Dowiedz się, jakie są nowości w wydaniach programu Illustrator z 2019 r.
ai_cc_appicon_128

W wersji programu Illustrator z października 2018 roku (wersja 23.0) wprowadzono niesamowite nowe funkcje dla projektantów i ilustratorów. Niniejszy artykuł zawiera krótkie omówienie tych funkcji oraz łącza do materiałów z dodatkowymi informacjami.

 


Dowolny gradient

Oparte na Adobe Sensei

W programie Illustrator wprowadzono nowy typ gradientu o nazwie Dowolny, zapewniający nowe możliwości mieszania kolorów w celu tworzenia bogatych i fotorealistycznych gradientów, które będą wyglądać bardziej naturalnie.

FM_Banners_Ai_WhatsNew

Gradient dowolny zapewnia elastyczność tworzenia punktów przejścia koloru w dowolnym miejscu obiektu. Kolor punktów przejścia koloru można dodawać, przesuwać i zmieniać, aby bezproblemowo stosować gradienty do obiektów. Tworzenie wypełniania gradientem dowolnym to niezwykle prosty i skuteczny sposób na osiągnięcie płynnego przejścia kolorów.

Typ gradientu dowolnego można stosować w dwóch trybach:

 • Punkty: użyj tego trybu, aby tworzyć punkty przejścia koloru jako niezależne punkty w obiekcie.
 • Linie: użyj tego trybu, aby tworzyć punkty przejścia koloru wzdłuż segmentu linii w obiekcie.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Gradienty.

Edycja globalna

Oparte na Adobe Sensei

Program Illustrator udostępnia teraz nową opcję Edycja globalna, umożliwiającą edytowanie wszystkich podobnych obiektów globalnie w jednym kroku. Funkcja ta jest przydatna w sytuacjach, gdy w dokumencie znajduje się wiele kopii tego samego obiektu, np. logo. Ręczna edycja wszystkich takich obiektów pojedynczo może być uciążliwym i czasochłonnych zadaniem, prowadzącym do powstania błędów. Opcja Edycja globalna pomaga edytować je globalnie w prosty i szybki sposób. Za pomocą tej opcji można również edytować podobne grupy.

global-edit_rotate
Zaznaczenie obiektów do edycji globalnej i zmiana kształtu wszystkich zaznaczonych obiektów.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Edycja globalna.

Wizualne przeglądanie czcionek

Panel Typografia zawiera teraz następujące nowe i usprawnione opcje:

 •  Nowa karta Znajdź więcej umożliwia przeglądanie w programie Illustrator tysięcy czcionek od setek dostawców, błyskawicznie je aktywować i używać ich w kompozycji. Aktywowane czcionki są dostępne do użytku we wszystkich aplikacjach Creative Cloud.
Activate-more-fonts
Wyszukiwanie większej liczby czcionek w usłudze Adobe Fonts

A. Filtr Pokaż aktywne czcionki B. Ikona Aktywuj czcionki C. Ikona Dezaktywuj czcionki D. Ikona Aktywacja w toku 
 • Na liście rozwijanej dostępnych jest teraz więcej opcji przykładowego tekstu. Możesz także zaznaczyć tekst na obszarze roboczym i używać go jako tekstu przykładowego. Rozmiar przykładowego tekstu można dostosować, wybierając opcje rozmiaru przykładowego tekstu.
 • Opcje Pokaż podobne czcionki i Dodaj do ulubionych są dostępne w wierszu dla każdej czcionki. Są one wyświetlane po najechaniu kursorem myszy na czcionkę.
 • Filtr Klasyfikacja czcionek jest teraz listą rozwijaną, wyświetlającą próbki typów czcionek zamiast samej nazwy czcionki.
 • Wprowadzono również nowy filtr Zastosuj ostatnio dodane, służący do filtrowania wszystkich czcionek dodanych w ciągu ostatnich 30 dni.
organize-search-filterfonts
Karta Czcionki w panelu Typografia

A. Zastosuj filtr klasyfikacji B. Filtr Ulubione C. Filtr Pokaż ostatnio dodane D. Filtr Pokaż aktywne czcionki E. Opcje przykładowego tekstu F. Opcje rozmiaru przykładowego tekstu 

Więcej informacji można znaleźć w artykule Czcionki.

Możliwość dostosowania paska narzędzi

Program Illustrator udostępnia teraz dwa paski narzędzi – Podstawowy i Zaawansowany. Podstawowy pasek narzędzi zawiera zestaw narzędzi często używanych podczas tworzenia ilustracji. Wszystkie inne narzędzia są dostępne w szufladzie paska narzędzi, którą można otworzyć, klikając przycisk Edytuj pasek narzędzi (...) w dolnej części paska.

Zaawansowany pasek narzędzi to kompletny pasek narzędzi, który można otworzyć, wybierając kolejno Okna > Paski narzędzi > Zaawansowany lub wybierając opcję Zaawansowany z rozwijanego menu szuflady.

Istnieje również możliwość tworzenia własnych pasków narzędzi. Na dowolnym pasku narzędzi można dodawać, usuwać lub przemieszczać narzędzia, w zależności od potrzeb.

Whats-new_color_5
Dostosowywanie paska narzędzi poprzez dodawanie większej liczby narzędzi

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Narzędzia.

Tryb Prezentacja

Bieżący dokument programu Illustrator można teraz wyświetlać w pełnoekranowym trybie prezentacji. W tym trybie menu aplikacji, panele, linie pomocnicze, siatki i zaznaczenia są ukryte. Tryb ten nie pozwala na edycję, a jedynie na wyświetlanie i przeglądanie obszarów roboczych za pomocą klawiszy strzałek. Tryb ten służy do prezentowania koncepcji projektów.

Presentation-Mode
Zawartość obszaru roboczego w pełnoekranowym trybie prezentacji

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Wyświetlanie kompozycji w trybie Prezentacja.

Widok przycinania

Program Illustrator udostępnia teraz nowy tryb widoku o nazwie Widok przycinania, przydatny do wyświetlania podglądu projektu bez linii pomocniczych, siatek lub elementów wystających poza krawędź obszaru roboczego. W tym trybie części kompozycji wystające poza obszar roboczy są przycinane, a wszystkie niedrukowane obiekty na kanwach, jak siatki i linie pomocnicze, są ukryte. Możesz dalej tworzyć i edytować obszar roboczy w tym trybie.

trim-view-2
Oryginalny obszar roboczy i przycięta kompozycja

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Przeglądanie kompozycji na medium docelowym.

Skalowalny interfejs użytkownika

Można teraz także skalować interfejs programu Illustrator na podstawie rozdzielczości ekranu. W przypadku uruchomienia programu Illustrator ze zaktualizowanymi ustawieniami preferencji program identyfikuje rozdzielczość ekranu i odpowiednio dopasowuje współczynnik skali aplikacji. Interfejs użytkownika na ekranie można skalować przy użyciu okna dialogowego preferencji interfejsu użytkownika. 

UI_Scaling
Zmiana skalowania interfejsu użytkownika za pomocą preferencji interfejsu użytkownika

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Skalowanie interfejsu użytkownika.

Szybsze powiększanie

Działanie opcji powiększania w programie Illustrator zostało znacząco ulepszone. W przypadku złożonych kompozycji stosowany jest teraz tymczasowy raster, pozwalający na szybsze powiększanie i przesuwanie.

Kadrowanie z uwzględnieniem zawartości

Oparte na Adobe Sensei

(Tylko na systemach Windows w wersji 64-bitowej i systemach macOS) Po wybraniu opcji Kadruj obraz w celu wykadrowania obrazu na obszarze roboczym program Illustrator identyfikuje teraz najważniejsze wizualnie części wybranego obrazu. Domyślne pole kadrowania jest następnie wyświetlane w zidentyfikowanej części obrazu. W razie potrzeby wymiary pola kadrowania można dostosować. Po zakończeniu dostosowywania możesz kliknąć pozycję Zastosuj na panelu Właściwości lub nacisnąć klawisz Enter (Windows) lub Return (macOS), aby wykadrować obraz.

Content-aware-crop_800px
Identyfikacja najważniejszych wizualnie części obrazu do wykadrowania przez program Illustrator

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Kadrowanie obrazów.

Podgląd w rozmiarze rzeczywistym

Po wybraniu kolejno Widok > Rozmiar rzeczywisty program Illustrator ustawia teraz rzeczywisty rozmiar wyświetlanych elementów niezależnie od rozmiaru i rozdzielczości monitora. W przypadku wykonywania powiększenia dokumentu o 100%, rozmiar każdego obiektu w dokumencie jest rzeczywistym odwzorowaniem fizycznego rozmiaru obiektu. Na przykład, jeśli otworzysz nowy obszar roboczy w formacie A4 i klikniesz opcję Rozmiar rzeczywisty, rozmiar obszaru roboczego jest zmieniany na rzeczywisty arkusz A4.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w części Zmiana obszaru podglądu.

Usprawnienie wypaczenia marionetkowego

Oparte na Adobe Sensei

Program Illustrator identyfikuje teraz najlepsze obszary do przekształcenia kompozycji i automatycznie dodaje punkty do kompozycji. W zależności od potrzeb punkty te można dodawać lub usuwać. Funkcja ta jest domyślnie włączona w przypadku wybrania narzędzia Wypaczenie marionetkowe. Aby wyłączyć tę funkcję, usuń zaznaczenie opcji Włącz domyślne ustawienia uwzględniania zawartości, wybierając kolejno Edycja > Preferencje > Ogólne.

enhanced-puppet-warp_2
Identyfikacja najlepszych obszarów i dodawanie punktów przez program Illustrator

Więcej informacji można znaleźć w artykule Wypaczenie marionetkowe.

Ekran główny

Po uruchomieniu programu Illustrator wyświetlany jest teraz Ekran główny, zawierający następujące elementy:

 • szeroki wybór samouczków umożliwiających szybkie przyswajanie i zrozumienie koncepcji, obiegu pracy, wskazówek i trików;
 • popularne ustawienia domyślne, pozwalające na szybkie rozpoczęcie pracy nad nowymi dokumentami;
 • wyświetlanie i dostęp do ostatnio używanych dokumentów;
 • przycisk Utwórz nowy, umożliwiający tworzenie nowego dokumentu oraz przycisk Otwórz, służący do otwierania istniejących dokumentów.

Zawartość ekranu głównego jest dostosowana do Twoich potrzeb w oparciu o znajomość programu Illustrator i planu członkostwa w Creative Cloud. 

Home-Screen_1
Ekran główny programu Illustrator

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Przestrzenie robocze.

Ulepszony panel Właściwości

Panel Właściwości został teraz wyposażony następujące nowe elementy sterowania:

 • opcje czcionki zmiennej;
 • ikonę Usuń dla poszczególnych efektów;
 • opcję Profil szerokości do ustawiania profili szerokości;
 • opcję Narożnik do zmiany zakrzywienia punktów kontrolnych;
 • opcję Mieszanie do tworzenia przejść między obiektami;
 • przycisk Scal w aktywne malowanie do scalania grup aktywnego malowania.
Properties_Panel_2
Rzut oka na nowe elementy sterowania w panelu Właściwości

Więcej informacji można znaleźć w panelu Właściwości.

Animowane powiększanie w trybie Szkic

W poprzednich wersjach programu Illustrator podczas wyświetlania kompozycji w postaci konturów lub ścieżek program automatycznie przełączał się między trybem Podgląd GPU a Podgląd CPU.

W najnowszej wersji tryb Szkic obsługuje GPU. Wyświetlanie kompozycji w trybie Szkic GPU wyświetla płynniejsze ścieżki i skraca czas odświeżania ekranu ze złożonymi kompozycjami na ekranach o wysokiej rozdzielczości.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Podgląd kompozycji w postaci konturów.

Uzyskiwanie licencji na obrazy stockowe

Możesz teraz wyszukać obraz w panelu Biblioteki i wysłać prośbę o uzyskanie licencjonowanej wersji obrazu. Wybierz obraz i wykonaj następujące czynności:

 1. Na panelu Biblioteki w polu Przeszukaj Adobe Stock wpisz ciąg wyszukiwania dla obrazu.
 2. Po umieszczeniu wskaźnika na wybranym obrazie w wynikach wyszukiwania zostanie wyświetlona ikona Uzyskaj licencję i zapisz w pobranych. Kliknij tę ikonę, aby pobrać licencjonowaną wersję obrazu.
License-Stock-Images_2
Uzyskiwanie licencji na obraz z serwisu Adobe Stock

Więcej informacji można znaleźć w artykule Biblioteki Creative Cloud w programie Illustrator.

Obsługa języków południowoazjatyckich

Program Illustrator obsługuje teraz pięć nowych języków południowoazjatyckich, które można stosować w dokumentach: tajski, birmański, laotański, singaleski i khmerski.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Kompozytor języków azjatyckich.

Pozostałe ulepszenia

W panelu Eksport zasobów wprowadzono nowe przyciski umożliwiające generowanie jednego lub kilku zasobów z zaznaczenia.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Panel Eksport zasobów.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online