14 sierpnia 2012 Witamy w programie Adobe® Flash Player® 11.3 i środowisku AIR® 3.3. Ta wersja zawiera poprawki błędów związane ogólną stabilnością, dźwiękiem, filmami i programowaniem aplikacji dla systemu iOS.

Bieżące wersje środowisk wykonawczych

 • Flash Player dla komputerów: 11.3.300.271

Nowe funkcje

 N/D

Ulepszenia zabezpieczeń

To wydanie zawiera ulepszenia zabezpieczeń wymienione w biuletynie zabezpieczeń APSB 12–18

Rozwiązane problemy

N/D

Znane problemy

 • Problemy ze zniekształcenie dźwięku podczas przesyłania strumieniowego zawartości Flash (3212648)

Tworzenie zawartości dla programu Flash Player 11.3

Aby użyć nowego programu Flash Player, należy utworzyć plik SWF dla wersji 16, przekazując do kompilatora Flex dodatkowy argument: -swf-version=16. Instrukcje zostały podane poniżej.
W przypadku używania zestawu SDK środowiska Adobe Flex:

 • Pobierz nowy plik playerglobal.swc dla programu Flash Player 11.3
 • Pobierz zestaw SDK oprogramowania Flex 4.5.1 (4.5.1.21328) dostępny w tabeli zestawów SDK oprogramowania Flex 4.5.
 • W programie Flash Builder utwórz nowy projekt ActionScript: Plik -> Nowy -> Projekt ActionScript.
 • Otwórz panel właściwości projektu (kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości). Wybierz kompilator ActionScript z listy po lewej stronie.
 • Użyj opcji Skonfiguruj zestawy SDK programu Flex w prawym górnym rogu, aby wskazać dla projektu kompilację Flex 21328. Kliknij przycisk OK.
 • Skonfiguruj projekt jako przeznaczony dla formatu SWF w wersji 16.
 • W obszarze Dodatkowe argumenty kompilatora dodaj tekst: -swf-version=16. Dzięki temu wynikowe pliki SWF będą zgodne z formatem SWF w wersji 16. Jeśli kompilacja jest przeprowadzana w wierszu polecenia, a nie w programie Flash Builder, należy dodać ten sam argument kompilatora.
 • Upewnij się, że w przeglądarce zainstalowano nową kompilację oprogramowania Flash Player 11.3.

Tworzenie zawartości dla środowiska AIR 3.3

Aktualizacja do przestrzeni nazw środowiska AIR 3.3
Aby korzystać z nowych elementów interfejsu API i sposobów działania środowiska AIR 3.3, należy zaktualizować plik deskryptora, tak aby uwzględniał przestrzeń nazw wersji 3.3. Jeżeli aplikacja nie wymagana nowych elementów interfejsu API ani sposobów działania środowiska AIR 3.3, nie trzeba aktualizować przestrzeni nazw. Firma Adobe zaleca wszystkim użytkownikom korzystanie z przestrzeni nazw środowiska AIR 3.3, nawet jeżeli nie używają jeszcze nowych funkcji środowiska w wersji 3.3. Aby zaktualizować przestrzeń nazw, należy zamienić atrybut xmlns w deskryptorze aplikacji na wartość:

<application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/3.3">

Wskazówki dotyczące korzystania z funkcji

Wprowadzanie danych za pomocą klawiatury w trybie pełnoekranowym
Aby włączyć tryb pełnego ekranu z klawiszami do danego kodu HTML należy dodać nowy parametr znacznika allowFullScreenInteractive. Domyślnie parametr ten ma wartość false, tj. nie zezwala na wyświetlanie klawiszy w trybie pełnoekranowym. Aby umożliwić wyświetlanie trybu pełnoekranowego z klawiszemi, należy ustawić wartość „true” dla parametru allowFullScreenInteractive w kodzie oraz znaczniku w następujący sposób:

<object classid=”"clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,18,0"
 width="600" height="400" id="fullScreen" align="middle">

  <param name=”allowFullScreenInteractive” value=”true” />
  <param name=”movie” value=”fullScreenInteractive.swf” />

  <embed src=”fullScreen.swf” allowFullScreen=”true” width=”600” height=”400” name=”fullScreen” align=”middle” type=”application/x-shockwave-flash” pluginspage=”http://get.adobe.com/flashplayer/” />

</object>

Funkcję tę można wyłączyć w pliku mms.cfg, ustawiając parametr FullScreenInteractiveDisable = 1 zgodnie z następującym przykładem:

FullScreenInteractiveDisable=1 

Powiązany interfejs API ActionScript:

flash.display.Stage.getAllowsFullScreenInteractive();
flash.display.StageDisplayState
flash.events.FullScreenEvent

Przesyłanie strumieniowe tekstur

Przesyłanie strumieniowe tekstur jest to nowa funkcja obiektu Stage3D, która umożliwia wstępne wczytywanie mniej wyraźnych tekstur o niższej jakości, które następnie są zastępowane lepszymi w miarę pobierania kolejnych danych.

function createCubeTexture( size:int, format:String, optimizeForRenderToTexture:Boolean, streamingLevels:int=0):CubeTexture
function createTexture( width:int, height:int, format:String, optimizeForRenderToTexture:Boolean, streamingLevels:int=0 ):Texture;

Do funkcji createTexture i createCubeTexture dodano nowy parametr opcjonalny streamingLevels. Jeśli ma on wartość niezerową, dla danej tekstury przesyłanie strumieniowe będzie aktywne. Wartość maksymalna wynosi log2(maks.(szerokość,wysokość)) w przypadku tekstur 2D i log2(rozmiar) w przypadku tekstur map sześciennych. W przypadku większej wartości tekstura nie zostanie utworzona i pojawi się wyjątek spowodowany błędem ActionScript. Tekstur z aktywnym przesyłaniem strumieniowym nie można używać do renderowania do tekstury, a ich flaga optimizeForRenderToTexture będzie ignorowana.

Tekstury z aktywnym przesyłaniem strumieniowym mają potencjalnie przydzielone do 50% dodatkowego rozmiaru pamięci do użycia, a także większą potencjalną prędkość wysyłania. Po wysłaniu całej tekstury nie można jej ponownie przesłać strumieniowo z uwzględnieniem innej zawartości. Tekstura, dla której aktywowano przesyłanie strumieniowe, jest traktowana jako kompletna i gotowa do renderowania, gdy wszystkie wyższe poziomy mipmapy, a także wartość parametru streamingLevels zostały przesłane. Przesyłanie tekstur pozostaje bez zmian.

Przykład:

[Embed( source = "MipLevel9.jpg" )]
var MipLevel9:Class;
var context3D:Context3D;
var texture:Texture;

stage.stage3Ds[0].addEventListener(Event.CONTEXT3D_CREATE, createdHandler);
stage.stage3Ds[0].requestContext3D(Context3DRenderMode.AUTO);

function createdHandler(e:Event) {
      context3D = stage.stage3Ds[0].context3D;
      //set streaming levels to 9, a 1x1 mip level for a complete texture size of 512 (Mip level 0 =512, Mip level 9 = 1)
      texture = context3D.createTexture(512,512,Context3DTextureFormat.BGRA,false, 9);
      var mip9:Bitmap = new MipLevel9();
      texture.uploadFromBitmapData(mip9.bitmapData,9);
}


BitmapData.drawWithQuality
W przeszłości w celu zmiany jakości oferowanej przez metodę BitmapData.draw należało zmienić jakość stołu montażowego. BitmapData. rawWithQuality stanowi rozszerzenie metody BitmapData.draw, udostępniając opcjonalny parametr określający jakość renderowania grafiki wektorowej.

function drawWithQuality(source: IBitmapDrawable, matrix:Matrix=null, colorTransform: ColorTransform =null, blendMode:String=null, clipRect:Rectangle=null, smoothing:Boolean=false, quality:String=null): void

Poniżej wymieniono obsługiwane wartości jakościowe:

 • StageQuality.LOW
 • StageQuality.MEDIUM
 • StageQuality.BEST
 • StageQuality.HIGH_8X8_LINEAR
 • StageQuality.HIGH_16X16
 • StageQuality.HIGH_16X16_LINEAR

Metoda BitmapData.encode


Metoda BitmapData.encode umożliwia przeprowadzenie natywnej kompresji obiektu BitmapData do formatu PNG, JPEG lub JPEG XR. Dzięki mechanizmowi kompresji wbudowanemu w środowisko wykonawcze programiści mogą uzyskać natywną szybkość działania, co ma duże znaczenie na urządzeniach przenośnych.

function encode(rect:Rectangle,EncoderOptions :Object, byteArray: ByteArray = null): ByteArray;
Obsługiwane są następujące obiekty EncoderOptions:

// compress bitmap data as a JPEG file
var bitmapData:BitmapData = new BitmapData(640,480,false,0x00FF00);
var byteArray:ByteArray = new ByteArray();
bitmapData.encode(new Rectangle(0,0,640,480), new JPEGCompressOptions(), byteArray);
// Display the bitmap we just encoded
var loader:Loader = new Loader();
loader.loadBytes(byteArray);
addChild(loader); 

Ciąg awarii sprzętowej we właściwości Context3D.driverInfo

Ta funkcja powoduje umieszczenie we właściwości Context3D.driverInfo stosownej informacji, gdy zastosowanie przyspieszenia sprzętowego do zawartości Stage3D jest niemożliwe. Właściwość Context3D.driverInfo będzie zawierała jeden z poniższych ciągów z objaśnieniem, dlaczego zawartość Stage3D powraca do oprogramowania.

 • Software Hw_disabled=userDisabled

Pole wyboru ustawienia przyspieszenia sprzętowego w interfejsie użytkownika Ustawienia nie jest zaznaczone, a zawartość Stage3D jest renderowana przy użyciu oprogramowania.

 • Software Hw_disabled=oldDriver

Sterownik grafiki sprzętowej jest nieobsługiwany z powodu znanego problemu, a zawartość Stage3D jest renderowana przy użyciu oprogramowania. Aby naprawić ten problem, należy zaktualizować sterownik.

 • Software Hw_disabled=unavailable

Nie można użyć renderowania sprzętowego z powodu dostępności sterownika, braku obsługi sterownika lub dowolnego błędu inicjalizacji grafiki sprzętowej, a zawartość Stage3D jest renderowana przy użyciu oprogramowania.

 • Software Hw_disabled=explicit

Zawartość jawnie żąda renderowania przy użyciu oprogramowania w związku z ustawieniem parametru requestContext3D, a zawartość Stage3D jest renderowana w ten sposób.


Ulepszenia dotyczące proporcji

W środowisku wykonawczym AIR 3.3 rozwiązano problem z ignorowaniem określonych proporcji przez środowisko wykonawcze. Orientacja stołu montażowego będzie ograniczona do tylko dwóch orientacji powiązanych z obrotem urządzenia, gdy właściwość aspectRatio jest ustawiona, a właściwość autoOrients ma wartość true (w zależności od wartości proporcji obsługiwana jest orientacja pozioma lewa i pozioma prawa lub pionowa i pionowa odwrócona).

Dodano nową stałą ANY właściwości StageAspectRatio. Za pomocą stałej StageAspectRatio.ANY można uzyskać orientację automatyczną stołu montażowego we wszystkich orientacjach urządzeń z ustawieniem true dla właściwości autoOrients. Będzie to zachowanie domyślne, gdy w deskryptorze aplikacji nie będzie znacznika aspectRatio.

Debugowanie przez połączenie USB dla środowiska AIR dla systemu iOS
Najpierw spakuj aplikację z uwzględnieniem dodatkowego przełącznika -listen, dzięki któremu aplikacja będzie nasłuchiwać połączenia fdp podczas uruchamiania.

adt -package -target (ipa-debug-interpreter | ipa-debug) -listen (opcjonalnie numer portu) -provisioning-profile xyz.mobileprovision -storetype pkcs12 -keystore Certificates.p12 -storepass pass123 OutputFile.ipa InputFile-app.xml InputFile.swf

Domyślnie aplikacja prowadzi wykrywanie na porcie 7936. Można określić dowolny port.

adt -package -target (ipa-debug-interpreter | ipa-debug) -listen 16000 xyz.mobileprovision -storetype pkcs12 -keystore Certificates.p12 -storepass pass123 OutputFile.ipa InputFile-app.xml InputFile.swf

2) Po spakowaniu aplikacji w formacie ipa zainstaluj ją i uruchom na urządzeniu.

3) Uruchom zawartość binarną idb dostępną w lokalizacji SDK_LOCATION/lib/aot/idb z uwzględnieniem parametru -devices. Zwrócona zostanie lista urządzeń połączonych z komputerem wraz z ich elementami DEVICE_HANDLES.

idb -devices

4) Teraz jeden z portów komputera musi być przekierowany na port urządzenia nasłuchującego połączenie.

idb -forward LOCAL_PORT REMOTE_PORT DEVICE_HANDLE

W tym przypadku LOCAL_PORT oznacza port na komputerze. Może to być dowolny numer portu, najlepiej większy niż 8000.

REMORT_PORT oznacza numer portu wspomnianego w poleceniu pakowania. Jeśli podczas pakowania nie podano żadnego numeru portu, domyślnie aplikacja będzie nasłuchiwać portu 7936.

Element DEVICE_HANDLE danego urządzenia jest zgodny z otrzymanym w kroku 3.

5) Uruchom połączenie fdb za pomocą następującego polecenia:

fdb -p LOCAL_PORT

6) Spowoduje ono uruchomienie debugera połączenia fdb. Aby rozpocząć sesję debugowania, wprowadź „r” w wierszu poleceń.

Uwaga: narzędzie idb zawiera również inny parametr o nazwie „straightforward”, za pomocą którego można zatrzymać przekierowanie portu. Działa on jednak tylko do momentu rozpoczęcia sesji fdb.

idb -stopforward LOCAL_PORT

Obecnie funkcja ta jest nieobsługiwana w programie Flash Builder.

Ulepszone zachowania w tle środowiska AIR dla systemu iOS
Obsługa tła przypomina teraz bardziej aplikacje natywne w systemie iOS. Oprócz obsługi podstawowej wielozadaniowości i dźwięku w tle, które są już aktywne w środowisku AIR dla systemu iOS, aplikacje mogą teraz obsługiwać aktualizacje lokalizacji i sieci w tle, a także odbierać powiadomienia, gdy aplikacja w tle będzie zawieszona w systemie operacyjnym.
W tym celu dodano kilka nowych znaczników i jedno zdarzenie. Aby aktywować obsługę aktualizacji lokalizacji w tle, należy dodać do znacznika smartfonu iPhone w deskryptorze aplikacji w środowisku AIR następujący fragment kodu:

<iPhone>
<InfoAdditions>
<![CDATA[
<key>UIBackgroundModes</key>
<array>
<string>location</string>
</array>
]]>
</InfoAdditions>
</iPhone> 

Jeśli aplikacja określi ten znacznik i przejdzie w tryb pracy w tle, odtwarzać będzie kontynuował pracę z szybkością 4 klatek/sekundę. Jednak wszystkie aktualizacje ekranu (wywołania renderowania, wywołania OpenGL) będą wyłączone.
Klucz UIBackgroundModes obsługuje jednocześnie „lokalizację” i „dźwięk”, jeśli aplikacja wymaga jednoczesnego generowania dźwięku i śledzenia lokalizacji (jak w przypadku aplikacji do nawigacji drogowej).
System iOS zawiera mechanizm uruchamiania krótkich zadań w tle. Nie gwarantuje on jednak, że zadanie zostanie wykonane, lecz tylko to, że system będzie podtrzymywał pracę nad zadaniem w imieniu użytkownika nieco dłużej. Istnieje limit czasu, przez jaki praca aplikacji może być podtrzymywana przez takie zadania w tle.Wynosi on około 10 minut.

Jeśli autor aplikacji określi wartość TRUE lub FALSE dla właściwości executeInBackground, wówczas taka wartość zostanie wybrana, a zachowanie aplikacji będzie zgodne z dokonanym wyborem. Obecnie, gdy aplikacja przechodzi w tryb pracy w tle, zdarzenie dezaktywacji jest uruchamiane niezależnie od tego, czy dana aplikacja została już zawieszona czy nie. Aby aplikacja mogła otrzymać bardziej konkretne dane, gdy aplikacja będzie miała być zawieszona, zostanie do niej rozesłane zdarzenie zawieszenia, umożliwiając wymuszenie odpowiedniego zachowania aplikacji.
W systemie iOS za każdym razem, gdy aplikacja wybierze wykonywanie w tle, przepustowość odtwarzacza zostanie zmniejszona (do 4 klatek na sekundę), co pozwoli oszczędzać baterię.

Obsługa symulatora
Symulator systemu iOS ma architekturę x86, dlatego w programie ADT dodano dla niego dwa nowe obiekty docelowe. Należy pamiętać, że pakowanie w symulatorze jest obsługiwane wyłącznie w trybie interpretera.

Obiekty docelowe:

1.) ipa-test-interpreter-simulator
2.) ipa-debug-interpreter-simulator

Aby rozpocząć testowanie aplikacji na symulatorze, należy przed przystąpieniem do programowania aplikacji w środowisku AIR uzyskać certyfikat programisty od firmy Apple (co jest procesem czasochłonnym) lub utworzyć profile informacyjne. (Certyfikat p12, który użytkownik może utworzyć samodzielnie będzie wystarczający).

Aby spakować aplikację do symulatora, należy wykonać następujące polecenia.

Obiekt docelowy interpretera

adt -package -target ipa-test-interpreter-simulator -storetype pkcs12 -keystore Certificates.p12 -storepass password Sample_ipa_name sample_ipa-app.xml sample_ipa.swf

Debugowanie obiektu docelowego

adt -package -target ipa-debug-interpreter-simulator -storetype pkcs12 -keystore Certificates.p12 -storepass password Sample_ipa_name sample_ipa-app.xml sample_ipa.swf

*Instalacja aplikacji w symulatorze*

adt -installApp -platform ios -platformsdk (ścieżka do zestawu SDK, np. /Developer/Platforms/iPhoneSimulator.platform/Developer/SDKs/iPhoneSimulator5.0.sdk) -device ios-simulator -package Sample_ipa_name.ipa

*Uruchamianie aplikacji w symulatorze*

adt -launchApp -platform ios -platformsdk (ścieżka do zestawu SDK, np. /Developer/Platforms/iPhoneSimulator.platform/Developer/SDKs/iPhoneSimulator5.0.sdk) -device ios-simulator -appid

Sample_ipa_name

Na potrzeby przetestowania rozszerzenia natywnego w symulatorze w pliku extension.xml dodano obsługę nowej nazwy platformy (iPhone-x86).
Należy zauważyć, że wszystkie polecenia pakowania rozszerzenia natywnego pozostaną takie same, tylko plik library.a wymagany przez Xcode powinien zostać skompilowany wyłącznie dla symulatora.

Plik extension.xml będzie wyglądał następująco:

<extension xmlns="http://ns.adobe.com/air/extension/3.1">
<id>com.cnative.extensions</id>
<versionNumber>1</versionNumber>
<platforms>
<platform name="iPhone-x86">
<applicationDeployment>
<nativeLibrary>library.a</nativeLibrary>
<initializer>TestNativeExtensionsInitializer </initializer>
<finalizer>TestNativeExtensionsFinalizer </finalizer>
</applicationDeployment>
</platform>
</platforms>
</extension>

Wymagania systemowe

Aktualne wymagania systemowe programu Flash Player można sprawdzić na stronie http://www.adobe.com/products/flashplayer/systemreqs/.

Aktualne wymagania systemowe środowiska AIR można sprawdzić na stronie http://www.adobe.com/products/air/systemreqs/.

Wymagania systemowe programu Flash Access (klienta i serwera) można sprawdzić na stronie http://www.adobe.com/products/flashaccess/systemreqs/.

Minimalne wymagania systemowe programu Flash Player 11.3:

 

Windows®

Komputer Macintosh

Procesor

Zgodny ze standardem x86, 2,33 GHz lub szybszy; w przypadku netbooków Intel® Atom™, 1,6 GHz lub szybszy

Intel® Core™ Duo, 1,83 GHz lub szybszy

System operacyjny

Microsoft® Windows® XP (wersje 32-bitowe), Windows Server® 2003 (wersje 32-bitowe), Windows Server 2008 (wersje 32-bitowe), Windows Vista® (wersje 32-bitowe), Windows 7® (wersje 32- i 64-bitowe)

Mac OS® X 10.6 i Mac OS X 10.7

Przeglądarka

Internet Explorer 7.0 lub nowsza wersja, Mozilla Firefox 4.0 lub nowsza wersja, Google Chrome, Safari 5.0 lub nowsza wersja, Opera 11

Safari 5.0 lub nowsza wersja, Mozilla Firefox 4.0 lub nowsza wersja, Google Chrome, Opera 11

Pamięć

128 MB pamięci RAM (w przypadku netbooków zalecany 1 GB RAM), 128 MB pamięci graficznej

256 MB pamięci RAM, 128 MB pamięci graficznej

Minimalne wymagania systemowe środowiska AIR 3.3:

 

Windows®

Komputer Macintosh

System AndroidTM

System iOS

Procesor / urządzenie

Zgodny ze standardem x86, 2,33 GHz lub szybszy; w przypadku netbooków Intel® Atom™, 1,6 GHz lub szybszy

Intel® Core™ Duo, 1,83 GHz lub szybszy

ARM7 z koprocesorem operacji wektorowych, co najmniej 550 MHz, sprzętowe dekodery OpenGL ES 2.0, H.264 i AAC

iPod touch (3. generacji), modele 64 GB i 32 GB, iPod touch 3GS, iPhone 4, iPhone 4, iPad, iPad 2

System operacyjny

Microsoft® Windows® XP; Windows Server® 2003; Windows Server® 2008; Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate lub Enterprise (w tym wersje 64-bitowe) z dodatkiem Service Pack 2; Windows 7

Mac OS® X 10.6 i 10.7

AndroidTM 2.2, 2.3, 3.0, 3.1, 3.2 i 4.0

iOS 4.2 i nowsze wersje

Pamięć RAM

512 MB pamięci RAM (zalecany 1 GB)

512 MB pamięci RAM (zalecany 1 GB)

256 MB RAM 

 -

Zgłaszanie problemów

Wystąpił błąd? Prosimy o zgłoszenie błędu w bazie danych błędów programu Flash Player i środowiska Adobe AIR.

Program Flash Player i środowisko AIR mogą dekodować i odtwarzać wideo w formacie H.264 przy użyciu elementów sprzętowych do obsługi grafiki. W przypadku zawartości wideo mogą występować błędy, do których odtworzenia jest konieczne użycie konkretnego sprzętu i sterownika graficznego. Podczas zgłaszania błędu dotyczącego wideo bardzo ważne jest wskazanie urządzenia graficznego, sterownika, systemu operacyjnego i przeglądarki (jeśli jest używany program Flash Player), tak aby było możliwe odtworzenie i zbadanie problemu. Podaj te informacje zgodnie z opisem zawartym w instrukcjach dotyczących zgłaszania błędów odtwarzania wideo. Uwaga: Otrzymujemy bardzo dużo wiadomości e-mail, dlatego nie jesteśmy w stanie wysłać odpowiedzi na każde zgłoszenie.

Dziękujemy za używanie programu Adobe® Flash Player® oraz środowiska AIR® i za przesłanie opinii.

 

Historia wersji środowisk wykonawczych

Data wydania

Wersje środowiska wykonawczego

Nowe funkcje

Ulepszenia zabezpieczeń

Rozwiązane problemy

21 czerwca 2012
Flash Player 11.3.300.262 w Systemie Windows, tylko wtyczka
N/D N/D Interfejs użytkownika ulega awarii podczas przeglądania zawartości Flash w przeglądarce Firefox w systemie Windows (3211153)

8 czerwca 2012

Program Flash Player dla komputerów 11.3.300.257
Środowisko AIR dla komputerów 3.3.0.3650
Środowisko AIR dla systemu Android 3.3.0.3650
Zestaw SDK środowiska AIR 3.3.0.3650

Dla komputerów:
Pełnoekranowe wprowadzanie danych do programu Flash Player z klawiatury
Obsługa małych opóźnień dźwięku na potrzeby przesyłania strumieniowego dźwięku za pośrednictwem mechanizmu NetStream
Obsługa małych opóźnień dźwięku na potrzeby interfejsu API dźwięku
Tryb chroniony w przeglądarce Firefox (tylko w systemie Windows®)
Przesyłanie strumieniowe tekstur
Moduł aktualizacji w tle dla komputerów Mac
Zdarzenia FrameLabel
Metoda BitmapData.drawWithQuality
Metoda BitmapData.encode
Zdarzenie ReleaseOutside
Introspekcja klas środowiska wykonawczego
Ulepszona obsługa sklepu App Store w systemie Mac OS firmy Apple

Środowisko AIR dla urządzeń przenośnych:
Obsługa zestawu SDK dla systemu iOS na platformie Windows®
Obsługa piór dla urządzeń z systemem AndroidTM 4.0
Debugowanie przez połączenie USB dla środowiska AIR for iOS
Ulepszone zachowania w tle środowiska AIR for iOS
Obsługa symulatora dla systemu iOS
Ulepszenia dotyczące proporcji

APSB-14

[Stage3D dla komputerów] Renderowanie zawartości Starling w nieprawidłowej lokalizacji (3153467)
W niektórych aplikacjach w systemie iOS renderowanie się zawiesza podczas korzystania z trybu renderowania opartego na GPU (3124838)
Ustawienia jakości wygładzania nie są respektowane w trybie renderowania opartym na GPU (3124862)
[Stage3D] Na komputerach Mac z procesorem Intel HD 3000 prostokąt nożyczek jest ustawiony niepoprawnie (2959500)
Podczas korzystania z właściwości MouseLock w przeglądarce Chrome w systemie Windows 7 dane x/y ruchu zwracają wartości bezwzględne zamiast wartości względnych (3152175)
Problem z opóźnieniem dźwięku w przypadku otwarcia w przeglądarce wielu instancji programu Flash (3084306)
Podczas odtwarzania wideo jest wyświetlany zielony ekran. (3050372)