Praca ze stylami

Powielanie stylów lub grup stylów

 1. Kliknij styl lub grupę stylów w panelu Style obiektowe prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Mac OS), a następnie wybierz polecenie Powiel styl.

  W panelu Style pojawi się nowy styl lub grupa, o tej samej nazwie z „kopia” na końcu. Jeśli powieliłeś grupę stylów, to nazwy stylów w nowej grupie pozostaną bez zmian.

  Możesz także powielić style kopiując je do innej grupy.

Grupowanie stylów

Możesz organizować style przez ich grupowanie w osobnych folderach w panelach Style znakowe, Style akapitowe, Style obiektowe, Style tabel, Style komórki. Grupy można zagnieżdżać wewnątrz grup. Style nie muszą być w grupie; możesz dodać je do grupy lub do głównego poziomu panelu.

Tworzenie grupy stylów

 1. W panelu Style:
  • Aby utworzyć grupę na głównym poziomie, wyłącz zaznaczenia wszystkich stylów.

  • Aby utworzyć grupę wewnątrz grupy, zaznacz i otwórz grupę.

  • Aby dołączyć istniejące style do grupy, zaznacz style.

 2. Wybierz Nowa grupa stylów z menu panelu Style lub wybierz Nowa grupa ze stylów, aby przenieść zaznaczone style do nowej grupy.
 3. Wpisz nazwę grupy i kliknij OK.
 4. Aby przesunąć styl do grupy, przeciągnij styl ponad grupą stylów. Gdy grupa stylów jest podświetlona, puść przycisk myszy.

Kopiowanie stylów do grupy

Gdy kopiujesz styl do innej grupy, style nie są łączone ze sobą. Mimo tego, że mają taką samą nazwę, edycja jednego stylu nie zmienia atrybutów innego stylu.

 1. Zaznacz styl lub grupę wybraną do skopiowania.
 2. Wybierz polecenie Kopiuj do grupy z menu panelu Style.
 3. Zaznacz grupę (lub poziom [Główny]) wybraną do skopiowania do niej stylów lub grupy, a następnie kliknij OK.

  Jeśli w grupie są style o identycznych nazwach do tych kopiowanych, nazwy kopiowanych stylów są zmieniane.

Rozwijanie lub zwijanie grupy stylów

 • Aby rozwinąć lub zwinąć tylko jedną grupę, kliknij ikonę trójkąta obok niej.
 • Aby rozwinąć lub zwinąć grupę i jej wszystkie podgrupy, kliknij ikonę trójkąta przytrzymując klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS).

Usuwanie grupy stylów

Usuwanie grupy stylów usuwa grupę i wszystko wewnątrz niej, włączając w to style i inne grupy.

 1. Zaznacz grupę, którą chcesz usunąć.
 2. Wybierz polecenie Usuń grupę stylów z menu panelu Style, a następnie kliknij Tak.
 3. Dla każdego stylu w grupie określ styl zastępczy lub wybierz [Brak], a następnie kliknij OK.
  Uwaga:

  Jeśli chcesz użyć tego samego stylu zastępczego do wszystkich stylów, wybierz Zastosuj do wszystkich.

Jeśli anulujesz zastąpienie któregoś ze stylów, grupa nie zostanie usunięta. Możesz przywrócić usunięte style wybierając polecenie Edycja > Cofnij usunięcie stylów.

Przesuwanie lub zmiana porządku stylów

Domyślnie, tworzone style pojawiają się na dole grupy stylów lub panelu.

 • Aby posortować alfabetycznie wszystkie grupy i style w grupach, wybierz Sortuj według nazwy z menu panelu Style.
 • Aby przenieść pojedynczy styl, przeciągnij go w inne miejsce. Czarna linia pokazuje, gdzie styl będzie przesunięty; podświetlony folder grupy oznacza, że styl będzie dodany do tej grupy.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?