Uwagi na temat wersji dla programu Flash Player 24 i środowiska AIR 24

Witamy! Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat wersji programu Flash Player i środowiska AIR 24.

10 stycznia 2017

W opublikowanej dziś zaplanowanej wersji oprogramowania Flash Player wprowadzono ważne poprawki błędów i aktualizacje zabezpieczeń.

 

13 grudnia 2016

W opublikowanej dziś zaplanowanej wersji oprogramowania Flash Player i AIR wprowadzono ważne poprawki błędów, aktualizacje zabezpieczeń i nowe funkcje.


Aktualizacja programu Flash Player

Klienci bieżącej wersji programu Flash Player, którzy korzystają z mechanizmu „Zezwalaj oprogramowaniu firmy Adobe na instalowanie aktualizacji (zalecane)”, otrzymają aktualizację do najnowszej wersji programu Flash Player w ciągu 24 godzin od jej opublikowania.

Użytkownicy, którzy wybrali opcję „Powiadamiaj o możliwości zainstalowania aktualizacji”, otrzymają powiadomienie o aktualizacji w oknie dialogowym w ciągu 7 dni od daty opublikowania. Użytkownicy systemu Windows muszą ponownie uruchomić system lub wylogować się i zalogować ponownie, aby uruchomić okno dialogowe z powiadomieniem o aktualizacji.

Najnowszą wersję programu Flash Player można pobrać i zainstalować ze strony internetowej https://get.adobe.com/pl/flashplayer.

Klienci korzystający z przeglądarki Google Chrome, Microsoft Edge lub Internet Explorer w systemie Windows 8.x/10 otrzymają aktualizacje za pośrednictwem mechanizmów aktualizacji firmy Google lub Microsoft.


Kontakt z nami

Zapraszamy do korzystania z tej wersji. W razie napotkania problemów prosimy o powiadomienie poprzez przesłanie informacji o problemie do naszej publicznej bazy danych błędów. Pomoc dotyczącą instalacji i użytkowania można znaleźć na naszych forach społecznościowych.

Baza błędów oprogramowania firmy Adobe — https://tracker.adobe.com/
Forum użytkowników programu Flash Player — http://forums.adobe.com/community/flashplayer
Forum użytkowników środowiska AIR — http://forums.adobe.com/community/air

Ogłoszenia

Mechanizm Adobe Access w systemie Android był do tej pory obsługiwany w dwóch formach: za pomocą strumieni HLS, jako część zestawu Adobe Primerime TVSDK, oraz bez obsługi HLS, jako część środowiska Adobe AIR na system Android. Począwszy od wersji 21, mechanizm Adobe Access będzie funkcjonował w środowisku Adobe AIR jako przestarzały.  Użytkownicy chcący korzystać z mechanizmu Adobe Access w systemie Android powinni skontaktować się ze swoim przedstawicielem konta Adobe, aby uzyskać informacje o możliwości skorzystania z licencji Adobe Primetime, jako że w przyszłości środowisko AIR całkowicie zaprzestanie obsługi mechanizmu Access, a zestaw Primetime TVSDK będzie jedynym obsługiwanym sposobem korzystania z mechanizmu Adobe Access w systemie Android.

Rozwiązane problemy

10 stycznia 2017

Flash Player

 • Nie można nawiązać połączenia przez gniazdo, błąd zabezpieczeń nr 2048(4198184).
 • Podczas korzystania z gniazda flash.net.Socket do nawiązywania połączenia z serwerem program do obsługi zdarzeń Event.CONNECT nie jest wywołany (4198188).
   

13 grudnia 2016

Flash Player

 • Włączenie rysowania asynchronicznego powoduje pokazanie granic przezroczystego obiektu (4196843).
 • Worker potrzebuje więcej czasu do zapisania obiektu we współużytkowanej tablicy bajtów (4170367).
 • Podczas korzystania z klawiatury francuskiej skrót „ALT GR + 0” nie zwraca znaku @ (4196791).
 • Po włączeniu funkcji rysownia asynchronicznego do momentu kliknięcia przyciskiem myszy widoczny jest pusty ekran (4197066).
 • Skalowanie pliku swf nie uruchamia odpowiedniego skalowania obszaru naciskania elementów w przeglądarce (4197425).
 • Program Flash Player zamyka się nieoczekiwanie podczas gry http://www.evil3d.cn/example/ (4195719).
 • W przeglądarce Chrome przy przewijaniu filmów do konkretnego miejsca widoczny jest pusty ekran (4186499).
 • Podczas przesuwania kursora myszy po ekranie filmu nie pojawia się pasek przewijania (4186564).
 • Action Script nie może obsłużyć zdarzenia MOUSE_MOVE (4186547).
 • [Windows 7] W przypadku narzędzia Scout dla programu Flash Player 23 w przeglądarce Internet Explorer występuje znaczny narzut (4186334).

AIR

 • Maska starling.display.Imagenie renderuje się na urządzeniach mobilnych w przypadku użycia funkcji starling.textures.RenderTexture (4196946).
 • Wzrost wykładniczy w narzędziu do obsługi obiektów GDI powoduje nieoczekiwane zamknięcie aplikacji (4194045).
 • [Windows 7] Podczas korzystania z obszarów roboczych Cairo i HTML5 w środowisku AIR na komputer występuje wyciek pamięci (4192545).
 • [Mac] Na komputerach firmy Apple z systemem OS X aplikacja nieoczekiwanie się zamyka, zwracając wyjątek (SIGSEGV) KERN_INVALID_ADDRESS (4195975).
 • [Mac] Aplikacja FLEX środowiska AIR (digi.me) zamyka się nieoczekiwanie (4152837).
 • [Mac] Aplikacja środowiska AIR zamyka się nieoczekiwanie w przypadku zmiany sieci lub unieważnienia ekranu (4011481).
 • [Android N] Aplikacje środowiskA AIR nie rozpoznają zmian wyświetlacza ani rozmiaru czcionki dla nowych funkcji systemu Android N (4186054).
 • Android — po wyświetleniu klawiatury programowej pasek stanu się otwiera i już nie znika (4184348).
 • Metoda setAspectRatio (StageAspectRatio.PORTRAIT) nie działa, gdy urządzenie jest trzymane w pozycji poziomej (4197162).
 • [iOS] Właściwość capabilities.cpuArchitecture zwraca nieprawidłową wartość w symulatorze systemu iOS (4142569).
 • [iOS] Wartości UIDeviceFamily są teraz liczbami całkowitymi (4176499).
 • [Android] Podczas korzystania z funkcji Android Video film zawiesza się na sekundę, podczas gdy inne operacje, takie jak addChild działają (4161877).
 • [Android] Po zatrzymaniu i ponownym uruchomieniu filmu obraz się nie pojawia i odtwarzany jest tylko dźwięk (4194916).
 • [Android] Nie da się odtwarzać filmów HLS z teksturą wideo (4186193).
 • [iOS] Po przejściu w tryb bezczynności dźwięki w tle są odtwarzane w sposób przerywany (4184841).
 • [iOS] Interfejs API GameInput obsługuje teraz urządzenia z systemem iOS8.
 • [Android] Podczas korzystania z trybu rozbudowanego na urządzeniach z programowymi klawiszami nawigacyjnymi pod danym polem nawigacyjnym pojawia się różowy pasek (4100625).
 • Znaki cyfr w okręgu użyte wewnątrz <<s:label>> w projekcie Flex wyświetlają się jako pola (<s:label>(4186628).

Nowe funkcje

Obsługa filmów sferycznych w programie Flash i środowisku AIR

Do programu Flash Player oraz środowiska AIR począwszy od wersji 24 dodano obsługę filmów sferycznych. Do filmów sferycznych dołączone są konkretne metadane, które można teraz pobrać przy użyciu nowej właściwości dostępnej w tej funkcji. Ta funkcja obsługuje filmy z rzutowaniem sferycznym zgodne z https://github.com/google/spatial-media/blob/master/docs/spherical-video-rfc.md.

Funkcja ta jest obsługiwana na komputerach i urządzeniach z systemem Android.

Wprowadzenie interfejsu API

Parametr Object zdarzenia onMetaData umożliwia dostęp do informacji o metadanych filmu. Funkcja ta dodaje nowe właściwości do parametru. Dodana właściwość jest tablicą typu ciągowego w formacie XML. Patrz poniższy kod.

function ns_onMetaData(info:Object):void {
trace("The matrix of Movie Header Box:"+info.sphericalVideoInfo[0]);
// info.sphericalVideoInfo provides the related meta-data
}

Odtwarzacz przykładowych filmów sferycznych

Aby zapoznać się ze sposobem wykorzystania metadanych do renderowania filmu sferycznego, możesz pobrać przykładowy projekt do odtwarzacza filmów sferycznych, klikając ten link. W przykładowym kodzie wykorzystano instancję obiektu context3D, gdzie w celu zwiększenia wydajności do renderowania filmu używana jest metoda VideoTexture.

Poniższy schemat zawiera klasy ActionScript użyte w projekcie.

Klasy ActionScript do odtwarzacza przykładowego filmu sferycznego
Klasa SampleSphericalVideoPlayer

Ta klasa dostarcza podstawowych elementów sterujących dla funkcji filmów sferycznych.

Klasa SphericalVideo

Ta klasa tworzy instancję obiektu context3D do renderowania filmu sferycznego przy użyciu metody Video Texture.

Klasy rzutowania

Te klasy służą do generowania wierzchołków i indeksów odpowiadających zastosowanemu rodzajowi rzutowania.

Rysowanie z zastosowaniem instancji w środowisku AIR na komputer (wersja Beta)

Funkcja rysowania z zastosowaniem instancji była dostępna w środowisku AIR na urządzenia mobilne, a obecnie jest dostępna również w środowisku AIR na komputery. Ta funkcja pozwala programistom użyć modelu obiektu graficznego i renderować go wielokrotnie w jednej klatce. To ogranicza liczbę wywołać rysowania, co upłynnia renderowanie i poprawia ogólną wydajność.

Podobnie jak w przypadku środowiska AIR na urządzenia mobilne, funkcja ta w wersji na komputery umożliwia programistom wykorzystanie interfejsów API createVertexBufferForIntance() i drawTriangleInstanced().

Context3D::createVertexBufferForInstances( numElements:int, data32PerElement:int, instancesPerElement:int, bufferUsage:String = "staticDraw", ):VertexBuffer3D;

Obiekt VertexBuffer3D służy do wysyłania zestawów danych instancji do kontekstu renderowania. Bufor wierzchołków zawiera dane potrzebne do renderowania wszystkich wystąpień w geometrii sceny. Bufory wierzchołków z danymi wystąpień zawierają atrybuty wspólne dla wszystkich wierzchołków danego wystąpienia i są stosowane jako parametry wejściowe programu modułu cieniującego wierzchołków.

Context3D::drawTrianglesInstanced( indexBuffer:IndexBuffer3D, numInstances, firstIndex:int=0, numTriangles:int=-1 ):void;

Kod AGAL w wersji 3 z rejestrem „iid” można pobrać ze strony internetowej:

Kod AGALv3 jest dostępny na stronie internetowej: https://github.com/adobe-flash/graphicscorelib/tree/master/src/com/adobe/utils/v3

Założenia i zależności

1) Ta funkcja jest obsługiwana tylko na urządzeniach obsługujących profil standardowy rozszerzony
2) Ta funkcja jest dostępna tylko w środowisku AIR na urządzenia mobilne i komputery.

Odrębne zezwolenia na dostęp do kamery i mikrofonu dla protokołów HTTP i HTTPS

W celu umożliwienia użytkownikom lepszej kontroli danych kamery i mikrofonu program Flash Player zapewnia teraz bardziej precyzyjne sterowaniem sposobem przyznawania pozwoleń. Użytkownicy mogą teraz zezwolić na dostęp do kamery i mikrofonu domenie, której zawartość jest obsługiwana za pośrednictwem protokołu HTTPS, blokując jednocześnie dostęp domenie, której zawartość jest obsługiwana przez protokół HTTP. Ustawienia te będą widoczne w Menedżerze ustawień globalnych.

Lepsza obsługa wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości w przeglądarce Firefox dla systemu Windows

Począwszy od wersji 24 programu Flash Player oraz wersji 51 przeglądarki Firefox dla systemu Windows, zawartość będzie odpowiednio skalowana na wyświetlaczach o wysokiej rozdzielczości.

Prędkość gestów przeciągania dla systemów Android i iOS

Począwszy od wersji 24 środowiska AIR programiści pracujący w tym środowisku mogą odczytywać właściwość prędkości dla zdarzeń przeciągania w systemach Android i iOS w celu oceny siły gestu przeciągnięcia. Wartość ta będzie wyrażona w pikselach na sekundę.

Uaktualnienie zestawu SDK systemu Android

Począwszy od wersji 24 środowiska AIR korzystamy z nowszego zestawu SDK (API poziom 24) w środowisku wykonawczym AIR. 

Ważne: jeśli aplikacja została przesłana do sklepu Google Play z wykorzystaniem zestawu SDK 24 środowiska AIR i wartości 24 dla właściwości targetSdkVersion w deskryptorze aplikacji, sklep Google Play nie zezwoli na przesłanie kolejnej wersji danej aplikacji z wykorzystaniem zestawu SDK 23 lub starszego środowiska AIR (patrz komunikat o błędzie poniżej). Ustawienie wartości 21 dla właściwości targetSdkVersion umożliwia przełączanie między zestawem SDK 24 i 23 środowiska AIR przy aktualizacjach aplikacji.

Błąd wyrzucany przez sklep Google Play w przypadku przesłania kolejnej wersji aplikacji z wykorzystaniem zestawu SDK 23 środowiska AIR lub starszego:

Błąd wyświetlany przez sklep Google Play w przypadku aplikacji z zestawem SDK środowiska AIR w wersji 23 lub starszej

Poniżej przedstawiono listę numerów wersji narzędzi, których nowsze wersje zostały wdrożone w środowisku AIR 24.

Narzędzie

Wersja

Narzędzie SDK 25.1.7
Platforma SDK 24
Narzędzie platformy 24.0.2
Repozytorium pomocy dla systemu Android 36
Repozytorium Google dla systemu Android 32
Narzędzie do tworzenia dla systemu Android 24.0.1

 

Obsługa linków do aplikacji dla systemu Android

Począwszy od wersji 24 środowiska AIR programiści mogą korzystać z linków do aplikacji dla systemu Android. Funkcja ta umożliwia programistom aplikacji powiązanie aplikacji z posiadaną przez nich domeną w sieci. Funkcja linków do aplikacji dla systemu Android umożliwia ustawienie aplikacji jako domyślnego narzędzia do obsługi identyfikatorów URI strony internetowej określonych w pliku app.xml.

Aby przygotować aplikacje do korzystania z funkcji linków do aplikacji, wykonaj poniższe kroki:

 1. Utwórz filtr metody konwersji dla identyfikatora URI w pliku app.xml

  Aby umożliwić aplikacji obsługę linków, użyj filtrów metody konwersji pod manifestem w pliku app.xml, aby zadeklarować szyki URI, które będą obsługiwane przez aplikację. W poniższym przykładzie przedstawiono filtr metody konwersji umożliwiający obsługę linków do domen https://www.example.in i http://www.example.in

  <manifestAdditions>
    <![CDATA[
      <manifest android:installLocation="auto">
          ...
        ...
        <application android:enabled="true">
        <activity android:excludeFromRecents="false">
          <intent-filter>
            <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
            <categoryandroid:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
          </intent-filter>
             
          <intent-filter android:autoVerify="true">
            <action android:name="android.intent.action.VIEW" />
            <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
            <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE" />
            <data android:scheme="http" android:host="www.example.in" />
            <data android:scheme="https" android:host="www.example.in" />
          </intent-filter>
        </activity>
        </application>
      </manifest>
    ]]>
  </manifestAdditions>

  Zgodnie z powyższym filtry metody konwersji łączy aplikacji muszą mieć zadeklarowaną wartość android:scheme — http, https lub jedno i drugie. Filtr nie może mieć zadeklarowanych żadnych innych schematów. Aby umożliwić weryfikację łącza dla danej aplikacji, należy wybrać ustawienie true dla atrybutu android:autoVerify przy co najmniej jednym z filtrów metody konwersji identyfikatorów URI strony internetowej w manifeście aplikacji. Więcej informacji na temat filtra metody konwersji można znaleźć tutaj.

 2. Opublikuj plik JSON Digital Asset Links na swoich stronach internetowych, aby umożliwić weryfikację

  Wykonaj procedurę opisaną tutaj, aby utworzyć plik assetlinks.json i opublikować go na swojej stronie internetowej.

  Uwaga: Programiści mogą odbierać adres url wraz z jego argumentami w kodzie ActionScript poprzez zarejestrowanie wywoływania obiektu InvokeEvent przez obiekt NativeApplication InvokeEvent(np. NativeApplication.nativeApplication.addEventListener(InvokeEvent.INVOKE, invokeHandler); ) Więcej informacji na temat wywoływania obiektu InvokeEvent w ActionScript znajduje się tutaj.

Pozwolenia w systemach Android i iOS

Począwszy od systemu Android w wersji 6.0 (API poziom 23) użytkownicy muszą przyznawać zezwolenia aplikacjom podczas ich uruchamiania, a nie podczas instalowania. Do obsługi żądań i stanów pozwoleń wdrożyliśmy interfejs API do obsługi pozwoleń dla systemów Android i iOS. Programiści mogą zażądać pozwolenia dla takich klas, jak Camera, Microphone, Geolocation, CameraRoll, CameraUI, File i FileReference. Aplikacje muszą być spakowane z zastosowaniem zestawu SDK środowiska AIR w wersji 24 lub nowszej i muszą zawierać plik SWF w wersji 35 lub nowszej. Wersje aplikacji korzystające z tych interfejsów API wyrzucają okno dialogowe wyłącznie w systemie Android w wersji 6.0 lub nowszej. W przypadku systemu Android w wersji 5.0 lub starszej można nadal zawierać informacje o pozwoleniach w pliku deskryptora aplikacji.

W przypadku systemu Android, jeśli nie chcesz obsługiwać pozwoleń w swojej aplikacji, ustaw w pliku deskryptora aplikacji wartość targetSdkVersion mniejszą niż 23. 

 1. permissionStatus: ta właściwość informuje o tym, czy wymagane pozwolenie zostało przyznane aplikacji czy nie. W przypadku aplikacji na komputery i system Android przygotowane w środowisku AIR, dla których wartość właściwości targetSDKVersion jest mniejsza niż 23, właściwość ta zawsze zwraca stan GRANTED. Klasa PermissionStatus zawiera następujące właściwości: UNKNOWN, GRANTED i DENIED. Właściwość UNKNOWN oznacza, że nie zażądano jeszcze pozwolenia lub użytkownik odmówił przyznania pozwolenia, zaznaczając opcję „Nie pytaj ponownie”.
 2. requestPermission(): metoda requestPermission wysyła żądanie przyznania pozwolenia aplikacji. Gdy użytkownik przyzna pozwolenie lub odmówi pozwolenia, rozesłane zostaje zdarzenie PermissionEvent.
 3. PermissionError: dostęp do właściwości i metod takich klas ActionScript bez zażądania pozwolenia wyrzuca błąd nr 3800 PermissionError.
package
{
  import flash.display.Sprite;
  import flash.display.StageAlign;
  import flash.display.StageScaleMode;
  import flash.events.PermissionEvent;
  import flash.media.Camera;
  import flash.media.Video;
  import flash.permissions.PermissionStatus;
   
  public class codeSnippet extends Sprite
  {
    private var video:Video;
    private var cam:Camera;
    public function codeSnippet()
    {
      super();
       
      stage.align = StageAlign.TOP_LEFT;
      stage.scaleMode = StageScaleMode.NO_SCALE;
       
      if (Camera.isSupported)
      {
        cam = Camera.getCamera();
         
        if (Camera.permissionStatus != PermissionStatus.GRANTED)
        {
          cam.addEventListener(PermissionEvent.PERMISSION_STATUS, function(e:PermissionEvent):void {
            if (e.status == PermissionStatus.GRANTED)
            {
              connectCamera();
            }
            else
            {
              // permission denied
            }
          });
           
          try {
            cam.requestPermission();
          } catch(e:Error)
          {
            // another request is in progress
          }
        }
        else
        {
          connectCamera();
        }
      }
    }
     
    private function connectCamera():void
    {
      video = new Video(640, 480);
      video.attachCamera(cam);
      addChild(video);
    }
  }
}

Materiały szkoleniowe dotyczące pozwoleń w systemie Android można znaleźć pod adresem https://developer.android.com/training/permissions/index.html.

Informacje na temat pozwoleń w systemie iOS zawiera dokumentacja firmy Apple dostępna pod adresem https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/interaction/requesting-permission/.

Najważniejsze informacje

 • Nowa funkcja dotycząca zgłoszeń w systemie iOS 10 wymaga dodania „ciągu informacji o celu” do aplikacji w przypadku korzystania z dostępu do prywatnych danych użytkownika, takich jak kamera czy zdjęcia. Więcej informacji na temat dodawania kluczy do pliku deskryptora aplikacji zawiera temat Information Property List Key Reference | Cocoa Keys (Dokumentacja kluczy listy właściwości informacji | Klucze Cocoa).
 • W przypadku jednoczesnego zażądania wielu pozwoleń środowisko wykonawcze wyrzuci poniższy błąd: 
  Error #3801: Another permission request is in progress (Błąd nr 3801: inne żądanie pozwolenia w toku).
 • Skorzystanie z dostępu do klasy File bez zażądania pozwoleń powoduje wyrzucenie błędu nr 3012, który odpowiada staremu zachowaniu interfejsu API plików.

Obsługa czcionek niestandardowych dla obiektu StageText w systemach iOS i Android

Począwszy od wersji 24 środowiska AIR wdrożyliśmy obsługę czcionek niestandardowych w obiektach Stage Text dla systemów iOS i Android. Wcześniej obiekt StageText był tworzony z zastosowaniem określonych czcionek systemowych. Wprowadzenie tej funkcji zapewnia programistom AS większą elastyczność w zakresie korzystania z czcionek, umożliwiając wykorzystywanie czcionek innych niż dostępne w systemie. Programiści mogą używać plików czcionek ttf i otf. Poniżej wskazane zostały zmiany wymagane do zastosowania czcionek niestandardowych.

 1. Zmiany wymagane w pliku xml deskryptora aplikacji

  Uwaga: aby uzyskać dostęp do tej funkcji wartość Namespace w deskryptorze aplikacji musi być 24.0 lub większa.

  <application>
  ...
  ...
  <embedFonts>
     <font>
       <fontName>FontID1</fontName>
       <fontPath>path_to_custom_font_fileName1.ttf</fontPath>
     </font>
     <font>
       <fontName>FontID2</fontName>
       <fontPath>path_to_custom_font_fileName2.ttf</fontPath>
     </font>
  </embedFonts>
  ...
  ...
  <application>
 2. Zmiany wymagane w kodzie ActionScript

  Programiści mogą dodać pod znacznikiem fontName dowolną wartość, w tym przykładzie FontID1.

  public function CustomFonts()
  {
     label = new StageText();
     label.fontFamily = "FontID1";
     label.textAlign = "right";
     label.stage = stage;
     label.viewPort = new Rectangle(20, 20, 90, 90);
  }

  Znane problemy

  • Aby spakować plik .apk za pomocą narzędzia Flash Builder, programista musi podać wartość bezwzględną fontPath.
  • W przypadku systemu Windows ze skryptem Java w wersji 1.6 pliki otf nie są renderowane dla plików IPA.

Asynchroniczne przesyłanie tekstury dla urządzeń mobilnych

Do wersji 23 środowiska AIR tekstura była przesyłana w sposób synchroniczny. W związku z tym programiści musieli czekać na pomyślne wczytanie tekstury. W środowisku AIR w wersji 24 można przesyłać tekstury w sposób asynchroniczny, w trakcie renderowania bieżącej tekstury. To zwiększa wydajność interfejsu użytkownika w aplikacjach środowiska AIR i poprawia komfort użytkowania.

Gdy asynchroniczne przesyłanie tekstury zostanie ukończone, wygenerowane zostanie zdarzenie TEXTURE_READY. W przypadku wszystkich formatów tekstury asynchroniczne przesyłanie danych tekstury odbywa się za pomocą dwóch następujących elementów interfejsu API:

 1. uploadFromBitmapDataAsync (source:BitmapData, miplevel:uint = 0)
 2. uploadFromByteArrayAsync (data:ByteArray, byteArrayOffset:uint, miplevel:uint = 0)

Funkcja ta obsługuje wyłącznie teksturę normalną i prostokątną dla poziomu 0 mitmapy.

Wygładzanie przy użyciu metody configureBackBuffer() w systemie iOS

Wygładzanie to przydatna funkcja do poprawy jakości wizualnej obrazu. Sprzętowa funkcja wygładzania poprzez wielokrotne próbkowanie (MSAA) jest teraz dostępna dla systemu iOS poprzez właściwość Contex3D.configureBackBuffer. Poprzednio funkcja ta była dostępna dla komputerów i programu Flash Player. Aby włączyć funkcję MSAA, należy ustawić poziom od 0 do 2 za pomocą właściwości configureBackBuffer. Poniżej przedstawiono efekty odpowiadające poszczególnym wartościom wygładzania:

0 = 1 podpróbka, brak wygładzania

1 = 2 podpróbki, średnie wygładzanie

2 = 4 podpróbki, wysokie wygładzanie

W przypadku wprowadzeniapoziomu wygładzania (powyżej 2) poziom zostanie przycięty do maksymalnego poziomu wygładzania obsługiwanego przez procesor graficzny lub do wartości 2.

Uwaga: ta funkcja jest obecnie niedostępna w systemie Android za pomocą właściwości configureBackbuffer.

Założenia i zależności interfejsu API

 1. Wygładzanie jest niedostępne w przypadku renderowania w trybie oprogramowania.
 2. Podczas korzystania z funkcji wygładzania aplikacja zużywa dodatkową ilość pamięci procesora graficznego, co może powodować nieznaczne obniżenie wydajności.

Uwaga:

Pełną listę funkcji programów Flash Player oraz AIR z uwzględnieniem funkcji wprowadzonych w poprzednich wersjach zawiera ten dokument.

Wydane wersje

Produkt Wydana wersja
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Internet Explorer — formant ActiveX 24.0.0.194
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Firefox — NPAPI 24.0.0.194
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Chromium — PPAPI 24.0.0.194
Flash Player dla systemu Mac OS i przeglądarek Safari i Firefox — NPAPI 24.0.0.194
Flash Player dla systemu Mac OS i przeglądarki Chromium — PPAPI 24.0.0.194
Flash Player dla systemów Windows 8 i 10 oraz i przeglądarek Internet Explorer i Edge 24.0.0.194
Flash Player dla systemu Mac OS i przeglądarki Google Chrome 24.0.0.194
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Google Chrome 24.0.0.194
Flash Player dla systemu Chrome OS 24.0.0.194
Flash Player dla systemu Linux i przeglądarki Google Chrome 24.0.0.194
Flash Player dla systemu Linux i przeglądarki Chromium — PPAPI 24.0.0.194
Flash Player dla systemu Linux i przeglądarki Firefox — NPAPI 24.0.0.194
Środowisko wykonawcze AIR dla komputerów (Windows) 24.0.0.180
Środowisko wykonawcze AIR dla komputerów (Mac OS) 24.0.0.180
Środowisko wykonawcze AIR dla systemu Android 24.0.0.180
Zestaw SDK i kompilator środowiska AIR dla systemu Windows 24.0.0.180
Zestaw SDK i kompilator środowiska AIR dla systemu Mac OS 24.0.0.180
Zestaw SDK środowiska AIR dla systemu Windows 24.0.0.180
Zestaw SDK środowiska AIR dla systemu Mac OS 24.0.0.180

Znane problemy

Flash Player

 • Po włączeniu funkcji rysowania asynchronicznego w przeglądarce Firefox 49.0.2 zauważalny jest spadek wydajności(4197072).

AIR

 • Element Template64 oprogramowania ExtendedAppEntry i narzędzia pomocniczego Adobe AIR_64 stwarza problem podczas podpisywania kodu aplikacji z dołączoną kopią środowiska wykonawczego dla systemu Mac OS(4189809).
 • [iOS] Awaria podczas próby uzyskania dostępu do argumentów funkcji (4117964)
 • TextField: zwłoka po utworzeniu pierwszego obiektu TextField (4133187)
 • [iOS] Podczas próby zainstalowania aplikacji w systemie iOS na symulatorze wersji 10.0 nie można znaleźć klasy DTiPhoneSimulatorSystemRoot (4186457).
 • Interfejsy w systemie iOS w środowisku AIR 23 nie działają w przypadku udostępniania między plikami SWF (4194914).

Ulepszenia zabezpieczeń

Biuletyn zabezpieczeń Uwzględnione produkty
APSB17-02 Adobe Flash Player

Wytyczne dotyczące tworzenia zawartości

Tworzenie zawartości dla programu Flash Player 24

Aby użyć nowego programu Flash Player, należy utworzyć plik SWF dla wersji 35, przekazując do kompilatora ASC 2.0 dodatkowy argument „-swf-version=35”. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

 • Pobierz nowy plikplayerglobal.swc dla programu Flash Player 24
 • Pobierz i zainstaluj program Flash Builder 4.7 z witryny usługi Creative Cloud: https://creative.adobe.com/pl/products/flash-builder
 • Aby zachować istniejący zestaw SDK środowiska AIR, wykonaj jego kopię zapasową, a następnie zastąp go wersją 24. Aby to zrobić, rozpakuj zestaw SDK 24 środowiska AIR do następującego katalogu:
  • Mac OS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64Bit)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • W programie Flash Builder utwórz nowy projekt, wybierając opcję Plik -> Nowy -> Projekt.
 • Otwórz panel właściwości projektu (kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości). 
 • Na liście po lewej stronie wybierz pozycję Kompilator ActionScript.
 • W polu Dodatkowe argumenty kompilatora wpisz tekst „-swf-version=35”.
  • Dzięki temu wynikowe pliki SWF będą zgodne z formatem SWF w wersji 35.  Jeśli kompilacja jest przeprowadzana w wierszu polecenia, a nie w programie Flash Builder, należy dodać ten sam argument kompilatora.
 • Upewnij się, że w przeglądarce zainstalowano nową kompilację oprogramowania Flash Player 24.

Tworzenie zawartości dla środowiska AIR 24 Aktualizacja przestrzeni nazw do wersji AIR 24

Aby korzystać z nowych elementów interfejsu API i sposobów działania środowiska AIR 24, należy zaktualizować plik deskryptora, tak aby uwzględniał przestrzeń nazw wersji 24. Jeżeli aplikacja nie wymagana nowych elementów interfejsu API ani sposobów działania środowiska AIR 24, nie trzeba aktualizować przestrzeni nazw. Firma Adobe zaleca wszystkim użytkownikom korzystanie z przestrzeni nazw środowiska AIR 24, nawet jeżeli nie używają jeszcze nowych funkcji środowiska w wersji 24. Aby zaktualizować przestrzeń nazw, należy zmienić atrybutxmlnsw deskryptorze aplikacji na atrybut: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/24.0">

Zgłaszanie błędów

Wystąpił błąd? Prosimy o zgłoszenie błędu w bazie danych błędów programu Flash Player i środowiska Adobe AIR.

Program Flash Player i środowisko AIR mogą dekodować i odtwarzać wideo w formacie H.264 przy użyciu elementów sprzętowych do obsługi grafiki. W przypadku zawartości wideo mogą występować błędy, do których odtworzenia jest konieczne użycie konkretnego sprzętu i sterownika graficznego. Podczas zgłaszania błędu dotyczącego wideo bardzo ważne jest wskazanie urządzenia graficznego, sterownika, systemu operacyjnego i przeglądarki (jeśli jest używany program Flash Player), tak aby było możliwe odtworzenie i zbadanie problemu. Podaj te informacje zgodnie z opisem w artykule o instrukcjach dotyczących zgłaszania błędów wideo. Uwaga: Otrzymujemy bardzo dużo wiadomości e-mail, dlatego nie jesteśmy w stanie wysłać odpowiedzi na każde zgłoszenie.

Dziękujemy za używanie programu Adobe® Flash Player® oraz środowiska AIR® i za przesłanie opinii.

Wymagania systemowe

Najnowsze informacje o wymaganiach systemowych programu Flash Player można znaleźć w tym dokumencie.

Najnowsze informacje o wymaganiach systemowych środowiska AIR można znaleźć w tym dokumencie.

Historia wersji środowisk wykonawczych

Data wydania Wersja środowiska wykonawczego Ulepszenia zabezpieczeń
10 stycznia 2017 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 24.0.0.194 APSB17-02
13 grudnia 2016 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 24.0.0.186
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 24.0.0.180
APSB16-39
8 listopada 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 23.0.0.207
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.644
APSB16-37
26 października 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 23.0.0.205
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.643
APSB16-36
11 października 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 23.0.0.185
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.637
Flash Player (ESR) 18.0.0.382
APSB16-32
13 września 2016 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 23.0.0.162
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.635
Flash Player (ESR) 18.0.0.375
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 23.0.0.257
APSB16-29
APSB16-31
14 lipca 2016 Flash Player (formant ActiveX dla systemu Windows) 22.0.0.210  
12 lipca 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 22.0.0.209
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.632
Flash Player (ESR) 18.0.0.366
APSB16-25
16 czerwca 2016 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 22.0.0.185
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.626
Flash Player (ESR) 18.0.0.358
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 22.0.0.153
APSB16-18
APSB16-23
12 maja 2016 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 21.0.0.242
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.621
Flash Player (ESR) 18.0.0.352
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 21.0.0.215
APSB16-15
21 kwietnia 2016 Flash Player (Mac NPAPI) 21.0.0.226  
12 kwietnia 2016 Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 21.0.0.198  
8 kwietnia 2016 Flash Player (Google Chrome) 21.0.0.216  
7 kwietnia 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 21.0.0.213
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.616
Flash Player (ESR) 18.0.0.343
APSB16-10
23 marca 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.197  
10 marca 2016 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 21.0.0.182
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.577
Flash Player (ESR) 18.0.0.333
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 21.0.0.176
APSB16-08
9 lutego 2016 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 20.0.0.306
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.569
Flash Player (ESR) 18.0.0.329
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 20.0.0.260
APSB16-04
19 stycznia 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.286  
1 stycznia 2015 Flash Player ActiveX (Win 7) 20.0.0.270  
28 grudnia 2015 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 20.0.0.267
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.559
Flash Player (ESR) 18.0.0.324
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 20.0.0.233
APSB16-01
8 grudnia 2015 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 20.0.0.228
Flash Player (Windows i Mac OS — NPAPI) 20.0.0.235
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.554
Flash Player (ESR) 18.0.0.268
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 20.0.0.204
APSB15-32
10 listopada 2015 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 19.0.0.245
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.548
Flash Player (ESR) 18.0.0.261
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 19.0.0.241
APSB15-28
16 października 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.226
Flash Player (ChromeOS — PPAPI) 19.0.0.225
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.540
Flash Player (ESR) 18.0.0.255
APSB15-27
13 października 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 19.0.0.207
Flash Player (Linux — PPAPI) 19.0.0.207
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.535
Flash Player (ESR) 18.0.0.252
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 19.0.0.190
APSB15-25
21 września 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 19.0.0.185
Flash Player (Linux — PPAPI) 19.0.0.185
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.521
Flash Player (ESR) 18.0.0.241
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 19.0.0.190
APSB15-23
11 sierpnia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 18.0.0.232
Flash Player (Linux — PPAPI) 18.0.0.233
Flash Player (Linux) 11.2.202.498
Flash Player (ESR) 18.0.0.228
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 18.0.0.199
APSB15-19
16 lipca 2015 Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.491
Flash Player (ESR) 13.0.0.309
APSB15-18
14 lipca 2015 Flash Player 18.0.0.209
APSB15-18
8 lipca 2015 Flash Player 18.0.0.203
Flash Player (Linux — PPAPI) 18.0.0.204
Flash Player (ESR) 13.0.0.302
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.481
Flash Player 17.0.0.191
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 18.0.0.180
APSB15-16
23 czerwca 2015 Flash Player 18.0.0.194
Flash Player (ESR) 13.0.0.296
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.468
Flash Player 17.0.0.190
APSB15-14
9 czerwca 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 18.0.0.160
Flash Player PPAPI (Mac OS) 18.0.0.161
Flash Player (Linux) 11.2.202.466
Flash Player (ESR) 13.0.0.292
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR (Windows) 18.0.0.144
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR (Mac OS) 18.0.0.143
APSB15-11
12 maja 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 17.0.0.188
Flash Player (Linux) 11.2.202.460
Flash Player (ESR) 13.0.0.289
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 17.0.0.172
APSB15-09
14 kwietnia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 17.0.0.169
Flash Player (Linux) 11.2.202.457
Flash Player (ESR) 13.0.0.281
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 17.0.0.144
APSB15-06
12 marca 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 17.0.0.134
Flash Player (Linux) 11.2.202.451
Flash Player (ESR) 13.0.0.277
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 17.0.0.124
APSB15-05
12 lutego 2015 Środowisko wykonawcze AIR dla komputerów (Windows) 16.0.0.273
Zestaw SDK środowiska AIR (Windows i Mac OS) 16.0.0.292
 
5 lutego 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.305
Flash Player (Linux) 11.2.202.442
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.269
APSB15-04
27 stycznia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.296
Flash Player (Linux) 11.2.202.440
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.264
APSB15-03
22 stycznia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.287
Flash Player (Linux) 11.2.202.438
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.262
APSB15-02
13 stycznia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.257
Flash Player (Linux) 11.2.202.429
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.260
Środowisko AIR dla systemu Android 16.0.0.272
Środowisko wykonawcze AIR dla komputerów 16.0.0.245
Zestaw SDK środowiska AIR 16.0.0.272
APSB15-01
9 grudnia 2014 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.235
Flash Player (Linux) 11.2.202.425
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.259
APSB14-27
9 grudnia 2014 Flash Player (Windows i Mac OS): 15.0.0.246 APSB14-27
11 listopada 2014 Flash Player (Windows i Mac OS) 15.0.0.223
Flash Player (Linux) 11.2.202.418
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.252
Środowisko AIR dla systemu Android 15.0.0.356
Zestaw SDK i środowisko AIR dla komputerów 15.0.0.356
APSB14-24
23 września 2014 Flash Player (formant ActiveX dla systemu Windows) 15.0.0.167 APSB14-22
9 września 2014 Flash Player (Windows i Mac OS): 15.0.0.152
Flash Player (Linux) 11.2.202.406
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.244
AIR for Android 15.0.0.252
Zestaw SDK i środowisko AIR 15.0.0.249
APSB14-21
12 sierpnia 2014 Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI): 14.0.0.176
Flash Player (Windows, NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
AIR for Android 14.0.0.179
Zestaw SDK i środowisko AIR 14.0.0.178
APSB14-18
8 lipca 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 14.0.0.145
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.231
AIR (zestaw SDK i środowisko wykonawcze dla systemu Android) 14.0.0.137
APSB14-17
10 czerwca 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 14.0.0.125
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac OS i Windows) 13.0.0.223
AIR (zestaw i środowisko wykonawcze) 14.0.0.110
APSB14-16
13 maja 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 13.0.0.214
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.359
Flash Player dla firm (Mac OS i Windows) 13.0.0.214
AIR (zestaw SDK i środowisko wykonawcze) 13.0.0.111
APSB14-14

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online