Witamy w odnowionej usłudze Document Cloud – nowym centrum obsługi programu Adobe Sign, funkcji Wyślij do podpisania i narzędzi PDF

Jako użytkownik pakietu Adobe Acrobat lub PDF Pack, który korzysta z narzędzia Wyślij do podpisania lub Adobe Sign do wysyłania i zarządzania umowami, z pewnością widzisz, że zostały wprowadzone pewne zmiany. Zostały one zaprojektowane w taki sposób, aby połączyć wszystkie funkcje, jakie usługa Adobe Document Cloud oferuje, aby sprostać Twoim potrzebom w kwestii dokumentów, takim jak składanie podpisów elektronicznych, całkowicie nową usługę umożliwiającą współpracę podczas recenzowania dokumentów i udostępniania dokumentów z funkcją śledzenia.

Nowy interfejs usługi Document Cloud został zmieniony, aby umożliwić zarządzanie wszystkimi działaniami na dokumentach z jednego miejsca w sieci. Ponadto ten sam interfejs i funkcje są również dostępne w programach Adobe Acrobat DC i Acrobat Reader Mobile, aby umożliwić dostęp do dokumentów i czynności z ekranu dowolnego urządzenia.

 

Co zmieniło się w Adobe Sign?

Choć może się wydawać, że funkcja Adobe Sign lub Wyślij do podpisania, które znasz, nie są już dostępne, zapewniamy, że funkcje te są nadal dostępne, ale umiejscowienie narzędzi, takich jak śledzenie umów i zarządzanie nimi, uległo zmianie.

Aby ułatwić zorientowanie się w nowym środowisku użytkownika, opracowaliśmy przewodnik po przejściu na zupełnie nowe środowisko Document Cloud.

Co się stało ze stroną pulpitu Adobe Sign?

Centrum obsługi dostępne w usłudze Adobe Document Cloud jest połączeniem narzędzi do zarządzania dokumentami, plikami w formacie PDF i procesami, a także działaniami w ramach składania podpisów elektronicznych – to wszystko w jednym interfejsie. Oznacza to, że nie ma specjalnego pulpitu tylko do podpisów elektronicznych. Zamiast tego dołączyliśmy te same narzędzia do podpisu elektronicznego i informacje do interfejsu usługi Document Cloud.

Poniżej znajdują się elementy, które wcześniej były dostępne na pulpicie programu Adobe Sign, wraz z nową lokalizacją w usłudze Adobe Document Cloud:

A. Wyślij z biblioteki

B. Oczekujące na moje działanie

C. Ostatnie zdarzenia

D. Wypełnij i podpisz

Pulpit Adobe Sign

A. Wyślij z biblioteki

Dokumenty, które zostały zapisane jako szablony w programie Adobe Sign, zostały wcześniej udostępnione do wysłania do podpisania za pomocą pola Uzyskaj podpis z menu rozwijanego Biblioteki.

W nowym interfejsie obszar zapisanych szablonów jest dostępny do wysłania w dwóch różnych lokalizacjach.

 1. Wybierz zapisany szablon z narzędzia Wyślij do podpisania.

  Z paska ikon Szybki start w widoku usługi Document Cloud wybierz narzędzie Wyślij do podpisania. To zainicjuje ten sam proces wysyłania do podpisania, który już znasz.

  Narzędzie Wyślij do podpisania

  Aby użyć szablonu, kliknij opcję Dodaj pliki, a następnie wybierz Dokumenty w bibliotece, aby wyświetlić listę wszystkich zapisanych szablonów. Po wybraniu szablonu kontynuuj proces wysyłania do podpisania w standardowy sposób.

  Wybieranie z listy dokumentów w bibliotece
 2. Wybierz zapisany szablon ze strony UDOSTĘPNIONE do podpisania.

  Wybieranie szablonu

  W widoku strony głównej usługi Document Cloud kliknij opcję Do podpisania w lewym panelu, a następnie kliknij opcję Szablony Sign.
  Teraz masz listę zapisanych szablonów, które mogą być łatwo wykorzystane do rozpoczęcia nowego obiegu pracy podpisu.

B. Oczekujące na moje działanie

Gdy ktoś wyśle do Ciebie dokument wymagający od Ciebie działań, takich jak złożenie podpisu elektronicznego, zamiast pojawiać się w polu Oczekujące na moje działanie na poprzednim pulpicie (sekcja B na grafice przedstawiającej pulpit), pojawi się on teraz w następujących miejscach:

 1. Udostępnione pliki wymagające Twojego działania są teraz widoczne na stronie Zarządzaj umowami.

  Udostępnianie plików oczekujących na działanie
 2. Menu powiadomień: inne nowe rozwiązanie, które wprowadziliśmy, to menu Powiadomienia. To menu stanowi podgląd aktywności dla wszystkich działań wykonywanych na Twoich dokumentach, oraz dokumentach, które zostały Ci udostępnione. Jeśli ktoś wyśle Ci dokument do podpisania, nowy wpis pojawi się automatycznie w menu Powiadomienia.

  Menu Powiadomienia
 3. Strona UDOSTĘPNIONE do podpisania: lista wszystkich umów do podpisania i szablonów podpisów jest dostępna w sekcji Do podpisania na liście UDOSTĘPNIONE. Możesz w łatwy sposób sprawdzić, które udostępnione Tobie dokumenty wymagają podjęcia działania.

  Udostępnione do podpisania

C. Ostatnie zdarzenia

Informacje o dokumentach przesłanych do podpisania, które pojawiały się w polu ostatnich zdarzeń na stronie pulpitu są teraz dostępne w następujących miejscach:

 1. Menu powiadomień: gdy dokumenty wysłane do złożenia podpisu elektronicznego są aktywne, menu powiadomień jest aktualizowane i umożliwia kliknięcie elementu w celu wyświetlenia dodatkowych informacji.

  Panel Powiadomienia zawierający informacje o ostatnich zdarzeniach
 2. Lista ostatnio używanych plików w widoku strony głównej usługi Document Cloud: widok strony głównej usługi Document Cloud zawiera listę ostatnio używanych dokumentów, w tym dokumentów wysłanych do innych osób do złożenia podpisu elektronicznego. Aby wyświetlić aktywność związaną ze zdarzeniem, wybierz element, zaznaczając pole po lewej stronie nazwy dokumentu, a na prawym pasku bocznym wyświetlona zostanie karta kontekstowa dla wybranego dokumentu. Następnie można kliknąć menu Aktywność, aby wyświetlić wszystkie zdarzenia związane z tym dokumentem.

  Lista ostatnio używanych dokumentów
 3. Strona UDOSTĘPNIONE do podpisania: strona UDOSTĘPNIONE do podpisania zawiera listę wszystkich dokumentów, które zostały udostępnione innym osobom do podpisania lub dokumenty udostępnione Tobie, które wymagają działania. Aby wybrać element z listy ostatnio używanych dokumentów w widoku strony głównej i wyświetlić kartę kontekstową, można wybrać element na stronie UDOSTĘPNIONE do podpisania i kliknąć Menu aktywności na karcie kontekstowej wyświetlanej w prawej kolumnie ekranu.

  Panel aktywności

D. Wypełnij i podpisz

Wypełnij i podpisz to kolejny komponent programu Adobe Sign, do którego dostęp był możliwy z pulpitu. W nowym interfejsie usługi Adobe Document Cloud funkcja Wypełnij i podpisz jest nadal dostępna, ale dostęp do niej jest możliwy z menu Szybki start u góry widoku strony głównej. W tym miejscu interfejs wygląda bardzo podobnie. Mała zmiana jest zauważalna na etapie opcjonalnego dodawania podpisu elektronicznego po wypełnieniu formularza.

Narzędzia wypełniania i podpisywania

W poprzednim interfejsie funkcji Wypełnij i podpisz należało wpisać adres e-mail odbiorcy, a program Adobe Sign wysyłał do niego wypełniony i podpisany certyfikowany plik PDF. W nowym interfejsie w usłudze Document Cloud dostarczane jest łącze do certyfikowanego pliku PDF, który można udostępnić wybranemu odbiorcy.

Co stało się ze stroną Zarządzaj umową?

Zarządzanie umowami jest ważną częścią pracy z programem Adobe Sign. Teraz, kiedy proces ten został w pełni zintegrowany z programem Adobe Document Cloud, uprościliśmy sposób wyświetlania dokumentów, które zostały wysłane przez Ciebie do podpisu lub muszą zostać przez Ciebie podpisane.

Poniżej przedstawiono komponenty, które wcześniej były dostępne na stronie zarządzania programu Adobe Sign, a które są teraz częścią strony UDOSTĘPNIONE do podpisania.

A. Filtruj umowy

B. Praca z istniejącymi umowami

C. Wyświetl dodatkowe szczegóły umowy

Strona Zarządzaj umowami

A. Filtruj umowy

Na górze wcześniejszej strony zarządzania programu Adobe Sign można było skorzystać z rozwijanego menu do filtrowania umów według ich statusu (Oczekujące na mój podpis, Wersja robocza, Wysłane do podpisania, Podpisane, Zakończone) oraz wyszukiwania umów według nazwy dokumentu lub nazwy odbiorcy / adresu e-mail.

Strona Do podpisania zawiera uproszczone opcje filtrowania, które umożliwiają wyświetlanie tylko tych umów, które pasują do wybranego filtra. Pasek wyszukiwania zawiera również te same funkcje wyszukiwania, które były dostępne na poprzedniej stronie zarządzania, gdzie można wyszukiwać umowy według nazwy dokumentu lub odbiorcy (nazwa lub adres e-mail).

Filtrowanie według stanu

Kolejną zmianą, którą zauważysz, jest to, że zamiast podziału wszystkich umów w wierszach wyznaczonych przez stan umowy, będziesz widzieć jedną listę wszystkich umów wraz z kolumnami, w których znajdują się informacje, takie jak nazwa dokumentu, ostatnia modyfikacja i stan. Można kliknąć nagłówki kolumn, aby posortować listę umów.

B. Praca z istniejącymi umowami

Można nadal wybierać poszczególne umowy, które zostały wysłane do podpisu, aby wykonać następujące czynności:

 • Wyświetlić aktywność umowy
 • Ustawić Przypomnienie dla odbiorców lub dla siebie
 • Udostępnić umowę
 • Anulować umowę
 • Pobrać jako plik PDF
 • Pobrać jako pojedyncze pliki
 • Pobrać raport kontroli
 • Dodać Notatkę osobistą
 • Ukryć umowę

Działania te wykonuje się poprzez kliknięcie umowy na stronie Do podpisania i wybranie żądanej czynności z karty kontekstowej po prawej stronie ekranu.

Uwaga: działania na umowach zawarte w karcie kontekstowej są również dostępne przy wyborze umowy z listy ostatnich dokumentów w widoku głównym.

Praca z istniejącymi umowami

C. Wyświetl dodatkowe szczegóły umowy

Na poprzedniej stronie zarządzania wyświetlana była nazwa odbiorcy wraz z nazwą dokumentu i jego stanem. Nowy interfejs usługi Document Cloud nadal zawiera te informacje, ale aby uzyskać do nich dostęp, należy najpierw wybrać umowę ze strony Do podpisania lub z listy ostatnio używanych dokumentów w widoku głównym, a następnie wyświetlić jej dodatkowe szczegóły na karcie kontekstowej po prawej stronie ekranu.

U góry wyświetlana jest miniatura umowy, a nazwy odbiorców są wymienione na liście uczestników. Można również rozwinąć menu Aktywność, aby wyświetlić wszystkie działania związane ze zdarzeniem w ramach umowy.

Wyświetlanie dodatkowych szczegółów umowy

Preferencja przełączenia na klasyczną stronę zarządzania Adobe Sign

Usunięty zostaje przycisk przełączania strony zarządzania programu Adobe Sign () służący do przełączania między zintegrowanym widokiem Adobe Sign a umowami i szablonami DC Sign.

Strona Do podpisania — stara funkcja
Stara funkcja
Strona Do podpisania
Nowa funkcja

Strona Do podpisania jest wyświetlana zgodnie z bieżącym zaznaczeniem. Jeśli chcesz zmienić widok z umów i szablonów DC Sign na widok Adobe Sign lub odwrotnie, skorzystaj z preferencji w ustawieniach Document Cloud wymienionych poniżej.

 1. Na stronie głównej Document Cloud kliknij na swój profil, a następnie kliknij przycisk Ustawienia.

  Ustawienia profilu
 2. W ustawieniach podpisu:

  • Aby użyć klasycznego widoku zarządzania umowami Adobe Sign, zaznacz opcję Korzystaj ze strony zarządzania programu Adobe Sign, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  • Aby skorzystać z widoku umów i szablonów DC Sign, usuń zaznaczenie opcji Korzystaj ze strony zarządzania programu Adobe Sign, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  Usunięcie zaznaczenia opcji Korzystaj ze strony zarządzania Adobe

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online