7 lutego 2013. To jest aktualizacja zabezpieczeń programu Flash Player 11.5 i środowiska AIR 3.5 opublikowanego po raz pierwszy 6 listopada 2012. To wydanie zawiera ulepszenia zabezpieczeń i poprawki błędów.


Rozwiązane problemy

 • Atak oparty na formancie ActiveX systemu Windows, który błędnie skłania użytkowników do otwarcia dokumentu programu Microsoft Word dostarczonego jako załącznik do wiadomości e-mail i zawierającego złośliwą zawartość Flash (plik SWF) (3492336)
 • Zgłoszenia awarii przeglądarek Firefox i Safari (3493470)

Nowe funkcje

Wydane wersje

Produkt Wydana wersja
Flash Player dla komputerów (Windows®, Mac)  11.5.502.149

Znane problemy

N/D

Ulepszenia zabezpieczeń

Biuletyn zabezpieczeń Uwzględnione produkty
 APSB13-04 Flash Player dla komputerów Windows® i Mac

Nowe funkcje: wytyczne dotyczące używania

Wymienione poniżej funkcje zostały udostępnione 6 listopada 2012 

Ulepszenie zdarzenia Invoke

1) Parametr OpenURL
Do właściwości InvokeEvent.reason został dodany nowy ciąg przyczyny: InvokeEventReason.OPEN_URL. Działa on tylko w przypadku urządzeń przenośnych. Metoda InvokeEvent.reason zwraca wartość openUrl, aby wskazać, że zdarzenie InvokeEvent zostało wywołane w następstwie wywołania aplikacji przez inną aplikację w systemie. Pierwszy elementem tablicy argumentów nadal zawiera adres URL, za pomocą którego wywołano aplikację. Jeśli system przekaże dodatkowe parametry do aplikacji, powinny one zostać udostępnione programiście ActionScript w tablicy InvokeEvent.arguments.

Właściwość arguments klasy InvokeEvent zawiera tablicę opcji, których użyto podczas uruchamiania aplikacji. Lista argumentów w przypadku systemu iOS:

InvokeEvent.arguments[0] = The URL which the application was invoked to handle.
InvokeEvent.arguments[1] = Bundle ID of the application which is invoking another application to open the URL (InvokeEvent.arguments[0]), or null if the system invoked the application.
InvokeEvent.arguments[2] = String representation of any property list object supplied by the source application to communicate information to the receiving application or null.

2) Powiadomienia push
Użytkownik może uruchomić aplikację (która nie działa w tle) po odebraniu powiadomienia push, klikając przycisk uruchomienia lub pasek wyświetlony w systemie iOS. Na potrzeby obsługi takich sytuacji dodano nowy ciąg przyczyny InvokeEventReason.NOTIFICATION do metody InvokeEvent.reason. Właściwość arguments (argumenty) klasy InvokeEvent zawiera obiekt z odebranymi danymi powiadomienia, po którym uruchomiono aplikację. Ta funkcja jest obsługiwana tylko w systemie iOS. Argumenty w tablicy są typu String, dlatego programista aplikacji powinien wykonać rzutowanie na typ Object.

InvokeEvent.arguments[0] = notification payload received


Pakowanie wielu bibliotek w rozszerzenie natywne środowiska AIR

Ta funkcja umożliwia programistom wielokrotne używanie bibliotek statycznych utworzonych lub uzyskanych w kontekście rozszerzeń natywnych środowiska AIR — bez potrzeby kopiowania kodu do takich rozszerzeń. Aby użyć tej funkcji, konieczne jest zastosowanie przestrzeni nazw wersji 3.5 w deskryptorze platformy z nowym znacznikiem packagedDependencies. Tej funkcji można używać na urządzeniach z systemem iOS i w symulatorze systemu iOS. Za łączenie bibliotek odpowiada środowisko wykonawcze — dzieje się to podczas pakowania pliku IPA. Programista musi użyć pliku deskryptora platformy z przestrzenią nazw wersji 3.5 i dołączyć następujący znacznik jako element potomny znacznika <platform>:

<packagedDependencies>
                <packagedDependency>foo.a</packagedDependency>
                <packagedDependency>abc/x.framework</packagedDependency>
                <packagedDependency>lib.o</packagedDependency>
</packagedDependencies>

Programista może określić nazwę lub ścieżkę względną każdej zależności pakietu, jaką chce dołączyć do rozszerzenia natywnego środowiska AIR. Zależność pakietu musi być biblioteką statyczną z rozszerzeniem A, FRAMEWORK lub O. Spakowana zależność powinna obsługiwać architekturę — armv7 na urządzeniach i i386 w przypadku symulatora systemu iOS. Plik biblioteki głównej (określony w znaczniku <nativeLibrary> w deskryptorze rozszerzenia) może używać takiej zależności przez zwykłe deklarowanie przed użyciem funkcji i innych elementów pochodzących z parametru packagedDependency w plikach nagłówków i innych miejscach. W momencie pakowania rozszerzenia natywnego środowiska AIR spakowane zależności zdefiniowane w pliku platform.xml powinny zostać podane 1) w dowolnym miejscu po przełączniku -platform iPhone-ARM i przed następnym przełącznikiem -platform (w przypadku urządzeń) lub 2) po przełączniku --platform iPhone-x86 i po następnym przełączniku -platform (w przypadku symulatora systemu iOS). W przypadku powyższej specyfikacji w pliku platform.xml dla urządzenia z systemem iOS polecenie pakowania może mieć na przykład następującą postać:

Uwaga: Jeśli parametr packagedDependency nie zostanie dany do pliku deskryptora platformy, ale zostanie umieszczony w poleceniu pakowania, biblioteka zostanie spakowana jako normalny zasób — nie będzie traktowana jako zależność w wynikowym pliku IPA.

adt –package –target ane –swc abc.swc extension.xml -platform iPhone-ARM mainlib.a foo.a –platformoptions platformdevice.xml abc/x.framework lib.o library.swf other_resources_for_device –platform iPhone-x86 library.swf mainlibSimulator.a resources_for_simulator –platform default library.swf

Obsługa telefonu iPhone 5

Aby utworzyć aplikację pełnoekranową dla telefonu iPhone 5, konieczne jest spakowanie z aplikacją obrazu uruchamiania o wymiarach 640x1136 (tylko w orientacji pionowej). Jeśli nazwa tego obrazu brzmi Default-568h@2x.png, należy spakować go z aplikacją jako zasób w katalogu najwyższego poziomu. Odpowiednie polecenie programu ADT może mieć następującą postać:

adt –package –target (ipa-app-store | ipa-ad-hoc | ipa-test | ipa-debug | ipa-test-interpreter | ipa-debug-interpreter) SIGNING_OPTIONS <output ipa> <application xml> <root swf> Default-568h@2x.png <other application resources>


W przypadku używania programu Flash Builder należy dołączyć plik PNG w folderze src. W programie Flash Professional należy dołączyć plik na ekranie Ustawienia środowiska AIR for iOS > Dołączone pliki.

Aby nadać temu plikowi PNG inną nazwę, należy zastąpić fragment „Default” tą nazwą. Przykład:  mojObrazUruchamiania-568h@2x.png. Sufiks -568h@2x jest konieczny do obsługi aplikacji pełnoekranowej na telefonie iPhone 5. W takiej sytuacji należy również edytować plik application.xml — dołączyć do niego obraz uruchamiania:

<InfoAdditions>
     <![CDATA[
         <key>UILaunchImageFile</key>
         <string>myLaunchImage</string>
      ]]>
</InfoAdditions>

Wytyczne dotyczące tworzenia zawartości

Tworzenie zawartości dla programu Flash Player 11.5

Aby użyć nowego programu Flash Player, należy utworzyć plik SWF dla wersji 18, przekazując do kompilatora Flex dodatkowy argument: -swf-version=18. Instrukcje zostały podane poniżej. W przypadku używania zestawu SDK środowiska Adobe Flex:

 • Pobierz nowy plik playerglobal.swc dla programu Flash Player 11.5.
 • Pobierz zestaw SDK oprogramowania Flex 4.5.1 (4.5.1.21328) dostępny w tabeli zestawów SDK oprogramowania Flex 4.5.
 • Zainstaluj kompilację w środowisku programistycznym.
 • W programie Flash Builder utwórz nowy projekt ActionScript (Plik -> Nowy -> Projekt ActionScript).
 • Otwórz panel właściwości projektu (kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości). Wybierz kompilator ActionScript z listy po lewej stronie.
 • Użyj opcji Skonfiguruj zestawy SDK programu Flex w prawym górnym rogu, aby wskazać dla projektu kompilację Flex 21328. Kliknij przycisk OK.
 • Skonfiguruj projekt jako przeznaczony dla formatu SWF w wersji 18.
 • Otwórz panel właściwości projektu (kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości). Wybierz kompilator ActionScript z listy po lewej stronie.
 • W obszarze Dodatkowe argumenty kompilatora dodaj tekst: -swf-version=18. Dzięki temu wynikowe pliki SWF będą zgodne z formatem SWF w wersji 18. Jeśli kompilacja jest przeprowadzana w wierszu polecenia, a nie w programie Flash Builder, należy dodać ten sam argument kompilatora.
 • Upewnij się, że w przeglądarce zainstalowano nową kompilację oprogramowania Flash Player 11.5.

Tworzenie zawartości dla środowiska AIR 3.5 Aktualizacja przestrzeni nazw do wersji AIR 3.5

Aby korzystać z nowych elementów interfejsu API i sposobów działania środowiska AIR 3.5, należy zaktualizować plik deskryptora, tak aby uwzględniał przestrzeń nazw wersji 3.5. Jeżeli aplikacja nie wymagana nowych elementów interfejsu API ani sposobów działania środowiska AIR 3.5, nie trzeba aktualizować przestrzeni nazw. Firma Adobe zaleca wszystkim użytkownikom korzystanie z przestrzeni nazw środowiska AIR 3.5, nawet jeżeli nie używają jeszcze nowych funkcji środowiska w wersji 3.5. Aby zaktualizować przestrzeń nazw, należy zamienić atrybut xmlns w deskryptorze aplikacji na następującą wartość: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/3.5">

Zgłaszanie błędów

Wystąpił błąd? Prosimy o zgłoszenie błędu w bazie danych błędów programu Flash Player i środowiska Adobe AIR.

Program Flash Player i środowisko AIR mogą dekodować i odtwarzać wideo w formacie H.264 przy użyciu elementów sprzętowych do obsługi grafiki. W przypadku zawartości wideo mogą występować błędy, do których odtworzenia jest konieczne użycie konkretnego sprzętu i sterownika graficznego. Podczas zgłaszania błędu dotyczącego wideo bardzo ważne jest wskazanie urządzenia graficznego, sterownika, systemu operacyjnego i przeglądarki (jeśli jest używany program Flash Player), tak aby było możliwe odtworzenie i zbadanie problemu. Podaj te informacje zgodnie z opisem w artykule o instrukcjach dotyczących zgłaszania błędów wideo. Uwaga: Otrzymujemy bardzo dużo wiadomości e-mail, dlatego nie jesteśmy w stanie wysłać odpowiedzi na każde zgłoszenie.

Dziękujemy za używanie programu Adobe® Flash Player® oraz środowiska AIR® i za przesłanie opinii.

Wymagania systemowe

Najnowsze informacje o wymaganiach systemowych programu Flash Player można znaleźć w tym dokumencie.

Najnowsze informacje o wymaganiach systemowych środowiska AIR można znaleźć w tym dokumencie

Historia wersji środowisk wykonawczych

 

Data wydania Wersja środowiska wykonawczego Ulepszenia zabezpieczeń
8 stycznia 2013 Program Flash Player dla komputerów (Windows, Mac OS): 11.5.502.146
Środowisko AIR dla systemów Windows, Mac OS, Android i iOS: 3.5.0.1060
Zestaw SDK środowiska AIR: 3.5.0.1060
 APSB13-01
11 grudnia 2012 Flash Player dla komputerów (Windows): 11.5.502.135
Flash Player dla komputerów (Mac OS): 11.5.502.136
Środowisko AIR dla systemów Windows i Android: 3.5.0.880
Środowisko AIR dla systemu Mac OS: 3.5.0.890
 APSB12-27
6 listopada 2012 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.5.502.110
Środowisko AIR (Windows, Mac OS i urządzenia przenośne): 3.5.0.600
Zestaw SDK środowiska AIR: 3.5.0.600
 APSB12-24
8 października 2012  Flash Player dla komputerów (Windows i Mac): 11.4.402.287
 Środowisko AIR (Windows, Mac OS i urządzenia przenośne): 3.4.0.2710
 Zestaw SDK środowiska AIR: 3.4.0.2710
 APSB12-22
21 sierpnia 2012 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac): 11.4.402.265
 Środowisko AIR (Windows, Mac OS i urządzenia przenośne): 3.4.0.2540
 Zestaw SDK środowiska AIR: 3.4.0.2540
 APSB12-19