Przekształcanie grafik

Omówienie narzędzia Położenie

Kliknij narzędzie Położenie  w przyborniku, aby opracować zaznaczone grafiki bezpośrednio, w połączeniu z poleceniem Przekształć (Obiekt > Przekształć) lub poleceniem menu kontekstowego lub poprzez zastosowanie skrótów klawiaturowych do przesuwania grafik w granicach ramki.

Narzędzie Położenie jest dynamiczne i zmienia się automatycznie, odzwierciedlając różne stany:

 • Narzędzie, gdy jest umieszczone bezpośrednio nad pustą ramką graficzną lub ramką bez przypisanej zawartości po wybraniu polecenia Plik > Umieść, zmienia się na ikonę pobranych grafik  dla pokazania możliwości zaimportowania grafik do tej ramki.

 • Umieszczone nad grafiką, zmienia się w narzędzie Rączka, wskazując, że można zaznaczyć grafikę i opracować ją w granicach ramki.

 • Umieszczone nad uchwytem obwiedni grafiki w wierszu, zmienia się na strzałkę zmiany wielkości, pokazując możliwość zmiany wymiarów grafiki poprzez przeciąganie.

 • Umieszczone nad ramką graficzną lub najwyżej umieszczonym kontenerem zagnieżdżonych ramek, zmienia się na ikonę zaznaczania obiektu  dla pokazania możliwości zaznaczenia grafiki lub zagnieżdżonej ramki umieszczonej pod kursorem. Sama ramka nie może być zaznaczona.

 • Nad ramką tekstową zmienia się w kursor tekstowy , wskazując punkt wstawiania tekstu.

Ustaw opcje narzędzia Położenie

Podczas przesuwania grafiki narzędziem Pozycja, możesz przytrzymać na kilka sekund wciśnięty przycisk myszy, aby wyświetlić dynamiczny podgląd obszarów grafiki (szary obrazek), które wykraczają poza ramkę. Wyświetlaniem i opóźnieniem tego podglądu można sterować.

 1. Dwukrotnie kliknij narzędzie Położenie  w przyborniku.
 2. Z menu Pokaż zamaskowaną część obrazu wybierz szybkość, z jaką cały obraz będzie się pojawiał podczas przeciągania. Możesz też całkowicie wyłączyć jego wyświetlanie.

Przekształcanie grafik

Używane polecenia mogą przenosić, skalować, obracać i pochylać grafiki.

Przenoszenie grafik

 1. Upewnij się, że ramka z wybranym obiektem została pobrana przez Ciebie do edycji, a następnie zaznacz obiekt przy pomocy narzędzia Położenie  .
 2. Wybierz polecenie Obiekt > Przekształć > Przesuń.
 3. W oknie dialogowym Przesunięcie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wpisz odległość przesunięcia w pionie i w poziomie dla wybranej grafiki. Wartości dodatnie przenoszą obiekt w dół i w prawo od osi x; wartości ujemne przenoszą obiekt w górę i w lewo.

  • Aby przesunąć obiekt z precyzyjnie zadaną odległością i kątem, wpisz odległość i kąt przesunięcia. Wprowadzony kąt jest liczony w stopniach względem osi x. Wartości dodatnie kąta określają ruch w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, natomiast wartości ujemne kąta określają ruch w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Można również wpisywać wartości od 180° do 360°; wartości te konwertowane są na odpowiadające im wartości ujemne (np. wartość 270° jest konwertowana na –90°).

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby obejrzeć efekt przed zastosowaniem go, zaznacz opcję Podgląd.

  • Aby przesunąć obiekt, kliknij OK.

Skalowanie grafiki

 1. Upewnij się, że ramka z wybranym obiektem została pobrana przez Ciebie do edycji, a następnie zaznacz obiekt przy pomocy narzędzia Położenie  .
 2. Wybierz polecenie Obiekt > Skaluj.
 3. W oknie dialogowym Skaluj upewnij się, że ikona Zachowaj proporcje jest zaznaczona, jeśli chcesz zachować względną wysokość i szerokość obiektu. Usuń zaznaczenie ikony, jeśli chcesz oddzielnie skalować wartości X i Y, co może spowodować pochylenie obrazu.
 4. Wpisz wartości skalowania w poziomie i pionie oraz określenia procentowe (np. 90%) lub odległość (np. 6p).

  Skalowanie może być opisane wartościami ujemnymi.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby obejrzeć efekt przed zastosowaniem go, zaznacz opcję Podgląd.

  • Aby przeskalować obiekt, kliknij OK.

Uwaga:

Aby przeskalować grafikę w określonym kierunku, użyj narzędzia Położenie i przeciągnij uchwyt zaznaczonej grafiki. Wciśnięcie klawisza Shift powoduje zachowanie proporcji podczas skalowania.

Obracanie grafiki

 1. Upewnij się, że ramka z wybranym obiektem została pobrana przez Ciebie do edycji, a następnie zaznacz obiekt przy pomocy narzędzia Położenie  .
 2. Wybierz polecenie Obiekt > Przekształć > Obróć.
 3. Wprowadź kąt obrotu w stopniach w polu opcji Kąt. Wartości dodatnie obracają zaznaczone obiekty w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a wartości ujemne w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby obejrzeć efekt przed zastosowaniem go, zaznacz opcję Podgląd.

  • Aby obrócić obiekt, kliknij OK.

Ścinanie grafiki

 1. Upewnij się, że ramka z wybranym obiektem została pobrana przez Ciebie do edycji, a następnie zaznacz obiekt przy pomocy narzędzia Położenie  .
 2. Wybierz polecenie Obiekt > Przekształć > Ścinanie.
 3. W oknie dialogowym Pochyl wpisz nowy kąt pochylenia.

  Kąt ten to stopień przechylenia obiektu względem linii prostopadłej do osi pochylania. (Kąt ścinania jest obliczany w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara względem bieżącej osi.)

 4. Określ oś, wzdłuż której obiekt ma zostać ścięty. Obiekty można pochylać wzdłuż osi poziomej, pionowej lub ukośnej

  Jeżeli wybierzesz oś ukośną, wpisz kąt w stopniach dla tej osi, w odniesieniu do osi prostopadłej.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby obejrzeć efekt przed zastosowaniem go, zaznacz opcję Podgląd.

  • Aby ściąć obiekt, kliknij OK.

Usuwanie przekształceń grafiki

 1. Upewnij się, że ramka z wybranym obiektem została pobrana przez Ciebie do edycji, a następnie zaznacz obiekt przy pomocy narzędzia Położenie  .
 2. Wybierz polecenie Obiekt > Przekształć > Wyczyść przekształcenia.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto