Publikowanie folio w usłudze Distribution Service

Utworzone folio i artykuły są przesyłane do serwera Folio Producer funkcjonującego w ramach serwisu acrobat.com, jednak nie stają się od razu dostępne w usłudze Adobe Distribution Service (zwanej też serwerem realizacji). Usługa Distribution Service przechowuje wszystkie folio, które klienci mogą pobrać.

Aby publikować folio jako komercyjne lub publiczne, musisz zalogować się do konsoli DPS Dashboard z użyciem konta programu DPS Professional lub Enterprise. Każdy użytkownik może jednak publikować folia jako prywatne, co usprawni ich pobieranie do programu Adobe Content Viewer na urządzeniu.

Publikując folio, pamiętaj o zalogowaniu się z użyciem odpowiedniego konta. Dla każdej aplikacji istnieje identyfikator Adobe ID ze zdefiniowaną rolą „Aplikacja” — w programie DPS App Builder nosi on nazwę „Identyfikatora tytułu”. W aplikacji będą dostępne te folia, które zostały opublikowane ze statusem „Publiczny” i za pomocą odpowiedniego konta „Aplikacja”.

Publikowanie zawartości w usłudze Distribution Service

 1. Zaloguj się do konsoli Dashboard pakietu Adobe Digital Publishing Suite.

 2. Na pulpicie nawigacyjnym (Dashboard) kliknij narzędzie Folio Producer. W Organizatorze narzędzia Folio Producer zaznacz folio i kliknij opcję Publikuj.

 3. Ustaw stan folio.

  Teraz albo Zaplanowane

  Jeśli wybrano opcję Teraz, to folio zostanie opublikowane natychmiast po kliknięciu opcji Publikuj. W polu Stan zaznacz opcję Prywatne. Po opublikowaniu folia stan zmieni się z Prywatne na Publiczne. Możesz utworzyć harmonogram publikowania folio, ale nie ich aktualizowania.

  Jeśli wybrano opcję Zaplanowana, folio zostanie opublikowane w zaplanowanym czasie (nie wcześniej niż 30 minut i nie później niż 7 dni od bieżącej daty i godziny). Data i godzina są wyświetlane w formacie GMT, dlatego należy odpowiednio dostosować podawane wartości do własnej strefy czasowej.

  Obecnie publikowane jest tylko zaplanowane folio. Powiadomienia „push” nie są wysyłane.

  Prywatne lub Publiczne

  Kiedy ustawisz folio jako Publiczne, klienci mogą je pobrać, gdy tylko stanie się ono dostępne w magazynie. Aby można było opublikować folio jako „publiczne”, niezbędne jest konto DPS Professional lub Enterprise. Jeśli folio ma status Prywatne, nie jest ono dostępne dla klientów do pobrania i otwarcia w niestandardowej aplikacji przeglądarki. Jest ono dostępne wyłącznie w aplikacji Adobe Content Viewer.

  Darmowe lub Handlowe

  Ustaw stan folio na Handlowe, aby pozwolić klientom na jego pobieranie dopiero po uiszczeniu opłaty lub zakupieniu subskrypcji. W przypadku folio komercyjnych, aby ustalić cenę za pobranie folio, należy wykonać procedurę In App Purchase na stronie programisty współpracującego z firmą Apple lub procedurę In App Billing na stronie programisty współpracującego z Google Play.

  Folio wydane jako Komercyjne nie pojawiają się w aplikacji Adobe Content Viewer. Podgląd folio komercyjnych można uzyskać przy pomocy utworzonej przez siebie niestandardowej aplikacji deweloperskiej.

  Uwaga:

  W przypadku folio komercyjnych nie należy nadawać im statusu Bezpłatne. W późniejszym czasie można nadać im status Komercyjne. Dzięki temu folio nie będzie dostępne do przeglądania w przeglądarce niestandardowej. Możesz cofnąć i wznowić publikację takich folio jako publiczne lub detaliczne.

 4. Określ identyfikator ID produktu.

  Identyfikator produktu najlepiej określić w formacie com.wydawca.publikacja.wydanie (np. com.adobepress.inspire.czerwiec2013). W celu uzyskania najlepszych rezultatów unikaj używania wielkich liter w identyfikatorze produktu. Wielkie litery mogą powodować problemy w przypadku zakupów z poziomu aplikacji Amazon.

  W przypadku zawartości komercyjnej upewnij się, że w oknie dialogowym Publikuj folio podany został ten sam identyfikator produktu, który utworzono podczas konfigurowania zakupu wewnątrz aplikacji.

  Uwaga:

  W swojej aplikacji użyj różnych identyfikatorów ID produktu dla każdego oddzielnego folio. Jeśli jednak tworzysz różne wersje graficzne folio, użyj tego samego identyfikatora produktu dla wszystkich wersji w zestawie.

 5. Kliknij opcję Publikuj.

  Folio nie zostanie opublikowane, jeśli zawiera artykuły o sprzecznych orientacjach lub proporcjach. Jeśli folio zostało opublikowane, przycisk Publikuj zostaje zastąpiony przyciskiem Aktualizuj, a przycisk Usuń będzie aktywny.

Po opublikowaniu lub zaktualizowaniu folio zadanie zostaje przesłane do kolejki, dzięki czemu można kontynuować pracę w narzędziu Organizer i publikować lub aktualizować kolejne folia. Aby wyświetlić status kolejki, wybierz polecenie Widok > Żądania publikacji. Jeśli zadanie się nie powiedzie, ponów próbę. Niekiedy trzeba wycofać publikowanie i ponownie wybrać opcję Publikuj. Informacje o awariach serwera, które mogą wpływać na publikowanie, można znaleźć na stronie Status DPS.

Niechronione artykuły są wysyłane do serwera w celu umożliwienia ich wyświetlania na komputerach stacjonarnych.

Jeśli w Twojej aplikacji jest włączona opcja powiadomień push, kliknij przycisk Powiadom, aby z niej skorzystać. Patrz Powiadomienia push.

Aktualizacja opublikowanych folio

Po opublikowaniu folio użyj przycisku Aktualizuj w Organizatorze narzędzia Folio Producer w celu zaktualizowania opublikowanego folio. Gdy aplikacja Adobe Content Viewer wykryje, że pobrane folio zostało zaktualizowane, prosi użytkownika o pobranie zaktualizowanego folio. Upewnij się, że wartości w polach Nazwa publikacji, Numer folio, Identyfikator produktu oraz Wielkość pozostaną niezmienione. Jeśli konieczna jest zmiana którejkolwiek z tych wartości, cofnij publikację folio, a następnie opublikuj je ponownie zamiast je aktualizować.

 1. Wprowadź niezbędne zmiany w folio i artykułach.

  Jeśli edytujesz dokumenty źródłowe artykułu, użyj polecenia Aktualizuj w panelu Folio Builder.

 2. Przejdź do Organizatora narzędzia Folio Producer.

 3. Upewnij się, że ustawienia Nazwa publikacji i Numer folio danego folio są identyczne z tymi w istniejącym folio.

  Gdyby którakolwiek z tych wartości byłaby inna, nowe folio zostanie uznane za oddzielny numer.

 4. Zaznacz folio i wybierz polecenie Aktualizuj.

 5. Określ odpowiednie ustawienia stanu i identyfikator produktu.

  Nie zmieniaj identyfikatora produktu. Jeśli musisz użyć innego identyfikatora produktu, skorzystaj z opcji Cofnij publikację, a następnie opublikuj folio ponownie.

  Jeśli folio jest komercyjne, upewnij się, że identyfikator produktu jest taki sam, jak identyfikator produktu podany w procedurze zakupu z poziomu aplikacji dla aplikacji na iPady lub analogicznej procedurze dla aplikacji Android. Jeśli określisz inny identyfikator produktu, folio nie zostanie wyświetlone we własnej aplikacji przeglądarki.

  W przypadku zaznaczenia opcji Aktualizuj zawartość aktualizowana jest zawartość folio oraz metadane. W przypadku usunięcia zaznaczenia tej opcji po kliknięciu Uaktualnij zmienia się tylko status folio. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy pozostawić opcję Uaktualnij zawartość zaznaczoną.

Kasowanie folio z serwera

Narzędzie Folio Producer Organizer oferuje polecenia Cofnij publikację oraz Usuń.

 • Polecenie Cofnij publikację usuwa opublikowane folio z usługi Distribution Service. Jeśli posiadasz przeglądarkę wielu folio, skasowane folio przestaje być dostępne do pobrania z magazynu.

 • Polecenie Usuń usuwa folio wraz zawartością. Usunięte folio nie jest wyświetlane w organizerze Folio Producer ani panelu Folio Builder.

Skasowane lub usunięte folio nie jest usuwane z żadnego urządzenia, na które zostało wcześniej pobrane. Stuknięcie przycisku Archiwizuj wymazuje usunięte folio z biblioteki przeglądarki.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?