Podręcznik użytkownika Anuluj

Ustawianie właściwości strony

 1. Podręcznik użytkownika programu Dreamweaver
 2. Wprowadzenie
  1. Podstawy projektowania serwisów WWW o elastycznym układzie
  2. Dreamweaver — co nowego
  3. Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver — przegląd
  4. Dreamweaver / Popularne pytania
  5. Skróty klawiszowe
  6. Wymagania systemowe programu Dreamweaver
  7. Podsumowanie funkcji
 3. Program Dreamweaver a platforma Creative Cloud
  1. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
  3. Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver
  4. Praca z programami Adobe Animate oraz Dreamweaver
  5. Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek
 4. Przestrzenie robocze i widoki w programie Dreamweaver
  1. Przestrzeń robocza programu Dreamweaver
  2. Optymalizacja przestrzeni roboczej programu Dreamweaver do programowania wizualnego
  3. Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości | Mac OS
 5. Konfigurowanie serwisów
  1. Informacje o serwisach programu Dreamweaver
  2. Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  3. Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji
  4. Konfigurowanie serwera testowego
  5. Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver
  6. Przenoszenie istniejących serwisów z serwera zdalnego do lokalnego katalogu głównego serwisu
  7. Funkcje ułatwień dostępu w programie Dreamweaver
  8. Ustawienia zaawansowane
  9. Ustawianie preferencji serwisu dotyczących transferu plików
  10. Określanie ustawień serwera proxy w programie Dreamweaver
  11. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  12. Korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver
 6. Zarządzanie plikami
  1. Tworzenie i otwieranie plików
  2. Zarządzanie plikami i folderami
  3. Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer
  4. Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich na serwer
  5. Synchronizacja plików
  6. Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic
  7. Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver
  8. Włączanie funkcji Uwagi do projektu w serwisach programu Dreamweaver
  9. Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper
 7. Układ i projekt
  1. Korzystanie z wizualnych pomocy do układu
  2. Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS
  3. Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap
  4. Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver
  5. Prezentacja zawartości za pomocą tabel
  6. Kolory
  7. Tworzenie reagujących projektów za pomocą układów elastycznej siatki
  8. Narzędzie Extract w programie Dreamweaver
 8. CSS
  1. Podstawowe informacje o stylach CSS
  2. Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS
  3. Korzystanie z preprocesorów CSS w programie Dreamweaver
  4. Ustawianie preferencji stylów CSS w programie Dreamweaver
  5. Przenoszenie reguł CSS w programie Dreamweaver
  6. Konwertowanie stylu CSS wewnątrz znacznika na regułę CSS w programie Dreamweaver
  7. Posługiwanie się znacznikami DIV
  8. Stosowanie gradientów na tło
  9. Tworzenie i edytowanie efektów przejść CSS3 w programie Dreamweaver
  10. Formatowanie kodu
 9. Zawartość strony i zasoby
  1. Ustawianie właściwości strony
  2. Ustawianie właściwości CSS dla nagłówków i łączy
  3. Praca z tekstem
  4. Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów
  5. Panel DOM
  6. Edytowanie w widoku aktywnym
  7. Kodowanie znaków dokumentu w programie Dreamweaver
  8. Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument
  9. Ustawianie właściwości tekstu na panelu Inspektor właściwości
  10. Sprawdzanie pisowni na stronie internetowej
  11. Używanie linii poziomych w programie Dreamweaver
  12. Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver
  13. Praca z zasobami
  14. Wstawianie i aktualizowanie dat w programie Dreamweaver
  15. Tworzenie list ulubionych zasobów w programie Dreamweaver i zarządzanie nimi
  16. Wstawianie i edytowanie obrazów w programie Dreamweaver
  17. Dodawanie obiektów multimedialnych
  18. Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver
  19. Wstawianie wideo HTML5
  20. Wstawianie plików SWF
  21. Dodawanie efektów dźwiękowych
  22. Wstawianie obiektów audio HTML5 w programie Dreamweaver
  23. Praca z elementami bibliotek
  24. Stosowanie pisma arabskiego i hebrajskiego w programie Dreamweaver
 10. Łączenie i przeglądanie
  1. Informacje o łączeniu i przeglądaniu stron
  2. Tworzenie łączy
  3. Mapy obrazu
  4. Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy
 11. Efekty i widgety jQuery
  1. Używanie widgetów jQuery interfejsu użytkownika i elementów mobilnych w programie Dreamweaver
  2. Używanie efektów jQuery w programie Dreamweaver
 12. Tworzenie kodu serwisów WWW
  1. Informacje o tworzeniu kodu w programie Dreamweaver
  2. Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver
  3. Ustawianie preferencji kodowania
  4. Dostosowywanie ustawień kolorowania kodu
  5. Pisanie i edytowanie kodu
  6. Podpowiedzi i uzupełnianie kodu
  7. Zwijanie i rozwijanie kodu
  8. Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki
  9. Linting: oczyszczanie kodu z błędów
  10. Optymalizacja kodu
  11. Edytowanie kodu w widoku Projekt
  12. Praca z zawartością znacznika HEAD strony
  13. Wstawianie dołączeń po stronie serwera w programie Dreamweaver
  14. Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver
  15. Importowanie własnych znaczników do programu Dreamweaver
  16. Używanie zachowań JavaScript (instrukcje ogólne)
  17. Stosowanie wbudowanych zachowań JavaScript
  18. Omówienie języków XML i XSLT
  19. Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver
  20. Wykonywanie przekształceń XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver
  21. Dodawanie encji znaków w kodzie XSLT w programie Dreamweaver
  22. Formatowanie kodu
 13. Obiegi pracy związane z wieloma produktami
  1. Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver
  2. Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver
  3. Wstawianie dokumentów Microsoft Office w programie Dreamweaver (tylko Windows)
  4. Praca z programami Fireworks i Dreamweaver
  5. Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute
  6. Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst
  7. Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną
 14. Szablony
  1. Informacje o szablonach programu Dreamweaver
  2. Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach
  3. Tworzenie szablonu programu Dreamweaver
  4. Tworzenie edytowalnych regionów w szablonach
  5. Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel w programie Dreamweaver
  6. Używanie regionów opcjonalnych w szablonach
  7. Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver
  8. Tworzenie zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver
  9. Edytowanie, aktualizowanie i usuwanie szablonów
  10. Eksportowanie i importowanie zawartości XML w programie Dreamweaver
  11. Stosowanie szablonu lub usuwanie go z istniejącego dokumentu
  12. Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver
  13. Reguły składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver
  14. Ustawianie preferencji podświetlenia dla regionów szablonów
  15. Korzyści wynikające z używania szablonów w programie Dreamweaver
 15. Urządzenia mobilne i obsługa wielu ekranów
  1. Tworzenie zapytań o media
  2. Zmiana orientacji strony na urządzeniach mobilnych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver
 16. Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW
  1. Podstawowe informacje o aplikacjach internetowych
  2. Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji
  3. Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bazą danych
  4. Usuwanie skryptów połączenia w programie Dreamweaver
  5. Projektowanie stron dynamicznych
  6. Omówienie źródeł zawartości dynamicznej
  7. Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej
  8. Dodawanie dynamicznej zawartości do stron
  9. Modyfikowanie dynamicznej zawartości w programie Dreamweaver
  10. Wyświetlanie rekordów z bazy danych
  11. Udostępnianie aktywnych danych w programie Dreamweaver oraz rozwiązywanie problemów z takimi danymi
  12. Dodawanie własnych zachowań serwerowych w programie Dreamweaver
  13. Tworzenie formularzy w programie Dreamweaver
  14. Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy
  15. Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver
  16. Tworzenie formularzy WWW
  17. Rozszerzona obsługa elementów formularza w języku HTML5
  18. Tworzenie formularzy za pomocą programu Dreamweaver
 17. Tworzenie aplikacji metodą graficzną
  1. Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver
  2. Tworzenie stron wyszukiwania i wyników
  3. Tworzenie strony wstawiania rekordów
  4. Tworzenie strony uaktualniania rekordów w programie Dreamweaver
  5. Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver
  6. Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych w programie Dreamweaver
  7. Tworzenie strony rejestracji
  8. Tworzenie strony logowania
  9. Tworzenie strony, do której dostęp będą mieli tylko uwierzytelnieni użytkownicy
  10. Zabezpieczanie folderów w aplikacji ColdFusion za pomocą programu Dreamweaver
  11. Korzystanie ze składników ColdFusion w programie Dreamweaver
 18. Testowanie, podgląd i publikacja serwisów WWW
  1. Podgląd stron
  2. Podgląd stron WWW programu Dreamweaver na wielu urządzeniach
  3. Testowanie serwisu programu Dreamweaver

 

Informacje o ustawianiu dla stron w programie Dreamweaver właściwości strony HTML oraz właściwości stylów CSS, takich jak właściwości czcionki, koloru tła i obrazu tła.

Dla każdej strony tworzonej w programie Dreamweaver można ustawić właściwości układu i formatowania. Służy do tego okno dialogowe Właściwości strony (Plik > Właściwości strony). Okno dialogowe Właściwości strony umożliwia wybieranie domyślnego kroju i rozmiaru czcionki, koloru tła, marginesów, stylów łączy i wielu innych aspektów projektu strony. Możesz przypisywać nowe właściwości do każdej z nowo tworzonych stron, jak również modyfikować właściwości istniejących stron. Zmiany wprowadzane w oknie dialogowym Właściwości strony stosują się do całej strony.

Program Dreamweaver umożliwia modyfikowanie właściwości strony na dwa sposoby: za pomocą stylów CSS lub elementów języka HTML. Firma Adobe zaleca używanie stylów CSS do definiowania tła i modyfikowania właściwości strony.

Uwaga:

Wybrane przez ciebie właściwości strony dotyczą tylko aktywnego dokumentu. Jeśli strona używa zewnętrznego arkusza stylów CSS, Dreamweaver nie nadpisuje znaczników ustawionych w arkuszu stylów, ponieważ wpływałoby to na wszystkie strony, używające tego arkusza.

Ustawianie właściwości czcionki, koloru tła i obrazu w tle strony CSS

Za pomocą okna dialogowego Właściwości strony można ustawiać kilka podstawowych opcji układu stron WWW, takich jak czcionka strony, kolor tła i obraz w tle.

 1. Wybierz polecenie Plik > Właściwości strony albo kliknij przycisk Właściwości strony w Inspektorze właściwości tekstu.

 2. Wybierz kategorię Wygląd (CSS) i ustaw opcje.

  Czcionka strony

  Określa domyślną rodzinę czcionek, która ma być stosowana na stronach WWW. Dreamweaver używa wybranej przez ciebie rodziny czcionek, chyba że dla danego elementu tekstowego zostanie specjalnie wybrana inna czcionka.

  Rozmiar

  Określa domyślny rozmiar czcionki, który ma być stosowany na stronach WWW. Dreamweaver używa wybranego przez ciebie rozmiaru czcionek, chyba że dla danego elementu tekstowego zostanie specjalnie wybrana inny rozmiar.

  Kolor tekstu

  Określa domyślny kolor generowania tekstu.

  Kolor tła

  Ustawia kolor tła strony. Kliknij pole koloru tła i wybierz kolor z próbnika.

  Obraz tła

  Ustawia obraz jako tło. Kliknij przycisk Przeglądaj, a potem odszukaj i zaznacz obraz. Możesz też wpisać ścieżkę do obrazu w polu Obraz w tle.

  Program Dreamweaver układa obok siebie (powtarza) obraz w tle, jeżeli nie wypełnia on całego okna. Tak samo postępują przeglądarki. (Aby obraz w tle nie był powtarzany, wyłącz opcję powtarzania obrazu, stosując odpowiedni styl CSS).

  Powtórz

  Określa sposób wyświetlania obrazu w tle na stronie:

  • Wybierz opcję Nie powtarzaj, aby obraz w tle był wyświetlany tylko raz.

  • Wybierz opcję Powtarzaj, aby powtarzać obraz (układać obok siebie) w poziomie i w pionie.

  • Wybierz opcję Powtórz-x, aby układać obraz obok siebie w poziomie.

  • Wybierz opcję Powtórz-y, aby układać obraz obok siebie w pionie.

  Lewy i prawy margines

  Określ rozmiar lewego i prawego marginesu strony.

  Górny i dolny margines

  Określ rozmiar górnego i dolnego marginesu strony.

Ustawianie właściwości strony HTML

Właściwości ustawiane w ramach tej kategorii okna dialogowego Właściwości strony wpływają na formatowanie HTML, a nie na formatowanie CSS.

 1. Wybierz polecenie Plik > Właściwości strony albo kliknij przycisk Właściwości strony w Inspektorze właściwości tekstu.

 2. Wybierz kategorię Wygląd (HTML) i ustaw opcje.

  Obraz tła

  Ustawia obraz jako tło. Kliknij przycisk Przeglądaj, a potem odszukaj i zaznacz obraz. Możesz też wpisać ścieżkę do obrazu w polu Obraz w tle.

  Program Dreamweaver układa obok siebie (powtarza) obraz w tle, jeżeli nie wypełnia on całego okna. Tak samo postępują przeglądarki. (Aby obraz w tle nie był powtarzany, wyłącz opcję powtarzania obrazu, stosując odpowiedni styl CSS).

  Tło

  Ustawia kolor tła strony. Kliknij pole koloru tła i wybierz kolor z próbnika.

  Tekst

  Określa domyślny kolor generowania tekstu.

  Łącze

  Określa kolor tekstu łącza.

  Łącza odwiedzone

  Określa kolor tekstu łącza odwiedzonego.

  Łącza aktywne

  Określa kolor łącza w momencie kliknięcia łącza kursorem myszy

  Lewy i prawy margines

  Określ rozmiar lewego i prawego marginesu strony.

  Górny i dolny margines

  Określ rozmiar górnego i dolnego marginesu strony.

Ustawianie właściwości tytułu i kodowania strony

Opcje tytułu i kodowania w oknie Właściwości strony umożliwiają zdefiniowanie typu kodowania znaków dokumentu, który zależy od języka używanego przy tworzeniu stron WWW. Ponadto opcje te pozwalają wybrać formułę normalizacji Unicode, która ma być stosowana dla tego typu kodowania znaków.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij polecenie Plik > Właściwości strony.
  • Kliknij polecenie Okno > Właściwości. W inspektorze właściwości tekstu kliknij opcję Właściwości strony.
 2. W panelu Właściwości strony wybierz opcję Tytuł/kodowanie. Można skonfigurować następujące opcje:

  • Tytuł: Określa tytuł strony, który jest wyświetlany na pasku tytułu w oknie Dokument oraz w oknach większości przeglądarek.
  • Typ dokumentu (DTD): Określa definicję typu dokumentu. Na przykład jeśli chcesz, aby dokument HTML był zgodny ze specyfikacją XHTML, wybierz opcję XHTML 1.0 Transitional albo XHTML 1.0 Strict.
  • Kodowanie: Określa, jakie kodowanie znaków zastosowano w dokumencie. Jeżeli wybierzesz kodowanie dokumentu w standardzie Unicode (UTF-8), kodowanie encji znakowych jest niepotrzebne, ponieważ UTF-8 umożliwia bezpieczne przedstawienie wszystkich znaków. Jeżeli wybierzesz inne kodowanie dokumentu, do wyświetlenia niektórych znaków konieczne może być kodowanie encji znakowych. Więcej informacji na temat encji znakowych: www.w3.org/TR/REC-html40/sgml/entities.html.
  • Wczytaj ponownie: Konwertuje istniejący dokument albo otwiera go ponownie w nowym kodowaniu.
  • Formuła normalizacji Unicode: Opcja dostępna tylko po wybraniu kodowania dokumentu UTF‑8. Istnieją cztery formuły normalizacji Unicode. Najważniejsza jest Formuła C, ponieważ jest to formuła najczęściej używana w modelu znakowym sieci WWW. Adobe udostępnia pozostałe trzy formuły normalizacji Unicode dla zapewnienia pełnego wyboru. W standardzie Unicode niektóre znaki są do siebie wizualnie podobne, ale mogą być w różny sposób przechowywane w dokumencie. Np. znak "ë" (e‑umlaut) może być reprezentowany przez pojedynczy znak, "e‑umlaut", albo przez dwa znaki, "zwykłe e łacińskie" + "połączenie z umlautem". Znak połączeniowy w Unicode to taki znak, który jest używany razem z poprzedzającym go znakiem. Zatem znak umlautu pojawi się nad „łacińskim e”. Obie formuły dają ten sam wygląd typograficzny, jednak różni się sposób ich zapisu w pliku. Normalizacja to proces polegający na zapewnianiu, by wszystkie znaki, które można zapisać na różne sposoby, zostały zapisane za pomocą tej samej formuły. Zatem wszystkie znaki „ë” w dokumencie zostaną zapisane jako pojedynczy znak „e‑umlaut”, albo jako znaki „e” + -„połączeniowy umlaut”. W jednym dokumencie nie wystąpią dwie różne formuły. Więcej informacji na temat normalizacji Unicode i poszczególnych formuł: www.unicode.org/reports/tr15.
  • Dołącz sygnaturę Unicode (BOM): Dołącza do dokumentu znacznik BOM (Byte Order Mark), określający kolejność bajtów. Znacznik BOM to pierwsze 2-4 bajty na początku pliku tekstowego, które określają, czy jest to plik Unicode, a jeśli tak, to definiują kolejność bajtów w reszcie pliku. Ponieważ w standardzie UTF-8 nie ma kolejności bajtów, znacznik BOM dla UTF-8 jest opcjonalny. Natomiast dla standardów UTF-16 i UTF-32 jest obowiązkowy.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?