Powiadomienia push

Czy czytasz odpowiedni artykuł?

Ten artykuł dotyczy programu Digital Publishing Suite. Artykuł dotyczący rozwiązania AEM Mobile można znaleźć tutaj: Send push notifications.

Powiadomienia push w pakiecie Adobe Digital Publishing Suite umożliwiają informowanie użytkowników o dostępności nowego wydania. Mogą również służyć do uruchamiania operacji pobierania nowych folio w tle na urządzeniach z systemem iOS 8 lub nowszym, jeśli aplikacja obsługuje kiosk iOS Newsstand. Takie powiadomienia nazywa się powiadomieniami push pobierania w tle.

Standardowa funkcjonalność push obejmuje teraz również możliwość wysyłania wiadomości tekstowych, co omówiono w dalszej części artykułu. Takie powiadomienia nazywa się powiadomieniami tekstowymi.

Funkcja powiadomień push jest dostępna wyłącznie dla aplikacji do obsługi wielu folio. W przypadku aplikacji z pojedynczym folio nie jest obsługiwana. Użytkownicy muszą wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień push, aby mogli odbierać powiadomienia tekstowe lub powiadomienia z pobieraniem w tle.

Informacje na temat powiadomień push

Obsługa powiadomień push przebiega w inny sposób dla aplikacji z kiosku (Newsstand) oraz aplikacji spoza kiosku:

Aplikacje spoza kiosku Newsstand

Gdy wydawca wyśle powiadomienie push dotyczące nowego folio, folio takie zostanie pobrane w tle — pod warunkiem, że użytkownik włączył powiadomienia push i korzysta z urządzenia z systemem iOS 8 lub nowszym. Użytkownicy dowolnych urządzeń z systemem iOS zobaczą czerwony symbol na ikonie aplikacji. Symbol ten podaje liczbę nowych lub uaktualnionych folio, dla których wysłano powiadomienia push. Symbol jest usuwany, gdy użytkownik otworzy aplikację.

Powiadomienie push informuje o udostępnieniu jednego nowego folio

Aplikacje z kiosku Newsstand

Jeśli klient ma odpowiednie uprawnienia i wyraził zgodę na powiadomienia push, docelowe folio zostanie pobrane w tle. Gdy wydawca wyśle powiadomienie push, pod okładką aplikacji w kiosku Newsstand widać niebieską kropkę, która pozostaje tam do czasu, aż subskrybent otworzy aplikację. Obraz okładki folio jest aktualizowany do najnowszej wersji zarówno dla subskrybentów aplikacji, jak i osób niesubskrybujących. Powiadomienia push są wymagane dla aplikacji Newsstand.

Abonenci aplikacji Kiosk (Newsstand) zobaczą niebieski punkt pod obrazem okładki.

Informacje na temat tworzenia certyfikatów powiadomień push wymaganych przez firmę Apple zawiera podręcznik iPad Publishing Companion Guide PDF (j. ang.).

Określanie certyfikatów push

Hasła i certyfikaty powiadomień push określa się za pomocą usługi Push Notifications Service w konsoli DPS Dashboard.

W programie DPS App Builder można wskazać, że w aplikacji jest włączona obsługa powiadomień push i określić, czy jest używana usługa push Adobe, czy innej firmy. Usługa Push Notifications Service umożliwia określanie certyfikatów i haseł powiadomień push. Certyfikaty push są przechowywane na serwerze, a nie w aplikacji.

Gdy certyfikat push wygasa lub ma wygasnąć w czasie krótszym niż 30 dni, podczas logowania do usługi Push Notifications Service jest wyświetlane ostrzeżenie.

Uwaga:

Każdy certyfikat produkcyjny i programistyczny należy przesyłać osobno, a nie w pliku zawierającym wiele certyfikatów push. Przesłanie pliku zawierającego wiele certyfikatów spowoduje, że zostanie wykryty tylko jeden z nich.

 1. Skompiluj aplikację w programie DPS App Builder, używając odpowiedniego konta Aplikacja, a następnie włącz powiadomienia push. Upewnij się, że w serwisie Apple dla deweloperów systemu iOS dla identyfikatora aplikacji (App ID) została włączona obsługa funkcji i skompilowano certyfikaty push.

 2. Zaloguj się do konsoli DPS Dashboard, używając konta o roli „Aplikacja”.

 3. Kliknij opcję Notifications (Powiadomienia).

 4. W oknie Notifications (Powiadomienia) kliknij kartę Certificates (Certyfikaty).

 5. Aby zdefiniować certyfikaty, kliknij ikonę kółka zębatego i określ pliki certyfikatu push .p12 oraz hasła.

  Przycisk Notify (Powiadom) w organizatorze narzędzia Folio Producer umożliwia wysyłanie powiadomień push. Kliknięcie przycisku Notify (Powiadom) powoduje uruchomienie usługi Push Notifications Service.

Wysyłanie powiadomienia push pobierania w tle

Użyj opcji Notifications (Powiadomienia), aby wysłać powiadomienia push. Uruchomienie powiadomienia push można zaplanować na określoną godzinę. Jest to szczególnie przydatne w połączeniu z opcją planowania publikacji folio.

 1. Zaloguj się do konsoli DPS Dashboard (https://digitalpublishing.acrobat.com), używając identyfikatora Adobe ID o roli „Aplikacja”.

 2. Kliknij opcję Notifications (Powiadomienia).

 3. W oknie Powiadomienia kliknij ikonę plusa i wybierz opcję Background Download (Pobieranie w tle).

 4. Zaznacz folio i kliknij przycisk Dalej. Zaznaczone folio będzie można pobierać w tle.

 5. Określ następujące opcje:

  • Określ typ aplikacji oraz harmonogram, datę i godzinę wysyłania powiadomienia push.
  • W przypadku urządzeń z systemem iOS 8 należy określić, czy do użytkowników, którzy nie są uprawnieni do folio, ale którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie powiadomień push, ma zostać wysłana wiadomość tekstowa. Użytkownicy będą w takiej sytuacji mogli podjąć odpowiednie działanie na podstawie powiadomienia push albo wybrać opcję późniejszego przypomnienia w określonym przez wydawcę czasie.

 6. Kliknij opcję Wyślij, aby wysłać lub zaplanować powiadomienie push.

  Zaplanowane powiadomienie push zostanie wyświetlone w oknie Notifications (Powiadomienia). Zaplanowane powiadomienie push można zaznaczyć i usunąć, zanim nadejdzie czas ich wysyłania.

Jeśli skonfigurowane zostały wersje folio, to nie trzeba wysyłać osobnego powiadomienia push dla każdej wersji. Wystarczy wysłać jedno powiadomienie push dla jednej z wersji.

Wysyłanie powiadomień tekstowych

Wysyłając własne wiadomości tekstowe, można zachęcić czytelników i abonentów używających urządzeń z systemem iOS do ponownego skorzystania z oferty przez powiadomienie ich o nowej zawartości w aplikacji do obsługi wielu folio. Powiadomienia tekstowe są obsługiwane we wszystkich wersjach przeglądarek, ale niektóre opcje wymagają aplikacji w wersji 30 lub 31 i nowszych.

 1. Zaloguj się do konsoli DPS Dashboard (https://digitalpublishing.acrobat.com) z użyciem identyfikatora Adobe ID o odpowiedniej roli „Aplikacja”.

 2. Kliknij opcję Notifications (Powiadomienia).

 3. Kliknij ikonę plusa i wybierz opcję Text Notifications (Powiadomienia tekstowe).

 4. Zmień następujące ustawienia, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Określ, co się stanie po dotknięciu powiadomienia tekstowego przez użytkownika.

  Uruchomienie aplikacji (opcja Launch the app): gdy użytkownik dotknie powiadomienia tekstowego, aplikacja zostanie otwarta w jej bieżącym miejscu odczytu.

  W aplikacjach w wersji 30 lub nowszej dostępne są następujące opcje:

  Uruchomienie aplikacji i przejście do biblioteki (opcja Launch the app and go to library): gdy użytkownik dotknie powiadomienia tekstowego, aplikacja zostanie otwarta i wyświetli bibliotekę.

  Uruchomienie aplikacji i przejście do pola niestandardowego (opcja Launch the app and go to a custom slot): gdy użytkownik dotknie powiadomienia tekstowego, aplikacja zostanie otwarta i wyświetli widok WWW sklepu niestandardowego lub wybrane pole niestandardowe.

  Przejście do odsyłacza (opcja Go to a link): gdy użytkownik dotknie powiadomienia tekstowego, zostanie wyświetlona strona WWW o podanym adresie URL.

  W aplikacjach w wersji 31 lub nowszej dostępna jest następująca opcja:

  Uruchomienie aplikacji i przejście do artykułu w folio (opcja Launch the app and go to an article within a folio): gdy użytkownik dotknie powiadomienia tekstowego, bezpośrednio po uruchomieniu aplikacji zostanie wyświetlony wybrany artykuł w folio. Jeśli aplikacja zawiera jednocześnie folio na iPady i na iPhone’y, dla każdego z tych typów urządzeń będzie dostępne osobne wyskakujące menu. Jeśli skonfigurowano wersje folio, należy pamiętać, że nazwy artykułów w każdym folio muszą być takie same.

  Określ artykuł, który ma być otwierany po dotknięciu powiadomienia tekstowego przez użytkownika.

  Wpisz treść powiadomienia tekstowego, które chcesz wysyłać użytkownikom, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Określ następujące opcje:

  Ustawienia powiadomień tekstowych

  Application Type (Typ aplikacji)

  Określ, czy powiadomienie ma zostać wysłane do aplikacji testowej (Development), czy jej opublikowanej wersji (Distribution).

  Target Audience (Odbiorcy docelowi)

  Określ adresatów powiadomień tekstowych. Można na przykład wybrać opcję iPhone, aby wysłać powiadomienia tekstowe tylko do klientów, który pobrali wersję aplikacji przeznaczoną na iPhone’y.

  Możliwe jest również wysłanie powiadomień do użytkowników, którzy od ponad 30 dni nie używali aplikacji.

  Dysponując kontem usług analitycznych SiteCatalyst, można gromadzić informacje o podgrupie klientów w pliku CSV, a następnie wykorzystać ten plik CSV do wysłania powiadomień tekstowych typu push. Szczegółowe informacje zawiera artykuł Segmented Push Notifications w serwisie DPS Developer Center.

  Notification Time (Czas powiadamiania)

  Aby zaplanować dostarczanie powiadomień tekstowych na późniejszą porę, zaznacz opcję Niestandardowa, kliknij ikonę kalendarza i wybierz datę oraz godzinę. Możesz również zmodyfikować tekst, a następnie zmienić datę i godzinę.

 6. Kliknij przycisk Send (Wyślij). Powiadomienie zostanie wysłane albo umieszczone w kolejce do wysłania w ustalonym terminie.

  Istnieje możliwość wyświetlenia historii powiadomień tekstowych wysłanych dla aplikacji. Jeśli zaplanowane powiadomienie nie zostało jeszcze wysłane, możesz kliknąć przycisk Anuluj i je wycofać.

Powiadomienie tekstowe wyświetlone na iPadzie

Powiadomienia tekstowe są wyświetlane na każdym urządzeniu z systemem iOS, na którym zainstalowano aplikację, a użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie powiadomień typu „push”.

Komunikat ze statusem HTTP 417

Jeśli otrzymasz komunikat ze statusem HTTP 417 podczas próby wysłania powiadomienia, to połączenia SSL z serwisem Apple APNS nie można utworzyć przy użyciu certyfikatu wysyłania powiadomień. Upewnij się, że certyfikat wysyłania powiadomień jest prawidłowy i nie wygasł.

Konfiguracja zewnętrznych powiadomień push (tylko Enterprise)

Tworząc niestandardową aplikację przeglądarki za pomocą narzędzia DPS App Builder, można skorzystać z opcji serwera powiadomień push firmy Adobe lub skonfigurować własny.

W przypadku zewnętrznego serwera powiadomień push dostępnych jest wiele opcji konfiguracyjnych. Podczas konfiguracji serwera należy pamiętać, że przeglądarka wysyła następujące informacje:

newsstandEnabled  => 0 (this is ‘8’ when newsstand is enabled) 
badgeEnabled  => 1 
token => <device specific token> 
soundEnabled => 2 
devId => <device_specific guid> 
alertEnabled => 4 
targetDimension => <device specific string>

Poza uwzględnieniem tych podstawowych właściwościami można także stworzyć nowe. Jeśli np. używasz tego samego serwera dla wielu aplikacji, podczas konfiguracji serwera stwórz dodatkową nazwę/wartość (np. „app => jazda na rowerze”). W narzędziu DPS App Builder wskaż dodatkowe właściwości w polu Custom Push Parameters (Niestandardowe parametry push) panelu Provisioning (Udostępnianie).

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online