Korzystanie z makr tekstowych

Tworzenie makra tekstowego

Makro tekstowe to skrót sekwencji naciśnięć określonych klawiszy. Makro może być bardzo proste (np. powodować wpisanie często używanego tekstu) lub złożone (np. powodować wpisanie sformatowanego adresu). Kod makra jest to nazwa utworzonego makra tekstowego. Na przykład, jeśli użytkownik często wprowadza tekst „Zakład Opieki Zdrowotnej”, może utworzyć makro wykonujące tę czynność i nazwać je „ZOZ”.

 1. Wybierz polecenie Okno > Makra tekstowe.
 2. Aby utworzyć makro na podstawie istniejącego tekstu, zaznacz odpowiedni tekst w dokumencie.
 3. Z menu panelu Makra testowe wybierz polecenie Nowe makro albo kliknij przycisk Nowe makro  .
 4. Wprowadź nazwę makra w polu Kod makra. W nazwach makr jest uwzględniana wielkość liter.

  Nazwa jest wyświetlana na liście Makra tekstowe.

 5. W polu Tekst makra wpisz tekst, który ma się pojawiać po uaktywnieniu makra.
 6. Aby podczas wstawiania tekstu makra były uwzględniane atrybuty istniejącego tekstu, zaznacz opcję Zapamiętaj atrybuty tekstu.

  Zgodnie z zasadą domyślną tekst wstawiony za pomocą makra uzyskuje atrybuty stylu akapitu docelowego.

 7. Aby zdefiniować skrót klawiaturowy, który będzie uaktywniał makro, ustaw kursor w polu Skrót klawiaturowy makra i naciśnij odpowiednią sekwencję klawiszy.

  Skróty są szczególnie przydatne w sytuacji, gdy w panelu Makra tekstowe jest wyłączona opcja Automatycznie zamień tekst makra.

  Jeśli skrót klawiszowy, który ma uaktywniać makro, jest już przypisany do innej funkcji, u dołu okna dialogowego pojawia się symbol ostrzegawczy i komunikat „Obecnie przypisany do: [funkcja]”. Przypisanie skrótu klawiaturowego do makra powoduje, że skrót traci dawne znaczenie.

 8. Kliknij OK.

Kod makra można zamienić na odpowiadający mu tekst makra następującymi metodami: automatycznie podczas wpisywania, za pomocą skrótu klawiaturowego lub wybierając z menu panelu Makra tekstowe polecenie Zamień tekst makra.

Edycja tekstu makra

 1. Przejdź na listę makr w panelu Makra tekstowe, po czym kliknij dwukrotnie wybrane makro tekstowe albo zaznacz je i kliknij w panelu przycisk Edytuj makro tekstowe  .
 2. Zmień zawartość pola tekstowego i kliknij przycisk OK.

Powielanie makra

Za pomocą polecenia Powiel makro można utworzyć kopię istniejącego makra. Kod powielonego makra powstaje poprzez dołączenie numeru do kodu oryginału; w panelu Makra tekstowe powielone makro jest umieszczane bezpośrednio za oryginałem. Na przykład powielenie makra „DOT” powoduje utworzenie jego kopii o kodzie „DOT1”.

 1. Zaznacz makro wybrane do powielenia na liście w panelu Makra tekstowe.
 2. Z menu panel Makra tekstowe wybierz polecenie Powiel makro.

Usuwanie makra tekstowego

 1. Zaznacz makro wybrane do usunięcia na liście w panelu Makra tekstowe.
 2. Z menu panel Makra tekstowe wybierz polecenie Usuń makro.
Uwaga:

Operacji usunięcia makra nie można cofnąć.

Wstawianie tekstu makra

Tekst makra można wstawić na trzy sposoby: za pomocą polecenia Wstaw tekst makra, które powoduje wstawienie tekstu w wybranym miejscu, metodą automatycznej zamiany kodu makra na tekst (podczas wpisywania) oraz zamieniając istniejący tekst na tekst makra.

Automatyczne wstawianie makra tekstowego

Jeśli jest zaznaczona opcja Automatycznie zamień tekst makra, kody makr są konwertowane na odpowiednie teksty natychmiast po ich wpisaniu. Na przykład, jeśli utworzono makro o kodzie „ZOZ”, po wpisaniu tego kodu i wstawieniu od razu po nim spacji lub kropki program automatycznie wkleja tekst makra, czyli Zakład Opieki Zdrowotnej. W kodach makr jest uwzględniana wielkość liter.

 1. Upewnij się, że w panelu Makra tekstowe jest zaznaczona opcja Automatycznie zamień tekst makra. Obok opcji powinien stać symbol zaznaczenia.
 2. Wpisz kod makra, a po nim znak kończący (np. spację, przecinek, kropkę lub znak końca akapitu).
Uwaga:

W celu przywrócenia kodu makra wybieraj do skutku polecenie Edycja > Cofnij.

Wstawianie tekstu makra w punkcie wstawiania

Polecenie Wstaw tekst makra umożliwia wstawienie tekstu makra w bieżącej pozycji kursora.

 1. Wybierz narzędzie Tekst  i kliknij w miejscu wstawienia tekstu makra.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Naciśnij skrót klawiaturowy makra.

  • Zaznacz makro w panelu Makra tekstowe, po czym wybierz z menu panelu polecenie Wstaw tekst makra albo kliknij przycisk Wstaw tekst makra .

Zamiana tekstu na tekst makra

Polecenie Zamień tekst makra pozwala wyszukać w tekście poprzedzającym pozycję kursora wszelkie zdefiniowane kody makr (z uwzględnieniem wielkości liter) oraz zastąpić te kody odpowiednimi tekstami makr. Załóżmy dla przykładu, że utworzono makro o kodzie ZOZ, powodujące wstawianie tekstu Zakład Opieki Zdrowotnej. Aby uaktywnić to makro, należy wpisać ZOZ , a następnie (kursor jest ustawiony tuż za kodem) wybrać polecenie Zamień tekst makra. Program InCopy przeszuka tekst wstecznie i zastąpi kod ZOZ tekstem Zakład opieki zdrowotnej.

 1. Wybierz narzędzie Tekst  , kliknij po prawej stronie kodu makra (tuż za nim) lub zaznacz tekst do zamiany.
 2. Z menu panelu Makra tekstowe wybierz polecenie Zamień tekst makra lub wybierz polecenie Edycja > Zamień tekst makra.
Uwaga:

Polecenie Zamień tekst makra nie powoduje przeszukiwania całego dokumentu w celu znalezienia kolejnych wystąpień kodu makra. Do znajdywania wszystkich wystąpień słów należy używać polecenia Znajdź/Zastąp.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online