11 czerwca 2013. Zapraszamy do korzystania z oprogramowania Flash Player 11.7 i AIR 3.7. Jest to aktualizacja zaplanowana. Ta wersja zawiera poprawki błędów i ulepszenia zabezpieczeń.

Rozwiązane problemy

 • Kamera nie działa dla obiektów stageVideo (iOS) (3558247).
 • Brak opcji wyłączenia przyspieszenia sprzętowego (3560209).
 • Brak opcji zastępczej dla formatu audio WAV (3553459).

Nowe funkcje

W tej wersji nie wprowadzono nowych funkcji. 
 
Funkcje udostępnione w wersji programu Flash Player opublikowanej 9 kwietnia 2013
Nowe funkcje:
 • Ulepszenia obszarów izolowanych
 • Zapobieganie wykonywaniu kopii zapasowych obiektów współużytkowanych w środowisku rozproszonym (iOS)
 • Używanie trybu renderowania przy użyciu procesora na wybranych urządzeniach (iOS)
 • Pomocnicze pliki SWF na serwerach zewnętrznych (iOS)
 • Interfejs API wejścia na potrzeby gier (Android)
 
Pełną listę funkcji programów Flash Player oraz AIR z uwzględnieniem funkcji wprowadzonych w poprzednich wersjach zawiera ten dokument.
 

Wydane wersje

Produkt Wydana wersja
 Flash Player dla komputerów (Mac OS)  11.7.700.225
 Flash Player dla komputerów (Windows)  11.7.700.224
 AIR dla komputerów (Mac OS)  3.7.0.2100
 AIR dla komputerów (Windows)  3.7.0.2090
 AIR dla urządzeń przenośnych  3.7.0.2090
Zestaw SDK środowiska AIR z kompilatorem (Mac OS)  3.7.0.2100
Zestaw SDK środowiska AIR z kompilatorem (Windows)  3.7.0.2090

Znane problemy

 • Niektóre nowsze sterowniki GPU firmy AMD wywołują problemy z renderowaniem w pewnych sytuacjach. (3431502)
 • Kamera internetowa nie działa poprawnie w przypadku używania jednocześnie z urządzeniem Microsoft Kinect. (3482709)
 • W środowisku AIR for iOS nie jest możliwe pakowanie z użyciem zlokalizowanych nazw plików SWF. (3518195)
 • W środowisku AIR for iOS uaktywnienie składnika TextArea oprogramowania Spark może spowodować obcięcie tekstu. (3514889)
 • Długi opis aplikacji w oknie dialogowym instalowania środowiska AIR powoduje, że przyciski nie są widoczne. (3515305)
 • Zapętlenie wideo odtwarzanego za pomocą obiektu FLVPlayback powoduje nieznaczne opóźnienie. (3515066)
 • Duże bitmapy skalowane do mniejszych rozmiarów nie są prawidłowo renderowane po opublikowaniu. (3520589)
 • W środowisku AIR własne elementy menu wywołują nadmiarowe zdarzenia. (3493614)
 • W przeglądarce Chrome operacja zamiany mikrofonów w czasie wykonywania kończy się niepowodzeniem. (3493587)
 • W przeglądarce Internet Explorer przewinięcie zawartości Flash poza widoczny obszar może skutkować zniekształceniem dźwięku. (3520586)
 • Dźwięk AAC ulega zniekształceniu po podłączeniu zaawansowanego mikrofonu z funkcją eliminacji echa akustycznego. (3523551)

Ulepszenia zabezpieczeń

Biuletyn zabezpieczeń Uwzględnione produkty
 APSB13-16 Flash Player dla komputerów Windows® i Mac
 APSB13-16 Flash Player dla systemu AndroidTM

Nowe funkcje: wytyczne dotyczące używania

Zapobieganie wykonywaniu kopii zapasowych obiektów współużytkowanych w środowisku rozproszonym (iOS)

Obecnie nie można zaprogramować aplikacji AIR dla systemu iOS tak, aby zapobiec wykonywaniu kopii zapasowych danych lokalnych obiektów współużytkowanych w usłudze Apple iCloud. Środowisko AIR 3.7 zawiera nową właściwość stałą preventBackup w klasie ActionScript SharedObject, która eliminuje to ograniczenie. Tej właściwości można używać w przestrzeniach środowiska AIR 3.7 lub nowszego (od wersji 20 formatu SWF). Ustawienie wartości true dla tej właściwości zapobiega wykonywaniu kopii zapasowych wszystkich obiektów współużytkowanych. Wartość domyślna tej właściwości to false. Ta właściwość działa na urządzeniach z systemem iOS 5.1 lub nowszym.

var mySO:SharedObject;
mySO = SharedObject.getLocal("test");
mySO.data.userName = "developer";
mySO.data.itemNumbers = new Array(1,2,3);
SharedObject.preventBackup = true;
mySO.flush();


Używanie trybu renderowania za pomocą procesora na wybranych urządzeniach i trybu GPU na pozostałych (iOS)

Dodano nowy znacznik <forceCPURenderModeForDevices>, który pozwala wymusić tryb renderowania za pomocą procesora na określonych urządzeniach z systemem iOS. Na pozostałych urządzeniach jest stosowany tryb renderowania GPU. Ta funkcja jest przydatna, gdy tryb renderowania GPU powoduje niedobory pamięci na urządzeniach o niższych parametrach (takich jak oryginalny tablet iPad czy odtwarzacz iPod 4).
Na przykład ustawienie znaczników <renderMode> GPU </renderMode> i <forceCPURenderModeForDevices> iPhone1 iPad1 </forceCPURenderModeForDevices> powoduje, że na wszystkich urządzeniach z systemem iOS — oprócz oryginalnego tabletu iPad i telefonu iPhone — jest stosowany tryb renderowania GPU. 
Ten znacznik jest obecnie stosowany tylko w systemie iOS. Znacznik należy dodać do sekcji danej platformy w znaczniku iPhone.

<iPhone>
  <InfoAdditions>
   <![CDATA[
     <key>UIDeviceFamily</key>
     <array>
      <string>1</string>
      <string>2</string>
     </array>
     <key>UIStatusBarStyle</key>
     <string>UIStatusBarStyleBlackOpaque</string>
     <key>UIRequiresPersistentWiFi</key>
     <string>YES</string>
   ]]>
  </InfoAdditions>
  <forceCPURenderModeForDevices> iPhone3,1 iPad </forceCPURenderModeForDevices>
</iPhone>


Znacznik <forceCPURenderModeForDevices> został dodany do znacznika iPhone. Jako dane wejściowe służy rozdzielana spacjami lista nazw modeli urządzeń. Poniżej podano niektóre poprawne nazwy modeli urządzeń.

"iPod4,1"  // iPod Touch Fourth Generation
"iPod5,1"  // iPod Touch Fifth Generation
"iPhone2,1" // iPhone 3GS
"iPhone3,1" // iPhone 4
"iPhone3,2" // iPhone 4 CDMA
"iPhone4,1" // iPhone 4S
"iPhone5,1" // iPhone 5
"iPad1,1"  // iPad
"iPad2,1"  // iPad 2
"iPad2,2"  // iPad 2 (GSM)
"iPad2,3"  // iPad 3 (CDMA)
"iPad2,4"  // iPad 3 (CDMAS)
"iPad2,5"  // iPad Mini Wifi
"iPad3,1"  // iPad 3 (WIFI)
"iPad3,2"  // iPad 3 (CDMA)
"iPad3,3"  // iPad 3 GSM
"iPad3,4"  // iPad 4 (Wifi)


Pomocnicze pliki SWF na serwerach zewnętrznych (iOS)

Programiści aplikacji mogą teraz umieszczać pomocnicze pliki SWF na serwerach zewnętrznych i wczytywać je na żądanie — zgodnie z logiką aplikacji. Pomocnicze pliki SWF zawierające jakikolwiek kod w trybie przetwarzania z wyprzedzeniem, które dotąd działały tylko z lokalnie spakowanymi plikami SWF, umożliwiają teraz wczytywanie również zewnętrznych plików SWF.
Należy zmienić adres URL w obiekcie URLRequest modułu wczytującego na adres URL uproszczonego pliku SWF umieszczonego na serwerze zewnętrznym. Przykładowe żądanie URL pozwalające skorzystać z tej funkcji:

private var externalSwfUrl:String= "http://www.xyz.com/ExternalSwf.swf";
private var urlRequest:URLRequest = new URLRequest(externalSwfUrl);

Aby włączyć tę funkcję, należy wskazać plik tekstowy zawierający szczegóły plików SWF, które mają zostać uproszczone i umieszczone na serwerze zdalnym. W tym pliku tekstowym podaje się rozdzielone spacjami ścieżki do plików SWF, które są udostępnione na serwerach zdalnych. Format podawania plików SWF w przykładowym pliku TXT:

assets/Level1.swf
assets/Level2.swf
assets/Level3/asset/Level3.swf

Ten plik tekstowy należy podać w znaczniku <externalSwfs> w sekcji <iPhone> deskryptora aplikacji, tak jak w poniższym przykładzie:

<iPhone>
    .
    .
    <externalSwfs>assets/SampleSWFInfoFile.txt</externalSwfs>
    .
    .
</iPhone>

Podczas pakowania za pomocą narzędzia ADT należy wskazać ten plik tekstowy jako jeden z zasobów razem z plikami SWF podanymi w tym pliku tekstowym. Przykładowe polecenie narzędzia ADT pozwalające skorzystać z tej funkcji:

adt -package -target ipa-app-store -provisioning-profile <Provisioning Profile> -storetype pkcs12 -keystore <Certificate> -storepass <Password> ResultantIPA.ipa SampleMainSwf-app.xml SampleMainSwf.swf assets/SampleSWFInfoFile.txt assets/Level1.swf assets/Level2.swf assets/Level3/asset/Level3.swf

Podczas pakowania pliku IPA narzędzie ADT wydziela kod ActionScript z potomnych plików SWF podanych w przykładowym pliku tekstowym, dodaje ten kod do ostatecznego pliku wykonywalnego i przenosi uproszczone pliki SWF do folderu externalStrippedSwfs utworzonego w bieżącym katalogu roboczym. Struktura katalogu externalStrippedSwfs pozostaje taka sama jak określona w pliku tekstowym. Wygenerowane uproszczone pliki SWF można umieścić na zewnętrznym serwerze internetowym.
Przykład działającego kodu ActionScript wczytującego z serwera zewnętrznego pomocniczy plik SWF uzyskany w obiegu pracy opisanym powyżej:

package
{
  import flash.display.Loader;
  import flash.display.Sprite;
  import flash.events.Event;
  import flash.events.IOErrorEvent;
  import flash.net.URLRequest;
  import flash.system.ApplicationDomain;
  import flash.system.LoaderContext;
 
  public class SampleMainSwf extends Sprite
  {
    private var externalLoader:Loader;
    private var url:String= "http://www.xyz.com/Level1.swf";
    private var urlRequest:URLRequest = new URLRequest(url);
    private var ldrContext:LoaderContext;
 
    public function SampleMainSwf()
    {
      externalLoader = new Loader();
      externalLoader.contentLoaderInfo.addEventListener(Event.COMPLETE,completeHandler);
      externalLoader.contentLoaderInfo.addEventListener(IOErrorEvent.IO_ERROR,errorHandler);
      ldrContext=new LoaderContext(false,ApplicationDomain.currentDomain,null);
 
      try
      {
        externalLoader.load(urlRequest, ldrContext);
      }
      catch(e:Error)
      {
        trace("Error ID : "+e.errorID+"\nError Message : "+e.message);
      }
    }
 
    private function completeHandler(e:Event):void
    {
      addChild(externalLoader);
    }
 
    private function errorHandler(e:IOErrorEvent):void
    {
      trace("In IO ErrorEvent Handler");
    }
 
  }
}

Uwaga:
1. Bieżące wersje programów Flash Builder 4.7 i Flash Professional CS6 nie obsługują tej funkcji. Aby skorzystać z opcji generowania uproszczonych plików SWF na potrzeby udostępniania na serwerach zewnętrznych, należy używać do pakowania wiersza poleceń programu ADT.
2. Wczytanie pomocniczego pliku SWF programu Flex powoduje awarię aplikacji.

Interfejs API GameInput (Android)

Interfejs API GameInput umożliwia aplikacjom komunikację z podłączonymi urządzeniami wejściowymi do obsługi gier (takimi jak joysticki, kontrolery do gier i kontrolery ruchu). Istnieją różnorodne urządzenia wejściowe do obsługi gier oferujące odmienne funkcje i elementy sterujące. Ten intrefejs API jest obsługiwany tylko na urządzeniach z systemem Android 4.1 lub nowszym. Ten intrefejs API zaimplementowano w sposób zapewniający prawidłową współpracę z różnymi (potencjalnie nieznanymi) typami urządzeń wejściowych do obsługi gier.
Tej funkcji można używać tylko z przestrzenią nazw środowiska AIR 3.7 lub nowszego. Wymagany jest plik SWF o wersji formatu 20 lub nowszej.

private var gameInput:GameInput;
  public function TestGameInput()
  {
    trace("GameInput.isSupported - "+ GameInput.isSupported);
    trace("GameInput.numDevices - "+ GameInput.numDevices);
 
    gameInput = newGameInput();
    gameInput.addEventListener(GameInputEvent.DEVICE_ADDED, inputDeviceAddedEvent);
    gameInput.addEventListener(GameInputEvent.DEVICE_REMOVED, inputDeviceRemovedEvent);
 
    function inputDeviceRemovedEvent(e:GameInputEvent):void
    {
      trace("inputDeviceRemovedEvent - "+ e.device);
    }
 
    function inputDeviceAddedEvent(e:GameInputEvent):void
    {
      trace("inputDeviceAddedEvent - "+ e.device);
      getDeviceInformation(e.device);
    }
 
    function getDeviceInformation(device:GameInputDevice):void
    {
      trace("device.enabled - "+ device.enabled);
      trace("device.id - "+ device.id);
      trace("device.name - "+ device.name);
      trace("device.numControls - "+ device.numControls);
      trace("device.sampleInterval - "+ device.sampleInterval);
 
      for(var i:Number=0; i < device.numControls; i++)
      {
        var control:GameInputControl = device.getControlAt(i);
        getControlInformation(control);
        control.addEventListener(Event.CHANGE, changeEvent);
      }
    }
 
    function changeEvent(e:Event):void
    {
      var control:GameInputControl = e.target as GameInputControl;
      getControlInformation(control);
    }
 
    function getControlInformation(control:GameInputControl):void
    {
      trace("control.device - "+ control.device);
      trace("control.value - "+ control.value);
      trace("control.minValue - "+ control.minValue);
      trace("control.maxValue - "+ control.maxValue);
      trace("control.id - "+ control.id);
 
    }
  }

Wytyczne dotyczące tworzenia zawartości

Tworzenie zawartości dla programu Flash Player 11.7

Aby użyć nowego programu Flash Player, należy utworzyć plik SWF dla wersji 20, przekazując do kompilatora Flex dodatkowy argument: -swf-version=20. Instrukcje zostały podane poniżej. W przypadku używania zestawu SDK środowiska Adobe Flex:

 • Pobierz nowy plik playerglobal.swc dla programu Flash Player 11.7.
 • Pobierz zestaw SDK oprogramowania Flex 4.5.1 (4.5.1.21328) dostępny w tabeli zestawów SDK oprogramowania Flex 4.5.
 • Zainstaluj kompilację w środowisku programistycznym.
 • W programie Flash Builder utwórz nowy projekt ActionScript (Plik -> Nowy -> Projekt ActionScript).
 • Otwórz panel właściwości projektu (kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości). Wybierz kompilator ActionScript z listy po lewej stronie.
 • Użyj opcji Skonfiguruj zestawy SDK programu Flex w prawym górnym rogu, aby wskazać dla projektu kompilację Flex 21328. Kliknij przycisk OK.
 • Skonfiguruj projekt jako przeznaczony dla formatu SWF w wersji 20.
 • Otwórz panel właściwości projektu (kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości). Wybierz kompilator ActionScript z listy po lewej stronie.
 • W obszarze Dodatkowe argumenty kompilatora dodaj tekst: -swf-version=20. Dzięki temu wynikowe pliki SWF będą zgodne z formatem SWF w wersji 20. Jeśli kompilacja jest przeprowadzana w wierszu polecenia, a nie w programie Flash Builder, należy dodać ten sam argument kompilatora.
 • Upewnij się, że w przeglądarce zainstalowano nową kompilację oprogramowania Flash Player 11.7.

Tworzenie zawartości dla środowiska AIR 3.7 Aktualizacja przestrzeni nazw do wersji AIR 3.7

Aby korzystać z nowych elementów interfejsu API i sposobów działania środowiska AIR 3.7, należy zaktualizować plik deskryptora, tak aby uwzględniał przestrzeń nazw wersji 3.7. Jeżeli aplikacja nie wymagana nowych elementów interfejsu API ani sposobów działania środowiska AIR 3.7, nie trzeba aktualizować przestrzeni nazw. Firma Adobe zaleca wszystkim użytkownikom korzystanie z przestrzeni nazw środowiska AIR 3.7, nawet jeżeli nie używają jeszcze nowych funkcji środowiska w wersji 3.7. Aby zaktualizować przestrzeń nazw, należy zamienić atrybut xmlns w deskryptorze aplikacji na następującą wartość: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/3.7">

Zgłaszanie błędów

Wystąpił błąd? Prosimy o zgłoszenie błędu w bazie danych błędów programu Flash Player i środowiska Adobe AIR.

Program Flash Player i środowisko AIR mogą dekodować i odtwarzać wideo w formacie H.264 przy użyciu elementów sprzętowych do obsługi grafiki. W przypadku zawartości wideo mogą występować błędy, do których odtworzenia jest konieczne użycie konkretnego sprzętu i sterownika graficznego. Podczas zgłaszania błędu dotyczącego wideo bardzo ważne jest wskazanie urządzenia graficznego, sterownika, systemu operacyjnego i przeglądarki (jeśli jest używany program Flash Player), tak aby było możliwe odtworzenie i zbadanie problemu. Podaj te informacje zgodnie z opisem w artykule o instrukcjach dotyczących zgłaszania błędów wideo. Uwaga: Otrzymujemy bardzo dużo wiadomości e-mail, dlatego nie jesteśmy w stanie wysłać odpowiedzi na każde zgłoszenie.

Dziękujemy za używanie programu Adobe® Flash Player® oraz środowiska AIR® i za przesłanie opinii.

Wymagania systemowe

Najnowsze informacje o wymaganiach systemowych programu Flash Player można znaleźć w tym dokumencie.

Najnowsze informacje o wymaganiach systemowych środowiska AIR można znaleźć w tym dokumencie.

Historia wersji środowisk wykonawczych


Data wydania Wersja środowiska wykonawczego Ulepszenia zabezpieczeń
21 maja 2013 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.7.700.203
Flash Player dla komputerów (Chrome): 11.7.700.203
 - 
14 maja 2013 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.7.700.202
Środowisko AIR dla komputerów i systemów iOS oraz Android: 3.7.0.1860
Zestaw SDK środowiska AIR z kompilatorem: 3.7.0.1860
 APSB13-14
9 kwietnia 2013 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.7.700.169
Flash Player dla przeglądarki Chrome: 11.7.700.179
Środowisko AIR dla komputerów i systemu iOS: 11.7.0.1530
Środowisko AIR dla systemu Android: 11.7.0.1660
Zestaw SDK środowiska AIR: 11.7.0.1530
Zestaw SDK środowiska AIR z kompilatorem: 11.7.0.1530
 APSB13-11
12 marca 2013  Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.6.602.280
Środowisko AIR dla systemów Windows, Mac OS, Android i iOS: 3.6.0.6090
Zestaw SDK środowiska AIR: 3.6.0.6090
Zestaw SDK środowiska AIR z kompilatorem: 3.6.0.6090
 APSB13-09
26 lutego 2013  Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.6.602.171  APSB13-08
12 lutego 2013 Flash Player dla komputerów (Windows): 11.6.602.168
Flash Player dla komputerów (Mac OS): 11.6.602.167
Środowisko AIR dla systemów Windows, Mac OS, Android i iOS: 3.6.0.597
Zestaw SDK środowiska AIR z kompilatorem: 3.6.0.599
 APSB13-05
7 lutego 2013 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.5.502.149  APSB13-04
8 stycznia 2013 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.5.502.146
Środowisko AIR (Windows, Mac OS i urządzenia przenośne): 3.5.0.1060
Zestaw SDK środowiska AIR: 3.5.0.1060
 APSB13-01
11 grudnia 2012 Flash Player dla komputerów (Windows): 11.5.502.135
Flash Player dla komputerów (Mac OS): 11.5.502.136
Środowisko AIR dla systemów Windows i Android: 3.5.0.880
Środowisko AIR dla systemu Mac OS: 3.5.0.890
 APSB12-27
6 listopada 2012 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.5.502.110
Środowisko AIR (Windows, Mac OS i urządzenia przenośne): 3.5.0.600
Zestaw SDK środowiska AIR: 3.5.0.600
 APSB12-24
8 października 2012  Flash Player dla komputerów (Windows i Mac): 11.4.402.287
 Środowisko AIR (Windows, Mac OS i urządzenia przenośne): 3.4.0.2710
 Zestaw SDK środowiska AIR: 3.4.0.2710
 APSB12-22
21 sierpnia 2012 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac): 11.4.402.265
 Środowisko AIR (Windows, Mac OS i urządzenia przenośne): 3.4.0.2540
 Zestaw SDK środowiska AIR: 3.4.0.2540
 APSB12-19