Przypisy końcowe

Tworzenie przypisów końcowych

Przypis końcowy składa się z dwóch połączonych części: numeru odsyłacza przypisu końcowego, który pojawia się w tekście, i tekstu przypisu końcowego, który pojawia się na końcu wątku lub dokumentu. Przypisy końcowe można tworzyć samemu lub zaimportować je z dokumentu programu Word bądź pliku RTF. Przypisy końcowe są automatycznie numerowane, gdy dodaje się je do dokumentu. Numeracja ta zaczyna się od nowa w każdym wątku. Styl numeracji, wygląd i układ przypisów końcowych można modyfikować. Również numeracja dopasowuje się automatycznie na podstawie zmian przypisów końcowych w tekście.

Aby utworzyć przypisy końcowe, wykonaj poniższe czynności:

 1. Umieść punkt wstawiania w miejscu, gdzie ma się pojawić numer odsyłający do przypisu końcowego.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wstaw przypis końcowy.
  • Wybierz polecenie Tekst > Wstaw przypis końcowy.
 3. Wpisz tekst przypisu końcowego.

Importowanie przypisów końcowych z dokumentów programu Word

Możesz importować przypisy końcowe z dokumentu programu Word, jeśli przypisy końcowe używają opcji importowania dokumentów Microsoft Word. Opcja importowania przypisów końcowych jest domyślnie włączona.

Importowanie przypisów końcowych z dokumentów programu Word

 1. Wybierz polecenie Plik > Umieść.

 2. Wybierz dokument programu Word, który chcesz zaimportować.

 3. Kliknij przycisk Otwórz.

Wszystkie przypisy końcowe zostają zaimportowane i dodane jako nowa ramka tekstowa.

Uwaga:

Możesz zaimportować w tym samym czasie wiele dokumentów programu Word. Przypisy końcowe ze wszystkich dokumentów są importowane w pojedynczej ramce tekstowej.

Zmiana numeracji i układu przypisów końcowych

Aby wprowadzić zmiany w numeracji i układzie przypisu końcowego, wybierz kolejno Tekst > Opcje przypisu końcowego dokumentu. Zmiany wpływają na wszystkie istniejące i nowe przypisy końcowe.

W oknie dialogowym Opcje przypisu końcowego dostępne są następujące opcje:

Opcje przypisu końcowego

Nagłówek przypisu końcowego

Tytuł przypisu końcowego

Wprowadź tytuł wątku przypisów końcowych.

Styl akapitowy

Wybierz styl akapitowy właściwy dla tytułu przypisu końcowego. Menu to wyświetla style dostępne w panelu Style akapitowe. Domyślnie używany jest styl [Podstawowy akapitowy]. Styl [Podstawowy akapitowy] może wyglądać inaczej, niż domyślna czcionka wybrana dla dokumentu.

Numeracja

Styl

Umożliwia wybór stylu numeracji dla numerów odsyłających do przypisów końcowych.

Początek

Określa numer pierwszego przypisu końcowego w wątku. Opcja Początek jest przydatna zwłaszcza dla dokumentów w księdze. Przypisy końcowe nie są nanoszone w całym dokumencie księgi.

Tryb

W przypadku wielu dokumentów zorganizowanych w księgę o ciągłej numeracji stron ustaw opcję Ciągły, aby rozpocząć numerację przypisów końcowych w każdym rozdziale od numeru, przed którym skończył się poprzedni rozdział. Wybierz opcję Wznawiaj co każdy wątek, aby każdy wątek w dokumencie zaczynał numerację przypisów od wartości podanej w polu Początek.

Numer odsyłacza przypisu końcowego w tekście

Pozycja

Ta opcja określa wygląd numeru odsyłającego do przypisu końcowego, który domyślnie znajduje się w indeksie górnym. Jeżeli numer ten ma być formatowany za pomocą stylu znakowego (np. stylu, który zawiera ustawienia indeksu górnego z czcionki OpenType), należy wybrać opcję Zastosuj zwykły i określić styl znakowy.

Styl znakowy

Wybierz styl znakowy, aby sformatować numer odnośnika przypisu końcowego. Na przykład, zamiast korzystać z indeksu górnego, wybierz styl znakowy o normalnym położeniu, ale podwyższonej linii bazowej. Menu to wyświetla style dostępne w panelu Style znakowe.

Formatowanie przypisu końcowego

Styl akapitowy

Wybierz styl akapitowy, który sformatuje treść wszystkich przypisów końcowych w dokumencie. Menu to wyświetla style dostępne w panelu Style akapitowe. Domyślnie używany jest styl [Podstawowy akapitowy]. Styl [Podstawowy akapitowy] może wyglądać inaczej, niż domyślna czcionka wybrana dla dokumentu.

Separator

Separator definiuje odstęp między numerem przypisu końcowego a początkiem treści przypisu. Aby zmienić separator, należy najpierw zaznaczyć lub usunąć istniejący separator, a potem wybrać nowy. Separator może składać się z wielu znaków. Znaki białych odstępów można wstawiać, posługując się odpowiednim metaznakiem, np. ^m dla spacji firetowej.

Opcje pozycjonowania

Zakres

Wybierz tę opcję, aby określić obsługę przypisów dolnych w danym dokumencie. Wybierz opcję Wątek, aby dla każdego wątku utworzyć inną ramkę przypisu końcowego. Wybierz opcję Dokument, aby cały dokument korzystał z jednej ramki przypisu końcowego. Opcji tej możesz również używać w celu zmiany zakresu.

Ramka przypisu końcowego

Domyślna opcja jest ustawiona na Na nowej stronie. Dzięki temu program tworzy nową stronę dla określonego zakresu. Tej opcji nie można zmienić w programie InCopy.

Przedrostek/przyrostek

Pokazuj w

Zaznaczenie tej opcji pozwala wyświetlać przedrostki lub przyrostki w odwołaniu do przypisu końcowego, w treści przypisu lub w obu miejscach. Opcja ta jest szczególnie przydatna, gdy przypis końcowy mają otaczać znaki, np. [1].  

Przedrostek

Przedrostki pojawiają się przed numerem, np. [1. Wpisz znak, znaki lub wybierz opcję dla przedrostka. Aby zaznaczyć znaki specjalne, kliknij ikonę obok kontrolki Przedrostek, co spowoduje wyświetlenie odpowiedniego menu.

Przyrostek

Przyrostki pojawiają się po liczbach, np. 1]. Wpisz znak, znaki lub wybierz opcję dla przyrostka. Aby zaznaczyć znaki specjalne, kliknij ikonę obok kontrolki Przyrostek, co spowoduje wyświetlenie odpowiedniego menu.

Praca z tekstem przypisów końcowych

Edytując tekst przypisów końcowych warto pamiętać o następujących kwestiach:

 • W treści przypisu końcowego można zaznaczać znaki i akapity oraz formatować je. Można również zaznaczać numer odsyłający do przypisu końcowego i zmieniać jego wygląd, jednak zaleca się formatowanie tego numeru za pomocą okna dialogowego Opcje przypisów końcowych dokumentu.
 • Skopiowanie lub wycięcie tekstu zawierającego numer odsyłający do przypisu końcowego powoduje, że do schowka dodawana jest również treść tego przypisu. Jeżeli taki tekst skopiuje się do innego dokumentu, to przypisy końcowe w tym tekście będą używać ustawień układu i numeracji zdefiniowanych w dokumencie docelowym.
 • Jeżeli wyczyści się przesłonięcia i style znakowe w akapicie, który zawiera znacznik odsyłacza do przypisu końcowego, to numery odsyłające stracą atrybuty nadane w oknie dialogowym Opcje przypisu końcowego dokumentu.

Usuwanie przypisów końcowych

Aby usunąć przypis końcowy, zaznacz numer odsyłacza przypisu końcowego pojawiający się w tekście, a następnie naciśnij klawisz Backspace lub Delete. Jeżeli usunie się tylko treść przypisu, to pozostanie numer odsyłający do tego przypisu końcowego i cała jego struktura.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto