Witamy! Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat wersji 15 programu Flash Player 15 i środowiska AIR 15.

9 grudnia 2014

Opublikowana dziś wersja zawiera aktualizację programu Flash Player 15 o krytyczną poprawkę zabezpieczeń.

Użytkownicy bieżącej wersji programu Flash Player, którzy korzystają z opcji „Zezwalaj oprogramowaniu firmy Adobe na instalowanie aktualizacji (zalecane)”, otrzymają tę aktualizację automatycznie w ciągu 24 godzin.  Klienci, którzy wybrali opcję „Powiadamiaj o możliwości zainstalowania aktualizacji”, otrzymają powiadomienie o aktualizacji w oknie dialogowym w ciągu 7 dni od dzisiaj. Użytkownicy systemu Windows muszą ponownie uruchomić system lub wylogować się i zalogować ponownie, aby zobaczyć okno dialogowe z powiadomieniem.

25 listopada 2014

W opublikowanej dziś wersji zaplanowanej zaktualizowano program Flash Player o krytyczne poprawki błędów i zabezpieczeń.  Aktualizacja ta rozwiązuje problem z obniżeniem bezpieczeństwa, który pojawił się w wersji opublikowanej 14 października. 

Użytkownicy bieżącej wersji programu Flash Player, którzy korzystają z opcji „Zezwalaj oprogramowaniu firmy Adobe na instalowanie aktualizacji (zalecane)”, otrzymają tę aktualizację automatycznie w ciągu 24 godzin.  Klienci, którzy wybrali opcję „Powiadamiaj o możliwości zainstalowania aktualizacji”, otrzymają powiadomienie o aktualizacji w oknie dialogowym w ciągu 7 dni od dzisiaj. Użytkownicy systemu Windows muszą ponownie uruchomić system lub wylogować się i zalogować ponownie, aby zobaczyć okno dialogowe z powiadomieniem.

11 listopada 2014

W opublikowanej dziś wersji zaplanowanej zaktualizowano program Flash Player oraz środowisko AIR o ważne poprawki błędów i zabezpieczeń.

14 października 2014

W opublikowanej dziś wersji zaplanowanej zaktualizowano program Flash Player oraz środowisko AIR o ważne poprawki błędów i zabezpieczeń.  Ponadto zestaw SDK środowiska AIR został zaktualizowany o ważne poprawki związane ze zgodnością z systemem iOS 8.

23 września 2014

Opublikowana dziś wersja zawiera rozwiązanie problemu, jaki napotykali niektórzy użytkownicy podczas próby oglądania materiału wideo na określonych stronach, polegającego na niemożności odtworzenia wideo lub wyświetlaniu komunikatu o błędzie.  Wersja ta zawiera poprawkę, która powinna znacznie ograniczyć częstość występowania błędów z odtwarzaniem wideo na stronach, gdzie problem ten dotychczas występował.

Opublikowana dziś wersja dotyczy wyłącznie programu Flash Player dla przeglądarki Microsoft Internet Explorer (ActiveX).

9 września 2014

W opublikowanej dziś zaplanowanej wersji oprogramowanie Flash Player i AIR zostało uzupełnione o nowe i ulepszone funkcje oraz uzyskało ważne poprawki błędów i aktualizacje zabezpieczeń.  Więcej informacji można znaleźć w odpowiednich punktach poniżej.

 

Zapraszamy do korzystania z tej wersji.  W razie napotkania problemów prosimy o informację poprzez przesłanie informacji o problemie do naszej publicznej bazy danych błędów.  Pomoc dotyczącą instalacji i użytkowania można znaleźć na naszych forach społecznościowych.

Baza danych błędów oprogramowania firmy Adobe — https://bugbase.adobe.com
Fora oprogramowania Flash Player — http://forums.adobe.com/community/flashplayer
Fora oprogramowania AIR — http://forums.adobe.com/community/air

Rozwiązane problemy

25 listopada 2014

Flash Player 

 • [Mac][Chrome] Usunięto problem przypadkowego wymagania od niektórych użytkowników zresetowania plików licencji podczas przeglądania chronionej zawartości wideo. 

 

11 listopada 2014

Flash Player

 • [Windows 8.x] [3840823] Przewijanie głowicy odtwarzania wideo w serwisie CNN.com za pomocą gestów dotykowych działa teraz zgodnie z oczekiwaniami.
 • [Windows 8.x] Rozwiązano problem ze stabilnością podczas używania gestów dotykowych.
 • [3836374] Rozwiązano problem z długowiecznością dotyczący strumieni na żywo DirectTV z napisami WebVTT.

AIR

 • [iOS] Obraz uruchamiania image Default-414w-736h@3x.png nie wyświetla się w telefonie iPhone 6 plus w standardowym trybie wyświetlania (błąd 3837220).
 • [iOS] Podczas instalowania aplikacji na symulatorze systemu iOS podanie .../Developer/SDK/iPhoneSimulator.sdk jako wersji -platformsdk powoduje wyświetlenie błędu „Unknown or insupported SDK version” (Nieznana lub nieobsługiwana wersja zestawu SDK) (błąd 3837285).
 • [iOS] [Nowe szybkie narzędzie do pakowania] Kodowanie Hurlant Base64 nie działa w nowym szybkim skompilowanym trybie pakowania (błąd 3832978).
 • [iOS] W przypadku pakowania obrazów default@2x.png i Default-375w-667h@2x.png środowisko wykonawcze Adobe Air inicjuje błędny obraz uruchamiania (default@2x.png) (błąd 3832184).
 • [iOS] W przypadku spakowania wraz z aplikacją obrazów D@3x.png, D-568h@2x.png i D@2x.png zamiast obrazu uruchamiania Default-568h@2x.png pojawia się pusta ramka (błąd 3829428).
 • [iOS] [Nowe szybkie narzędzie do pakowania] Wprowadzono poprawki wydajności mające na celu zwiększenie wartości liczby klatek na sekundę (błąd 3815079).
 • [Android 5.0] Klasa Stage3D nie tworzy kontekstu w systemie Android 5.0 (błąd 3841657).

 

14 października 2014

Flash Player

 • [Windows 8.1][IE 11] Rozwiązano problem z grą Dragon Quest Monster Parade, jaki pojawił się w programie Flash Player 13.0.0.182 (3818827).
 • [Windows 8.x][IE 10+] Parametr printJob.addPage() nie wyrzuca już wyjątku z błędem (3822297).
 • [Windows 8.x] Rozwiązano problem, który powodował, że w przypadku drukowania bezpośrednio do drukarki drukowana była wyłącznie pierwsza strona (3825794).
 • [Windows 8.x][MSFT 654468] Zawartość pełnego ekranu jest skalowana nieprawidłowo, gdy użytkownik wyśle żądanie trybu pełnoekranowego po uprzednim powiększeniu lub zmniejszeniu zawartości za pomocą funkcji powiększania i zmniejszania przeglądarki (3822208).
 • [Windows][Firefox] Rozwiązano problem otwierania się okna dialogowego pliku FileReference.browse() za oknem przeglądarki (3822025).
 • [Mac OS] Rozwiązano problem, który pojawił się w programie Flash Player 15.0.0.29.  Korzystanie z klawiszy głośności na klawiaturze w programie Adobe Connect działa teraz zgodnie z oczekiwaniami (3827641).
 • [Mac OS] Rozwiązano występujący sporadycznie problem niemożności określenia przez instalator programu Flash Player poprawnej wersji systemu operacyjnego u użytkowników systemu Mac OS w wersjach 10.8+ (3814718).
 • [Mac OS 10.9+] Rozwiązano problem polegający na znacznym obciążaniu procesora przez program Flash Player w przypadku rozłączenia sieci podczas odtwarzania wideo przy użyciu silnika Adobe Video (3811674).
 • Zawartość Stage3D jest teraz dostępna na urządzeniach z kartą Nvidia Tegra K1 (3809317).
 • Napisy WebVTT są teraz wyświetlane prawidłowo po wstawieniu zwijanej reklamy do strumienia wideo (3827641).
 • [Przesyłanie strumieniowe na żywo przy użyciu protokołu HTTP] Po włączeniu trybu TrickPlay nie był używany strumień o klatek pośrednich o najniższej możliwej szybkości (3812854).

AIR

 • [iOS] Środowisko wykonawcze zostało utworzone przy użyciu środowiska Xcode 6 i zestawu SDK iOS8.
 • [iOS] ERROR-ITMS-9000 — Nie można przesłać aplikacji do sklepu AppStore, ponieważ program Application Loader zwraca komunikat „Invalid Segment Alignment. This app does not have proper segment alignment and should be rebuilt with the latest version of Xcode. Please contact Developer Technical Support if you need further assistance” (Nieprawidłowe wyrównanie segmentów. Wyrównanie segmentów w tej aplikacji jest nieprawidłowe i należy je utworzyć ponownie przy użyciu najnowszej wersji środowiska Xcode. Aby uzyskać dodatkową pomoc, skontaktuj się z działem pomocy technicznej dla programistów).
 • [iPhone 6 Plus] [Obraz uruchamiania] W przypadku spakowania obrazu Default-568h@2x w aplikacjach pojawia się pusty ekran.
 • [iOS] [Fast Packager] Po szybkim spakowaniu aplikacji Feathers Components Explorer na tablecie iPad spada płynność odtwarzania.
 • [Symulator systemu iOS8][iPhone6] Nie da się uruchomić aplikacji na symulatorze smartfonu iPhone 6 i iPhone 6 Pkus za pomocą polecenia -launchApp.
 • [Symulator systemu iOS8] Nie da się zainstalować pliku IPA na symulatorze systemu iOS8 w środowisku Xcode6 i pojawia się błąd „Unable to find dvtFoundationBundle” (Nie można znaleźć obiektu dvtFoundationBundle).
 • [iPhone 6/6+] Dodano obsługę nowych ikon.
 • [iOS8] Zażądanie dostępu do mikrofonu powoduje zakończenie wszystkich dalszych usług audio.

 

23 września 2014

Flash Player

 • Windows — rozwiązano problem z awarią/błędem wideo występujący na niektórych stronach.
 

9 września 2014

Błędy w środowisku AIR

 • Android: Są automatycznie rozwiązywane konflikty między plikami JAR bibliotek wspólnych a zasobami wspólnymi z wieloma rozszerzeniami natywnymi. Program ADT generuje ostrzeżenie w przypadku rozwiązania automatycznego. (3780590)
 • iOS 8: Po uruchomieniu dowolnej aplikacji AIR zostaje wyświetlone okno dialogowe z powiadomieniem.(3771162)
 • Android: Parametr StageText restrict = "A-Z" nie blokuje wprowadzania danych małymi literami. (3768302)
 • Android: Brak obsługi ikony XXXHDPI w systemie Android 4.4. (3730948)
 • iOS Fast Packager: Wydajność aplikacji spada w przypadku użycia szybszego pakowania. (3695884)
 • Android: Właściwość Stage.restrict A-Z jest stosowana do tekstu wprowadzonego programowo po wprowadzeniu tekstu za pomocą obiektu Keyboard przy kursorze umieszczonym na końcu tekstu. (3771860)
 • Android: Element displayAsPassword klasy StageText wyświetla tekst bez maski przy orientacji poziomej w systemie Android. (3745033)
 • iOS Fast Packager: Podczas pakowania aplikacji z kodem ActionScript jest wyświetlany komunikat o błędzie „Niepowodzenie kompilacji podczas wykonywania polecenia: compile-abc”. (3753783)
 • Android L: Występują problemy z renderowaniem w trybie bezpośrednim i GPU. (3786719)
 • Niepowodzenie wywołania metody Context3D.clear przed narysowaniem każdej klatki nie powoduje już generowania błędu środowiska wykonawczego. (3726980)
 • Wydajność środowiska AIR spada w przypadku uruchomienia aplikacji po ponownym uruchomieniu systemu operacyjnego Windows. (3690665)
 • Program ADL ulega awarii, gdy procesy robocze próbują otworzyć lokalny obiekt współużytkowany. (3768436)
 • Właściwość driverInfo klasy Context3D przydziela obiekt String przy każdym wywołaniu. (3790478)
 • Wywołanie metody requestContext3DMatchingProfiles kończy się niepowodzeniem, jeśli użytkownik wyłączył przyspieszanie sprzętowe. (3760760)
 • Obiekt StageVideo nie współpracuje prawidłowo z kamerą. Nie jest wyświetlane wideo. (3781244)
 • Szereg ulepszeń w zakresie bezpieczeństwa i stabilności

Błędy w programie Flash Player

 • Niepowodzenie wywołania metody Context3D.clear przed narysowaniem każdej klatki nie powoduje już generowania błędu środowiska wykonawczego. (3726980)
 • Metoda Sound.loadPCMFromByteArray zwraca prawidłowy obiekt Sound. (3104536, 3707118)
 • Przeglądarka Firefox pozostaje aktywna, gdy są uruchamiane procesy programu Flash Player. (3223393)
 • W systemie Windows jest domyślnie włączone sprzętowe dekodowanie wideo dla przeglądarki Chrome. (3773054)
 • Internet Explorer 10 i nowsze wersje: Rozwiązano problem z klasą ExternalInterface, który miał wpływ na niektórą zawartość. Przeglądarka Internet Explorer jest teraz identyfikowana na podstawie trybu dokumentu, a nie przez sprawdzanie wartości MSIE w agencie użytkownika. (3774298)
 • Internet Explorer 10 i nowsze wersje: Pole „Zapisz jako typ” jest prawidłowo wypełniane przy wywołaniu metody FileReference.download(), gdy przeglądarka Internet Explorer jest używana w zaawansowanym trybie chronionym. (3795477)
 • Wywołanie wprowadzania hasła w pełnoekranowym trybie interaktywnym nie powoduje już wyłączenia edytora IME. (3767785)
 • Safari 8: Rozwiązano problem, w wyniku którego interfejs użytkownika ustawień nie umożliwiał klikania w przypadku niektórej zawartości. (3771417)
 • Windows 8.x: Zawartość Flash jest skalowana dynamicznie przy zmianach współczynnika powiększenia w przeglądarce Internet Explorer. (3758981)
 • Windows 8.x ARM: Na urządzeniach z procesorami ARM i systemem Windows 8.x można teraz stosować wiele wystąpień obiektu Stage3D. (3758934)
 • Windows 8.x: Zawartość wysokiej jakości korzystająca z mechanizmu wideo Adobe zapobiega teraz wyłączaniu trybu pełnoekranowego. (3774297)
 • Windows 8.x: Zawartość Flash jest wstępnie obracana do pionu na urządzeniach obsługujących nakładkę wielu powierzchni, co oszczędza energię i moc procesora. (3767662)
 • Windows 8.x: Metoda flash.globalization.String przeglądarki Chrome działa teraz zgodnie z oczekiwaniami. (3679539)
 • Windows 8.x: Zdarzenia gestów i gestów wielodotykowych działają teraz zgodnie z oczekiwaniami na urządzeniach obsługujących gesty wielodotykowe. (3766322)
 • Windows 8.x: Usunięto problem ze stabilnością, który powstał w związku z poprawką KB2942844 firmy Microsoft. (3772321)
 • Windows: Pliki z nazwami o ponad 2083 znakach nie są już odrzucane. Ich nazwy są przycinane do tej długości. (3745055)
 • Windows: Rozwiązano problem, w wyniku którego indeksowanie stałych wierzchołków powodowało artefakty renderowania w systemach z biblioteką DirectX 9. (3801664)
 • Szereg ulepszeń w zakresie bezpieczeństwa i stabilności

Nowe funkcje

 • Swobodniejsze czyszczenie celu renderowania obiektu Stage3D

We wcześniejszych wersjach klasy Stage3D po przełączeniu renderowanej tekstury przy użyciu parametru Context3D::setRenderToTexture było konieczne wyczyszczenie tekstury przed rysowaniem. W tej wersji usunięto to ograniczenie i zoptymalizowano sposób użycia renderowanych tekstur. Zmiana ta pozwala dodatkowo zoptymalizować bufory głębokości i wzornika oraz używać ich ponownie między różnymi renderowanymi teksturami.

Dodatkowe informacje można znaleźć w artykule Swobodniejsza obsługa operacji czyszczenia celu renderowania obiektu Stage3D.

 

 • Ulepszona obsługa poziomów powiększenia przeglądarek — Windows 8

Program Flash Player oferuje ulepszoną obsługę współczynników powiększenia innych niż 100% w przeglądarce Internet Explorer w systemie Windows 8.x. Urządzenia takie jak tablety Microsoft Surface domyślnie mają poziom powiększenia 150%. W przeszłości mogło to powodować problemy z programem Flash Player i niektórą zawartością 3D. Nowa implementacja umożliwia skalowanie zawartości i buforów 3D w celu wyrównania wszystkich elementów. Program Flash Player zawiera też nową opcję renderowania do zwiększonego bufora tylnego obiektu Stage3D zamiast skalowania przy powiększaniu w przeglądarce, co pozwala zachować wysoką rozdzielczość renderowanej zawartości. Ta opcja umożliwia zmienianie rozmiaru bufora obiektu Stage3D w odpowiedzi na zmiany współczynnika powiększenia przeglądarki. Programista może wykryć tę zmianę, sprawdzając nowe zdarzenie ZOOM_FACTOR_CHANGE.

Dodatkowe informacje zawiera artykuł Zwiększona rozdzielczość zawartości Stage3D przy powiększeniu w przeglądarce.

 • Zmiana orientacji programu Flash Player na pełnym ekranie — Windows

Program Flash Player wykrywa wyświetlanie na pełnym ekranie i prawidłowo skaluje zawartość w przypadku zmian orientacji urządzenia. Ta zmiana dotyczy wszystkich przeglądarek w systemach Windows. Ma to na celu oferowanie jak najlepszej obsługi tabletów. Przy zmianie orientacji urządzenia w trybie pełnoekranowym jest wywoływane zdarzenie resize (zmiana rozmiaru). Jeśli zawartość nie zmienia rozmiaru, programista musi odpowiednio obsłużyć zdarzenie zmiany rozmiaru.

Dodatkowe informacje można znaleźć w artykule Podręcznik obsługi orientacji zawartości pełnoekranowej w programie Flash Player.

 

 

 • Dekodowanie sprzętowe wideo w przeglądarce Chrome (PPAPI) w systemie Windows

Użytkownicy przeglądarki Chrome w systemie Windows mogą teraz domyślnie korzystać ze sprzętowego dekodowania wideo. Ta funkcja znacznie zmniejsza użycie procesora i poprawia wydajność obsługiwanych odtwarzaczy wideo. Firma Adobe we współpracy z firmą Google pracuje nad wprowadzeniem tej funkcji w systemie OS X. Dodatkowe informacje zostaną podane, gdy tylko będą dostępne.

 

 • Automatyczne wywołania zwrotne oprogramowania w klasie StageVideo

Program Flash Player 15 obsługuje wersję programową klasy StageVideo, która oferuje automatyczne przełączanie awaryjne na wersję programową w przypadku braku dostępu do sprzętowego przetwarzania obiektów StageVideo. Aby użyć automatycznego przełączania awaryjnego, należy skompilować aplikację SWF dla programu Flash Player 15 lub nowszego.

Gdy plik WSF jest skompilowany dla programu Flash Player 15 lub nowszego i nie jest dostępna sprzętowa obsługa obiektu StageVideo, aplikacja odbiera zdarzenie StageVideoAvailability tak samo jak dotąd, ale zamiast wartości „unavailable” (niedostępny) zawsze występuje wartość „available” (dostępny) z przyczyną „noError” (bez błędu). Aplikacja nie musi implementować przełączania awaryjnego na obiekt Viceo, ponieważ robi to automatycznie odtwarzacz. W razie potrzeby aplikacja może nadal wybrać obiekt Video zamiast StageVIdeo.

Dostępność sprzętowej obsługi obiektu StageVideo zależy od szeregu czynników, takich jak:

Obsługa sprzętu renderującego w przeglądarce. Jeśli jest dostępna, wszystkie aplikacje z parametrem wMode obsługują obiekt StageVideo sprzętowo. Jeśli nie jest dostępna, aplikacje z parametrem wMode=direct jako jedyne mogą sprzętowo obsługiwać obiekt StageVideo, chyba że występują inne wyjątki (między innymi te opisane poniżej).

Windows:

Internet Explorer 11: W tej przeglądarce występuje potok z przyspieszaniem sprzętowym, a program Flash Player ma przyspieszanie sprzętowe we wszystkich trybach wMmode. Obiekt StageVideo powinien zawsze być dostępny. Decyzja o użyciu potoku renderowania z przyspieszaniem sprzętowym leży po stronie przeglądarki Internet Explorer.

Firefox: Przeglądarka Firefox dla systemu Windows nie oferuje obecnie potoku z przyspieszaniem sprzętowym. Tylko parametr wMode=direct pozwala na dostęp do obiektu StageVideo. We wszystkich innych trybach jest wywoływane zdarzenie unavailable (brak dostępu).

Chrome: Wersja Pepper ma przyspieszanie sprzętowe we wszystkich trybach wMode, ale występują pewne ograniczenia. Przeglądarka Chrome odmawia na przykład dostępu do przyspieszania sprzętowego w systemie Windows XP i stosuje własny mechanizm czarnej listy sterowników. Użytkownik może też wyłączyć przyspieszanie sprzętowe w panelu ustawień. Przeglądarka Chrome udostępnia stronę umożliwiającą sprawdzenie stanu przyspieszania sprzętowego: chrome://gpu/

Mac OS:

Safari: Wszystkie tryby wMode powinny udostępniać obiekt StageVideo.

Firefox: Wszystkie tryby wMode powinny udostępniać obiekt StageVideo.

Chrome: Wszystkie tryby wMode powinny udostępniać obiekt StageVideo z ograniczeniami takimi samymi jak w wersji dla systemu Windows.

Wersja sterownika: Niektóre starsze sterowniki mogą nie obsługiwać sprzętowo obiektu StageVideo.

Ustawienia użytkownika: Obsługa sprzętowa obiektu StageVideo nie jest dostępna w przypadku wyłączenia przyspieszania sprzętowego przez użytkownika.

Pełny ekran: W trybie pełnoekranowym zawsze jest dostępna obsługa sprzętowa obiektu StageVIdeo.

Gdy obsługa sprzętowa obiektu StageVideo zawodzi z powodu obsługi w przeglądarce, parametru wMode, wersji sterownika lub ustawień użytkownika, od wersji Flash Player 15 jest zamiast tego automatycznie używana obsługa programowa. Nie wymaga to specjalnego konfigurowania ani kodu aplikacji.

 

 • Obsługa profilu Standard obiektu Stage3D w systemach iOS i Android

W wersji 14 środowiska wykonawczego Flash wprowadzono nowy profil Standard obiektu Stage3D, który udostępnia szereg zaawansowanych funkcji związanych z grafiką 3D. Profil Standard był początkowo dostępny tylko na platformach komputerowych. W środowisku AIR 15 został on udostępniony również na platformach przenośnych. Jeśli urządzenie obsługuje standard OpenGL ES3, może zażądać profilu Standard i korzystać z takich samych funkcji zaawansowanych jak na platformie komputerowej. Więcej informacji można znaleźć w artykule Profil Standard obiektu Stage3D.

 

 • Obsługa wyświetlaczy Retina przez metodę StageText.drawViewPortToBitmapData

Środowisko AIR zezwala na przekazanie do metody drawViewPortToBitmapData bitmapy o tej samej wysokości i szerokości co obiekt StageText. Jest to odpowiednie dla wyświetlaczy o standardowych rozdzielczościach, ale nie wystarcza w przypadku wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości Apple Retina. W odpowiedzi na sugestie klientów metoda drawViewPortToBitmapData została zmieniona tak, aby akceptowała obiekt BitmapData o podwójnych wymiarach z widoku obiektu StageText w przypadku wyświetlacza Mac Retina, a następnie rysowała obraz w wysokiej rozdzielczości z tego widoku.

 

 • Domyślny ulepszony mechanizm pakowania — iOS

Od środowiska AIR 15 domyślny tryb pakowania dla celów AOT ipa-app-store, ipa-test, ipa-ad-hoc i ipa-debug korzysta z nowego, ulepszonego mechanizmu pakowania plików IPA. W przypadku problemów z pakowaniem lub środowiskiem wykonawczym należy zgłosić je w witrynie http://bugbase.adobe.com. Aby użyć starszego trybu pakowania, należy wprowadzić polecenie programu ADT „-useLegacyAOT yes” przed opcjami podpisywania. Więcej informacji o tej funkcji można znaleźć w artykule Szybsze kompilowanie w środowisku AIR for iOS.

 

 • Udoskonalenia funkcji AIR Gamepad

Funkcja AIR Gamepad umożliwia programistom aplikacji zapewnienie na urządzeniach przenośnych z systemem Android drugiego ekranu na potrzeby gier Flash w przeglądarkach. Za pomocą interfejsu API AIR Gamepad aplikacje Flash działające w przeglądarkach mogą łączyć się z zestawionym w parę urządzeniem z systemem Android z uruchomionym środowiskiem wykonawczym AIR, co pozwala używać urządzeń z systemem Android jako sterowników do gier lub interfejsów z drugim ekranem. W wersji AIR 15 wprowadzono następujące ulepszenia:

Obsługa wielu graczy

Zdarzenia żyroskopu

Zdarzenia magnetometru

Stosowanie karnacji jako ekranu funkcji AIR Gamepad

Więcej informacji o tej funkcji oraz zalecenia dotyczące jej stosowania można znaleźć w artykule Urządzenia z systemem Android i środowiskiem AIR jako kontrolery gier.

 

 • Promocje między aplikacjami AIR

Środowisko Adobe AIR 15 obsługuje promocję gier AIR dla urządzeń przenośnych w różnych aplikacjach. Promocje między aplikacjami pozwalają skutecznie ograniczać koszty reklam. Odpowiednie partnerstwo zapewnia dostęp do dużych grup klientów w przedziałach demograficznych dostosowanych do charakterystyki aplikacji.

Promocje między aplikacjami są bezpłatne. Oparto je na systemie kredytów. Aby rozpocząć własną kampanię promocyjną, wystarczy zgromadzić punkty, promując inne gry AIR.

Zestaw SDK środowiska AIR zawiera nowy interfejs API AdViewer, który służy do wyświetlania kampanii promocyjnych jako plików SWC. Pozwala on wczytywać i wyświetlać reklamy w grach. Punkty można uzyskać za promowanie gier AIR opracowanych przez innych dostawców. Są one przyznawane na podstawie liczby kliknięć i skuteczności reklam.

Więcej informacji o tej funkcji oraz zalecenia dotyczące jej stosowania można znaleźć w artykule Promocje między aplikacjami AIR na urządzeniach przenośnych.

 
Pełną listę funkcji programu Flash Player i środowiska AIR, w tym funkcji wprowadzonych w poprzednich wersjach, można znaleźć w tym dokumencie.

Wydane wersje

Produkt Wydana wersja
Flash Player dla przeglądarki Internet Explorer (Windows) — formant ActiveX 15.0.0.246
Flash Player i przeglądarki Firefox (Windows) — NPAPI 15.0.0.246
Flash Player dla przeglądarek Safari i Firefox (Mac OS) — NPAPI 15.0.0.246
Flash Player dla przeglądarki Firefox (Linux) — NPAPI 11.2.202.424
Flash Player z rozszerzonym wsparciem 13 (Mac OS i Windows) 13.0.0.258
Flash Player przeglądarki Internet Explorer (Win 8) — formant ActiveX 15.0.0.239
Flash Player przeglądarki Internet Explorer (Windows 8.1) — formant ActiveX 15.0.0.239
Flash Player dla przeglądarki Chrome (Windows) — PPAPI 15.0.0.239
Flash Player dla przeglądardki Chrome (Mac OS) — PPAPI 15.0.0.242
AIR dla komputerów (Windows) 15.0.0.356
AIR dla komputerów (Mac OS) 15.0.0.356
AIR dla systemu Android 15.0.0.356
Zestaw SDK środowiska AIR z kompilatorem (Windows) 15.0.0.356
Zestaw SDK środowiska AIR z kompilatorem (Mac OS) 15.0.0.356
Zestaw SDK środowiska AIR (Windows) 15.0.0.356
Zestaw SDK środowiska AIR (Mac OS) 15.0.0.356

Znane problemy

 • [Android] Obiekt StageText jest niewidoczny po obróceniu ekranu (błąd 3821523).
 • [iPhone 6 Plus][RADAR] Rozmiar ekranu i dpi zwracane przez interfejsy API środowiska wykonawczego są nieprawidłowe (błąd 3829474).
 • [iPhone6Plus]
 • [iOS] W standardowym trybie wyświetlania na smartfonie iPhone 6 Plus wyświetlany jest obraz uruchamiania tabletu iPad (błąd 3836781).
 • [iOS] Po zaktualizowaniu zestawu SDK dla systemu iOS i symulatora smartfonu iPhone do wersji 7.1 nie można zainstalować aplikacji na symulatorze systemu iOS (błąd 3833912).
 • [iOS] [Nowe szybkie narzędzie do pakowania] Niektóre aplikacje skompilowane za pomocą starszego kompilatora ActionScript nie działają z nowym szybkim silnikiem pakowania, jednak po ponownym utworzeniu przy użyciu najnowszego kompilatora ActionScript aplikacje działają poprawnie (błąd 3837665).

Ulepszenia zabezpieczeń

Biuletyn zabezpieczeń Uwzględnione produkty
APSB14-27 Adobe Flash Player

Wytyczne dotyczące tworzenia zawartości

Tworzenie zawartości dla programu Flash Player 15

Aby użyć nowego programu Flash Player, należy utworzyć plik SWF dla wersji 26, przekazując do kompilatora ASC 2.0 dodatkowy argument „-swf-version=26”. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

 • Pobierz nowy plik playerglobal.swc dla programu Flash Player 15
 • Pobierz i zainstaluj program Flash Builder 4.7 dostępny w usłudze Creative Cloud: https://creative.adobe.com/pl/products/flash-builder.
 • Aby zachować istniejący zestaw SDK środowiska AIR, wykonaj jego kopię zapasową, a następnie zastąp go wersją 15. Aby to zrobić, rozpakuj zestaw SDK 15 środowiska AIR do następującego katalogu:
  • Mac OS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64Bit)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • W programie Flash Builder utwórz nowy projekt, wybierając opcję Plik -> Nowy -> Projekt.
 • Otwórz panel właściwości projektu (kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości).
 • Na liście po lewej stronie wybierz pozycję Kompilator ActionScript.
 • W polu Dodatkowe argumenty kompilatora wpisz tekst „-swf-version=26”.
  • Dzięki temu wynikowe pliki SWF będą zgodne z formatem SWF w wersji 26.  Jeśli kompilacja jest przeprowadzana w wierszu polecenia, a nie w programie Flash Builder, należy dodać ten sam argument kompilatora.
 • Upewnij się, że w przeglądarce zainstalowano nową kompilację oprogramowania Flash Player 14.

Tworzenie zawartości dla środowiska AIR 15 Aktualizacja przestrzeni nazw do wersji AIR 15

Aby korzystać z nowych elementów interfejsu API i sposobów działania środowiska AIR 15, należy zaktualizować plik deskryptora, tak aby uwzględniał przestrzeń nazw wersji 15. Jeżeli aplikacja nie wymagana nowych elementów interfejsu API ani sposobów działania środowiska AIR 15, nie trzeba aktualizować przestrzeni nazw. Firma Adobe zaleca wszystkim użytkownikom korzystanie z przestrzeni nazw środowiska AIR 15, nawet jeżeli nie używają jeszcze nowych funkcji środowiska w wersji 15. Aby zaktualizować przestrzeń nazw, należy zamienić atrybut xmlns w deskryptorze aplikacji na następującą wartość: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/15.0">

Zgłaszanie błędów

Wystąpił błąd? Prosimy o zgłoszenie błędu w bazie danych błędów.

Program Flash Player i środowisko AIR mogą dekodować i odtwarzać wideo w formacie H.264 przy użyciu elementów sprzętowych do obsługi grafiki. W przypadku zawartości wideo mogą występować błędy, do których odtworzenia jest konieczne użycie konkretnego sprzętu i sterownika graficznego. Podczas zgłaszania błędu dotyczącego wideo bardzo ważne jest wskazanie urządzenia graficznego, sterownika, systemu operacyjnego i przeglądarki (jeśli jest używany program Flash Player), tak aby było możliwe odtworzenie i zbadanie problemu. Podaj te informacje zgodnie z opisem w artykule Instrukcje zgłaszania problemów z odtwarzaniem wideo. Uwaga: Otrzymujemy bardzo dużo wiadomości e-mail, dlatego nie jesteśmy w stanie wysłać odpowiedzi na każde zgłoszenie.

Dziękujemy za używanie programu Adobe® Flash Player® oraz środowiska AIR® i za przesłanie opinii.

Wymagania systemowe

Najnowsze informacje o wymaganiach systemowych programu Flash Player można znaleźć w tym dokumencie.

Najnowsze informacje o wymaganiach systemowych środowiska AIR można znaleźć w tym dokumencie.

Historia wersji środowisk wykonawczych

Data wydania Wersja środowiska wykonawczego Ulepszenia zabezpieczeń
9 grudnia 2014 Flash Player (Windows i Mac OS): 15.0.0.246 APSB14-27
25 listopada 2014 Flash Player (Windows i Max OS) 15.0.0.239
Flash Player dla przeglądarki Chrome (Mac OS) 15.0.0.242
Flash Player (Linux) 11.2.202.424
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.258
APSB14-26
11 listopada 2014 Flash Player (Windows i Mac OS) 15.0.0.223
Flash Player (Linux) 11.2.202.418
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.252
Środowisko AIR dla systemu Android 15.0.0.356
Zestaw SDK i środowisko AIR dla komputerów 15.0.0.356
APSB14-24
23 września 2014 Flash Player (formant ActiveX dla systemu Windows) 15.0.0.167 APSB14-22
9 września 2014 Flash Player (Windows i Mac OS): 15.0.0.152
Flash Player (Linux) 11.2.202.406
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.244
AIR for Android 15.0.0.252
Zestaw SDK i środowisko AIR 15.0.0.249
APSB14-21
12 sierpnia 2014 Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI): 14.0.0.176
Flash Player (Windows, NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
AIR for Android 14.0.0.179
Zestaw SDK i środowisko AIR 14.0.0.178
APSB14-18
8 lipca 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 14.0.0.145
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.231
AIR (zestaw SDK i środowisko wykonawcze dla systemu Android) 14.0.0.137
APSB14-17
10 czerwca 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 14.0.0.125
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac OS i Windows) 13.0.0.223
AIR (zestaw i środowisko wykonawcze) 14.0.0.110
APSB14-16
13 maja 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 13.0.0.214
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.359
Flash Player dla firm (Mac OS i Windows) 13.0.0.214
AIR (zestaw SDK i środowisko wykonawcze) 13.0.0.111
APSB14-14
28 kwietnia 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 13.0.0.206
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.356
Flash Player dla firm (Mac OS i Windows) 11.7.700.279
APSB14-13
16 kwietnia 2014 Flash Player dla komputerów (Mac OS) 13.0.0.201  
8 kwietnia 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 13.0.0.182
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.350
Flash Player dla firm (Mac OS i Windows) 11.7.700.275
AIR (zestaw SDK i środowisko wykonawcze dla systemu Android) 13.0.0.83
APSB14-08
11 marca 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 12.0.0.77
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.346
Flash Player dla firm (Mac OS i Windows) 11.7.700.272
AIR (zestaw SDK i środowisko wykonawcze dla systemu Android) 4.0.0.1628
APSB14-08
20 lutego 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 12.0.0.70
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.341
Flash Player dla firm (Mac OS i Windows) 11.7.700.269
AIR (zestaw SDK i środowisko wykonawcze dla systemu Android) 4.0.0.1628
APSB14-07
4 lutego 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 12.0.0.44
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.336
Flash Player dla firm (Mac OS i Windows) 11.7.700.261
APSB14-04
14 stycznia 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 12.0.0.38
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.335
Flash Player dla firm (Mac OS i Windows) 11.7.700.260
AIR (Windows, Mac OS, iOS i Android) 4.0.0.1390
APSB14-02
10 grudnia 2013 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.9.900.170
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.332
Flash Player dla firm (Mac OS i Windows) 11.7.700.257
AIR (Windows, Mac OS, iOS i Android) 3.9.0.1380
APSB13-28
12 listopada 2013 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.9.900.152
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.327
Flash Player dla firm (Mac OS i Windows) 11.7.700.252
AIR (Windows, Mac OS, iOS i Android) 3.9.0.1210
APSB13-26