglądarki lub przycisk Home w lewym, górnym rogu przeglądarki.

Dodatkowe raporty analityczne

Strona Analityka na pulpicie nawigacyjnym pakietu Digital Publishing Suite zawiera teraz więcej raportów, służących do śledzenia danych użytkownika.

Uprawnienie dla systemu Android

Klienci biznesowi mogą teraz przedstawić uprawnienie dla subskrypcji

Zlokalizowana aplikacja Content Viewer dla systemu Android

Aplikacja Adobe Content Viewer dla systemu Android jest teraz zlokalizowana w tym samym języku, co przeglądarka iPada.

Zlokalizowany program DPS App Builder

Program DPS App Builder został zlokalizowany w następujących językach: francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim i japońskim.

Ulepszone możliwości zastosowania

Panel Folio Builder, serwis Folio Producer i program DPS App Builder zawierają wiele poprawek, które zwiększają komfort korzystania z nich.

Wersja 12

Wersja 12 (maj 2011) była pierwszym wydaniem ogólnodostępnym pakietu Digital Publishing Suite. Narzędzia wydania 12 korzystają z instalatora 1.0.x i programu DPS App Builder 1.2.

Nowy panel Folio Builder

Panel Folio Builder w programie InDesign zastępuje aplikację Digital Content Bundler. Dzięki panelowi Folio Builder możesz dodawać artykuły i układy artykułów oraz zmieniać folio i właściwości artykułów.

Folio zapisane w przestrzeni roboczej w sieci

Dzięki poprzednim narzędziom utworzyliśmy folder folio zawierający foldery artykułów. Folder folio został spakowany w celu utworzenia plików .folio, które albo zostaną przesłane na serwer albo na iPada. Dzięki nowemu obiegowi pracy, każde folio jest przestrzenią roboczą na serwerze WWW. Folio te nadal zawierają artykuły, ale artykuły te można kopiować do różnych folio i ponownie ustawiać bez ich pakowania. Kliknij przycisk Podgląd, aby zobaczyć podgląd pojedynczych artykułów lub całych folio. Lub zaloguj się do aplikacji Adobe Content Viewer i pobierz utworzone przez siebie folio. Aby utworzyć artykuły w oparciu o istniejącą strukturę folderów, możesz użyć funkcji Import.

Klient WWW pakietu Digital Publishing Suite

Subskrybenci pakietu Digital Publishing Suite mogą zalogować się do klienta WWW na stronie http://digitalpublishing.acrobat.com. Konsola zawiera łącza do narzędzi i usług.

 • Strona Analityka pozwala śledzić dane klienta.

 • Użyj narzędzia Folio Producer, aby organizować, edytować i publikować folio. Narzędzie Folio Producer zawiera stronę Organizer, która wyświetla dostępne folio i stronę Editor, która wyświetla artykuły w wybranym folio.

 • Program Viewer Builder pozwala tworzyć własne aplikacje.

Udostępnianie

Użyj opcji Udostępnij, aby udostępnić folio innych użytkownikom pakietu DPS. Na przykład, wydawca może udostępnić folio projektantowi, który przydzielony jest do utworzenia artykułu dla magazynu. Lub jakaś agencja może udostępnić folio różnym wydawcom, aby udostępnić reklamy. Obieg pracy udostępniania zastępuje obieg pracy „przesyłania”.

Przebudowany panel Folio Overlays

Panel Folio Overlays został przebudowany. Nakładki Viewer 360 nazywane są teraz nakładkami sekwencji obrazów. Nakładki widoku internetowego nazywane są teraz nakładki zawartości WWW. Obiekty można zresetować, aby przekonwertować je z nakładek do normalnych obiektów.

Zmiany w terminologii

„Stosy” nazywane są teraz „artykułami”. Opcja Spłaszcz to teraz Tylko przesuwanie w poziomie. Serwer realizacji nazywany jest teraz usługą Distribution Service.

Wersja 11

Wersja 11 była ostatnim przedpremierowym wydaniem pakietu Digital Publishing Suite, w którym korzystano z obiegu pracy aplikacji Content Bundler.

Ulepszenia pobierania folio

W przypadku iPadów prędkość pobierania podwoiła się. Dodatkowo, użytkownicy przeglądarki mogą czytać jedno folio podczas pobierania innego.

Rozszerzenie możliwości przeglądarki Android

Wydajność artykułów PNG i HTML na urządzeniach z systemem Android uległa poprawie. Przeglądarka Android obsługuje widok internetowy z poziomu aplikacji.

Dostosowanie paska nawigacji

Przedsiębiorstwa mogą dodać aż trzy ikony do paska nawigacji, które wyświetlają pełnoekranowy widok internetowych.

Ulepszenia subskrypcji

Możesz teraz ustawić subskrypcję Apple (iOS) bez podawania własnych uprawnień serwera.

Wersja 10

Gesty powiększania palcami w folio PDF

Po wybraniu opcji eksportu PDF podczas pakowania, użytkownicy mogą używać gestu rozciągania, aby powiększyć stronę. Obecnie rozciąganie i powiększanie nie jest włączone na stronach, które mają interaktywne nakładki.

Aplikacja Content Viewer dla systemu Android

Aplikacja Adobe Content Viewer jest już dostępna dla urządzeń z systemem Android. Nie jest możliwe przesyłanie folio do tej aplikacji Content Viewer. Zamiast tego, przesyłaj i pobieraj pliki za pomocą serwera wykonawczego. Chociaż przeglądarka Android jest podobna do przeglądarki iPada, niektóre funkcje nie są jeszcze obsługiwane. Nieobsługiwane funkcje obejmują spłaszczone artykuły, filmy w wierszu, nakładki panoramy i folio eksportowane w formacie PDF. Artykuły HTML i nakładki widoku internetowego mogą powodować problemy z wydajnością.

Zlokalizowane przeglądarki

Interfejs języka programu Adobe Content Viewer można zmieniać w ustawieniach regionalnych urządzenia. W tej chwili obsługiwanymi językami są angielski, francuski, niemiecki, szwedzki, hiszpański i japoński.

Dodatkowa pomoc subskrypcji

W chwili obecnej dostępne są już opcje subskrypcji z poziomu aplikacji. Adobe obsługuje nowy model subskrypcji Apple dla wydawców, którzy założyli własny serwer uprawnień.

Wersje folio

Urządzenia mobilne są teraz dostępne w różnych wymiarach. Jeśli używasz tych samych folio 1024x768 dla urządzeń z systemem Android, będą one posiadać czarne pasy na górze i dole. Jeśli projektujesz dla konkretnych urządzeń (np. 1024x600) lub proporcji (16:9), to samo folio można tworzyć w różnych wersjach. Wersje można tworzyć poprzez wprowadzanie takich samych ustawień dla Tytułu magazynu i Numeru folio, ale różnych dla ustawień eksportu Wymiarów. Przeglądarka oferuje tylko tę wersję, która najlepiej pasuje do wymiarów urządzenia.

Podział na strony w artykułach HTML

Artykuły HTML można teraz dzielić na strony w sposób bardziej elegancki.

Wersja 9

Usługi subskrypcji e-handlu w przeglądarce

Wydawcy mogą teraz tworzyć własny model subskrypcji, który umożliwia klientom subskrypcję magazynu lub biuletynu i regularne otrzymywanie aktualizacji folio. Klienci mogą określić zakres folio do pobrania na iPada—szczególnie przydatne w przypadku magazynów informacyjnych.

Rozszerzone możliwości aplikacji Desktop Viewer

Program Content Viewer for Desktop obsługuje teraz wiele wcześniej niedostępnych funkcji, takich jak folio o pojedynczej orientacji i nakładki Widok internetowy.

Oprawa prawostronna

Program Content Bundler zawiera ustawienie oprawy, które umożliwia czytanie artykułów dla języków azjatyckich z prawej strony do lewej. Jeśli wybrano opcję Krawędź prawa, pierwszy artykuł pojawia się jako artykuł najbardziej z prawej strony, a użytkownicy przeglądają artykuły od prawej do lewej.

Aktualizacja folio w przeglądarce

Komunikat o aktualizacji teraz pojawia się w bibliotece, jeśli folio jest aktualizowane na serwerze wykonawczym. Naciśnięcie przycisku Aktualizuj powoduje pobranie nowych lub zmodyfikowanych mini plików .folio.

Filmy o podwójnej orientacji w folio o pojedynczej orientacji

Użytkownicy mogą odtwarzać filmy na pełnym ekranie w orientacji poziomej, nawet jeśli folio jest tylko w orientacji pionowej.

Rozszerzenie analizy danych

Podczas korzystania z danych analitycznych do śledzenia wykorzystania rozróżnia się reklamy i artykuły. Dane w trybie offline przeglądarki są również zachowane.

Wersja 7/8

Nowy panel Folio Overlays

Panel Folio Overlays w programie InDesign CS5 zastępuje aplikację Interactive Overlay Creator. Ta zmiana oznacza, że teraz można w programie InDesign tworzyć natywnie wszystkie interaktywne nakładki. Panel Folio Overlays pozwala tworzyć nakładki i zmieniać ich ustawienia.

Desktop AIR Viewer

Wersja przeglądarki oparta na aplikacji AIR jest już dostępna do testowania utworzonych wydań (nazywanych teraz „folio”). Program Desktop Viewer obecnie nie obsługuje wszystkich funkcji, dlatego używać go można tylko jako podstawowe narzędzie do testowania.

„Wydanie” -> „Folio”

Termin „wydanie” jest zastąpiony słowem „folio”.

Brak opcji ID

Gdy iPad jest obracany, korzystanie z tej samej nakładki identyfikatorów ID w układzie poziomym i pionowym w większości przypadków nie jest już wymagane, aby zapewnić ciągłość. Do określenia powiązanych nakładek program Bundler korzysta z zasobów źródła i ustawień.

Widok siatki w bibliotece przeglądarki

Biblioteka przeglądarki teraz umożliwia wyświetlenie w widoku siatki ośmiu folio jednocześnie. Możliwe jest przełączanie pomiędzy widokiem siatki i widokiem pojedynczym.

Opcja Kolejność

Aplikacja Content Bundler zawiera nową kolumnę „Kolejność” która sprawia, że przypadkowa zmiana kolejności artykułu staje się mniej prawdopodobna. Wprowadzenie liczby przyporządkowującej kolejność, w jakiej pojawia się artykuł spowoduje jego przeniesienie do tego miejsca.

Zablokowane artykuły podczas pakowania

Program Content Bundler zawiera nową kolumnę „Zablokowane”, która pozwala zapobiec aktualizacji artykułów podczas ich pakowania — szczególnie przydatne, gdy chcesz tylko przetestować zmiany w jednym lub dwóch artykułach.

Przycisk Wyloguj w przeglądarce

Nie jest już konieczna zmiana hasła identyfikatora Adobe ID w celu wyświetlenia przycisku Zaloguj się.

Pobieranie plików w sieci 3G

Folio można teraz pobierać do iPada za pośrednictwem połączenia 3G.

Wersja 6

Spłaszczone artykuły

Gdy artykuł (zwany „stosem”) jest spłaszczony, to w istocie każda strona w artykule staje się osobnym artykułem, dzięki czemu klienci mogą przewijać w poziomie, aby przeglądać strony artykułu. W spisie treści pojawia się jedynie pierwsza strona spłaszczonego artykułu, wszystkie strony pojawiają się natomiast w trybie Przeglądaj jako miniaturki. Nie można spłaszczyć artykułu, który jest ustawiony na płynne przewijanie.

Mniejsze wymagania dotyczące struktury folderów

Teraz możesz zbudować całe interaktywne wydanie bez folderu OverlayResources. W poprzednich wersjach pliki źródłowe dla nakładek musiały znajdować się w folderze OverlayResources, a eksportowane pliki SWF musiały znajdować się w folderze Links dokumentów, w których zostały umieszczone.

Automatyczne generowanie spisu treści

Plik PNG spisu treści, który był wcześniej wymagany jest obecnie opcjonalny. Jeżeli folder artykułu nie zawiera pliku PNG, program Content Bundler generuje automatycznie ikonę spisu treści na bazie pierwszej strony artykułu.

Format obrazu PDF

Oprócz PNG i JPEG program Bundler może zamieszczać obrazy na stronie w formacie PDF. Korzystanie z formatu obrazów PDF znacznie zmniejsza rozmiar pliku i oferuje dodatkowe możliwości dla przyszłych wersji takich jak rozciąganie i powiększanie oraz wyszukanie i wybór tekstu.

Artykuły HTML

Obecnie do tworzenia artykułów w wydaniu można użyć plików InDesign lub plików HTML. Podczas tworzenia artykułu za pomocą plików HTML, możesz użyć tego samego pliku HTML dla obu orientacji – można też utworzyć oddzielne pliki HTML dla orientacji poziomej i pionowej.

Określanie miniaturek HTML

W przypadku artykułów programu InDesign przeglądarka automatycznie generuje miniaturki, które pojawiają się podczas przeciągania scrubbera. Generowanie miniaturek dla artykułów HTML zajmuje jednak więcej czasu, skutkując czasami utworzeniem miniaturek o niskiej jakości. Aby zwiększyć wydajność miniatur w artykułach HTML, można zezwolić programowi Bundler na generowanie obrazów miniatur na pierwszej stronie każdego artykułu HTML lub można ręcznie dodać pliki obrazów do folderów artykułów HTML.

Ulepszenia interfejsu przeglądarki

Użytkownicy skarżyli się, że pasek przewijania z prawej strony każdego artykułu jest zbyt cienki, dlatego poszerzyliśmy go. Poprawiliśmy również wygląd i wydajność miniatur stron w trybie przeglądania.

Przezroczystość w przewijalnych ramkach

Ramki z zawartością przewijalną są teraz przezroczyste domyślnie. Jeśli nie chcesz, aby zawartość ramki kontenera była wyświetlana, zastosuj wypełnienie do ramki zawartości.

Zmiany w programie Bundler

W programie Content Bundler tekst metadanych Tytuł wydania nie pojawiał się w żadnej części okna przeglądarki, zatem opcja ta została usunięta, podobnie jak dane Ustawienia wymiaru/typu. Ponadto opcja Użyj okładki została zmieniona na Dołącz okładkę.

Wersja 5

Macierzysta obsługa pokazów slajdów i hiperłączy

Funkcje natywne są jedynym sposobem tworzenia interaktywnych pokazów slajdów i hiperłączy. Użyj panelu Status obiektu, panelu Przyciski oraz panelu Hiperłącza do tworzenia interaktywnych obiektów. Zmień ustawienia poprzez wpisanie odpowiednich wierszy w panelu Etykieta skryptu. (Mamy nadzieję, że w następnej wersji umieścimy interfejs tych ustawień.)

Ulepszone natywne pokazy slajdów

Możesz teraz utworzyć przyciski nawigacyjne, które umożliwiają przechodzenie do następnych lub poprzednich slajdów w pokazie. Jeśli dodasz wiersz „SS_swipeEnabled = yes” w panelu Skrypt etykiety, gdy wybrany jest obiekt wielostanowy, użytkownik może przewijać slajdy w pokazie, przesuwając palcem.

Łącza do poszczególnych stron

Teraz można utworzyć hiperłącza lub przyciski przejść do konkretnej strony w artykule.

Uproszczone hiperłącza „navto”

Teraz można określić hiperłącza navto za pomocą nazw dokumentów źródłowych artykułu docelowego, uwzględniając lub nie rozszerzenia .html lub .indd.

Artykuły o pojedynczej orientacji

Można utworzyć wydanie w orientacji poziomej lub pionowej. Wystarczy w folderze wydania umieścić dokumenty InDesign w orientacji poziomej lub pionowej. Wydanie zachowuje orientację, nawet kiedy iPad jest obracany.

Obsługa lokalnych plików HTML dla widoku internetowego

Podczas tworzenia nakładki Widoku internetowego można z komputera określić plik HTML. W poprzedniej wersji możliwe było tylko określenie adresu URL w Internecie w celu utworzenia nakładki Widok internetowy.

Przewijalne ramki

Możliwość utworzenia obszaru widoku, który pozwala użytkownikom na przewijanie zawartości w pionie lub w poziomie. Na przykład, użytkownicy mogą przeglądać listę składników.

Przycisk Cofnij

Pasek nawigacji przeglądarki zawiera przycisk Cofnij pomiędzy przyciskami Strona główna i Spis treści, który pozwala użytkownikom na powrót do strony, z której przeskoczyli.

Wyjście w formacie JPEG w programie Bundler

Okno dialogowe Opcje eksportu w programie Bundler zawiera obecnie opcję pozwalającą określić, czy zawartość ma zostać wyeksportowana w formacie PNG czy JPEG.

Poprawiony błąd występujący w programie Bundler

Program Bundler dostarcza lepszych informacji zwrotnych w trakcie procesu pakowania.

Wersja 4

Nakładka Widok internetowy

Wstaw na żywo stronę internetową w określonym obszarze widoku. Można określić, czy użytkownicy mogą współdziałać z zawartością WWW i zmieniać inne ustawienia.

Opcje autostartu

Dodaj nakładkę z funkcją automatycznego odtwarzania (lub po określonym czasie opóźnienia) aktywowaną w momencie otwarcia strony. Autostart jest dostępny dla nakładek 360 Viewer, Audio, Wideo i Widok internetowy.

Nowe opcje 360 Viewer

Oprócz opcji Autostartu, aplikacja 360 Viewer zawiera nowe opcje, które pozwalają sterować odtwarzaniem, zatrzymaniem, przesuwaniem i tworzeniem pętli obrazów.

Hiperłącza navto

Teraz o wiele łatwiej jest tworzyć hiperłącza, aby przeskakiwać pomiędzy artykułami. Podczas tworzenia natywnego przycisku czy hiperłącza w programie InDesign, podaj adres URL jako „navto://<vertical InDesign document name>,” oraz „navto://WiFi_v”, aby przejść do artykułu WiFi albo od orientacji pionowej albo poziomej.

Uproszczone natywne pokazy slajdów

Obiektów wielostanowych nie trzeba już grupować. Teraz panel Skrypt etykiety jest potrzebny tylko do zmiany ustawień.

Adobe Content Viewer

Aplikacja Adobe Content Viewer umożliwia wysyłanie i pobieranie zawartości z serwera Adobe i wysyłanie zawartości (sideload) z komputera stacjonarnego. (Uwaga: opcja sideloadingu nie jest już dostępna)

Przesyłanie wydań na serwer wykonawczy

Firma Adobe utworzyła tymczasową stronę serwera, gdzie można przesłać wydania i zarządzać nimi. Podczas eksportowania wybierz kilka plików z podmenu Wydanie, a następnie określ opcje przesyłania na serwer. Po przesłaniu na serwer Adobe zawartości testowej, wydania można pobrać do przeglądarki. W tej wersji, jedynym sposobem pobrania wydania jest zalogowanie się przy użyciu tego samego identyfikatora Adobe ID, jak osoby, która wysłała wydanie.

Zarządzanie wydaniami w programie Bundler

W programie Bundler można wyświetlić interfejs, który pozwala na przeglądanie i zarządzanie przesłanymi wydaniami. W tej wersji można dodawać, przeglądać i usuwać wydania przesłane na serwer Adobe.

Opcja Okładka

Pierwsza strona pierwszego artykułu może być teraz używana jako okładka wydania w bibliotece dla wydań przesłanych na serwer.

Wersja 3

Poprawki błędów; nie wprowadzono nowych funkcji oprócz udostępnienia aplikacji Adobe Content Viewer w sklepie Apple.

Wersja 2

Bardziej elastyczna struktura folderu nakładek

W poprzedniej wersji, każdy folder artykuł wymagał plików _h i _v programu InDesign oraz folderu Links zawierającego zasoby dwóch plików, a ponadto istniał pojedynczy folder OverlayResources dla całego wydania. Mimo, że struktura ta jest nadal aktualna, możliwe są oddzielne foldery dla plików _h i plików _v, gdzie każdy folder zawiera folder Links oraz OverlayResources—szczególnie przydatne w przypadku folderów pakietu. Istnieją zalety każdej metody.

W przypadku korzystania z metody, w której pliki InDesign i foldery Links znajdują się w osobnych folderach, należy również dołączyć oddzielny folder OverlayResources w każdym folderze artykułu, a nie pojedynczy folder OverlayResources dla całego wydania.

Niezależnie od użytej struktury, pliki InDesign mogą zawierać przyrostki _h oraz _v (dla poziomu i pionu) lub przyrostki _l oraz _p (dla orientacji poziomej tzn. landscape i pionowej tzn. portrait).

Macierzysta obsługa funkcji interaktywnych programu InDesign

Wydanie może zawierać hiperłącza, przyciski oraz obiekty wielostanowe w plikach InDesign bez konieczności korzystania z Kreatora nakładek. Do zmiany domyślnych ustawień dla tych obiektów można używać panelu Etykiety skryptu.

Filmy w wierszu

Filmy odtwarza się teraz raczej w wierszu niż w trybie pełnego ekranu.

Nakładki panoramy

Kreator nakładek zawiera teraz opcję Panorama.

Plik pomocniczy .xml

Można uniknąć wypełniania metadanych za każdym razem użycia programu Bundler poprzez utworzenie pliku CSV o nazwie „Info.csv”. Ze względu na problemy z niektórymi znakami, które nie są wyświetlane poprawnie, plik XML zastępuje plik CSV.

Wiele wydań

Teraz do przeglądarki można dodać więcej niż jedno wydanie. Wskazanie ikony Strona główna przenosi z powrotem do biblioteki wydań, a nie do początku bieżącego wydania. Można tworzyć podgląd obrazów dla wydań biblioteki. Obecnie można załadować tylko osiem wydań.

Płynne przewijanie

Można określić, czy każdy artykuł w wydaniu przewija się w sposób ciągły czy strona po stronie.

Wersja 1

W wersji pierwszej narzędzi Digital Publishing Suite oferowano program Content Bundler na bazie aplikacji AIR oraz aplikacje Interactive Overview Creator. Pierwszy Kreator nakładek zawierał nakładki Hiperłącza, 360 Viewer, Pokaz slajdów, Audio oraz Wideo. Kreator nakładek był jedyną metodą utworzenia interaktywnych obiektów.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online