Wymiana zawartości

Eksportowanie zawartości z programu InDesign

Wyeksportowanie zawartości z programu InDesign do programu InCopy nawiązuje połączenie między tymi dwoma programami. Ramki tekstowe i graficzne oraz ich zawartość eksportuje się z programu InDesign do InCopy za pomocą jednej z dwóch metod:

 • Utwórz plik zbiorczy (*.icma) — nazywany przydziałem — i dodaj do niego odnośne grupy elementów dokumentu (np. tekst i grafikę w danym wątku). Pozwoli to na jednoczesne edytowanie takich elementów Zawartość wewnątrz przydziałów jest eksportowana jako pliki *.icml

 • Eksportując osobno ramki tekstowe i ramki graficzne (w tym również ramki zastępcze) za pomocą poleceń z menu Edycja > InCopy > Eksport. Eksportowana zawartość jest zapisana jako pliki *.icml

W programach InDesign i InCopy po wyeksportowaniu zawartości w lewym górnym rogu wyeksportowanych ramek pojawiają się małe ikony. Takie same ikony widoczne są w panelu Przydziały. Łącze do wyeksportowanego pliku pojawi się w panelu Łącza. Wskazują one status zarządzanych ramek i pozwalają odróżnić ramki zarządzane od tych, które nie uczestniczą w obiegu pracy. Cała wyeksportowana zawartość jest opisywana w panelu Przydziały. Zawartość wyeksportowana za pomocą poleceń menu Eksport pojawia się w sekcji Nieprzydzielona zawartość InCopy na liście panelu Przydziały. Chociaż obie metody eksportowania nawiązują kontrolowane połączenie między zawartością InCopy a dokumentem InDesign, podstawową metodą jest użycie plików przydziałów.

Wyeksportowanie zawartości pozwala użytkownikom pobrać ją zachowując jednocześnie połączenie z oryginalnym dokumentem InDesign. (Łącze to realizowane jest z programu InDesign; nie można utworzyć łącza z programu InCopy).

Po wyeksportowaniu zawartości użytkownik programu InCopy widzi układy stron, style, grafikę i inne elementy tak, jak wyglądają one w programie InDesign (nie może ich jednak zmieniać).

Uwaga:

Zawartość tekstową lub grafikę zakotwiczoną można także tworzyć w programie InCopy, a potem umieszczać ją w programie InDesign.

Omówienie panelu Przydziały

Głównym narzędziem służącym do pracy z przydziałami w panelu Przydziały (Okno > Przydziały w programie InCopy, Okno > Redakcja > Przydziały w programie InDesign). Panel ten wyświetla pliki wyeksportowane z aktywnego w danym momencie dokumentu InDesign, wraz z ikonami wskazującymi ich status. Menu panelu Przydziały zawiera ponadto polecenia sterujące wersją importowanego pliku i umożliwiające zarządzanie plikami wymienianymi między programami InCopy i InDesign. Po otwarciu przydziału w programie InCopy, nazwa i zawartość tego przydziału pojawią się w panelu Przydziały. Dwukrotne kliknięcie ramek tekstowych i graficznych w panelu Przydziały powoduje ich zaznaczenie w oknie dokumentu.

Uwaga:

Cała zawartość wyeksportowana do InCopy lub dodana do przydziału pojawia się również w panelu Łącza. Chociaż za jego pomocą można wykonywać niektóre zadania związane z przepływem pracy, np. pobierać i odkładać zawartość, zaleca się realizację tych zadań za pomocą panelu Przydziały.

Panel Przydziały InDesign

A. Nazwy zawartości InCopy B. Nazwa dokumentu InDesign C. Status Przydział nieaktualny D. Status Dostępny i tekst aktualny E. Status Używany i tekst nieaktualny F. Status Edycja i tekst aktualny G. Zawartość nieprzydzielona H. Nazwa użytkownika I. Przycisk Uaktualnij zawartość J. Przycisk Pobierz/Odłóż zaznaczenie K. Przycisk Nowy przydział L. Przycisk Usuń zaznaczone przydziały / Usuń 

Panel Przydziały InCopy

A. Nazwy zawartości InCopy B. Status Przydział nieaktualny C. Nazwa przydziału D. Status Dostępny i tekst aktualny E. Status Używany i tekst nieaktualny F. Status Edycja i tekst aktualny G. Nazwa użytkownika H. Przycisk Uaktualnij projekt I. Przycisk Uaktualnij zawartość J. Przycisk Pobierz/Odłóż zaznaczenie 

Pliki przydziału

W programie InDesign pliki przydziałów pełnią rolę kontenerów, organizujących zestawy elementów strony. Można np. zaznaczyć wszystkie elementy wątku (tytuł, podtytuł, treść, grafikę i podpisy pod rysunkami), a następnie przydzielić je jednemu użytkownikowi InCopy. Dodanie tych elementów do przydziału ułatwia użytkownikom InCopy otwieranie tylko tej zawartości, za którą są odpowiedzialni. Pliki przydziału (*.icma) pojawią się w systemie plików, na pasku wątków InCopy oraz w wiadomościach o statusie. Tylko użytkownicy InDesign mogą tworzyć pliki przydziałów; tylko użytkownicy InCopy mogą je otwierać.

Gdy tworzysz przydział, domyślnie w tym samym miejscu co dokument InDesign tworzony jest folder. Folder przydziału zawiera pliki przydziału *.icma i podfolder zawierający wszystkie eksportowane pliki wątku InCopy (w formacie .icml), które są częścią obrazów lub innych zasobów. Po utworzeniu przydziału, przechowaj folder projektu w miejscu, do którego mają dostęp inni użytkownicy lub utwórz i rozprowadź pakiet przydziału. Jeśli zawartość jest wyeksportowana przed dodaniem jej do przydziału, pliki na dysku nie są przesuwane do folderu zawartości pliku przydziału.

Pliki przydziałów obejmują:

 • Łącza lub powiązania do związanych z nimi elementów strony, w tym również ramek zastępczych. Dzięki tym elementom użytkownicy InCopy po otwarciu jednego pliku mają dostęp edycyjny do wielu elementów stron.

 • Wszelkie przekształcenia grafiki załączone w przydziale, takie jak przesunięcie, skalowanie, obrót czy pochylenie.

 • Geometria stron, to dzięki niej użytkownicy InCopy widzą układ ramki oraz jej edytowaną zawartość — nie muszą otwierać całego pliku InDesign.

 • Kolorowe oznaczenia przydzielonych ramek w dokumencie.

   

Ilustracja strony w programie InCopy, przedstawiającej geometrię stron oraz kolorowe oznaczenia.

Utwórz przydziały i dodaj zawartość (InDesign)

Tylko użytkownicy InDesign mogą tworzyć przydziały i dodawać do nich zawartość. Istnieje kilka metod tworzenia przydziałów. Wybór metody zależy na ogół od tego, czy w momencie tworzenia przydziału użytkownik ma już zawartość, którą chce do niego dodać.

 • Tworzenie pustych plików przydziału. Użytkownik dokumentu InDesign może utworzyć serię pustych przydziałów, które będą pełniły rolę szablonów dla dodawanej później zawartości.

 • Jednoczesne utworzenie przydziałów i dodanie do nich zawartości.

 • Dodanie zawartości do istniejącego pliku przydziału. Możesz dodać zawartość przyłączoną — tekst i grafikę, które zostały już wyeksportowane do postaci zawartości InCopy — a także zaznaczone elementy strony, które staną się zawartością przyłączoną. Jeżeli przynajmniej jedna z zaznaczonych ramek zawiera już pliki zawartości InCopy, które nie wchodzą w skład przydziału, to można dodać je do nowego lub istniejącego pliku przydziału.

Utworzony przez Ciebie folder przydziału jest domyślnie zapisywany w tym samym folderze, co dokument InDesign. Możesz umieścić ten folder na serwerze lub utworzyć i przesłać pakiet.

Uwaga:

Aby uniemożliwić użytkownikom InCopy umieszczanie i dopasowywanie grafiki, nie należy dodawać ramek graficznych do przydziału.

Utwórz puste pliki przydziału (InDesign)

 1. W programie InDesign zapisz dokument.
 2. Z menu panelu Przydziały wybierz polecenie Nowy przydział.
 3. Określ opcje pliku przydziału w oknie dialogowym Nowy przydział, a następnie naciśnij przycisk OK.

Równocześnie utwórz przydziały i dodaj zawartość (InDesign)

 1. Otwórz program InDesign. Utwórz dokument zawierający przynajmniej jedną ramkę tekstową, ramkę graficzną lub element zastępczy. Zapisz ten dokument.
 2. Zaznacz ramki tekstowe i graficzne, które mają zostać dodane.
 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Z menu panelu Przydziały wybierz polecenie Dodaj do przydziału, a następnie wybierz opcję Nowy.

  • Wybierz Edytuj > InCopy > Dodaj [opcja] Do przydziału > Nowy.

 4. Określ opcje pliku przydziału w oknie dialogowym Nowy przydział, a następnie naciśnij przycisk OK.

Nowo utworzony plik przydziału obejmuje wszystkie ramki zaznaczone w oknie dokumentu.

Dodaj zawartość do istniejących przydziałów (InDesign)

 1. Zapisz dokument InDesign.
 2. Zaznacz ramki tekstowe i graficzne, które mają zostać dodane.
 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Z menu panelu Przydziały wybierz polecenie Dodaj do przydziału, a następnie wybierz jeden z przydziałów.

  • Przeciągnij zawartość z sekcji Nieprzydzielona zawartość InCopy panelu Przydziały do istniejącego przydziału.

  • Zaznacz elementy strony za pomocą narzędzia Zaznaczanie i przeciągnij je i upuść na istniejącym przydziale w panelu Przydziały.

  • Wybierz Edytuj > InCopy > Dodaj [opcja] Do przydziału, a następnie zaznacz przydział.

 4. Wybierz polecenie Uaktualnij wszystkie przydziały z menu panelu Przydziały, aby udostępnić pliki z zawartością dla użytkowników InCopy.
Uwaga:

Zawartość można dodawać tylko do przydziałów z tego samego dokumentu. Można jednak zaimportować tę samą zawartość do wielu dokumentów i dodać ją do przydziału w każdym z nich.

Opcje plików przydziału (InDesign)

Tworząc lub modyfikując plik przydziału, można ustawić następujące opcje:

Nazwa przydziału

Niepowtarzalny identyfikator przydziału w panelu Przydziały, np. „Artykuł o oceanach”. Ta nazwa musi spełniać konwencje systemu operacyjnego nazywania plików.

Przydzielone do

Niepowtarzalny identyfikator użytkownika, któremu przydzielono pliki. Nazwa użytkownika jest podawana w nawiasach, za nazwą przydziału w panelu Przydziały. Nazwę wprowadza się tu tylko w celach informacyjnych. Nie powoduje to przyznania użytkownikowi specjalnych uprawnień.

Kolor

Wyświetla listę kolorów, które posłużą do wyróżniania ramek bieżącego przydziału w oknie dokumentu oraz nazw przydziałów w panelu Przydziały. Kolorowe wyróżnienia pozwalają odróżnić ramki należące do danego przydziału od ramek, które należą do innego lub odróżnić od nieprzydzielonych ramek. Wyświetlanie kolorowych wyróżnień można przełączać, wybierając polecenie Widok > Dodatki > Pokaż/Ukryj przydzielone ramki. W InCopy kolorowe wyróżnienia można oglądać tylko w widoku układu.

Uwaga:

Jeśli przełączanie wyświetlania przydzielonych ramek powoduje niespodziewane rezultaty, ramki takie mogą być opatrzone znacznikami XML i postępowanie Widok > Struktura > Pokaż ramki opatrzone znacznikami może być włączone. Nie można jednocześnie wyróżniać ramek przydzielonych i ramek oznakowanych.  

Zmień

Kliknij przycisk Zmień, aby określić położenie folderu przydziałów. Utworzony folder przydziału jest domyślnie zapisywany w tym samym folderze, co plik InDesign.

Ramki zastępcze

Użytkownicy InCopy będą widzieć ramki tekstowe i graficzne w przydziałach, a także prostokąty (lub inne kształty) reprezentujące wszystkie inne ramki na danej stronie InDesign. Wszystkie ramki i wypełniacze precyzyjnie odwzorowują wielkość, kształt i położenie tych obiektów w układzie InDesign. Ramki zastępcze to puste kształty, które nie wyświetlają żadnej zawartości w dokumencie InDesign. Opcja Ramki zastępcze zapewnia najmniejszą wierność, ale też i największą wydajność. W InCopy ramki zastępcze widoczne są tylko w widoku Układ. Użytkownicy InCopy nie mogą pobierać i edytować ramek zastępczych.

Przydzielone strony widzące

Użytkownicy InCopy będą widzieć wszystkie przydzielone ramki oraz całą zawartość innych ramek, które nie stanowią części ich przydziału, ale znajdują się na tej samej rozkładówce. Zawartości ramek poza przydziałem nie można edytować w InCopy. Jest ona widoczna tylko w widoku układu.

Wszystkie strony widzące

Eksportuje do pliku przydziału całą zawartość dokumentu InDesign. Ta opcja zapewnia maksymalną wierność; powoduje również najmniejszą wydajność ponieważ plik przydziału będzie wyświetlać układ każdej strony, w tym również stron nie mających związku z sekcją edytowaną przez danego użytkownika.

Połączone pliki graficzne podczas pakowania

Zawiera kopię obrazów połączonych w pakiecie przydziału. Wybranie tej opcji daje dostęp użytkownikom InCopy do obrazów, ale zwiększa rozmiar pakietu. Użytkownicy InCopy mogą dołączyć obrazy, gdy zwracają pakiet.

Eksportowanie zawartości jako osobne pliki InCopy (InDesign)

Jeżeli uczestnicy twojej grupy roboczej wolą pracować nad osobnymi plikami, zamiast korzystać z przydziałów możesz wyeksportować zawartość InCopy bez użycia pliku przydziałów. W porównaniu z tworzeniem pojedynczego pliku przydziału, który odwołuje się do wielu plików zawartości oraz do informacji o układzie, ta metoda tworzy osobny pliku (.icml) dla każdej ramki tekstowej lub graficznej wybranej w dokumencie. Aby obejrzeć kontekst edytowanej zawartości, trzeba więc otworzyć odpowiedni dokument InDesign (.indd).

Dostosuj dokument InDesign to potrzeb przepływu pracy. Przykładowo, aby umożliwić eksport wszystkich uwag redaktora w jednym pliku, utwórz warstwę dla komentarzy redaktora. Dzięki temu będzie możliwe wyeksportowanie całej zawartości zaznaczonej warstwy.

Uwaga:

Szybkim sposobem eksportu zawartości jako osobny plik InCopy jest użycie narzędzia Zaznaczanie do przeciągnięcia i upuszczenia zaznaczonych ramek do sekcji Nieprzydzielona zawartość InCopy w panelu Przydziały.

 1. W programie InDesign, utwórz dokument z przynajmniej jedną ramką tekstową, graficzną) lub elementem zastępczym.
 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Zaznacz ramkę tekstową lub graficzną pojedynczego wątku, albo przytrzymaj klawisz Shift i zaznacz wiele ramek.

  • Kliknij i wstaw punkt wstawiania w wątku, albo zaznacz część tekstu w wątku.

 3. Wybierz Edytuj > InCopy > Eksportuj, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

  Zaznaczenie

  Eksportuje wszystkie zaznaczone ramki tekstowe i graficzne.

  Warstwa

  Eksportuje całą zawartość z zaznaczonej warstwy.

  Wszystkie wątki

  Eksportuje wszystkie wątki, które nie zostały jeszcze wyeksportowane.

  Cała grafika

  Eksportuje wszystkie elementy graficzne, które nie zostały jeszcze wyeksportowane.

  Cała grafika i wszystkie wątki

  Eksportuje wszystkie wątki i elementy graficzne, które nie zostały jeszcze wyeksportowane.

  Uwaga:

  Jeżeli wyeksportujesz całą zawartość dokumentu, a potem dodasz do tego samego dokumentu nowe ramki tekstowe lub graficzne, możesz szybko wyeksportować te nowe ramki wybierając jeszcze raz polecenie Eksportuj > Wszystkie wątki (lub Cała grafika lub Cała grafika i wszystkie wątki). InDesign wyeksportuje wówczas tylko nowo dodaną zawartość.

 4. Określ położenie i nazwę plików, a następnie kliknij Zapisz.

  Podana nazwa pliku służy jako prefiks, wyróżniający każdy eksportowany plik zawartości w systemie plików. W przypadku eksportowania wielu ramek tekstowych, do nazwy plików automatycznie dodawane jest kilka pierwszych znaków z tekstu; np. „mójwątek-Wydarzenia.icml”. W przypadku wielu ramek graficznych, nazwy plików przyjmują postać „mójwątek-grafika”, „mójwątek-grafika-1” i tak dalej. Taka nazwa pliku pojawi się w systemie plików, na pasku wątków InCopy oraz w wiadomościach o statusie.

 5. Po wyświetleniu kolejnego komunikatu zapisz plik InDesign.

Zawartość InCopy podlega teraz zarządzaniu — inni użytkownicy w przepływie pracy mogą ją pobierać do edycji.

Wspólna zawartość pojawi się w panelu Łącza tak, jak grafika importowana. Jeśli przesuniesz ręcznie wspólny plik, możesz użyć panelu Łącza do uaktualnienia jego łącza.

Uwaga:

Po wyeksportowaniu wątków, na ramce tekstowej (w InDesign i InCopy) oraz w panelu Przydziały (InCopy) pojawi się ikona Dostępny . Na pasku wątku (w InCopy) wyświetlone zostanie słowo [Edycja].

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?