Bieżące wersje środowisk wykonawczych

 • Flash Player dla komputerów: 11.2.202.235
 • Flash Player dla systemu Android (4.0): 11.1.115.8
 • Flash Player dla systemu Android 2.x, 3.x: 11.1.111.9

 

Nowe funkcje

 • Obiekt Stage3D w środowisku Adobe AIR (dla urządzeń przenośnych)


Umożliwia pełne przyspieszanie GPU dla systemów iOS i Android przy użyciu tych samych interfejsów API obiektów Stage3D, jakie obecnie stosowane są na komputerach. Więcej informacji o tej funkcji można znaleźć na stronie internetowej Adobe Gaming: http://gaming.adobe.com/getstarted/.


 • Dyskretna automatyczna aktualizacja dla systemu Windows


W programie Flash Player 11.2 wprowadzono funkcję dyskretnej automatycznej aktualizacji w systemie Windows. Pozwala ona zapewnić większą płynność podczas aktualizacji do najnowszej wersji programu Flash Player.

Rozszerzenia zabezpieczeń

Program Adobe Flash Player dla komputerów 11.2.202.235, program Flash Player dla systemu Android 4.0: 11.1.115.9 oraz program Flash Player dla systemu Android 2.x,3.x: 11.1.111.8 zawierają poprawki zabezpieczeń opisane w biuletynie zabezpieczeń APSB12-09.

Rozwiązane problemy

N/D

Znane problemy

Flash Player dla komputerów

 • Windows: Użycie myszy lub klawiatury przy aktywnej nakładce Steam powoduje długie wstrzymanie animacji. (3089755)
 • Mac OS: Kursor myszy nie zmienia się we wskaźnik dłoni po umieszczeniu go na łączu TLF. (3060839)
 • Mac OS: środowisko Adobe AIR ulega awarii na nowych komputerach firmy Apple z systemem Mac OS 10.7.2 (obejście problemu zawiera ten temat).
 • Właściwości MouseLock i FullscreenSourceRect nie powodują aktualizacji zawartości ekranu w trybie pełnoekranowym. (3006724)

Flash Player dla systemu Android (


 • Przewinięcie po wstrzymaniu wideo nie powoduje aktualizacji klatki na urządzeniach z systemem Android 4.0. (2995454)
 • Obiekt StageVideo korzystający z kodeków On2 i Sorenson nie działa na urządzeniach z systemem Android 4.0 (3053819).
 • Po zwolnieniu obiektu context3D i zażądaniu nowego lub powrocie do aplikacji przeniesionej wcześniej do tła nowy obiekt context3D renderuje czarny obraz zamiast kilku pierwszych klatek. (3019048)

Tworzenie zawartości dla programu Flash Player 11.2


Aby użyć nowego programu Flash Player, należy utworzyć plik SWF dla wersji 15, przekazując do kompilatora Flex dodatkowy argument: -swf-version=15. Instrukcje zostały podane poniżej.

W przypadku używania zestawu SDK środowiska Adobe Flex:

 • Pobierz nowy plik playerglobal.swc dla programu Flash Player 11.2
 • Pobierz zestaw SDK oprogramowania Flex 4.5.1 (4.5.1.21328) dostępny w tabeli zestawów SDK oprogramowania Flex 4.5.
 • Zainstaluj kompilację w środowisku programistycznym.
 • W programie Flash Builder utwórz nowy projekt ActionScript: Plik -> Nowy -> Projekt ActionScript.
 • Otwórz panel właściwości projektu (kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości). Na liście po lewej stronie wybierz pozycję Kompilator ActionScript.
 • Użyj opcji Skonfiguruj zestawy SDK programu Flex w prawym górnym rogu, aby wskazać dla projektu kompilację Flex 21328. Kliknij przycisk OK.
 • Skonfiguruj projekt jako przeznaczony dla formatu SWF w wersji 15.
 • Otwórz panel właściwości projektu (kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości). Na liście po lewej stronie wybierz pozycję Kompilator ActionScript.
 • W obszarze Dodatkowe argumenty kompilatora dodaj tekst: -swf-version=15. Dzięki temu wynikowe pliki SWF będą zgodne z formatem SWF w wersji 15. Jeśli kompilacja jest przeprowadzana w wierszu polecenia, a nie w programie Flash Builder, należy dodać ten sam argument kompilatora.
 • Upewnij się, że w przeglądarce zainstalowano nową kompilację oprogramowania Flash Player 11.2.

Tworzenie zawartości dla środowiska AIR 3.2

Zaktualizuj przestrzeń nazw do wersji środowiska AIR 3.2.

Aby korzystać z nowych elementów interfejsu API i sposobów działania środowiska AIR 3.2, należy zaktualizować plik deskryptora, tak aby uwzględniał przestrzeń nazw wersji 3.2. Jeżeli aplikacja nie wymagana nowych elementów interfejsu API ani sposobów działania środowiska AIR 3.2, nie trzeba aktualizować przestrzeni nazw. Firma Adobe zaleca wszystkim użytkownikom korzystanie z przestrzeni nazw środowiska AIR 3.2, nawet jeżeli nie używają jeszcze nowych funkcji środowiska w wersji 3.2. Aby zaktualizować przestrzeń nazw, należy zamienić atrybut xmlns w deskryptorze aplikacji na wartość

<application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/3.2">

Wskazówki dotyczące obiektów Stage 3D Mobile

Wytyczne dotyczące tworzenia zawartości specyficznej dla obiektów Stage3D Mobile

 • Upewnij się, że w deskryptorze aplikacji określono wartość direct.
 • Upewnij się, że przestrzeń nazw w deskryptorze aplikacji ma ustawienie 3.2.
 • Ustaw wersję 15 pliku SWF. Jako odniesienie przy konfigurowaniu pakietu Flash Professional CS 5.5 z uwzględnieniem odpowiedniej wersji pliku SWF można wykorzystać dokument http://kb2.adobe.com/cps/908/cpsid_90810.html.
 • W przypadku programu Flash Builder dodaj w ustawieniu kompilatora swojego projektu argument -swf-version=15.
 • W przypadku aplikacji dla systemu Android upewnij się, że nie jest on ustawiony w pliku deskryptora aplikacji, chyba że planujesz korzystanie z aparatu.
  Można to zrobić poprzez ujęcie w komentarzu wiersza w sekcji manifestu systemu Android w deskryptorze aplikacji lub usunięcie takiego wiersza.
<android>
  <manifestAdditions>
    <![CDATA[
      <manifest>
        <!-- remove this permission or comment it out. <uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" /> -->
      </manifest>
    ]]>
  </manifestAdditions>
</android>

Po wysłaniu żądania zezwolenia android.permission.CAMERA aplikacje muszą składać swoje ekrany z uwzględnieniem każdej klatki potencjalnego obrazu z aparatu, nawet jeśli w rzeczywistości nie korzysta się z aparatu. To znacznie obniża wydajność.

Wprowadzono nowy znacznik deskryptora aplikacji. Jego wartość domyślna to false. Jeśli zawartość wykorzystuje bufor głębi lub bufor wzornika, wówczas należy uwzględnić ten element z nadaniem mu wartości true w pliku applicationDescriptor.xml, aby zawartość była renderowana prawidłowo. W przypadku tworzenia zawartości 3D bardzo prawdopodobne jest, że określenie tego elementu będzie konieczne. Jeśli element depthAndStencil w pliku deskryptora aplikacji nie będzie miał wartości true, wówczas podczas próby konfiguracji tylnego bufora z uwzględnieniem głębi i szablonu będzie powodowało błąd. Pozostawienie wyłączonych buforów głębi i wzornika może zwiększyć wydajność w przypadku urządzeń z procesorem GPU Imagination Tech (w tym wszystkich urządzeń z systemem iOS). Dla zawartości 2D nie należy określać tej flagi w deskryptorze aplikacji, chyba że faktycznie konieczne jest używanie buforów wzornika lub głębi. Należy pamiętać, że aby błąd niezgodności między flagą deskryptora aplikacji a wartością używaną przez zawartość we właściwości context3D.configureBackBuffer() był widoczny, osoba tworząca zawartość musi ustawić wartość true dla właściwości Context3D.enableErrorChecking.

Przykład deskryptora aplikacji: zawartość wykorzystująca bufor głębi i bufor wzornika:

<initialWindow>
     ... other settings ...
    <depthAndStencil>true</depthAndStencil>
  </initialWindow>

 

 

 • Aplikacje muszą obsługiwać utratę urządzenia.   Utrata urządzenia następuje, gdy podstawowy kontekst renderowania GPU staje się niedostępny dla aplikacji. Najprostszym sposobem wywołania utraty urządzenia jest użycie skrótu klawiszowego Ctrl+Alt+Delete na komputerze z systemem Windows lub obrócenie urządzenia z systemem Android, gdy uruchomiona jest aplikacja AIR, której deskryptor aplikacji zawiera kod <autoOrients>true</autoOrients>.   Utrata urządzenia może nastąpić po wyjściu z aplikacji, a następnie powrocie do niej.  W celach testowych można również jawnie wywołać metodę context3D.dispose() w celu zainicjowania utraty urządzenia.   W każdym z tych przypadków konieczne jest odtworzenie podstawowego kontekstu GPU, a wszystkie istniejące zasoby GPU tracą ważność. Zdarzenie Event.CONTEXT3D_CREATE zostanie wywołane w przypadku utraty urządzenia. Aplikacja powinna obsłużyć to zdarzenie, wysyłając ponownie tekstury i rekonstruując bufory indeksu oraz wierzchołka.   To umożliwi aplikacji przywrócenie renderowania z uwzględnieniem obiektów bufora indeksu, wierzchołka i tekstury obowiązujących dla nowego kontekstu GPU.
 •  Moduły cieniujące wykorzystują obecne matematykę precyzji mediump. Jest to zmiana w stosunku do poprzednich wariantów, w których używano precyzji highp.   Moduły cieniujące wierzchołki nadal używają precyzji highp. Zmniejszenie precyzji oznacza, że moduły cieniujące fragmentów obsługujące wartości spoza zakresu mediump mogą powodować przepełnienie dostępnych bitów w rejestrze.  Przepełnienie rejestru spowoduje błędy renderowania.  W zależności od mikroukładu można skutecznie uzyskiwać precyzję danych wyższą niż mediump, jednak nie jest to pewne.  Aby uniknąć błędów, autorzy muszą się upewnić, że dane wykorzystywane przez moduły cieniowania fragmentów nie przekraczają zakresu danych mediump.  Szczególną ostrożność należy zachować podczas obliczania współrzędnych tekstury w module cieniowania fragmentów.
  • Precyzja highp obsługuje wartości zmiennoprzecinkowe w zakresie --2^62 do 2^62 i wartości całkowite w zakresie --2^16 do 2^16.
  • Precyzja mediump obsługuje wartości zmiennoprzecinkowe w zakresie --2^14 do 2^14 i wartości całkowite w zakresie --2^10 do 2^10.
 • Zoptymalizowano nakładanie normalnej zawartości stołu montażowego na obiekty Stage3D poprzez połączenie wszystkich zadań renderowania w jeden ciąg.   Płaszczyzna stołu montażowego jest teraz aktualizowana synchronicznie z płaszczyzną Stage3D.   Aktualizacje synchroniczne oznaczają, że w przypadku korzystania z normalnej zawartości DisplayObjects nałożonej na zawartość Stage3D ani zawartość stołu montażowego ani zawartość Stage3D nie będzie aktualizowana na ekranie dopóki nie wywołasz polecenia Context3D.present().     Zauważ, że przy każdym wystąpieniu zawartości Context3D normalna animacja oparta na stole montażowym nie będzie w ogóle wykonywana (brak wprowadzania tekstu urządzenia, brak animacji osi czasu itp.), dopóki nie wywołasz polecenia Context3D.present(), nie usuniesz zawartości Context3D lub nie ustawisz wartości false dla właściwości stage3D.visible.   W przypadku wyrzucenia błędu ActionScript należy go wyłapać i wykonać jedną z tych opcji. W przeciwnym razie wszystkie aktualizacje ekranu zostaną zatrzymane, a zawartość zostanie zamrożona.

 

Wytyczne dotyczące wydajności interfejsu Stage3D dla urządzeń przenośnych

 

Ogólne

 • Mikroukłady ImaginationTech używają trybu wolnego przesyłania podczas wysyłania bitmapy do tekstury GPU zawsze, gdy wymiary bitmapy nie są potęgą liczby 2 ani nie są podzielne przez 8.   Podczas tworzenia tekstur należy wziąć pod uwagę wymiary bitmapy.
 •  W przypadku kilku procesorów GPU stwierdzono spowolnienie dużej części mieszania alfa.  Nie korzystaj zbyt dużo z mieszania alfa.
 • Duża bitmapa użyta jako obraz w tle może być znacznie wolniejsza niż tło w formie kafli wykonane z kilku mniejszych bitmap.
 • Unikaj częstych aktualizacji listy wyświetlania (2D) w oparciu o statystyki wydajności.  Aktualizowanie zawartości 2D o zawartość Stage3D przy większych szybkościach klatek obniża wydajność. Częstotliwość aktualizacji zawartości 2D powinna być co najmniej 100 razy mniejsza niż szybkość klatek zawartości Stage3D. Można również rozważyć wstrzymanie aktualizacji zawartości 2D do czasu zakończenia testu lub obniżenie częstotliwości aktualizacji stanu wydajności.
 • Jeśli automatyczne ustawianie orientacji stołu montażowego nie jest wymagane w danej aplikacji, należy je wyłączyć poprzez uwzględnienie kodu <autoOrients>false</autoOrients> w deskryptorze aplikacji. Automatyczne ustawianie orientacji urządzenia będzie powodować utratę urządzenia, co może prowadzić do nieznacznego wstrzymywania i migotania ekranu podczas obracania urządzeń z systemem Android. Zamiast tego można rozważyć uwzględnienie zmiany orientacji urządzenia w logice aplikacji.
 • Podczas pomiaru wydajności należy spakować plik swf trybu rozpowszechniania do pliku apk lub ipa. Użycie pliku swf trybu debugowania może stanowić dodatkowe obciążenie obniżające wydajność.
 • Podczas pomiaru wydajności upewnij się również, że właściwość Context3D.enableErrorChecking ma wartość false. Włączenie sprawdzania błędów spowoduje obniżenie wydajności.

Android

 • W urządzeniach opartych na procesorze Tegra2 (takich jak smartfon Galaxy Tab 10.1 i Xoom) można znacznie poprawić jakość, ustawiając wartość 16bit dla właściwości colorDepth aplikacji. Więcej informacji na temat sposobu ustawiania właściwości colorDepth w aplikacji można znaleźć pod adresem http://help.adobe.com/pl_PL/air/build/WSfffb011ac560372f-5d0f4f25128cc9cd0cb 7ffc.html#WS54ddc2cc39d08a621542610c132b1bbd829-8000.

iOS

 • Podczas pomiaru wydajności w systemie iOS upewnij się, że aplikacja została skompilowana jako plik -ipa-appstore lub wyeksportowana do wersji podstawowej, tak aby optymalizowany był wynikowy plik ipa.

ActionScript

 • Unikać używania tego formantu w i do każdej pętli iteracji tablicy. Używać go do pętli wykorzystujących indeks w tablicy.
 • W systemie iOS otwarcie obiektu wektora wymagającego obliczenia indeksu w trakcie odniesienia do tablicy powoduje nieznaczne obniżenie wydajności. W miarę możliwości należy tego unikać. Na przykład w przypadku kodu vec1[3 + 4]  należy użyć kodu vec1[7].
 • Minimalizacja liczby przydzielanych obiektów. W miarę możliwości należy używać obiektów wielokrotnie. Informacje dodatkowe. Patrz sekcja Umieszczanie obiektów w puli (http://help.adobe.com/pl_PL/as3/mobile/WS948100b6829bd5a6-19cd3c2412513c24bce-8000.html) w dokumencie Optymalizacja wydajności w platformie Adobe Flash.

Wymagania systemowe

Aktualne wymagania systemowe programu Flash Player można sprawdzić na stronie http://www.adobe.com/products/flashplayer/systemreqs/.

Aktualne wymagania systemowe środowiska AIR można sprawdzić na stronie http://www.adobe.com/products/air/systemreqs/.

Wymagania systemowe programu Flash Access (klienta i serwera) można sprawdzić na stronie http://www.adobe.com/products/flashaccess/systemreqs/.

Minimalne wymagania systemowe programu Flash Player 11.2:

Uwaga:

Od wersji Flash Player 11.2 firma Adobe nie oferuje poprawek starszej wtyczki Flash Player 10.3 do przeglądarki Internet Explorer 6.

 

Windows

Macintosh

Linux

Android

Procesor

Zgodny ze standardem x86, 2,33 GHz lub szybszy; w przypadku netbooków Intel® Atom™, 1,6 GHz lub szybszy

Intel® Core™ Duo, 1,83 GHz lub szybszy

Procesor zgodny z x86, 2,33 GHz lub szybszy, a w przypadku netbooków procesor Intel Atom™, 1,6 GHz lub szybszy.

ARM7 z koprocesorem operacji wektorowych, co najmniej 550 MHz, sprzętowe dekodery OpenGL ES 2.0, H.264 i AAC

System operacyjny

Microsoft® Windows® XP (wersja 32-bitowa), Windows Server® 2003 (wersja 32-bitowa), Windows Server 2008 (wersja 32-bitowa), Windows Vista® (wersja 32-bitowa), Windows 7 (wersje 32- i 64-bitowa)

Mac OS® X 10.6 i Mac OS X 10.7

Red Hat® Enterprise Linux (RHEL) 5.6 lub nowszy (wersje 32- i 64-bitowa), openSUSE® 11.3 lub nowszy (wersje 32- i 64-bitowa), Ubuntu 10.04 lub nowszy (wersje 32- i 64-bitowa)

Android 2.2, 2.3, 3.0, 3.1, 3.2 i 4.0

Przeglądarka

Internet Explorer 7.0 lub nowsza wersja, Mozilla Firefox 4.0 lub nowsza wersja, Google Chrome, Safari 5.0 lub nowsza wersja, Opera 11

Safari 5.0 lub nowsza wersja, Mozilla Firefox 4.0 lub nowsza wersja, Google Chrome, Opera 11

Mozilla Firefox 4.0 lub nowsza wersja, Google Chrome

Przeglądarka systemu Android

Pamięć

128 MB pamięci RAM (w przypadku netbooków zalecany 1 GB RAM), 128 MB pamięci graficznej

256 MB pamięci RAM, 128 MB pamięci graficznej

512 MB pamięci RAM, 128 MB pamięci graficznej

256 MB RAM 

Minimalne wymagania systemowe środowiska AIR 3.2:

 

Windows

Macintosh

Android

iOS

Procesor / urządzenie

Zgodny ze standardem x86, 2,33 GHz lub szybszy; w przypadku netbooków Intel® Atom™, 1,6 GHz lub szybszy

Intel® Core™ Duo, 1,83 GHz lub szybszy

ARM7 z koprocesorem operacji wektorowych, co najmniej 550 MHz, sprzętowe dekodery OpenGL ES 2.0, H.264 i AAC

iPod touch (3. generacji), modele 64 GB i 32 GB, iPod touch 3GS, iPhone 4, iPhone 4, iPad, iPad 2

System operacyjny

Microsoft® Windows® XP; Windows Server® 2003; Windows Server® 2008; Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate lub Enterprise (w tym wersje 64-bitowe) z dodatkiem Service Pack 2; Windows 7

Mac OS® X 10.6 i 10.7

Android 2.2, 2.3, 3.0, 3.1 i 3.2

iOS 4.2 i nowsze wersje

Pamięć RAM

512 MB pamięci RAM (zalecany 1 GB)

512 MB pamięci RAM (zalecany 1 GB)

256 MB RAM 

 -

Zgłaszanie problemów

Wystąpił błąd? Prosimy o zgłoszenie błędu w bazie danych błędów programu Flash Player i środowiska Adobe AIR.

Program Flash Player i środowisko AIR mogą dekodować i odtwarzać wideo w formacie H.264 przy użyciu elementów sprzętowych do obsługi grafiki. W przypadku zawartości wideo mogą występować błędy, do których odtworzenia jest konieczne użycie konkretnego sprzętu i sterownika graficznego. Podczas zgłaszania błędu dotyczącego wideo bardzo ważne jest wskazanie urządzenia graficznego, sterownika, systemu operacyjnego i przeglądarki (jeśli jest używany program Flash Player), tak aby było możliwe odtworzenie i zbadanie problemu. Podaj te informacje zgodnie z opisem w artykule o instrukcjach dotyczących zgłaszania błędów wideo. Uwaga: Otrzymujemy bardzo dużo wiadomości e-mail, dlatego nie jesteśmy w stanie wysłać odpowiedzi na każde zgłoszenie.

Dziękujemy za korzystanie z programu Adobe Flash Player i środowiska AIR® oraz za przesłanie opinii.

 Historia wersji środowisk wykonawczych

Data wydania

Wersje środowiska wykonawczego

Nowe funkcje

Zabezpieczenia

Rozwiązane problemy

13 kwietnia 2012 Flash Player 11.2.202.233 N/D N/D Drukowanie przy użyciu drukarki lokalnej generuje zbyt duże, niemożliwe do użycia zadania drukowania. (3158836)
28 marca 2012 Flash Player dla komputerów: 11.2.202.228
Środowisko AIR dla komputerów 3.2.0.2070
Środowisko AIR dla urządzeń przenośnych 3.2.0.2080
Zestaw SDK środowiska AIR 3.2.0.2070
Wielowątkowe dekodowanie wideo
Moduł aktualizacji w tle (Windows)
Względne przesunięcie i blokada myszy
Nowe zdarzenie zmniejszania przepustowości odtwarzania
Obsługa sterowników przyspieszania sprzętowego z roku 2008 i nowszych
Obiekt Stage3D w środowisku AIR dla urządzeń przenośnych
Optymalizacja pakowania w systemie iOS
Informacje o obsługiwanych językach w deskryptorze aplikacji
APSB12-07 Mac OS: operacje przeciągania nie działają po uprzednim anulowaniu operacji przeciągania (3009054)
Mac OS: czasami nakładające się filtry graficzne powodują nieprawidłowe renderowanie (3010554)
Po opróżnieniu bufora wideo interfejs API NetStream przez chwilę zwraca nieprawidłową wartość (2737056)
Urządzenie przenośne: obiekt ekranowy Shape języka ActionScript 3 renderuje się inaczej w trybie renderowania GPU (3060034)

5 marca 2012

Flash Player dla komputerów: 11.1.102.63
 Flash Player dla systemu Android (4.0): 11.1.115.7
 Flash Player dla systemu Android(2.x,3.x): 11.1.111.7

(N/D)

APSB12-05

N/D

15 lutego 2012

Flash Player dla komputerów: 11.1.102.62
Flash Player dla systemu Android 4.0: 11.1.115.6
Flash Player dla systemu Android (2.x, 3.x): 11.1.111.6

N/D

APSB12-03

N/D

16 stycznia 2012

Flash Player dla systemu Android 4.0: 11.1.112.61
Środowisko AIR dla systemu Android: 3.1.0.557
Zestaw SDK środowiska AIR (Android): 3.1.0.488

N/D

N/D

Na niektórych urządzeniach z systemem Android 4.0 wideo jest wyświetlane w kolorze zielonym.

19 grudnia 2011

Środowisko AIR dla systemu Android: 3.1.0.556
Zestaw SDK środowiska AIR (Android): 3.1.0.488

Obsługa środowiska AIR w systemie Android 4.0

N/D

N/D

15 grudnia 2011

Flash Player dla systemu Android: 11.1.112.60

Obsługa programu Flash Player w systemie Android 4.0

N/D

N/D

12 grudnia 2011

Flash Player dla systemu Android: 11.1.111.5

N/D

N/D

Usunięto szereg błędów dotyczących odtwarzania i dekodowania wideo.

7 listopada 2011

Flash Player dla komputerów: 11.1.102.55
Flash Player dla systemu Android:11.1.102.59 
Środowisko AIR dla komputerów i systemu Android:3.1.0.488 
Zestaw SDK środowiska AIR (w tym środowisko AIR dla systemu iOS): 3.1.0.488

Obsługa środowiska AIR w systemie iOS

APSB11-28

Środowisko AIR dla systemu iOS
Nie można nawiązać połączenia w sieci Wi-Fi 

Protokoły RTMPT i RTMPS dla serwerów proxy.

Flash Player dla komputerów
Odtwarzana zawartość wideo jest ukrywana pod przeglądarką podczas przełączania zakładek w widoku pełnoekranowym za pomocą skrótów CTRL+TAB w przeglądarce IE9 (2965715)

 Flash Player dla systemu Android
Na urządzeniach firmy Samsung występuje problem z przesyłaniem strumieniowym wideo

Na telefonie Galaxy S2 są odtwarzane dźwięki, ale brak obrazu.
   

Włączono obsługę wideo w rozdzielczości 1080p dla urządzeń z mikroukładem NVIDIA Tegra 3.