12 sierpnia 2014

W opublikowanej dziś wersji zaplanowanej zaktualizowano program Flash Player oraz środowisko AIR o ważne poprawki błędów i zabezpieczeń.

8 lipca 2014

W opublikowanej dziś wersji zaplanowanej zaktualizowano program Flash Player oraz środowisko AIR o ważne poprawki błędów i zabezpieczeń.

Należy zauważyć, że w tej wersji środowisko wykonawcze AIR dla komputerów nie zostało zaktualizowane.

Na podstawie opinii naszych klientów zdecydowano się zmniejszyć ostatnie ograniczenia dotyczące funkcji navigateToURL. Dodatkowe informacje można znaleźć na naszym forum lub w oficjalnym raporcie o błędach.

10 czerwca 2014

Witamy! Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat wersji 14 programu Flash Player 14 i środowiska AIR 14! W opublikowanej dziś zaplanowanej wersji oprogramowanie Flash Player i AIR zostało uzupełnione o nowe i ulepszone funkcje oraz uzyskało ważne poprawki błędów i aktualizacje zabezpieczeń.  Więcej informacji można znaleźć w odpowiednich punktach poniżej.

 

Zapraszamy do korzystania z tej wersji.  W razie napotkania problemów prosimy o informację poprzez przesłanie informacji o problemie do naszej publicznej bazy danych błędów.  Pomoc dotyczącą instalacji i użytkowania można znaleźć na naszych forach społecznościowych.

Baza danych błędów oprogramowania firmy Adobe — https://bugbase.adobe.com
Fora oprogramowania Flash Player — http://forums.adobe.com/community/flashplayer
Fora oprogramowania AIR — http://forums.adobe.com/community/air

Rozwiązane problemy

12 sierpnia 2014

Błędy w środowisku AIR

 • [iOS8] Po uruchomieniu dowolnej aplikacji AIR zostaje wyświetlone okno dialogowe z powiadomieniem. (3771162)
 • Konflikty między plikami JAR bibliotek wspólnych a zasobami wspólnymi z wieloma plikami natywnymi są rozwiązywane automatycznie. Program ADT generuje ostrzeżenie w przypadku rozwiązania automatycznego. (3780590)

Błędy w programie Flash Player

 • Zawartość bufora głębi w niektórych procesorach GPU w przypadku systemu Windows XP jest nieprawidłowa (3778417).
 • Obiekt StageVideo nie współpracuje prawidłowo z kamerą. Nie jest wyświetlane wideo. (3781244)

 

8 lipca 2014

Błędy w środowisku AIR

 • Android — Podczas pakowania aplikacji dla systemu Android domyślny minimalny rozmiar sterty dla operacji dx.jar jest teraz jawnie ustawiany na 1024, jeśli programista nie określi tej wartości (3771166).
 • Android — Rozwiązano problem z błędnym stosowaniem reguł StageText.restrict do programowo zdefiniowanego obiektu StageText, jeśli w pliku app.xml ustawiono wartość true dla znacznika pełnego ekranu (3770746).
 • Android — Zaktualizowano warstwę OpenSSL z wersji 1.0.1g do wersji 1.0.1h (3771656).
 • Android — Brak klasy R$styleable.class w ostatecznej wersji pakietu APK aplikacji AIR, choć jest ona uwzględniona w pliku ANE. (3776148) Uwaga: aby skorzystać z poprawki tego błędu należy przed zapakowaniem paczki APK ustawić JAVA_HOME w ścieżce komputera.
 • Szereg ulepszeń w zakresie bezpieczeństwa i stabilności

Błędy w programie Flash Player

 • Funkcje navigateToURL i sendToURL — Dopuszczalne są teraz uproszczone nagłówki CORS (3768250).
 • Szereg ulepszeń w zakresie bezpieczeństwa i stabilności

 

10 czerwca 2014

Błędy w środowisku AIR

 • [IOS] Rozwiązuje problem z brakiem odbioru pakietów przez klasę DatagramSocket w AIR 4.0.0.1390 (3747382)
 • [Android] Okno dialogowe przeglądania plików FileReference.browse() jest teraz prawidłowo wyświetlane w programach Nexus 7 i Xroom 4.1.2 (3721032)
 • [Android] W przypadku użycia wielu rozszerzeń element <packagedResources> systemu Android jest ignorowany dla wszystkich rozszerzeń prócz jednego (3761458)
 • [x86][Android] Działania pracowników są przerywane nawet bez wywoływania funkcji przerwania (3755006)
 • [Android] Ustawienie właściwości ograniczenia dla wystąpienia klasy StageText oraz dodanie lub usunięcie tekstu powoduje nieprawidłowe dodawanie nadmiarowych znaków. (3749699)
 • [iOS] Wartości są obecnie prawidłowo ustawiane podczas przypisywania parametru Vector3D.Y_AXIS do obiektu Vector3D z zastosowaniem wartości useLegacyAOT=no(3744595)
 • [iOS] ANE nie uwzględnia bibliotek za pośrednictwem pliku platform.xml i wyrzuca błąd przy pakowaniu pliku IPA (3743946)
 • [iOS] Klasa DatagramSocket nie odbiera pakietów w iOS (3742982)
 • [iOS] Nie można usunąć błędów/uruchomić symulatora systemu iOS na iPada z poziomu programu Flash Builder. Uwaga: należy ustawić zmienną środowiskową przy użyciu polecenia launchctl setenv AIR_IOS_SIMULATOR_DEVICE "iPad Retina”, a następnie zrestartować proces ponownie i uruchomić aplikację na dowolnym urządzeniu symulatora. Domyślnie uruchamiany jest moduł na iPhone'a. (3728052)
 • [iOS] Nie można usunąć błędów aplikacji AIR w symulatorze iOS z poziomu programu Flash Builder, jeśli zainstalowane jest środowisko Xcode w wersji starszej niż 5.x (3727760)
 • [iOS7] Nie działa interfejs API elementów fontWeight/fontPosture klasy StageText (3724627)
 • [Android] Format Starling wyrzuca błąd tworzenia bufora. Błąd wewnętrzny podczas wykonywania polecenia createVertexBuffer (3756123)
 • [Windows] Skróty Ctrl+A, Ctrl+C i Ctrl+V działają teraz prawidłowo w polach klasy StageText (3708480)
 • [android] Implementacja OpenSSL zaktualizowana z wersji 1.0.1e do wersji 1.0.1g. (3748519)
 • Szereg ulepszeń w zakresie bezpieczeństwa i stabilności

Błędy w programie Flash Player

 • Podgląd debugera PPAPI - szereg ulepszeń w zakresie stabilności (3720385, 3720431, 3720925)
 • Funkcje TextField.getFontList() i Font.enumerateFonts() zwracają teraz 0 w trybie przeglądania prywatnego (3720929)
 • Funkcja Font.enumerateFonts zwraca teraz listę przesortowaną w porządku alfabetycznym (3720932)
 • Rozwiązuje problem z niewykrywaniem sterowników załączonej i podłączonej gry w programie Flash Player 11.10 i środowisku AUR SDK >13 (3752605)
 • Dla sprzętu Intel Baytrail włączona jest teraz obsługa dekodowania sprzętowego (3752291)
 • [Chrome] Rozwiązanie problemu z brakiem możliwości wyświetlania niektórych tekstur renderowania za pomocą przeglądarki Chrome D3DX11 (3743626)
 • [Chrome] Aplikacja Angry Birds na portalu Facebook działa teraz tak, jak powinna (3761933)
 • [Chrome] Program Flash Player nie wczytuje plików SWF, jeśli ustawienie Content-Type-Options: nosniff i nagłówek Content-Type są niezgodne (3712045, Chromium 172918)
 • [Przesyłanie strumieniowe HTTP na żywo] Wartość ustawienia AudioTrack.isDefault jest teraz zwracana prawidłowo (3761057)
 • [Przesyłanie strumieniowe HTTP na żywo] Wartość ustawienia AudioTrack.name jest teraz zwracana prawidłowo po wystąpieniu zdarzeń AUDIO_UPDATE (3767714)
 • [Mac OS] Naprawa przecieku pamięci występującego podczas odtwarzania wideo i obiektu Stage3D (3738368)
 • [Windows] Rozwiązanie problemu z odtwarzaniem wideo w wersji 11.9.900.166 powodującego brak odtwarzania na niewielkiej liczbie strumieni H.264 (3735300)
 • [Windows] IME - naprawa problemu z powielaniem słów oknie kandydata zewnętrznych klas IME w ostatnim wierszu (3721064)
 • [Windows 8.1 ARM] Farmville2 - maksymalna liczba wystąpień obiektów Stage3D dozwolona na urządzeniach z systemem Windows 8.x ARM została zwiększona do czterech (3732718, MSFT 607382)
 • [Windows 8.1 x64] Narzędzie Narrator w systemie Windows rozpoznaje teraz obiekty Flash Player osadzone na stronach internetowych (3618169, MSFT 458063)
 • [Windows 8.1] Ograniczenie zużycia energii podczas odtwarzania plików wideo w orientacji pionowej (3699152)
 • [Windows 8.1] Ulepszona jakość blittingu nagrań wideo w systemach DirectX 11 w trybie pionowym (3748772)
 • [Windows 8.1] Przy zmianie orientacji urządzenia z pionowej na poziomą nagrania wideo z wbudowanych kamer obracają się teraz tak, jak powinny. (3722322, MSFT 611601)
 • [Windows 8.1] Właściwość Sprite.graphics.beginFill(Number) pozwala teraz prawidłowo ustawić kolor po odświeżeniu strony (3729475, MSFT 508518)
 • [Windows 8.1] Przesyłanie strumieniowe na żywo HTTP - rozwiązuje problem z zawieszaniem przy odtwarzaniu zaszyfrowanego pliku wideo (3710245)[Windows 8.x] Klawisz [Tab] działa teraz prawidłowo w trybie pełnoekranowym (3719314)
 • [Windows 8.x] Rozwiązuje problem ze stabilnością niezależnych aplikacji używających programu Flash Player w osadzonym wystąpieniu programu Internet Explorer (3763486)
 • [Windows 8.x] StandAlone Player - zamykanie trybu pełnoekranowego działa teraz prawidłowo (3730508)
 • [Windows 8.x] Można przeprowadzić odzyskiwanie programu Flash Player po zresetowaniu sterowników karty graficznej (3752447, MSFT 346563)
 • [Windows 8.x] Rozwiązuje problem ze stabilnością przy przesyłaniu strumieniowym na żywo HTTP (3758254)
 • [Windows][Networking] Ustawienie domyślnej wartości limitu czasu oczekiwania na żądanie sieci na 5 sekund.  Dodano nową konfigurację właściwości „NetworkRequestTimeout” do ustawienia w plikach konfiguracyjnych.
 • Szereg ulepszeń w zakresie bezpieczeństwa i stabilności

Nowe funkcje

 • Filtrowanie anizotropowe

Ten nowy filtr próbkowania tekstury pozwala polepszyć jakość obrazu tekstur na powierzchniach położonych pod pochyłym kątem.  Istnieją dwa sposoby włączania tej funkcji:

W środowisku AGAL ustawić dla jednej z wartości – „anisotropic2x”, „anisotropic4x”, „anisotropic8x” lub „anisotropic16x” opcję filtrowania w instrukcjach próbkowania.

Wywołać funkcję Context3D::setSamplerStateAt z „filtrem” parametru 3rd stanowiących jedną z wartości zdefiniowanych dla funkcji Context3DTextureFilter — „ANISOTROPIC2X”, „ANISOTROPIC4X”, „ANISOTROPIC8X” lub „ANISOTROPIC16X”.

 • Nowy „standardowy” profil Stage3D

Programiści mogą teraz zażądać tego profilu wysokiego poziomu podczas tworzenia obiektu Context3D.  W profilu tym dostępne są trzy nowe funkcje:

Funkcja wielu obiektów docelowych renderowania umożliwia rysowanie geometrii do wielu obiektów wyjściowych jednocześnie (maks. 4) w ramach jednego rysunku

Tekstura w formacie zmiennoprzecinkowym umożliwia tworzenie obiektów Texture, RectangleTexture i CubeTexture przy użyciu folderu RGBA16F.

AGAL v2 zawiera następujące ulepszenia:

Zwiększony rozmiar rejestru

Częściowe instrukcje pochodne

Wartość wyjściowa głębi fragmentu

Warunkowy skok w przód
 

 • Obsługa systemu Android z architekturą Intel x86

Zgodnie z ogłoszeniem na naszym blogu dotyczącym środowiska Flash Runtime dodajemy do AIR obsługę systemu Android z architekturą Intel x86.  Dodano opcję wiersza poleceń ADT (-arch), aby umożliwić pakowanie aplikacji z obsługą systemu Android x86.  Należy zauważyć, że w architekturze x86 dopuszczalne jest teraz zarówno współdzielone, jak i zintegrowane pakowanie.  Przykładowe polecenie pakowania APK dla urządzeń z architekturą x86:

adt -package -target ( apk | apk-captive-runtime ) -arch x86 -storetype pkcs12 -keystore abc.p12 HelloWorld.apk HelloWorld-app.xml HelloWorld.swf

adt -package -target apk-debug -arch x86 -storetype pkcs12 -keystore abc.p12 HelloWorld.apk HelloWorld-app.xml HelloWorld.swf

Należy pamiętać, że element -arch jest opcjonalny. Jeśli nie zostanie określony, zostanie przyjęta wartość armv7.

Tworzenie paczek pod architekturę x86 w programie Flash Builder:

Otwórz konfiguracje debugowania/uruchamiania projektu w programie Flash Builder i kliknij opcję „Dostosuj uruchamianie”. . Dodaj nowy parametr „-arch” o wartości „x86” i umieść go przed „-storetype”. Kliknij przycisk OK, aby zastosować wprowadzone zmiany.

Wszystkie funkcje i możliwości prócz RTMPE i DRM są w pełni funkcjonalne i obsługiwane. Pakiety można za pomocą aplikacji do urządzeń z architekturą x86 tworzyć również z rozszerzeń natywnych napisanych dla platform x86. W tym celu udostępniono nową platformę ANE „Android-x86”. Następujący przykład ilustruje sposób użycia tej funkcji:

<extension xmlns="http://ns.adobe.com/air/extension/14.0>
<id>com.adobe.przyklad.ane</id>
<versionNumber>1.0</versionNumber>
<platforms>
<platform name="Android-ARM">
<applicationDeployment>
<nativeLibrary>przyklad.jar</nativeLibrary>
<initializer>com.przykładowe.ane.Extension</initializer>
<finalizer>com.przykladowe.ane.Extension</finalizer>
</applicationDeployment>
</platform>
<platform name="Android-x86">
<applicationDeployment>
<nativeLibrary>przyklad.jar</nativeLibrary>
<initializer>com.przykladowe.ane.Extension</initializer>
<finalizer>com.przykladowe.ane.Extension</finalizer>
</applicationDeployment>
</platform>
</platforms>
</extension>

Nowe polecenie pakowania dla ANE:

adt -package -target ane Sample.ane extension.xml -swc Sample.swc -platform Android-ARM -C Android-ARM/ . -platform Android-x86 -C Android-x86/ .

 • Ulepszony mechanizm pakowania — iOS
W oparciu o opinie otrzymane od społeczności programistów wprowadzono ogromną liczbę ulepszeń i poprawek w nowym mechanizmie pakowania na iOS.  Zachęcamy programistów do zgłaszania problemów na stronie http://bugbase.adobe.com, tak abyśmy mogli nadal ulepszać mechanizm pakowania w kolejnych wersjach.
 
Aby włączyć tę funkcję, należy użyć w poleceniu programu ADT parametru „-useLegacyAOT no” przed opcjami podpisywania.  Na ten moment funkcja ta jest niedostępna w programie Flash Pro, jednak mimo tego można z niej korzystać za pomocą programu Flash Builder, dodając parametr -useLegacyAOT w opcji „Customize Launch” [Niestandardowy profil uruchamiania].

Poniżej przedstawiono przykład polecenia ADT do kompilowania aplikacji przy użyciu parametru „-useLegacyAOT no”:
 
adt -package -target ( ipa-test | ipa-debug | ipa-app-store | ipa-ad-hoc) -useLegacyAOT no -provisioning-profile -keystore -storetype pkcs12 -storepass xxxx HelloWorld.ipa Helloworld-app.xml HelloWorld.swf
 
Więcej informacji można znaleźć w temacie Szybsze kompilowanie za pomocą środowiska AIR dla systemu iOS.

 

 • AIR Gamepad

Funkcja AIR Gamepad umożliwia programistom aplikacji zapewnienie na urządzeniach mobilnych z systemem Android drugiego ekranu na potrzeby gier Flash opartych na przeglądarce. Za pomocą interfejsu API AIR Gamepad aplikacje Flash oparte na przeglądarce mogą łączyć się ze sparowanym urządzeniem z systemem Android z uruchomioną aplikacją AIR Runtime, co pozwala używać urządzeń z systemem Android jako sterowników do gier lub interfejsów z drugim ekranem.

Kluczowe funkcje tego rozwiązania:

Zdarzenia gestów eventsTouch

Zdarzenia akcelerometrów

Wibracje

Możliwość dostosowania ekranu gamepada AIR przez zastosowanie własnych skórek

Więcej informacji na temat interfejsów AIR Gamepad można znaleźć w dokumentacji, która jest dostępna tutaj.

Wersję próbną Wand.swc można pobrać tutaj.

Próbki AIR Gamepad na żywo można przetestować za pośrednictwem jednego z następujących łączy:

ModelViewer

HungryHero

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z tematem Urządzenia z systemem Android i środowiskiem AIR jako gamepady.

 
Pełną listę funkcji programu Flash Player i środowiska AIR, w tym funkcji wprowadzonych w poprzednich wersjach, można znaleźć w tym dokumencie.

Wydane wersje

Produkt Wydana wersja
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Internet Explorer (formant ActiveX) 14.0.0.176
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Firefox oraz przeglądarek kompatybilnych (NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player dla systemu Mac i przeglądarki Safari oraz przeglądarek kompatybilnych (NPAPI) 14.0.0.176
Flash Player dla systemu Linux i przeglądarki Firefox oraz przeglądarek kompatybilnych (NPAPI) 11.2.202.400
Flash Player Extended Support Release 13 (NPAPI i ActiveX) 13.0.0.241
Flash Player dla systemu Windows 8.X i przeglądarki Internet Explorer (formant ActiveX) 14.0.0.176
Flash Player dla przeglądarki Chrome (PPAPI) 14.0.0.177
AIR dla komputerów (Windows) 14.0.0.178
AIR dla komputerów (Mac OS) 14.0.0.178
AIR dla systemu Android 14.0.0.179
Zestaw SDK środowiska AIR z kompilatorem (Windows) 14.0.0.178
Zestaw SDK środowiska AIR z kompilatorem (Mac OS) 14.0.0.178
Zestaw SDK środowiska AIR (Windows) 14.0.0.178
Zestaw SDK środowiska AIR (Mac OS) 14.0.0.178

Znane problemy

N/D

Ulepszenia zabezpieczeń

Biuletyn zabezpieczeń Uwzględnione produkty
APSB14-18 Adobe Flash Player i Adobe AIR

Wytyczne dotyczące tworzenia zawartości

Tworzenie zawartości dla programu Flash Player 14

Aby użyć nowego programu Flash Player, należy utworzyć plik SWF dla wersji 25, przekazując do kompilatora ASC 2.0 dodatkowy argument „-swf-version=25”.  Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

 • Pobierz nowy plik playerglobal.swc dla programu Flash Player 14
 • Pobierz i zainstaluj program Flash Builder 4.7 dostępny w usłudze Creative Cloud: https://creative.adobe.com/pl/products/flash-builder.
 • Aby zachować istniejący zestaw SDK środowiska AIR, wykonaj jego kopię zapasową, a następnie zastąp go wersją 14. Aby to zrobić, rozpakuj zestaw SDK 14 środowiska AIR do następującego katalogu:
  • Mac OS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64Bit)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • W programie Flash Builder utwórz nowy projekt, wybierając opcję Plik -> Nowy -> Projekt.
 • Otwórz panel właściwości projektu (kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości).
 • Na liście po lewej stronie wybierz pozycję Kompilator ActionScript.
 • W polu Dodatkowe argumenty kompilatora wpisz tekst „-swf-version=25”.
  • Dzięki temu wynikowe pliki SWF będą zgodne z formatem SWF w wersji 25.  Jeśli kompilacja jest przeprowadzana w wierszu polecenia, a nie w programie Flash Builder, należy dodać ten sam argument kompilatora.
 • Upewnij się, że w przeglądarce zainstalowano nową kompilację oprogramowania Flash Player 14.

Tworzenie zawartości dla środowiska AIR 14 Aktualizacja przestrzeni nazw do wersji AIR 14

Aby korzystać z nowych elementów interfejsu API i sposobów działania środowiska AIR 14, należy zaktualizować plik deskryptora, tak aby uwzględniał przestrzeń nazw wersji 14. Jeżeli aplikacja nie wymagana nowych elementów interfejsu API ani sposobów działania środowiska AIR 14, nie trzeba aktualizować przestrzeni nazw. Firma Adobe zaleca wszystkim użytkownikom korzystanie z przestrzeni nazw środowiska AIR 14, nawet jeżeli nie używają jeszcze nowych funkcji środowiska w wersji 14. Aby zaktualizować przestrzeń nazw, należy zamienić atrybut xmlns w deskryptorze aplikacji na następującą wartość: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/14.0">

Zgłaszanie błędów

Wystąpił błąd? Prosimy o zgłoszenie błędu w bazie danych błędów.

Program Flash Player i środowisko AIR mogą dekodować i odtwarzać wideo w formacie H.264 przy użyciu elementów sprzętowych do obsługi grafiki. W przypadku zawartości wideo mogą występować błędy, do których odtworzenia jest konieczne użycie konkretnego sprzętu i sterownika graficznego. Podczas zgłaszania błędu dotyczącego wideo bardzo ważne jest wskazanie urządzenia graficznego, sterownika, systemu operacyjnego i przeglądarki (jeśli jest używany program Flash Player), tak aby było możliwe odtworzenie i zbadanie problemu. Podaj te informacje zgodnie z opisem w artykule Instrukcje zgłaszania problemów z odtwarzaniem wideo. Uwaga: Otrzymujemy bardzo dużo wiadomości e-mail, dlatego nie jesteśmy w stanie wysłać odpowiedzi na każde zgłoszenie.

Dziękujemy za używanie programu Adobe® Flash Player® oraz środowiska AIR® i za przesłanie opinii.

Wymagania systemowe

Najnowsze informacje o wymaganiach systemowych programu Flash Player można znaleźć w tym dokumencie.

Najnowsze informacje o wymaganiach systemowych środowiska AIR można znaleźć w tym dokumencie.

Historia wersji środowisk wykonawczych

Data wydania Wersja środowiska wykonawczego Ulepszenia zabezpieczeń
12 sierpnia 2014 Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI): 14.0.0.176
Flash Player (Windows, NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
AIR for Android 14.0.0.179
Zestaw SDK i środowisko AIR 14.0.0.178
APSB14-18
8 lipca 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 14.0.0.145
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.231
AIR (zestaw SDK i środowisko wykonawcze dla systemu Android) 14.0.0.137
APSB14-17
10 czerwca 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 14.0.0.125
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac OS i Windows) 13.0.0.223
AIR (zestaw i środowisko wykonawcze) 14.0.0.110
APSB14-16
13 maja 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 13.0.0.214
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.359
Flash Player dla firm (Mac OS i Windows) 13.0.0.214
AIR (zestaw SDK i środowisko wykonawcze) 13.0.0.111
APSB14-14
28 kwietnia 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 13.0.0.206
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.356
Flash Player dla firm (Mac OS i Windows) 11.7.700.279
APSB14-13
16 kwietnia 2014 Flash Player dla komputerów (Mac OS) 13.0.0.201  
8 kwietnia 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 13.0.0.182
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.350
Flash Player dla firm (Mac OS i Windows) 11.7.700.275
AIR (zestaw SDK i środowisko wykonawcze dla systemu Android) 13.0.0.83
APSB14-08
11 marca 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 12.0.0.77
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.346
Flash Player dla firm (Mac OS i Windows) 11.7.700.272
AIR (zestaw SDK i środowisko wykonawcze dla systemu Android) 4.0.0.1628
APSB14-08
20 lutego 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 12.0.0.70
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.341
Flash Player dla firm (Mac OS i Windows) 11.7.700.269
AIR (zestaw SDK i środowisko wykonawcze dla systemu Android) 4.0.0.1628
APSB14-07
4 lutego 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 12.0.0.44
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.336
Flash Player dla firm (Mac OS i Windows) 11.7.700.261
APSB14-04
14 stycznia 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 12.0.0.38
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.335
Flash Player dla firm (Mac OS i Windows) 11.7.700.260
AIR (Windows, Mac OS, iOS i Android) 4.0.0.1390
APSB14-02
10 grudnia 2013 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.9.900.170
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.332
Flash Player dla firm (Mac OS i Windows) 11.7.700.257
AIR (Windows, Mac OS, iOS i Android) 3.9.0.1380
APSB13-28
12 listopada 2013 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS) 11.9.900.152
Flash Player dla komputerów (Linux) 11.2.202.327
Flash Player Enterprise (Windows i Mac OS) 11.7.700.252
Środowisko AIR (Windows, Mac OS, iOS i Android) 3.9.0.1210
APSB13-26
8 października 2013 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS) 11.9.900.117
Flash Player dla komputerów (Linux) 11.2.202.310
Flash Player Enterprise 11.7 (Windows i Mac OS) 11.7.700.242
Środowisko AIR dla komputerów (Windows i Mac OS) 3.9.0.1030
Środowisko AIR dla systemu Android 3.9.0.1060
Kompilator i zestaw SDK środowiska AIR (Windows i Mac OS) 3.9.0.1030
Zestaw SDK środowiska AIR (Windows i Mac OS) 3.9.0.1030
19 września 2013 Flash Player dla komputerów (formant ActiveX dla systemu Windows): 11.8.800.175
13 września 2013 Flash Player dla komputerów (formant ActiveX dla systemu Windows): 11.8.800.174
10 września 2013 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.8.800.168
Flash Player dla komputerów (Linux): 11.2.202.310
Flash Player dla systemu Android (ICS): 11.1.115.81
Flash Player dla systemu Android (wersje starsze niż ICS): 11.1.111.73
Flash Player dla komputerów (Chrome): 11.8.800.170
Flash Player Enterprise 11.7 (Windows i Mac OS): 11.7.700.242
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR (wszystkie platformy): 3.8.0.1430
APSB13-21
29 sierpnia 2013 Środowisko wykonawcze AIR i zestaw SDK 3.8.0.1280 (Windows i Mac OS)
24 lipca 2013 Środowisko wykonawcze AIR i zestaw SDK 3.8.0.870 (Windows)
Środowisko wykonawcze AIR i zestaw SDK 3.8.0.910 (Mac OS)
9 lipca 2013 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.8.800.94
Flash Player dla systemu Windows 8: 11.8.800.94: 11.8.800.94
Flash Player dla przeglądarki Chrome: 11.8.800.97
APSB13-17
11 czerwca 2013

Flash Player dla komputerów (Mac OS): 117.700.225
Flash Player dla komputerów (Windows): 11.7.700.224
Środowisko AIR dla komputerów (Mac OS): 3.7.0.2100
Środowisko AIR dla komputerów (Windows): 3.7.0.2090
Środowisko AIR dla urządzeń przenośnych: 3.7.0.2090
Zestaw SDK środowiska AIR z kompilatorem (Mac OS): 3.7.0.2100
Zestaw SDK środowiska AIR z kompilatorem (Windows): 3.7.0.2090

 

APSB13-16
21 maja 2013 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.7.700.203
Flash Player dla komputerów (Chrome): 11.7.700.203
14 maja 2013 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.7.700.202
Środowisko AIR dla komputerów i systemów iOS oraz Android: 3.7.0.1860
Zestaw SDK środowiska AIR z kompilatorem: 3.7.0.1860
APSB13-14
9 kwietnia 2013 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.7.700.169
Flash Player dla przeglądarki Chrome: 11.7.700.179
Środowisko AIR dla komputerów i systemu iOS: 11.7.0.1530
Środowisko AIR dla systemu Android: 11.7.0.1660
Zestaw SDK środowiska AIR: 11.7.0.1530
Zestaw SDK środowiska AIR z kompilatorem: 11.7.0.1530
APSB13-11
12 marca 2013  Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.6.602.280
Środowisko AIR dla systemów Windows, Mac OS, Android i iOS: 3.6.0.6090
Zestaw SDK środowiska AIR: 3.6.0.6090
Zestaw SDK środowiska AIR z kompilatorem: 3.6.0.6090
APSB13-09
26 lutego 2013  Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.6.602.171 APSB13-08
12 lutego 2013 Flash Player dla komputerów (Windows): 11.6.602.168
Flash Player dla komputerów (Mac OS): 11.6.602.167
Środowisko AIR dla systemów Windows, Mac OS, Android i iOS: 3.6.0.597
Zestaw SDK środowiska AIR z kompilatorem: 3.6.0.599
APSB13-05
7 lutego 2013 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.5.502.149 APSB13-04
8 stycznia 2013 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.5.502.146
Środowisko AIR (Windows, Mac OS i urządzenia przenośne): 3.5.0.1060
Zestaw SDK środowiska AIR: 3.5.0.1060
APSB13-01
11 grudnia 2012 Flash Player dla komputerów (Windows): 11.5.502.135
Flash Player dla komputerów (Mac OS): 11.5.502.136
Środowisko AIR dla systemów Windows i Android: 3.5.0.880
Środowisko AIR dla systemu Mac OS: 3.5.0.890
APSB12-27
6 listopada 2012 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.5.502.110
Środowisko AIR (Windows, Mac OS i urządzenia przenośne): 3.5.0.600
Zestaw SDK środowiska AIR: 3.5.0.600
APSB12-24
8 października 2012  Flash Player dla komputerów (Windows i Mac): 11.4.402.287
 Środowisko AIR (Windows, Mac OS i urządzenia przenośne): 3.4.0.2710
 Zestaw SDK środowiska AIR: 3.4.0.2710
APSB12-22

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online