Witamy! Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat wersji programu Flash Player i środowiska AIR 19.

16 czerwca 2016

W opublikowanej dziś wersji zestaw SDK środowiska AIR został zaktualizowany o biblioteki OpenSSL w wersji 1.02f.  Ta aktualizacja umożliwi programistom pracującym w środowisku AIR dalsze przesyłanie aplikacji opartych na wersji 19 środowiska AIR do sklepu Google Play Store.

 

10 listopada 2015 r.

W opublikowanej dziś wersji oprogramowania Flash Player wprowadzono ważne aktualizacje zabezpieczeń i usunięto istotne błędy.

Użytkownicy bieżącej wersji programu Flash Player 19, którzy korzystają z mechanizmu „Zezwalaj oprogramowaniu firmy Adobe na instalowanie aktualizacji (zalecane)”, otrzymają aktualizację do najnowszej wersji programu Flash Player w ciągu 24 godzin.

Użytkownicy, którzy wybrali opcję „Powiadamiaj o możliwości zainstalowania aktualizacji”, otrzymają powiadomienie o aktualizacji w oknie dialogowym w ciągu 7 dni od dzisiaj. Użytkownicy systemu Windows muszą ponownie uruchomić system lub wylogować się i zalogować ponownie, aby uruchomić okno dialogowe z powiadomieniem o aktualizacji.

Najnowszą wersję programu Flash Player można pobrać i zainstalować ze strony internetowej https://get.adobe.com/pl/flashplayer.

Klienci korzystający z przeglądarki Google Chrome, Microsoft Edge lub Internet Explorer w systemie Windows 8.x/10 otrzymają aktualizację za pośrednictwem mechanizmów aktualizacji firmy Google lub Microsoft.

 

16 października 2015

W opublikowanej dziś wersji oprogramowania Flash Player wprowadzono ważne aktualizacje zabezpieczeń.

13 października 2015

W opublikowanej dziś zaplanowanej wersji oprogramowania Flash Player i AIR wprowadzono ważne poprawki błędów i aktualizacje zabezpieczeń.

21 września 2015

W opublikowanej dziś zaplanowanej wersji oprogramowanie Flash Player i AIR zostało uzupełnione o nowe i ulepszone funkcje oraz wprowadzono w nim ważne poprawki błędów i aktualizacje zabezpieczeń.

 

Zapraszamy do korzystania z tej wersji. Prosimy o zgłaszanie wszelkich napotkanych przesłanie informacji o problemie do naszej publicznej bazy danych błędów.  Pomoc dotyczącą instalacji i użytkowania można znaleźć na naszych forach społecznościowych.

Baza danych błędów oprogramowania firmy Adobe — https://bugbase.adobe.com
Fora oprogramowania Flash Player — http://forums.adobe.com/community/flashplayer
Fora oprogramowania AIR — http://forums.adobe.com/community/air

Rozwiązane problemy

16 czerwca 2016

AIR

 • Aktualizacja bibliotek OpenSSL do wersji 1.02f

 

10 listopada 2015 r.

Flash Player

 • Wartość funkcji flash.ui.Multitouch.supportsTouchEvents jest niezgodna z systemem Windows 8.1/10
 • Kliknięcie poza przeglądarką zawierającą zawartość flash w systemie Windows 10 powoduje wstrzymanie odtwarzania wideo
 • Jeśli po włączeniu przyspieszenia sprzętowego w systemie OS X wymiary wysokości i szerokości wideo nie są podzielne przez 16, wideo zostaje przycięte u dołu

AIR

 • Zaktualizowano zintegrowaną wersję programu Flash Player używaną w bibliotece WebKit.
 

16 października 2015

Flash Player

 • Poprawki zabezpieczeń

 

13 października 2015

Flash Player

 • Zawartości Flash nie można osadzać w plikach programu Microsoft PowerPoint. (4062206)
 • Zainstalowanie wersji 19.0.0.185 nie powoduje odinstalowania wersji 18.0.0.232. (4060786)
 • Obrazy nie są wyświetlane w oczekiwany sposób w przypadku użycia metody BitmapData.encode z parametrem PNGEncoderOptions. (4046676)
 • Wprowadzono szereg ulepszeń w zakresie bezpieczeństwa i działania.

AIR

 • Zaktualizowano zintegrowaną wersję programu Flash Player używaną w bibliotece WebKit.
 

21 września 2015

Flash Player

 • Po wczytaniu drugiego pliku SWF jest widoczny czarny ekran. (4021075)
 • Elementy interfejsu, tekstowe i wideo są wyświetlane z nieprawidłowymi rozmiarami w przypadku używania przeglądarki Internet Explorer. (4000438)
 • Występuje problem z wczytywaniem nowych plików SWF na stół montażowy w przypadku używania metody loadMovieNum języka ActionScript 2.0. (4027300)
 • Projekt Crossbridge powoduje awarię odtwarzacza Flash Player. (4041472)
 • W aplikacjach implementujących bibliotekę kodeka MP3 Shine w systemie Mac OS występują opóźnienia i obniżenie wydajności. (4020998)
 • Wprowadzono szereg ulepszeń w zakresie bezpieczeństwa i działania.

AIR

 • (Windows) Podczas obracania elementu wewnątrz kształtu występują artefakty graficzne. (3949851)
 • (iOS) Zdarzenie SOFT_KEYBOARD_ACTIVATING nie jest generowane, gdy jest aktywna klawiatura programowa i następuje zmiana orientacji urządzenia. (4014835)
 • [Android] Aplikacja ulega zawieszeniu i awarii po pewnym czasie w przypadku odtwarzania wideo RTMP na niektórych urządzeniach. (4018065)
 • (iOS) Aplikacja zmienia orientację z pionowej na poziomą, gdy urządzenie jest obracane podczas przeglądania galerii. (3993869)
 • (iOS 9 beta 3) Na tablecie iPad jest wyświetlany nieprawidłowy obraz uruchamiania w przypadku orientacji poziomej. (4018599)
 • (Android) Znaki gruzińskie nie są wyświetlane w systemie Android L lub nowszym. (4028503)
 • Wprowadzono szereg ulepszeń w zakresie bezpieczeństwa i działania.

Nowe funkcje

 

  Obsługa wielu wątków w systemie iOS

  Jedna z popularnych funkcji środowiska dla komputerów i systemu Android — procesy robocze środowiska AIR — została wprowadzona w wersji dla systemu iOS. Oznacza to, że na urządzeniach z systemem iOS można uruchamiać kod w tle bez przerywania realizacji głównych zadań aplikacji. Interfejs użytkownika nadal reaguje na polecenia, co poprawia jakość pracy użytkownika.

  Implementacja pozostaje taka sama dla systemów iOS i Android. Różnice dotyczą tylko wczytywania plików PDF i przekazywania tablic bajtowych do procesu roboczego.

  W systemie iOS nie działa dynamiczne wczytywanie zdalnego pliku SWF z kodem ActionScript, dlatego zdalne pliki SWF należy przekazywać do procesów roboczych jako uproszczone pliki SWF.

  Osadzanie plików SWF (z kodem ABC) przy użyciu znacznika [Embed] nie działa w systemie iOS.

  Każdy dodatkowy proces roboczy jest tworzony z oddzielnego pliku SWF. Aby utworzyć nowe wystąpienie klasy Worker, należy przekazać obiekt ByteArray z bajtami pliku SWF procesu roboczego tła jako argument metody createWorker() klasy WorkerDomain.

  Kod przykładowy do wczytywania zewnętrznego pliku SWF przy użyciu modułu wczytywania:

  Pierwotny proces roboczy (kod ActionScript):
  {
      var _zadanieURL:URLRequest = new URLRequest(„SWFProcesuRoboczegoTla.swf");
      var _modulWczytujacy:Loader = new Loader();
      var _kontekstWczytywania:LoaderContext = new LoaderContext(false,     ApplicationDomain.currentDomain, null);
      _modulWczytujacy.contentLoaderInfo.addEventListener(Event.COMPLETE,modulObslugiKompletnosci);
      _modulWczytujacy.contentLoaderInfo.addEventListener(IOErrorEvent.IO_ERROR,modulObslugiBledow);
      _modulWczytujacy.load(_zadanieURL, _kontekstWczytywania);
  }


  private function modulObslugiKompletnosci(e:Event):void
  {
      //TODO : zadania realizowane po wczytaniu pliku SWF.
      procesRoboczy = WorkerDomain.current.createWorker(e.target.bytes);
  }

  Ten kod jest wykonywany przy wywołaniu funkcji wczytywania obiektu Loader, dlatego proces roboczy tła musi zawierać test właściwości isPrimordial:

  Plik SWF procesu roboczego tła (kod ActionScript):
  {
      if(!Worker.Current.isPrimordial)
      {
          //TODO: zadania realizowane na potrzeby wątku procesu roboczego.
      }
  }

   

  Ulepszone komunikaty o błędach obiektu Stage3D

  Wprowadzono nowe kody błędów obiektu Stage3D, które udostępniają programistom dodatkowe informacje związane z błędami i debugowaniem.

  Ta funkcja jest dostępna w odtwarzaczu Flash Player i środowisku AIR. Pliki SWF skompilowane przy użyciu wersji starszej niż 30 generują komunikaty ze starymi kodami błędów. Pliki SWF skompilowane przy użyciu wersji 30 lub nowszej generują komunikaty z nowymi kodami błędów.

  Dokumentacja szeregu interfejsów API obiektu Stage3D w języku ActionScript 3 została uzupełniona o informacje na temat przyczyn generowania komunikatów o błędach.

  W poniższej tabeli opisano nowe kody błędów i komunikaty dla następujących interfejsów API języka ActionScript:

  Interfejs API ActionScript Nowy komunikat o błędzie
  Context3DObject::configureBackBuffer Błąd 3780: Żądana szerokość bufora tylnego nie należy do dozwolonego zakresu od %1 do %2.
    Błąd 3781: Żądana wysokość bufora tylnego nie należy do dozwolonego zakresu od %1 do %2.
  Context3DObject::createRectangleTexture Błąd 3782: To wywołanie wymaga obiektu Context3D utworzonego z profilem podstawowym lub wyższym.
  Context3DObject::setRenderToTexture Błąd 3779: To wywołanie wymaga obiektu Context3D utworzonego z profilem standardowym lub wyższym.

   

   

  Nowe interfejsy API metod insertAt() i removeAt() klas Vector i Array

  W odtwarzaczu Flash Player i środowisku AIR 19 wprowadzono dwa nowe interfejsy API na potrzeby wstawiania i usuwania elementów w obiektach Vector i Array.

  Dodane metody:

  insertAt(indeks:int, element:*):void;
  removeAt(indeks:int):*;

  Aby korzystać z nowych interfejsów API, należy użyć wersji 30 lub nowszej oraz przestrzeni nazw 19.0 lub nowszej w formacie SWF.
   

   

  Dodana możliwość wyłączenia stopnia powiększenia przeglądarki przy renderowaniu HTML

  W odtwarzaczu Flash Player 15 dodano kod poprawiający rozdzielczość zawartości obiektu Stage3D w przypadku, gdy ulega zmianie współczynnik powiększenia przeglądarki.

  Funkcja ta została rozszerzona w odtwarzaczu Flash Player 18 w celu objęcia interfejsu PPAPI oraz formantu ActiveX dla systemów Windows XP/Vista/7. W wersji Flash Player 19 programista może włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

  Współczynnik powiększenia przeglądarki jest domyślnie włączony, ale można go przełączyć przez ustawienie nowego atrybutu browserzoom na jedną z dwóch wartości scale/noscale w znaczniku HTML EMBEDSWF i OBJECT.

  W poniższej tabeli opisano sposób użycia nowego atrybutu.

  Stan współczynnika powiększenia przeglądarki Opis atrybutu Nazwa i wartość atrybutu w kodzie HTML Zachowanie przy zmianie powiększenia
  WYŁ. Dodano nowy atrybut browserzoom do listy parametrów obu znaczników HTML OBJECT — z atrybutami classid i type. <param name="browserzoom" value="noscale" /> Zawartość Flash nie jest skalowana, gdy zmienia się współczynnik powiększenia przeglądarki.
  Dodano nowy atrybut browserzoom do listy parametrów znacznika HTML EMBEDSWF. params.browserzoom="noscale"
  WŁ. Dodano nowy atrybut browserzoom do listy parametrów obu znaczników OBJECT — z atrybutami classid i type. <param name="browserzoom" value="scale" /> Zawartość Flash jest skalowana, gdy zmienia się współczynnik powiększenia przeglądarki.
  Dodano nowy atrybut browserzoom do listy parametrów znacznika HTML EMBEDSWF. params.browserzoom="scale"

 

  Łącza uniwersalne

  W systemie iOS 9 firma Apple wprowadziła funkcję głębokiego łączenia obiektów określaną jako łącza uniwersalne. Dotąd w celu uruchamiania aplikacji za pośrednictwem przeglądarki były używane schematy URL. W systemie iOS 9 wprowadzono pewne ograniczenia dotyczące schematów URL:

  Aby aplikacja XYZ mogła uruchomić aplikację ABC, wymagane jest dodanie schematu URL aplikacji ABC w pliku info.plist aplikacji XYZ.

  W systemie iOS 9 można zamiast tego wykonać to działanie przy użyciu łączy uniwersalnych. Więcej informacji o łączach uniwersalnych można uzyskać w następującym artykule:

  https://developer.apple.com/library/prerelease/ios/documentation/General/Conceptual/AppSearch/UniversalLinks.html#//apple_ref/doc/uid/TP40016308-CH12

  Obsługa łączy uniwersalnych w środowisku AIR:

  Aby wywołać aplikację za pośrednictwem przeglądarki, należy wprowadzić w niej uniwersalny adres URL. Ten sam adres URL można uzyskać po stronie kodu ActionScript, rejestrując detektor zdarzenia invokeEvent klasy NativeApplication (na przykład NativeApplication.nativeApplication.addEventListener(InvokeEvent.INVOKE, invokeHandler);).

  Przygotowywanie aplikacji do obsługi łączy uniwersalnych:

  Wymagania:

  Aby włączyć łącza uniwersalne, wykonaj następujące czynności:

  1. W pliku app.xml (pliku deskryptora aplikacji AIR) dodaj następujące wiersze: 

  <iPhone>

    <Entitlements> 

        <![CDATA[ 

          <key>com.apple.developer.associated-domains</key> 

            <array>

                <string>applinks:www.domenaprzykladowa.com</string>

            </array>

        ]]> 

    </Entitlements> 

  </iPhone> 

  Zamiast wartości www.exampledomain.com dodaj swoją domenę. 

  2. Utwórz plik JSON o nazwie apple-app-site-association (można do tego użyć edytora zwykłego tekstu):

  Przykładowa zawartość pliku:

  {

    "applinks": {

      "apps": [],

      "details": {

        “LKRHPA3TAK.com.exampledomain.app": {

          "paths":[ "*" ]

        }

      }

    }

  Klucz paths zawiera zestaw dozwolonych ścieżek, których wpisanie w przeglądarce powinno spowodować otwarcie aplikacji. Gwiazdka oznacza, że aplikacja ma być otwierana niezależnie od ścieżki wprowadzonej przez użytkownika w przeglądarce.

  LKRHPA3TAK.com.domenaprzykladowa.app to identyfikator zespołu połączony z identyfikatorem pakietu. LKRHPA3TAK to identyfikator zespołu.Element com.domenaprzykladowa.app jest ciągiem ze znacznika <id> w pliku AIR app.xml.  

  Uwagi dotyczące pliku JSON:

  Materiały pomocnicze:

  1.https://developer.apple.com/library/prerelease/ios/documentation/UserExperience/Conceptual/Handoff/AdoptingHandoff/AdoptingHandoff.html

  2. https://developer.apple.com/library/ios/documentation/Security/Reference/SharedWebCredentialsRef/

  Uwaga: Aby działały łącza uniwersalne, profil informacyjny musi mieć włączone domeny skojarzone.

  Znany problem: Powstaje jeden dodatkowy obiekt InvokeEvent, którego tablica argumentów zawiera wartości null.


Pełną listę funkcji programów Flash Player oraz AIR z uwzględnieniem funkcji wprowadzonych w poprzednich wersjach zawiera ten dokument.

Wydane wersje

Produkt Wydana wersja
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Internet Explorer — formant ActiveX 19.0.0.245
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Firefox — NPAPI 19.0.0.245
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Chromium — PPAPI 19.0.0.245
Flash Player dla systemu Mac OS i przeglądarek Safari i Firefox — NPAPI 19.0.0.245
Flash Player dla systemu Mac OS i przeglądarki Chromium — PPAPI 19.0.0.245
Flash Player dla systemu Linux i przeglądarki Firefox — NPAPI 11.2.202.548
Flash Player z rozszerzoną pomocą techniczną 18 (Mac OS i Windows) 18.0.0.261
Flash Player dla systemów Windows 8 i 10 oraz i przeglądarek Internet Explorer i Edge 19.0.0.245
Flash Player dla systemu Mac OS i przeglądarki Google Chrome 19.0.0.245
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Google Chrome 19.0.0.245
Flash Player dla systemu Chrome OS 19.0.0.245
Flash Player dla systemu Linux i przeglądarki Google Chrome 19.0.0.245
Środowisko wykonawcze AIR dla komputerów (Windows) 19.0.0.241
Środowisko wykonawcze AIR dla komputerów (Mac OS) 19.0.0.241
Środowisko wykonawcze AIR dla systemu Android 19.0.0.190
Zestaw SDK i kompilator środowiska AIR dla systemu Windows 19.0.0.249
Zestaw SDK i kompilator środowiska AIR dla systemu Mac OS 19.0.0.249
Zestaw SDK środowiska AIR dla systemu Windows 19.0.0.249
Zestaw SDK środowiska AIR dla systemu Mac OS 19.0.0.249

Znane problemy

AIR

 • (iOS 8) Klawiatura jest otwierana w orientacji poziomej pomimo tego, że aplikacja działa w orientacji pionowej. (4042709)
 • (Android) Aplikacja ulega zawieszeniu i awarii po pewnym czasie w przypadku odtwarzania wideo RTMP na niektórych urządzeniach. (4018065)
 • Obiekt StageWebView nie działa, gdy opcja przeglądarki natywnej jest ustawiona na true. (4043422)
Flash Player
 • Niektóre treści wyświetlane na stronie usaflashmap.com wyświetlają się na czarno
 • Zawartość flash zawiesza się, gdy użytkownik wykona gest wielodotykowy na ekranie wielodotykowym 4k w przeglądarce Edge
 • Okno kandydata może się wyświetlać w niewłaściwej pozycji po wprowadzeniu znaków CCJK w przeglądarce Edge
 • Osadzone obiekty Flash przestają działać w aplikacjach w notebooku SMART

Ulepszenia zabezpieczeń

Biuletyn zabezpieczeń Uwzględnione produkty
APSB15-28 Adobe Flash Player

Wytyczne dotyczące tworzenia zawartości

Tworzenie zawartości dla programu Flash Player 19

Aby użyć nowego programu Flash Player, należy utworzyć plik SWF dla wersji 30, przekazując do kompilatora ASC 2.0 dodatkowy argument „-swf-version=30”. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

 • Pobierz nowy plik playerglobal.swc dla programu Flash Player 19.
 • Pobierz i zainstaluj program Flash Builder 4.7 dostępny w usłudze Creative Cloud: https://creative.adobe.com/pl/products/flash-builder.
 • Aby zachować istniejący zestaw SDK środowiska AIR, wykonaj jego kopię zapasową, a następnie zastąp go wersją 19. Aby to zrobić, rozpakuj zestaw SDK 19 środowiska AIR do następującego katalogu:
  • Mac OS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64Bit)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • W programie Flash Builder utwórz nowy projekt, wybierając opcję Plik -> Nowy -> Projekt.
 • Otwórz panel właściwości projektu (kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości).
 • Na liście po lewej stronie wybierz pozycję Kompilator ActionScript.
 • W polu Dodatkowe argumenty kompilatora wpisz tekst „-swf-version=29”.
  • Dzięki temu wynikowe pliki SWF będą zgodne z formatem SWF w wersji 30.  Jeśli kompilacja jest przeprowadzana w wierszu polecenia, a nie w programie Flash Builder, należy dodać ten sam argument kompilatora.
 • Upewnij się, że w przeglądarce zainstalowano nową kompilację oprogramowania Flash Player 19.

Tworzenie zawartości dla środowiska AIR 19 Aktualizacja przestrzeni nazw do wersji AIR 19

Aby korzystać z nowych elementów interfejsu API i sposobów działania środowiska AIR 19, należy zaktualizować plik deskryptora, tak aby uwzględniał przestrzeń nazw wersji 19. Jeżeli aplikacja nie wymagana nowych elementów interfejsu API ani sposobów działania środowiska AIR 19, nie trzeba aktualizować przestrzeni nazw. Firma Adobe zaleca wszystkim użytkownikom korzystanie z przestrzeni nazw środowiska AIR 19, nawet jeżeli nie używają jeszcze nowych funkcji środowiska w wersji 19. Aby zaktualizować przestrzeń nazw, należy zamienić atrybut xmlns w deskryptorze aplikacji na następującą wartość: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/19.0">

Zgłaszanie błędów

Wystąpił błąd? Prosimy o zgłoszenie błędu w bazie danych błędów.

Program Flash Player i środowisko AIR mogą dekodować i odtwarzać wideo w formacie H.264 przy użyciu elementów sprzętowych do obsługi grafiki. W przypadku zawartości wideo mogą występować błędy, do których odtworzenia jest konieczne użycie konkretnego sprzętu i sterownika graficznego. Podczas zgłaszania błędu dotyczącego wideo bardzo ważne jest wskazanie urządzenia graficznego, sterownika, systemu operacyjnego i przeglądarki (jeśli jest używany program Flash Player), tak aby było możliwe odtworzenie i zbadanie problemu. Podaj te informacje zgodnie z opisem w artykule Instrukcje zgłaszania problemów z odtwarzaniem wideo. Uwaga: Otrzymujemy bardzo dużo wiadomości e-mail, dlatego nie jesteśmy w stanie wysłać odpowiedzi na każde zgłoszenie.

Dziękujemy za używanie programu Adobe® Flash Player® oraz środowiska AIR® i za przesłanie opinii.

Wymagania systemowe

Najnowsze informacje o wymaganiach systemowych programu Flash Player można znaleźć w tym dokumencie.

Najnowsze informacje o wymaganiach systemowych środowiska AIR można znaleźć w tym dokumencie.

Historia wersji środowisk wykonawczych

Data wydania Wersja środowiska wykonawczego Ulepszenia zabezpieczeń
10 listopada 2015 r. Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 19.0.0.245
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.548
Flash Player (ESR) 18.0.0.261
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 19.0.0.241
APSB15-28
16 października 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.226
Flash Player (ChromeOS — PPAPI) 19.0.0.225
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.540
Flash Player (ESR) 18.0.0.255
APSB15-27
13 października 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 19.0.0.207
Flash Player (Linux — PPAPI) 19.0.0.207
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.535
Flash Player (ESR) 18.0.0.252
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 19.0.0.190
APSB15-25
21 września 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 19.0.0.185
Flash Player (Linux — PPAPI) 19.0.0.185
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.521
Flash Player (ESR) 18.0.0.241
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 19.0.0.190
APSB15-23
11 sierpnia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 18.0.0.232
Flash Player (Linux — PPAPI) 18.0.0.233
Flash Player (Linux) 11.2.202.498
Flash Player (ESR) 18.0.0.228
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 18.0.0.199
APSB15-19
16 lipca 2015 Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.491
Flash Player (ESR) 13.0.0.309
APSB15-18
14 lipca 2015 Flash Player 18.0.0.209
APSB15-18
8 lipca 2015 Flash Player 18.0.0.203
Flash Player (Linux — PPAPI) 18.0.0.204
Flash Player (ESR) 13.0.0.302
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.481
Flash Player 17.0.0.191
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 18.0.0.180
APSB15-16
23 czerwca 2015 Flash Player 18.0.0.194
Flash Player (ESR) 13.0.0.296
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.468
Flash Player 17.0.0.190
APSB15-14
9 czerwca 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 18.0.0.160
Flash Player PPAPI (Mac OS) 18.0.0.161
Flash Player (Linux) 11.2.202.466
Flash Player (ESR) 13.0.0.292
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR (Windows) 18.0.0.144
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR (Mac OS) 18.0.0.143
APSB15-11
12 maja 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 17.0.0.188
Flash Player (Linux) 11.2.202.460
Flash Player (ESR) 13.0.0.289
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 17.0.0.172
APSB15-09
14 kwietnia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 17.0.0.169
Flash Player (Linux) 11.2.202.457
Flash Player (ESR) 13.0.0.281
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 17.0.0.144
APSB15-06
12 marca 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 17.0.0.134
Flash Player (Linux) 11.2.202.451
Flash Player (ESR) 13.0.0.277
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 17.0.0.124
APSB15-05
12 lutego 2015 Środowisko wykonawcze AIR dla komputerów (Windows) 16.0.0.273
Zestaw SDK środowiska AIR (Windows i Mac OS) 16.0.0.292
 
5 lutego 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.305
Flash Player (Linux) 11.2.202.442
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.269
APSB15-04
27 stycznia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.296
Flash Player (Linux) 11.2.202.440
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.264
APSB15-03
22 stycznia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.287
Flash Player (Linux) 11.2.202.438
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.262
APSB15-02
13 stycznia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.257
Flash Player (Linux) 11.2.202.429
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.260
Środowisko AIR dla systemu Android 16.0.0.272
Środowisko wykonawcze AIR dla komputerów 16.0.0.245
Zestaw SDK środowiska AIR 16.0.0.272
APSB15-01
9 grudnia 2014 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.235
Flash Player (Linux) 11.2.202.425
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.259
APSB14-27
9 grudnia 2014 Flash Player (Windows i Mac OS): 15.0.0.246 APSB14-27
11 listopada 2014 Flash Player (Windows i Mac OS) 15.0.0.223
Flash Player (Linux) 11.2.202.418
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.252
Środowisko AIR dla systemu Android 15.0.0.356
Zestaw SDK i środowisko AIR dla komputerów 15.0.0.356
APSB14-24
23 września 2014 Flash Player (formant ActiveX dla systemu Windows) 15.0.0.167 APSB14-22
9 września 2014 Flash Player (Windows i Mac OS): 15.0.0.152
Flash Player (Linux) 11.2.202.406
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.244
AIR for Android 15.0.0.252
Zestaw SDK i środowisko AIR 15.0.0.249
APSB14-21
12 sierpnia 2014 Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI): 14.0.0.176
Flash Player (Windows, NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
AIR for Android 14.0.0.179
Zestaw SDK i środowisko AIR 14.0.0.178
APSB14-18
8 lipca 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 14.0.0.145
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.231
AIR (zestaw SDK i środowisko wykonawcze dla systemu Android) 14.0.0.137
APSB14-17
10 czerwca 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 14.0.0.125
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac OS i Windows) 13.0.0.223
AIR (zestaw i środowisko wykonawcze) 14.0.0.110
APSB14-16
13 maja 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 13.0.0.214
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.359
Flash Player dla firm (Mac OS i Windows) 13.0.0.214
AIR (zestaw SDK i środowisko wykonawcze) 13.0.0.111
APSB14-14
28 kwietnia 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 13.0.0.206
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.356
Flash Player dla firm (Mac OS i Windows) 11.7.700.279
APSB14-13
16 kwietnia 2014 Flash Player dla komputerów (Mac OS) 13.0.0.201  
8 kwietnia 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 13.0.0.182
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.350
Flash Player dla firm (Mac OS i Windows) 11.7.700.275
AIR (zestaw SDK i środowisko wykonawcze dla systemu Android) 13.0.0.83
APSB14-08
11 marca 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 12.0.0.77
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.346
Flash Player dla firm (Mac OS i Windows) 11.7.700.272
AIR (zestaw SDK i środowisko wykonawcze dla systemu Android) 4.0.0.1628
APSB14-08
20 lutego 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 12.0.0.70
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.341
Flash Player dla firm (Mac OS i Windows) 11.7.700.269
AIR (zestaw SDK i środowisko wykonawcze dla systemu Android) 4.0.0.1628
APSB14-07
4 lutego 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 12.0.0.44
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.336
Flash Player dla firm (Mac OS i Windows) 11.7.700.261
APSB14-04
14 stycznia 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 12.0.0.38
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.335
Flash Player dla firm (Mac OS i Windows) 11.7.700.260
AIR (Windows, Mac OS, iOS i Android) 4.0.0.1390
APSB14-02
10 grudnia 2013 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.9.900.170
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.332
Flash Player dla firm (Mac OS i Windows) 11.7.700.257
AIR (Windows, Mac OS, iOS i Android) 3.9.0.1380
APSB13-28

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online